Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Petr Bačík, Ph.D..  Leasing představuje formu financování při které podnik využívá dlouhodobý majetek jiného subjektu za úplatu rozloženou obvykle.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Petr Bačík, Ph.D..  Leasing představuje formu financování při které podnik využívá dlouhodobý majetek jiného subjektu za úplatu rozloženou obvykle."— Transkript prezentace:

1 Ing. Petr Bačík, Ph.D.

2  Leasing představuje formu financování při které podnik využívá dlouhodobý majetek jiného subjektu za úplatu rozloženou obvykle do pravidelných splátek. Vzhledem ke skutečnosti, že není majetek podnikovým vlastnictvím, nejsou na tento majetek aplikovatelné odpisy nájemcem, tedy podnik přichází o výhodu reinvestice do svého vlastního dlouhodobého majetku. Pokud jde o rizika, která jsou spojená s provozem zařízení, jsou obvykle přenesena na výrobce zařízení a současně je zařízení pojištěno proti poškození a způsobeným škodám. Tyto náklady navyšují cenu pronajímaného zařízení protože leasingová společnost si je započítává do ceny leasingu. Hlavní výhodou leasingu je možnost využívat zařízení i při nedostatku dostupných finančních prostředků na nákup zcela nového nebo jinak nedostupného zařízení. Leasing je výhodný i pro zadlužené firmy neboť nezvyšuje dlouhodobý dluh z důvodu pravidelných splátek po celou dobu trvání pronájmu. Jde sice o zkreslení ukazatelů zadluženosti, nicméně navenek může firmě pomoci při zlepšení jejího jména vůči veřejnosti. Leasingové splátky jsou daňově uznatelným nákladem pro nájemce, ale přichází tak o možnost tvorby odpisů, které si uplatňuje pronajímatel.  Nejvíce používaným leasingem je leasing movitých předmětů, kde na prvním místě jsou bezesporu osobní automobily následované stavebními stroji.

3  jde o dlouhodobý pronájem, jehož délka se shoduje s dobou ekonomické životnosti pronajímaného předmětu. Při této formě zpravidla přenáší pronajímatel rizika spojená s užíváním na nájemce. Po ukončení leasingu se majetek převádí na nájemce a to za cenu, která nesmí být vyšší než zůstatková cena, kterou by měl majetek při rovnoměrném odepisování. Pokud na konci leasingu nepřechází pronajímaný majetek na nájemce, jde podle současné právní úpravy o leasing provozní. Leasingová smlouva bývá ve většině případů nevypověditelná. Finanční leasing dále můžeme rozdělit na tyto druhy:  Přímý – typ leasingu, kdy je poskytovatel leasingu současně výrobcem  Nepřímý – jde o nejrozšířenější formu leasingu. Je to třístranný právní vztah mezi nájemcem, pronajímatelem a věřitelem  Zpětný – dlouhodobý majetek podniku je odprodán leasingové společnosti a ta jej zpětně pronajme prostřednictvím leasingu původnímu majiteli.

4  Podle právní úpravy platné v ČR je za finanční leasing považován pronájem za těchto podmínek:  po skončení doby pronájmu přechází najatý dlouhodobý majetek do vlastnictví nájemce;  kupní cena majetku na konci pronájmu nesmí být vyšší, než zůstatková cena, kterou by majetek měl při rovnoměrném odepisování podle zákona o dani z příjmů;  doba pronájmu je delší než 20 % stanovené doby odepisování podle daňového zákona, nejméně však 3 roky (u nemovitostí 8 let).

5  jde o krátkodobý pronájem, kdy je doba pronájmu kratší než ekonomická životnost majetku a předpokládá se že majetek po uplynutí pronájmu bude vrácen pronajímateli. Leasingové splátky od jednoho nájemce představují pouze část pořizovací ceny. Provozní leasing se často používá a u velkých specializovaných stavebních strojů, protože menším firmám se nevyplatí mít drahé stroje v majetku s ohledem na jejich občasnou sezónní použitelnost, náklady na údržbu, náklady na parkování a další náklady spojené z jejich vlastnictvím.

