Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BIBLE – STARÝ ZÁKON Osnova s ukázkami textů pro studenty středních pedagogických škol.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BIBLE – STARÝ ZÁKON Osnova s ukázkami textů pro studenty středních pedagogických škol."— Transkript prezentace:

1 BIBLE – STARÝ ZÁKON Osnova s ukázkami textů pro studenty středních pedagogických škol

2 Obsah: 1.Opakování 2.Části Bible 3.Knihy Starého zákona 4.Překlady Bible 5.Ukázky (Genesis, Deuteronominum, Žalm Davidův, Přísloví Šalamounova, Píseň písní) 6.Starozákonní příběhy v obrazech 7.Použitá literatura a zdroje

3 Co bychom měli vědět o Bibli:

4 1. Opakování Biblia – řecký výraz pro knihy, svazky, soubor spisů Bible je nejrozšířenější knihou na světě. Pro věřící je Bible souborem svatých knih a zdrojem víry. Pro nevěřící je Bible souborem historických a literárních textů.

5 2. Části Bible 1.Starý zákon – HEBREJSKÁ BIBLE Text psali izraelští kněží v průběhu asi 1000 let (od 15.st.před n.l. do 5. st.před n.l.) 2.Nový zákon –KŘESŤANSKÁ BIBLE Text byl napsán v řečtině v době 1. a 2.stol. n. l. Základem jsou čtyři evangelia, ve kterých apoštolové Matouš, Marek, Lukáš a Jan podávají zprávu o božím příchodu v podobě Ježíše Krista.

6 3. Knihy Starého zákona (SZ) SZ se skládá z 39 žánrově různorodých knih. Základem SZ je Pět knih Mojžíšových PENTATEUCH 1. Genesis (počátek, vznik) 2. Exodus (odchod z otroctví) 3. Leviticus (předpisy pro kněze) 4. Numeri 5. Deuteronominum (Mojžíšovy proslovy) Další: knihy historické, básnické, mudroslovné…

7 4. Překlady bible EKUMENICKÝ PŘEKLAD BIBLE (poslední 1979) znamená všeobecný, světový, použitelný pro všechny křesťanské církve. Bible byla přeložena do 1800 jazyků a dialektů. Na našem území byla část Bible přeložena koncem 9. století Cyrilem a Metodějem. Bohužel se text nedochoval. Nejstarší překlad celého textu do češtiny pochází z 60.let 14.století. Velký význam má šestidílná Bible kralická (1579).

8 5. Ukázky

9 1. ukázka Genesis Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.

10 … Země pak byla nesličná a pustá, a tma byla nad propastí, a Duch Boží vznášel se nad vodami. I řekl Bůh: Budiž světlo! I bylo světlo. A viděl Bůh světlo dnem, a tmu nazval nocí. I byl večer a bylo jitro, den první. Zamyslete se nad jazykovou stránkou textu, nad stylem vyprávění. Proč je text vystavěn krátkými větami?

11 2. ukázka Genesis I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je. A požehnal jim Bůh, a řekl jim Bůh: Ploďtež se a rozmnožujte se, a naplňte zemi, a podmaňte ji, a panujte nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad všelikým živočichem hýbajícím se na zemi.V ukázce je často užito spojek. Víte, o jakou figuru se jedná? Jak na vás takový text působí? Zamyslete se nad tím, co dal Bůh člověku do vínku.

12 Desatero božích přikázání

13 … 1.Nebudeš mít jiného boha. 2.Nezobrazíš si boha a nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. 3.Nezneužiješ jméno Hospodina. 4.Pamatuj na den odpočinku. 5.Cti otce svého a matku svou. 6.Nezabiješ. 7.Nesesmilníš. 8.Nepokradeš. 9.Nevydáš křivé svědectví. 10.Nebudeš dychtit po domě svého bližního, po ženě svého bližního.

14 3. ukázka Deuteronominum Mojžíš svolal celý Izrael a řekl jim: Slyš, Izraeli, nařízení a práva, která vám dnes vyhlašuji. Učte se jim a bedlivě je dodržujte. Hospodin, náš Bůh, s námi uzavřel na Chorébu smlouvu. Tuto smlouvu neuzavřel Hospodin jen s našimi otci, ale s námi všemi, kteří jsme tu dnes naživu. Připomeňte si znovu desatero přikázání. V kterých částech SZ je desatero uvedeno? Zamyslete se nad významem desatera pro dnešního člověka, pro současnou společnost.

