Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CROSS-COMPLIANCE Milan Kouřil DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CROSS-COMPLIANCE Milan Kouřil DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí."— Transkript prezentace:

1 CROSS-COMPLIANCE Milan Kouřil DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

2 CROSS-COMPLIANCE Co se dnes dozvíte ? Pojem cross-compliance (C-C)‏ Odkud se tento pojem vzal ? 3 pilíře C-C Podmínky ? Data ? Kontroly, sankce Check-listy

3 CROSS-COMPLIANCE Pojem cross-compliance (C-C)‏ C-C : křížová shoda, podmíněnost Zdroj : Sborník C-C 2008, L. Smrček, převzato Zdroj : Zdroj : Sborník C-C 2008, L. Smrček, převzato

4 CROSS-COMPLIANCE Odkud se tento pojem vzal ? EU má jednotný nástroj rozvoje zemědělství – Společnou zemědělskou politiku (SZP)‏ SZP určuje směr a cíle zemědělství v celé EU V roce 2003 byla schválena reforma SZP

5 CROSS-COMPLIANCE Odkud se tento pojem vzal ? Jedním z cílů reformy bylo poskytnou farmářům větší volnost v produkci Nebezpečí snížení rozsahu hospodaření Ustanoveny principy C-C

6 CROSS-COMPLIANCE Odkud se tento pojem vzal ? Zdroj : Sborník C-C 2008, L. Smrček, převzato

7 CROSS-COMPLIANCE 3 pilíře C-C Pravidla dobrých zemědělských a environmentálních podmínek (GAEC) Zákonné požadavky na hospodaření (SMR)‏ Stálé pastviny (permanent pastures), někdy se jsou uváděny jako podskupina GAEC

8 CROSS-COMPLIANCE Zdroj : Sborník C-C 2008, L. Smrček, převzato

9 CROSS-COMPLIANCE 1. Dobré zemědělské a environmentální podmínky Plnění jednotlivých standardů GAEC bylo podmínkou pro přiznání platby SAPS již v letech 2004 – 2006 (v době vstupu do EU), proto by tato část pravidel již měla být mezi zemědělci dostatečně známa

10 CROSS-COMPLIANCE 1. Dobré zemědělské a environmentální podmínky Každý stát Evropské unie si zvolil odlišné normy (standardy), jiný obsah i počet norem. Takže tato pravidla nemusí být pro země EU jednotná.

11 CROSS-COMPLIANCE 1. Dobré zemědělské a environmentální podmínky (5 pravidel) a) nedojde ke zrušení krajinných prvků, kterými jsou meze, terasy, skupiny dřevin, stromořadí a travnaté údolnice b) je vyloučeno pěstování kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji a slunečnice na půdních blocích, popřípadě dílech půdních bloků, s průměrnou sklonitostí převyšující 12 stupňů

12 CROSS-COMPLIANCE 1. Dobré zemědělské a environmentální podmínky (5 pravidel)‏ c) kejda nebo močůvka je zapravována do půdy nejdéle do 24 hodin po jejich aplikaci, s výjimkou řádkového přihnojování porostů hadicovými aplikátory, na půdních blocích, popřípadě dílech půdních bloků, s evidovaným druhem zemědělské kultury orná půda a s průměrnou sklonitostí převyšující 3 stupně, pokud tuto aplikaci nevylučuje zvláštní právní předpis

13 CROSS-COMPLIANCE 1. Dobré zemědělské a environmentální podmínky (5 pravidel)‏ d) nedošlo ke změně zemědělské kultury travní porost na zemědělskou kulturu orná půda e) nedošlo k pálení bylinných zbytků na půdních blocích, popřípadě na dílech půdních bloků

14 CROSS-COMPLIANCE 1. Dobré zemědělské a environmentální podmínky (2 důležité standardy)‏ a) krajinné prvky : novela zákona o zemědělství se věnuje i jejich evidenci péče o ně bude dotována vodní a lesní plochy, meze a remízy, nové i stávajících aleje apod. budou zaneseny do LPIS nedílná součást správné péče o krajinu (Zdroj : tisková zpráva MZe, 23. června 2008)‏

15 CROSS-COMPLIANCE 1. Dobré zemědělské a environmentální podmínky (2 důležité standardy)‏ Krajinné prvky jako standardy GAEC : Meze : travnaté (zatravněné) plochy liniového tvaru. S dřevinným porostem či bez něj. Často bývá zpevněná kameny. Sleduje průběh vrstevnic svahu Skupiny dřevin : skupina stromů z větší části ohraničená plochou zemědělské půdy, většinou uvnitř půdních bloků (remízky). Tvořena minimálně 3 stromy, obvod kmene minimálně 80 cm ve výšce 130 cm od paty