6  umožňuje užívat majetek, aniž by podnik jednorázově vynaložil vlastní peněžní prostředky na investici a to bez rizika spojeného s pořízením majetku (prodlužování, cenové pohyby) a rizika spojeného s vlastněním předmětu (v závislosti od leasingové smlouvy), čímž urychluje zavedení investice do provozu;  leasingové financování je flexibilní - vytváří předpoklady pro řešení finančních problémů spojených s náběhem a sezónností výrobního procesu prostřednictvím nelineárních splátek;  umožňuje zahrnovat leasingové splátky do nákladů (časově rozlišené) a tím snižovat základ zdanění;  nezvyšuje míru zadlužení podniku (formálně), a tím opticky zvyšuje rentabilitu celkového kapitálu a zlepšuje likviditu;  nájemce zpravidla platí splátky ve stejné výši a nenese důsledky inflačního rizika (do určité hranice);

7  vyšší cena pro pořízení majetku;  po ukončení pronájmu přechází do vlastnictví nájemce (téměř) odepsaný majetek, čím se ztrácí daňová výhoda uplatňovaní odpisů;  může se vyskytovat omezování z hlediska pronajímatele (omezování užívacích práv, problémy s rekonstrukcí, nemožnost vypovězení nájemné smlouvy, přenášení některých vlastnických rizik na nájemce apod.).

8  Jde o smluvní poskytnutí obchodního jména, značky, loga, ochranné známky nebo jiných práv z průmyslového či duševního vlastnictví, know-how, hospodářské a technické metody za přímou nebo nepřímou úplatu.  Tento způsob financování vznikl v Americe v 19. století, kde jej začala jako první využívat firma Singer vyrábějící šicí stroje. Koncem 19. století využila franchising při prodeji svých automobilů firma General motors. Franchising byl úspěšně využíván v maloobchodě s nealkoholickými nápoji V padesátých létech 20. století se v USA franchizing vyvinul do dnešní podoby díky firmám jako jsou MC’Donalds a Holliday In. Zejména díky těmto firmám získal franchising oblibu a začal se používat i v dalších oblastech. Nejvíce využívaná forma v pohostinství a rychlém občerstvení se přenesla postupně do rozšiřování sítě hotelů, podnikání v oblasti prodeje nemovitostí a elektroniky, prodeje pohonných hmot.  Poskytovatel franchisingu je obvykle firma úspěšná v oboru, která nabízí za tzv. franchisingový poplatek své znalosti dalšímu subjektu. Výše poplatku se odvíjí od úspěšnosti původní firmy a zejména od očekávané výše zisku.

9  Pro poskytovatele franchisingu jde zejména o expanzi svých produktů na trhy, které by byly jinak velmi těžko dosažitelné a zvýšeným odběrem výrobků nebo služeb tak snížit výrobní náklady popř. získat větším odběrem výhodnější množstevní slevu. Umožňuje obstát proti sílící konkurenci při nižších nákladech než by musela firma vynaložit při expanzi do neznámého prostředí. Při vhodně zvoleném rozmístění uživatelů franchisingu si může poskytovatel franchisingu užívat zaslouženého zisku. Ten je obvykle stanoven jako procentuální částka z hrubého zisku uživatele franchisingu. Další výhodami jsou rozložení rizika na uživatele franchisingu a možnost intenzivnějšího oslovení zákazníka, společná prezentace a reklama snižuje náklady.

10  Pro uživatele franchisingu jde o získání komplexního souboru pravidel fungování podniku obvykle s marketingovou strategií, možností nakupovat u dodavatelského řetězce poskytovatele včetně slev a získání potřebných know-how např. u restauračních zařízení jedinečných receptů přípravy pokrmů. Uživatel získává vyzkoušenou metodiku fungování podniku a snižuje riziko z chyb, které často způsobují ukončení činnosti z důvodu neznalosti v prvních měsících fungování.  Pro ekonomiku státu je hlavní výhodou vznik stálých konkurenceschopných podniků využívajících mnohdy nedosažitelných technologií a tím se dostanou k zákazníkovi rychleji dokonalejší výrobky a služby.

11  Pro poskytovatele franchisingu jsou zejména v první fázi spojené náklady se zaškolením personálu a také časová náročnost dohledu nad správným fungováním.  Současný stav franchisingu ukazuje, že má velký potenciál. Na území České republiky začínají zejména v pohostinství vznikat vlastní franchisingové projekty, jako jsou sítě restaurací Potrefená husa nebo Švejk. Z velkých společností jsou na Českém trhu asi nejviditelnější AGIP, Shell, KFC a MC Donald´s.