15 4. ukázka Žalm 23Žalm Davidův Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, Vodí mě na klidná místa u vod, naživu mě udržuje, Stezkou spravedlivých mě vede pro své jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, Vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Najděte v ukázce obrazná pojmenování, vysvětlete, jak je chápete. Jakou úlohu v textu mají. Jaký pocit ve vás verše vyvolávají?

16 5. ukázkaPřísloví Šalamounova Někdo rozdává a přibývá mu stále, kdežto ten, kdo je skoupý, mívá nedostatek. … Chytrý člověk poznání skrývá, kdežto srdce hlupáků pošetilosti provolává. … Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu. Zkuste hlavní myšlenku vyjádřit vlastními slovy. Jsou pro vás tato přísloví aktuální?

17 6. ukázka Píseň písní Jak jsi krásná, přítelkyně moje, jak jsi krásná, oči tvé jsou holubice. Jak jsi krásný, milý můj, jsi líbezný! A naše lůžko samá zeleň. Jak na vás verše působí? Jaké umělecké prostředky se zde objevují?

18 6. Starozákonní příběhy v obrazech Na závěr přejděme od umění slovesného k umění výtvarnému. Bible bývaly bohatě ilustrované a biblické příběhy se staly častým námětem výzdoby interiérů. Které starozákonní příběhy jsou připomenuty na následujících obrazech?

19

20

21

22

23

24 Biblické příběhy krásně převyprávěné najdete v knihách:

25 Použitá literatura a zdroje: Bible, Praha 1991 Literatura pro 1. ročník středních škol, Didaktis Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století, O. K. Soft, Vladimír Prokop Čítanka I. k literatuře v kostce, Fragment, Marie Sochrová http://www.doplnek.com/content/hledani-raje http://www.google.com/imgres?hl=cs&biw=1024&bih=479&tb m=isch&tbnid=4RuYFuXaP0OilM:&imgrefurl=http://cs.wikipe dia.org/wiki/Hlubok%25C3%25BD_vesm%25C3%25ADr&doci d=u09i6tLSN6Y90M&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wik ipedia/commons/thumb/8/8c/NGC_4622HSTFull.