16 CROSS-COMPLIANCE 1. Dobré zemědělské a environmentální podmínky (2 důležité standardy)‏ Stromořadí (liniová zeleň) : uskupení stromů s liniovým charakterem (aleje, větrolamy). Většinou jsou uměle vysazeny, doplňují krajinný ráz Terasa : výsledek protierozních opatřeních (terasování) na pozemcích se sklonem na 15 stupňů, kde eliminují nebezpečí eroze Zatravněné údolnice : zatravněné pásy vybíhající do pozemku, sledujících tzv. dráhu soustředěného odtoku. Umístěna proti sklonu vrstevnic.

17 CROSS-COMPLIANCE

18 1. Dobré zemědělské a environmentální podmínky (2 důležité standardy)‏ b) stálé pastviny : travní porosty přírodních luk či pastvin, které nevznikly zatravněním orné půdy (například z dotačního titulu v rámci AEO)‏ plnění tohoto standardu je vyžadováno po každém členském státu EU (podobně jako SMR) a na jeho zabezpečování se podílejí zemědělské podniky i stát v ČR referenční hodnota ploch z roku 2005. Každoročně zjišťovaný poměr podíl těchto ploch na výměře užívané zemědělské půdy by u žádné členské země EU by neměl klesnout o více než 10%

19 CROSS-COMPLIANCE Zákonné požadavky na hospodaření (SMR)‏ Tvořeny 19 evropskými normami, které jsou na rozdíl od GAEC pro všechny členské země EU stejné.

20 CROSS-COMPLIANCE Zákonné požadavky na hospodaření (SMR)‏ Tyto normy pokrývají všechny důležité oblasti hospodaření : ochrana životního prostředí (SMR 1-5)‏ ochrana zdraví člověka, zvířat a rostlin (SMR 6- 15)‏ welfare hospodářských zvířat (SMR 16-18)‏

21 CROSS-COMPLIANCE Zákonné požadavky na hospodaření (SMR)‏ Od 1. ledna 2009 vstupuje v platnost celkem 9 z 19 nařízení : 1. Směrnice o ochraně volně žijících ptáků 2. Směrnice ochraně podzemních vod před znečišťováním některými nebezpečnými látkami 3. Směrnice o ochraně životního prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren odpadních vod 4. Směrnice o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátovka)‏

22 CROSS-COMPLIANCE Zákonné požadavky na hospodaření (SMR)‏ 5. Směrnice o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 6. Směrnice rady o identifikaci a evidování zvířat 7. Nařízení, kterým se stanoví prováděcí pravidla, pokud jde o ušní značky, evidenci hospodářství a pasy v rámci systému identifikace a evidence skotu 8. Nařízení o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa 8a. Nařízení o systému označování a evidence ovcí a koz

23 CROSS-COMPLIANCE Kontroly a sankce a) kontroly : platební agentura (SZIF)‏ dozorové orgány (ÚKZUZ, SVS, SZPI, ČIŽP, SRS, ČPI) – tyto organizace se budou při kontrolách zaměřovat i na oblasti C-C v jejich kompetenci a výsledky půjdou na SZIF ukládání výsledků kontrol na SZIF, poté vyhodnocení a rozhodnutí o krácení, či nekrácení plateb minimální míra kontrol je stanovena na úrovni 1% všech zemědělců (cca 250-300 podniků), kteří podali žádost na přímé platby či o platby z II.osy PRV

24 CROSS-COMPLIANCE Kontroly a sankce b) Zprávy z kontroly (kontrola na místě) : 1. Obecná část : totožnost zemědělce a přítomných osob, zda zemědělec obdržel oznámení o návštěvě, a pokud ano, jak dlouho předem; 2. Popisem kontrol/y : požadavky a normy, na něž se zaměřuje kontrola na místě, povaha a rozsah provedených kontrol, závěry, požadavky a normy, jejichž porušení bylo zjištěno; 3. Hodnotící část

25 CROSS-COMPLIANCE Kontroly a sankce Sankce mohou mít dvojí podobu : Vrácení dotací Zamítnutí dotací v daném, či následujícím roce Sankční kritéria : rozsah porušení - limitováno velikostí farmy a počtem porušených požadavků v souvislosti s použitými zákonnými pravidly závažnost - význam porušení ve vztahu k cíli zákonného pravidla trvalost - celkový dopad porušení a doba nutná k jeho napravení opakování - porušení stejného pravidla vícekrát než jednou ročně nebo ve dvou následujících letech. V tomto případě je procentuální snížení celkové výše přímé platby násobeno konstantou 3.

