Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Terapeutické komunity v ČR historie, současnost, specifika Bratislava 2008 Dr. Martina Richterová Těmínová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Terapeutické komunity v ČR historie, současnost, specifika Bratislava 2008 Dr. Martina Richterová Těmínová."— Transkript prezentace:

1 Terapeutické komunity v ČR historie, současnost, specifika Bratislava 2008 Dr. Martina Richterová Těmínová

2 Historie V ČR  Dvě ohniska rozvoje: okruh léčby závislostí psychiatricko psychoterapeutická půda jedná se o 50. léta, velká uzavřenost společnosti, komunistická ideologie, mohlo se hovořit o „léčebném kolektivu a jeho pozitivním vlivu na jednotlivce v léčbě“.

3 Významné vlivy  Makarenko – výchovné komunity  režim  posilování osobní odpovědnosti,  učení zkušenostem ve skupině,  společné rozhodování,  konflikty řešeny konfrontací jednotlivce s kolektivem, zároveň věnována pozornost pocitu bezpečí a jistoty klienta.  Základní rysy – respekt k člověku, náročnost, důvěra a podpora pozitivních změn

4 Významné vlivy  Behaviorální terapie, uplatňovaná Skálou a Kratochvílem  Psychoanalytické vlivy – ilegální psychoanalytická skupina (Knobloch, Mrázek, Junová, Hausner)

5 Apolinář  Oddělení pro léčbu závislostí založené v roce 1948 doc. Skálou  Spojení zásad terapeutické komunity s behaviorálními přístupy (náročný program, bodovací systém, individuální i kolektivní odpovědnost, pravidelná shromáždění komunity, skupinová psychoterapie, práce s rodinou)

6 Lobeč a další psychiatricko psychoterapeutické komunity  Lobeč : Rehabilitační pobočka pražské psychiatrické kliniky pro pacienty s neurosami /MUDr. Ferdinand Knobloch- psychoamalytik). Jako první přináší termín Terapeutických komunit. Jednalo se o intensivní skupinovou psychoterapii

7  Sadská – psychiatrické odd. v Sadské využívající prvků TK.Dr. Hausner (mimo jiné v 60. letech středisko experimentálního, léčebného a výcvikového používání LSD)  Kroměříž – oddělení pro neurosy Dr. Kratochvíl – vzorový model demokratické komunity u nás

8 SUR Skála, Urban, Rubeš  Na principech terapeutické komunity je založen systém výcviku v dynamické psychoterapii, spojení výcviku ve skupinové psychoterapii se širším rozměrem velké skupiny, výcvikového společenství (komunity)

9 Historie TK pro závislé po roce 1989  V roce 1991 se otevírá první terapeutická komunita Němčice o.s. SANANIM.  V současné době je v ČR 15 terapeutických komunit pro závislé

10 Teoretické zdroje TK v ČR  Psychoterapeutický výcvikový systém SUR – prošla jím většina zakladatelů TK  Práce Stanislava Kratochvíla  Oddělení Jaroslava Skály – zpočátku se proti modelu vymezovaly, později se z něj učily  DAY TOP – (David Deitch) – vzdělávání, stáže  MONAR- stáže

11 TK v ČR  Syntéza „demokratické“ a hierarchické“ linie terapeutických komunit  Malé komunity (15 – 20 klientů)  Venkovské komunity (nemáme žádnou městskou komunitu)  Komunity se zaměřují na specifické cílové skupina (3 komunity pro mladistvé, 1 komunita pro matky s dětmi, 1 komunita pro starší klientelu s dlouhou drogovou a trestní kariérou, 1 komunita pro klienty s duální diagnosou

12 TK V ČR  Velký důraz na psychoterapii – skupinovou, dynamicky orientovanou  Léčba je rozdělena do 4 fází  V rámci režimu je uplatňováno 5 kardinálních pravidel  Týmy jsou multidisciplinární, psychoterapeuti, psychologové, psychiatři, sociální pracovníci, exuseři (musí mít však odborné vzdělání a psychoterapeutický výcvik

13 Standardy TK  Program je součástí komplexního systému péče v působnosti jedné organizace, případně funguje jako samostatná organizace s funkční provázaností na další odborná zařízení a organizace, jako zařízení sociálních služeb nebo jako samostatné oddělení – pobočka lůžkového zdravotnického zařízení. Kromě posledního případu statut zdravotnického zařízení není obvyklý

14 Personální zabezpečení  Řízení: program je řízen kvalifikovaným odborným pracovníkem/manažerem, s praxí v terapeutické komunitě, skupinové psychoterapii, léčení závislostí, rodinné terapii, kognitivně behaviorálních přístupech apod.