12  Je jedním z nástrojů, který může zajistit trvalou likviditu podniku. V praxi jde o úplatné postoupení krátkodobých pohledávek snížených o diskont. Factoring nabízejí většinou bankovní domy a některé specializované factoringové společnosti. Factoring zahrnuje financování, záruku proti platební neschopnosti či nevůli odběratelů a také inkaso a správu krátkodobých pohledávek s odloženou splatností, které vznikly na základě dodávek zboží nebo služeb stálým zákazníkům. Na českém trhu jsem narazil na velmi zajímavé nabídky factoringu a pokusím se popsat výhody(většinou perfektně popsané v reklamních letácích o nabízeném produktu), ale také jeho nevýhody.  Výhody: Factoring umožňuje získat až 80 % hodnoty faktury okamžitě po jejím vystavení a dodání zboží. V případě regresního factoringu je možné faktury postupovat elektronicky. Zároveň lze získávat průběžné informace o stavu veškerých postoupených faktur – zda byly uhrazeny, jsou po splatnosti a jak dlouho atd.

13  Factoring je flexibilní nástroj financování, který funguje jako kontokorentní úvěr. Jestliže dodáte více zboží, můžete čerpat více prostředků a naopak. V případě, že Váš zákazník uhradí fakturu po splatnosti (do 60 dnů), jste o této skutečnosti informováni, ale nejsou Vám účtovány žádné sankční úroky ani pokuta a přitom máte prostředky na nákup materiálu či zboží pro Vaši výrobu nebo obchod. Nemusíte vymáhat pohledávky od Vašich odběratelů.  Jestliže využíváte factoring, můžete zákazníkům nabídnout odloženou splatnost, standardně až 90 dní, výjimečně až 120 dní a máte možnost obchodovat na otevřený účet. Navíc nejste nuceni žádat o otevření akreditivu, a přesto získáváte záruku proti nezaplacení v případě platební neschopnosti odběratele. Potřebujete pouze obchodní kontrakt s odběratelem, který bude obsahovat všechny základní informace o obchodu a dodávce a řádné doklady spojené s dodávkou.

14  V rámci factoringu je účtován jednorázový factoringový poplatek a úrok z poskytnutých záloh. Část nákladů spojených s factoringem můžete zahrnout do ceny, protože odběrateli vlastně poskytujete dodavatelský úvěr.  Nevýhody : Samozřejmě i factoringové společnosti se chrání a snaží se minimalizovat riziko spojené s nedobytnými pohledávkami a na druhou stranu stanovují podmínky nedosažitelné pro menší firmy a firmy, které obchodují pouze s jedním partnerem. Tou podmínkou je při factoringu výběr několika obchodních partnerů (obvykle 3) s celkovým minimálním ročním minimálním obratem. Tato částka se v závislosti na produktu pohybuje kolem 10 milionů Kč.

15  pravý faktoring - Odkoupením pohledávky přestává být dodavatel věřitelem a faktor nemá možnost zpětného postihu při nedobytnosti pohledávky.  nepravý faktoring - Factoringová společnost odkupuje i méně bonitní pohledávky, ale vyhrazuje si právo zpětného postihu.  Obecně můžeme factoringu přiřadit tyto činnosti:  Finanční - při odkupu pohledávek poskytuje faktorská společnost okamžité zálohové platby (obvykle 80% z ceny).  Garanční - faktor na sebe přebírá riziko nedobytných nebo pozdě uhrazených pohledávek.  Administrativní - v některých případech může factoringová společnost zajišťovat i administrativní operace zejména vedení účetnictví, vystavování faktur nebo inkasování plateb za zboží či služby.

16  Je velmi podobný factoringu, ale používá se ve většině případů při obchodování se zahraničím. Obdobně jako u factoringu jde o odkup střednědobých a dlouhodobých pohledávek obvykle se splatností delší než 90 dnů forfaitingovou organizací. Většina fortfaitingových organizací si klade požadavky, které musí pohledávka splňovat, tak aby byla fortfaiterem odkoupena. Pohledávka musí být ve volně směnitelné měně, je zajištěna bankovní zárukou, směnkou nebo dokumentárním akreditivem s odloženou splatností a obvykle je stanovena minimální hodnota pro odkup, která je obvykle 200 000$. Dalším podstatným rozdílem oproti factoringu je postupování pouze jednotlivých pohledávek. Naopak stejně jako u factoringu přebírá forfaiter riziko za nesplacení odkoupené pohledávky. Toto riziko je však u forfaitingu díky zajištění velmi nízké.


Stáhnout ppt "Ing. Petr Bačík, Ph.D..  Leasing představuje formu financování při které podnik využívá dlouhodobý majetek jiného subjektu za úplatu rozloženou obvykle."

Podobné prezentace


Reklamy Google