26 CROSS-COMPLIANCE Kontroly a sankce Nedbalost : maximální úreň sankce 3 % (může být sníženo až na 1%, popř. může být od krácení upuštěno či zvýšeno až na 5%) z celkové výše přímé platby. V případě opakování porušení (více než 1x/3roky), je krácení 3x vyšší, až do 15%. Při dalším porušení se koeficientem 3 násobí sankce stanovená před použitím hranice 15%. Úmysl : minimální úroveň sankce 20 % (může být snížena na 15% - limitované porušení, které není vážné, není stálé a neopakuje se, či zvýšena až na 100%). Zemědělský podnik zároveň může být vyloučen ze systému dotací i pro příští rok.

27 CROSS-COMPLIANCE Jak mohu zkontrolovat, zda vyhovuji podmínkám C-C ? příručka „Hodnocení jakosti hospodaření zemědělského podniku se zaměřením na dodržování cross-compliance“ : soubor tabulek v počítačovém programu Excel jednotlivé druhy hospodaření – např. skot, ovce, prasata, drůbež, koně aj. návod k práci v check-listu odkaz na GAEC doporučujeme kontaktovat poradce dotace na poradce : Program rozvoje venkova, Osa I., Opatření I.3.4. – Využívání poradenských služeb a I.3.1. – Odborné vzdělávání a informační činnost)

28 CROSS-COMPLIANCE Postup: 1. Je nutné mít v počítači nainstalován program Excel. 2. Po otevření souboru se Vám objeví úvodní stránka.

29 CROSS-COMPLIANCE 3. Žlutě jsou vyznačeny legislativní požadavky týkající se požadavků C-C

30 CROSS-COMPLIANCE 4. Pohyb je možný pomocí barevných tlačítek, nebo používáním jednotlivých záložek na spodním okraji obrazovky. Nejprve vyplníte druh (tuři), až poté se budete věnovat jednotlivým kategoriím. U hospodářských druhů běžci, koně a osli, ovce a kozy se obecná část nevyplňuje.

31 CROSS-COMPLIANCE 5. Na otázky je možné odpovědět jen ANO, NE, NETÝKÁ SE. Odpovídejte pravdivě, je to pro Vás důležité! Odpovídáte vložením jakéhokoli grafického symbolu – v našem případě jsme použili křížek X.

32 CROSS-COMPLIANCE 6. Pokud zadání některé otázky nerozumíte, nevíte o co jde, je možné kliknout na modrý odkaz, který Vás navede na podrobné znění paragrafu nebo vyhlášky, podle které se máte řídit. Nápověda se zobrazí v následující tabulce.

33 CROSS-COMPLIANCE 7. Pokud je na Vaší farmě/podniku vše v pořádku, měly by všechny odpovědi znít ANO nebo NETÝKÁ SE. Pokud máte ve formuláři odpovědi NE, jsou to oblasti, na které se musíte zaměřit a uvést je do pořádku. Velkou výhodou je, že budete přesně vědět, v čem je problém, budete vědět, kam se obrátit pro informace a situaci řešit. Jinak by Vám v případě kontroly hrozila sankce. 8. Většina oblastí, týkajících se hospodaření, se nedá shrnout do jednoduchého řešení. Proto Vám doporučuji projít si celou příručku s akreditovaným zemědělským poradcem, nebo jej vyhledat v případě problémů a nutnosti řešení. Je možné využít poradců státních (takzvaných metodiků ÚZPI), nebo soukromých, jejichž evidence je k dispozici na internetové adrese http://www.agroporadenstvi.cz/registr/. V něm najdete jméno a příjmení poradce, jeho registrační číslo, územní působnost, obor, ve kterém působí, kontakt (telefon, email) a bydliště. V případě potřeby si najdete poradce, kterého potřebujete.

34 CROSS-COMPLIANCE © Riki Watzka Děkuji za pozornost Ing. Milan Kouřil milan.kouril@daphne.cz 774 650 518


Stáhnout ppt "CROSS-COMPLIANCE Milan Kouřil DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí."

Podobné prezentace


Reklamy Google