15  Terapeutický tým: multidisciplinární vzhledem k povaze problému a specifickým charakteristikám pacientů/klientů, výběr pracovníků se řídí kritérii:Vzdělání (lékařské, psychologické, psychoterapeutické, speciálně pedagogické, v oblasti sociální práce, popř. jiné) Specializované výcviky (skupinová a individuální psychoterapie psychodynamických, interaktivních a kognitivně behaviorálních směrů, rodinná terapie, sociální komunikace

16  Osobnostní vlohy  Praktické zkušenosti a dovednosti  Zabezpečení provozu: nepřetržitá služba kvalifikovaného pracovníka-terapeuta či zdravotní sestry.  Kapacita pacientů/klientů na jednoho kvalifikovaného pracovníka je v rámci odborného programu max. 10 pacientů/klientů.

17 Cílová populace  Cílová populace: osoby závislé na návykových látkách ve středním až těžkém stupni závislosti, často s kriminální anamnézou a těžším psychosociálním, případně i somatickým poškozením. Doporučení z jiných zařízení je vhodné, ale není nezbytné

18 Zhodnocení stavu pacienta/klienta  Anamnestické údaje: odebírány kvalifikovaným pracovníkem při nástupu pacienta/klienta do programu, v případě potřeby konzultovány s lékařem. Anamnéza se průběžně doplňuje.

19 Lékařské vyšetření: provádí se před nástupem pacienta/klienta do programu, nejpozději do 1 týdne po nástupu, s cílem stanovit závažnost psychických a somatických komplikací a vhodnost indikace pro daný typ rezidenčního programu, obsahuje: Psychiatrické a somatické vyšetření Toxikologické vyšetření moče, Základní laboratorní vyšetření Vyšetření HIV, hepatitidy a pohlavně přenosná onemocnění V případě potřeby vyšetření na graviditu a další odborné výkony

20  Opakované vyšetření: v případě propuštění a nového přijetí pacienta/klienta do 90 dnů určí rozsah vyšetření lékař, nad 90 dní se celé vyšetření opakuje.  Základní vstupní zhodnocení stavu pacienta/klienta: je provedeno nejpozději do 3 dnů po nástupu. Před nástupem je nutné minimálně vyloučit závažnější akutní stav psychický či somatický včetně akutních infekční onemocnění.

21 Základní lékařská péče  pokud v zařízení nepracuje denně lékař, je zajištěna smluvně v nejbližším okolí, např. u praktického lékaře.Neodkladná péče: je smluvně zajištěna s příslušným zdravotnickým zařízením. Je písemně vypracován postup pro urgentní stavy, každý zaměstnanec je proškolen v oblasti kardiopulmonální resuscitace a poskytování první pomoci.

22 Odborná péče  Individuální léčebný plán: zpracován do 14 dnů po přijetí pacienta/klienta s ohledem na individuální podmínky, závažnost onemocnění, přítomnost komplikujících faktorů v oblasti somatické i psychosociální. Léčebný plán je pravidelně revidován (minimálně 2 x měsíčně)

23 Strukturované aktivity  Každý pacient/klient se účastní programu v minimálním rozsahu 20 hodin strukturovaných aktivit (např. skupinová psychoterapie a skupinové poradenství, komunitní setkání) týdně, rozdělených alespoň do 5 pracovních dnů.

24 Monitorování léčebného procesu: každý pacient/klient má určeného pracovníka – terapeuta (“garant”, “klíčový pracovník”), odpovědného za vedení případu, který pravidelně, minimálně 1x týdně hodnotí stav pacienta/klienta a plnění léčebného plánu

25 Základní pravidla léčby:  jsou písemně zpracována formou srozumitelnou a přístupnou pacientům/klientům. Definují klíčové principy, při jejichž porušení dochází zpravidla k přerušení léčby, a stanoví postup při porušení dalších pravidel.

26 Denní režim je konsistentní a stabilní, písemně zpracován formou přístupnou pacientům/klientům. Je součástí každého individuálního plánu. Zahrnuje rozvrh strukturovaných aktivit, k nimž nezbytně patří aktivity terapeutické, výchovné, rehabilitační a pracovní: Terapeutické aktivity (skupinová, individuální podpůrná, rodinná terapie)Výchova a vzdělávání, posilování a rozvíjení odpovědného chování

