Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Manažerská psychologie Management 12.11. 2013, Brno Připravil: Ing. Jiří Leitner Garant předmětu: Ing. Vlastimil Vala, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Manažerská psychologie Management 12.11. 2013, Brno Připravil: Ing. Jiří Leitner Garant předmětu: Ing. Vlastimil Vala, CSc."— Transkript prezentace:

1 Manažerská psychologie Management 12.11. 2013, Brno Připravil: Ing. Jiří Leitner Garant předmětu: Ing. Vlastimil Vala, CSc.

2 Náplň přednášky Úvod do psychologie –Vznik a vývoj Osobnost a její vlastnosti –Vlastnosti –Temperament –Motivy –Charakter Test osobnosti na závěr strana 2

3 Vznik a vývoj psychologie Počátky vědecké psychologie spadají do 1. poloviny 19. století, současně s Fyzikou, biologií a sociologií a dalšími vědami. Psychologii řadíme svým základem mezi vědy přírodní ale současně i společenské strana 3

4 Determinace psychiky Člověk je sice definován jako společenská bytost, ale je také bytostí biologickou. Proto hovoříme o dvojí determinaci lidské psychiky –Biologické –sociální strana 4

5 Biologická determinace Základem je činnost centrální nervové soustavy (CNS) a nositelem všech vyšších funkcí je šedá kůra mozková. Biologické změny organismu jsou v těsné souvislosti se změnami psychickými a jsou i jejich příčinami. strana 5

6 Biologická determinace –O bezprostředním provázanosti psychických a biologických funkcí vypovídají tyto skutečnosti Vědomé psychické obsahy přímo závisí na funkční činnosti mozku Kvalita psychické činnosti přímo závisí na kvalitě mozkové kůry Úroveň psychického vývoje závisí na vývoji mozku strana 6

7 Biologická determinace –Rovněž dědičnost je jednou ze součásti biologické determinace psychiky –Vliv dědičnosti na psychiku jedince se však zjišťuje velmi těžce, protože nelze spolehlivě zjistit vliv prostředí –Nejvýraznější vliv dědičnosti můžeme zaznamenat u temperamentu a inteligence strana 7

8 Sociologická determinace Základními sociálními vlivy, které ovlivňují psychiku jsou především –Sociální skupiny –Jedinci –Rodina –Výchova –Prostředí ve kterém člověk vyrůstá Proces přejímání vlastností od výše zmíněných skupin se nazývá socializací strana 8

9 Klasifikace psychických jevů Psychické procesy (poznávací) –Jsou pro člověka zdrojem informací o okolním světě. Jedná se především o vjemy, představy, fantazie, paměť, pozornost, myšlení a řeč Psychické vlastnosti Psychické stavy strana 9

10 Psychické procesy (poznávací) Vnímání – proces odrazu předmětů a jevů okolního světa, které v daný okamžik působí na naše smyslové orgány. Představa – je obraz předmětu nebo jevu, který v daný okamžik nevnímáme, ale předtím jsme jej vnímaly(paměťové představy) Pozornost – zaměření představy na určitý podmět. Může být bezděčná nebo záměrná strana 10

11 Psychické procesy (poznávací) Paměť je psychický proces, který umožňuje zachytit, uchovat a vybavit si poznatky, zážitky a zkušenosti. Paměť rozdělujeme na –Krátkodobou - nejčastěji 7 - + 2 položky, čísla, jména –Dlouhodobou – dle významu –Kódování (ulož do paměti) –Uchování (podrž v paměti) –Vybavování (Vybav z paměti) –Selhání paměti muže spočívat v selhání jakékoliv ze 3 stádií strana 11

12 Psychické procesy (poznávací) Myšlení – je nejvyšší formou poznávání a je založeno na postihovaní vztahů mezi předměty a jevy. Jedná se o zprostředkované a zobecněné poznání skutečnosti Produktem myšlení jsou: –Pojmy – podstatné vlastnosti předmětu, jsou nenázorné a jsou obecné, zvláštní a jedinečné –Soudy – postižení vztahu mezi pojmy. –Úsudky – postihování vztahů mezi soudy strana 12

13 Osobnost a její vlastnosti Osobnost –Pojem osobnosti je v psychologii chápán jako souhrn dispozic psychickým reakcím, který způsobuje, že v téže situaci reagují různí lidé různě –Osobnost člověka je jedinečná a neopakovatelná strana 13

14 Osobnost – psychický profil Je nutno zodpovědět 3 základní otázky –Co člověk chce? –Co člověk může? –Jaký člověk je(čím nebo kým je)? strana 14

15 Co člověk chce? To je otázka motivů, které tvoří vnitřní hnací síly činnosti člověka. Základ v těchto vnitřních, aktivizujících činitelů můžeme hledat v: –Potřebách –Návycích –Zájmech –Tužbách a ideálech strana 15

16 Co člověk může? –Jedná se o výklad toho, co jsou vlohy a schopnosti, ale také jeho znalosti, dovednosti, a zkušenosti –Některé z těchto předpokladů patří do přirozené psychologické výbavy člověka. Jsou to vlohy. –Součinnost vrozeného a získaného znázorňuje následující schéma. strana 16

17 Co člověk může? Dovednosti – aktuální, právě probíhají I Schopnosti – reálné v pohotovosti I Vlohy – vrozené, potencionální v bud. strana 17