26 … http://www.google.com/imgres?hl=cs&biw=1024&bih=479&tbm=isch&tbnid=BszPE8QgONw0IM:&imgref url=http://7den.cz/%3F63,stvoreni-sveta-jan- werich&docid=qZjFzqdoucBz_M&imgurl=http://7den.cz/files/1naPocatku_Buh%252520Stvoritel_1000%2 55B1%255D.jpg&w=900&h=540&ei=N http://www.google.com/imgres?hl=cs&biw=1024&bih=479&tbm=isch&tbnid=BszPE8QgONw0IM:&imgref url=http://7den.cz/%3F63,stvoreni-sveta-jan- werich&docid=qZjFzqdoucBz_M&imgurl=http://7den.cz/files/1naPocatku_Buh%252520Stvoritel_1000%2 55B1%255D.jpg&w=900&h=540&ei=N http://www.google.com/imgres?hl=cs&biw=1024&bih=479&tbm=isch&tbnid=aJLkiLGRp76bNM:&imgrefu rl=http://www.praguecityline.cz/tematicke-trasy/zidovska-praha/historie-zidovskeho-obyvatelstva-v- ceskych-zemich&docid=dKLdg2aiZA2qjM&imgurl=http://www.praguecityline http://www.google.com/imgres?hl=cs&biw=1024&bih=479&tbm=isch&tbnid=aJLkiLGRp76bNM:&imgrefu rl=http://www.praguecityline.cz/tematicke-trasy/zidovska-praha/historie-zidovskeho-obyvatelstva-v- ceskych-zemich&docid=dKLdg2aiZA2qjM&imgurl=http://www.praguecityline http://www.google.com/imgres?hl=cs&biw=1024&bih=479&tbm=isch&tbnid=DJfCcQk8VySR_M:&imgrefu rl=http://www.balustrada.cz/bratrstvo/cislo.phtml%3F0208_tema2&docid=QZPn_zO8xo5SXM&imgurl=htt p://www.balustrada.cz/bratrstvo/grafika/obrazky/nahled/michelangelo0208. http://www.google.com/imgres?hl=cs&biw=1024&bih=479&tbm=isch&tbnid=DJfCcQk8VySR_M:&imgrefu rl=http://www.balustrada.cz/bratrstvo/cislo.phtml%3F0208_tema2&docid=QZPn_zO8xo5SXM&imgurl=htt p://www.balustrada.cz/bratrstvo/grafika/obrazky/nahled/michelangelo0208. http://www.google.com/imgres?hl=cs&biw=1024&bih=479&tbm=isch&tbnid=Ve0UxRpxRYof0M:&imgrefu rl=http://zpravy.idnes.cz/na-99-9-procenta-jsme-nasli-noemovu-archu-tvrdi-cinsti-a-turecti-badatele-1m9- /zahranicni.aspx%3Fc%3DA100426_165145_vedatech_stf&docid=ealiI http://www.google.com/imgres?hl=cs&biw=1024&bih=479&tbm=isch&tbnid=Ve0UxRpxRYof0M:&imgrefu rl=http://zpravy.idnes.cz/na-99-9-procenta-jsme-nasli-noemovu-archu-tvrdi-cinsti-a-turecti-badatele-1m9- /zahranicni.aspx%3Fc%3DA100426_165145_vedatech_stf&docid=ealiI http://www.google.com/imgres?hl=cs&biw=1024&bih=479&tbm=isch&tbnid=dYhXmy48X1BSfM:&imgref url=http://zena-in.cz/clanek/cesty-za-zahadami-co-znicilo-sodomu-a-gomoru/kategorie/zahady- soucasnosti/rubrika/magie%3Fautor%3D31387&docid=wFOpm8pvYMbCYM&imgurl=http:/ http://www.google.com/imgres?hl=cs&biw=1024&bih=479&tbm=isch&tbnid=dYhXmy48X1BSfM:&imgref url=http://zena-in.cz/clanek/cesty-za-zahadami-co-znicilo-sodomu-a-gomoru/kategorie/zahady- soucasnosti/rubrika/magie%3Fautor%3D31387&docid=wFOpm8pvYMbCYM&imgurl=http:/ http://www.google.com/imgres?hl=cs&biw=1024&bih=479&tbm=isch&tbnid=ndhs- AIUyIw6uM:&imgrefurl=http://necyklopedie.wikia.com/wiki/Babyl%25C3%25B3nsk%25C3%25A1_v%25C 4%259B%25C5%25BE&docid=SRal0WWrnHEUHM&imgurl=http://images1.wikia.nocookie.net/__cb20081 026160 http://www.google.com/imgres?hl=cs&biw=1024&bih=479&tbm=isch&tbnid=ndhs- AIUyIw6uM:&imgrefurl=http://necyklopedie.wikia.com/wiki/Babyl%25C3%25B3nsk%25C3%25A1_v%25C 4%259B%25C5%25BE&docid=SRal0WWrnHEUHM&imgurl=http://images1.wikia.nocookie.net/__cb20081 026160

27 … http://www.google.com/imgres?hl=cs&biw=1024&bih=479&tbm=isch&tbnid=77Svg- glbPnF6M:&imgrefurl=http://www.srovname.cz/ivan-olbracht--biblicke-pribehy/srovnani- cen/k.1358691&docid=aA-C74w-fswZEM&imgurl=http://image.srovname.cz/cz/500/1358691/ivan- olbracht--bi http://www.google.com/imgres?hl=cs&biw=1024&bih=479&tbm=isch&tbnid=77Svg- glbPnF6M:&imgrefurl=http://www.srovname.cz/ivan-olbracht--biblicke-pribehy/srovnani- cen/k.1358691&docid=aA-C74w-fswZEM&imgurl=http://image.srovname.cz/cz/500/1358691/ivan- olbracht--bi http://www.google.com/imgres?hl=cs&biw=1024&bih=479&tbm=isch&tbnid=iSMkQId6e2RQfM:&imgrefu rl=http://www.kosmas.cz/knihy/162119/pribehy-na-ktere-svitilo-slunce/&docid=qYN9EpWgvMv8- M&imgurl=http://obalky.kosmas.cz/ArticleCovers/162119_big.jpg&w=250&h=334&ei= http://www.google.com/imgres?hl=cs&biw=1024&bih=479&tbm=isch&tbnid=iSMkQId6e2RQfM:&imgrefu rl=http://www.kosmas.cz/knihy/162119/pribehy-na-ktere-svitilo-slunce/&docid=qYN9EpWgvMv8- M&imgurl=http://obalky.kosmas.cz/ArticleCovers/162119_big.jpg&w=250&h=334&ei= http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=1136


Stáhnout ppt "BIBLE – STARÝ ZÁKON Osnova s ukázkami textů pro studenty středních pedagogických škol."

Podobné prezentace


Reklamy Google