27 Pracovní terapie  Pracovní terapie s cílem získat, obnovit a upevnit pracovní návyky a dovednosti

28 Zátěžové programy  Volnočasové, sportovní, zátěžové programy a jiné rehabilitační aktivity

29 Strukturovaný proces  Strukturovaný proces: obsahuje popis terapeutických fází (obvykle 3 fáze) a podmínky přestupu. Je písemně zpracován formou srozumitelnou a přístupnou pacientům/klientům.Plně se využívají účinné faktory terapeutické komunity.  Skupinová terapie: základní terapeutický prostředek, postupy a cíle jsou adekvátní délce programu a potřebám pacienta/klienta (Poznámka 8).  Práce s členy rodiny a partnery: prováděna v každém případě, kdy je to možné s ohledem na individuální podmínky pacienta/klienta skupinovou a individuální formou s cílem poskytnout orientaci v problému závislosti a jejího léčení, emoční a sociální podporu, mobilizovat zralé chování a zachovat základní fungování rodiny  Sociální práce: prováděna s cílem maximálně stabilizovat sociální podmínky pacienta/klienta pro jeho následnou abstinenci (např. v oblasti rodinných vztahů, bydlení, studia, zaměstnání). Pravidelná a náhodná toxikologická vyšetření: jsou neoddělitelnou součástí programu rezidenční péče.Farmakoterapie: slouží k řešení psychických a somatických komplikací a komorbidity. Provádí výhradně lékař podle příslušných předpisů a zásad správné léčebné praxe.Program prevence relapsu: je neoddělitelnou součástí strukturovaných aktivit.Rehabilitace: slouží ke stabilizaci, zlepšení a rozvinutí psychických, somatických a sociálních kapacit pacienta. Využívané prostředky: rehabilitační techniky a procedury, různě dlouhé rehabilitační pobyty v přírodě.

30  Skupinová terapie: základní terapeutický prostředek, postupy a cíle jsou adekvátní délce programu a potřebám pacienta/klienta

31  Práce s členy rodiny a partnery: prováděna v každém případě, kdy je to možné s ohledem na individuální podmínky pacienta/klienta skupinovou a individuální formou s cílem poskytnout orientaci v problému závislosti a jejího léčení, emoční a sociální podporu, mobilizovat zralé chování a zachovat základní fungování rodiny

32 Sociální práce  Sociální práce: prováděna s cílem maximálně stabilizovat sociální podmínky pacienta/klienta pro jeho následnou abstinenci (např. v oblasti rodinných vztahů, bydlení, studia, zaměstnání).

33 Farmakoterapie  Pravidelná a náhodná toxikologická vyšetření: jsou neoddělitelnou součástí programu rezidenční péče.  Farmakoterapie: slouží k řešení psychických a somatických komplikací a komorbidity. Provádí výhradně lékař podle příslušných předpisů a zásad správné léčebné praxe.

34 Prevence relapsu  Program prevence relapsu: je neoddělitelnou součástí strukturovaných aktivit.  Rehabilitace: slouží ke stabilizaci, zlepšení a rozvinutí psychických, somatických a sociálních kapacit pacienta. Využívané prostředky: rehabilitační techniky a procedury, různě dlouhé rehabilitační pobyty v přírodě.

35  Doplňkové programy: např. péče o děti pacientů/klientů, informace, poradenství a vzdělávání.  Strava – minimálně 3x denně plnohodnotná strava, odpovídající základním hygienickým normám. Stravu nelze vynechat z disciplinárních důvodů.

36 Vedení dokumentace  individuální dokumentace (chorobopis) pacienta/klienta eviduje podrobně léčebný proces. Vedle toho je podrobně zaznamenáván průběh společných strukturovaných aktivit (zápisy z komunit, skupin atd.). Veškerá dokumentace s osobními údaji je důvěrná a zabezpečená proti zneužití.

37 Propouštění klientů  Propouštění pacientů/klientů: je předem plánováno s cílem zabezpečit kontinuitu léčebné péče (doléčování), provázeno příslušným doporučením.  Plán následné péče a resocializace: zpracován při každém propuštění pacienta/klienta, a to i při předčasném ukončení léčby z disciplinárních důvodů, minimálně je pacient/klient srozumitelně informován o potřebě další péče a jsou mu doporučena pracoviště, kde ji může získat. Jsou vypracována pravidla pro opakování léčby.

38 Fungování multidisciplinárního týmu  Týmové porady minimálně 1x týdně, týmové konference minimálně 1x za 3 měsíce. Zápisy jsou přístupné všem členům týmu.  Hodnocení efektivity: v pravidelných intervalech, minimálně 1x ročně.  Supervize minimálně 2 hodiny měsíčně


Stáhnout ppt "Terapeutické komunity v ČR historie, současnost, specifika Bratislava 2008 Dr. Martina Richterová Těmínová."

Podobné prezentace


Reklamy Google