18 Jaký člověk je (čím nebo kým je)? Jedná se o základní znaky a vlastnosti, které tvoří profil osobnosti člověka Jsou to vlastnosti charakterové, temperamentové Jsou to postoje a hodnoty člověka strana 18

19 Vlastnosti osobnosti Osobnost je souhrn vlastností člověka, kterým také říkáme rysy –Rys – je relativně setrvalý způsob jakým jímž se jedinec odlišuje od druhého. strana 19

20 Kategorie rysů osobnosti –Temperament – dispozice ke vzrušivosti –Schopnosti – dispozice k mentálním výkonům –Postoje – dispozice k hodnocení –Motivy – dispozice k zaměřování a energetické složce chování –Charakter – dispozice k jednání podle etických principů strana 20

21 Temperament –Hippokrates (4.sto před n.l.) –Je to energetická a afektivní složka našeho chování, charakterizuje dynamiku psychické činnosti člověka –Obecně se hovoří o silném vlivu dědičnosti, a díky tomu je rovněž obecně uznávaná relativní stálost temperamentu v průběhu života strana 21

22 Temperamentová typologie Cholerik –Je rychlý, prudký, výbušný, dráždivý, iniciativní, aktivní, neukázněný a konfliktní strana 22

23 Temperamentová typologie strana 23

24 Temperamentová typologie Sangvinik –Je živý, pohyblivý, rychle reaguje má události, má rád časté střídaní dojmů, někdy je povrchní, přelétavý, konfliktní strana 24

25 Temperamentová typologie strana 25

26 Temperamentová typologie Flegmatik – je pomalý, klidný, a vytrvalý, nespolečensky uzavřený a někdy až lenivý strana 26

27 Typy temperamentu strana 27

28 Temperamentová typologie Melancholik – velmi citlivý, lehce zranitelný, ukázněný, schopný hluboce prožívat i bezvýznamné události, plachý bázlivý, depresivní strana 28

29 Temperamentová typologie strana 29

30 Schopnosti Psychofyzické dispozice k výkonu se nazývají schopnosti. Všeobecně se ujalo dělení schopnosti na: –Obecné (primární) –Specifické (sekundární) strana 30

31 Schopnosti obecné Vjemové –senzorické, percepční Intelektové –rozumové, myšlenkové Psychomotorické –sila, průběh a přesnost pohybů strana 31

32 Schopnosti speciální Verbální Numerické Paměťové Umělecké Prostorová představivost Percepční pohotovost strana 32

33 Inteligence Pro soubor schopností obecných se ujal název Inteligence Měření inteligence –Již od začátku století se ujalo měření inteligence pomocí inteligenčních testů –Základem jsou mentální výkony, které jsou podle příslušných kritérií hodnoceny skórem, které je podkladem pro výpočet úrovně inteligence strana 33

34 Křivka normálního rozložení IQ strana 34

35 Rozložení inteligenčního kvocientu strana 35

36 Další typy inteligence Krom inteligence obecné existuje rovněž: Sociální inteligence –Schopnost moudrého jednání v mezilidských vztazích Emociální inteligence –Souhrn sebeuvědomění, intuice, nadšení a motivace, empatie a soc. cítění strana 36

37 Motivy Příčiny a důvody lidského chování, které mu dávají psychologický smysl, jsou nazývány motivy Jsou to funkční prvky osobnosti, které určují směr a intenzitu jejího chování. –Zaklad tvoří – pudy, potřeby, zájmy a ideály strana 37

38 Motivace Motivace má 2 základní složky, které fungují jednotně –Směřování k určitému cíli –Mobilizace určitého množství energie nutné k dosažení cíle Všechny motivy mají –Určitý směr, intenzitu, trvanlivost a určitou míru variability vzhledem k cílovému objektu strana 38

39 Motivace Druhů motivů je mnoho Zásadně se dělí na: –Biogenní či fyziologické, tedy motivy vyjadřující biologické potřeby –Sociogenní či psychogenní, tedy vyjadřující potřeby člověka jako sociální bytosti strana 39

40 Maslowova pyramida potřeb strana 40

41 Charakter V psychologii používáme pojem charakter ve dvojím smyslu a významu –V čistě psychologickém smyslu vyjadřuje „individuální zvláštnost člověka“ –Ve smyslu „morálního charakteru“ vyjadřuje pohotovost nebo naopak nedostatek pohotovosti člověka jednat podle určitých principů strana 41

42 Typy charakteru Nervózní – rychlé střídáni citů, náladový Sentimentální – emotivní,útěky do ústraní, pesimismus Cholerický – bohaté city, výbušný Vášnivý – dynamický, energický Sangvinický – extrovert, dobře se ovládá Apatický – stereotypní, sklesle naladěný Amorfní – vitálně a egoisticky založený, se slabými city a slabou aktivitou strana 42

43 A jaká osobnost jste Vy? Test charakteristiky na závěr strana 43

44 Děkuji za pozornost Použitá literatura –Manažerská psychologie, Helena Pavlíčková, KEY Publishing s.r.o., 2008, 77 s. ISBN 978-80-87071-79-3 strana 44


Stáhnout ppt "Manažerská psychologie Management 12.11. 2013, Brno Připravil: Ing. Jiří Leitner Garant předmětu: Ing. Vlastimil Vala, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google