Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Požární prevence Požárně bezpečnostní zařízení Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje PP 27 Zpracováno: 1.1.2012 Zpracoval: nprap. Ing. Michal Valouch.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Požární prevence Požárně bezpečnostní zařízení Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje PP 27 Zpracováno: 1.1.2012 Zpracoval: nprap. Ing. Michal Valouch."— Transkript prezentace:

1 Požární prevence Požárně bezpečnostní zařízení Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje PP 27 Zpracováno: 1.1.2012 Zpracoval: nprap. Ing. Michal Valouch

2 Úvod objekty mohou být vybaveny požárně bezpečnostními zařízeními (např. elektrickou požární signalizací, samočinným stabilním hasícím zařízení, zařízením odvodu kouře a tepla) rozsah vybavení těmito zařízeními je dán požárně bezpečnostním řešením (dle požadavků kodexu požárních norem) tento dokument je součástí projektové dokumentace objektu a je zákonnou povinností provozovatele objektu mít tento dokument k dispozici

3 Elektrická požární signalizace slouží ke včasnému zjištění vznikajícího požáru a aktivaci navazujících zařízení, které se spolupodílejí na protipožárních opatřeních je důležitou součástí uceleného systému protipožární ochrany objektů základní části EPS jsou: ústředny EPS hlásiče požáru doplňující zařízení EPS

4 Možnosti signalizace EPS Ústředna EPS může poplach signalizovat obsluze - následuje kontrola objektu - předepsané úkoly - vyrozumění HZS pomocí zařízení dálkového přenosu - přenést poplachový signál na jiná místa (nejčastěji pult centralizované ochrany HZS) Režim DEN x NOC den - zapnut v době přítomnosti personálu, který může provést ověření signalizace a případný prvotní zásah noc - zapnut v době kdy není přítomen personál

5 Prostory vybavené systémy EPS stavby o výšce nad 45 m, kromě budov pro bydlení OB2 (bytové domy s více než 3 obytnými buňky) stavby o výšce nad 22,5 m, pokud se ve výškové poloze nad 22,5 m nachází více než 300 osob stavby ubytovacích zařízení s více než dvěma nadzemními podlažími a s počtem osob vyšším než 30 budovy zdravotnických zařízení a sociální péče (kritériem je množství evakuovaných osob) stavby s vnitřním shromažďovacím prostorem

6 stavby určitých druhů garáží (kritériem je podlažnost, počty a druhy parkujících automobilů) stavby pro výrobu a skladování - kde se vyskytují hořlavé kapaliny I. a II. třídy nebezpečnosti v daném množství sklady s určitými druhy provozů (kritériem je podlažnost a velikost půdorysné plochy)

7 Ústředna EPS přijímá a vyhodnocuje výstupní elektrické signály hlásičů, signalizuje a vysílá informace o vlastním provozním stavu, ovládá doplňující zařízení EPS přímo či nepřímo ovládá zařízení bránící rozšíření požáru, případně provádějící protipožární zásah na displeji ústředny EPS jsou zobrazeny informační výstupy ústředny - počet poruch, vypnutí hlavní okno zobrazuje paměť událostí, informační texty, menu a identifikaci prvků poplachový stav je zobrazen v okně "požár" s příslušnými informacemi

8 Ústředny EPS - různí výrobci

9 Modernizovaná ústředna EPS

10 Doplňující zařízení EPS k nejrozšířenějším doplňujícím zařízením patří: zařízení dálkového přenosu (ZDP) - zajišťuje přenesení základních informací o stavu EPS na předem určené místo (nejčastěji ohlašovna požáru HZS) pult centralizované ochrany (PCO) - zobrazuje stav jednotlivých střežených objektů - minimálně dva stavy: požár a porucha. Obsahuje identifikační údaje daného objektu, při signalizaci „požár“ jsou zabezpečena potřebná opatření pro výjezd JPO obslužný pult požární ochrany (OPPO) - umožňuje zásahové jednotce PO ovládat základní funkce ústředny EPS v daném objektu, bez znalosti vstupních kódů i bez znalosti konkrétního systému EPS. Umísťuje se uvnitř objektu s provozovanou EPS v blízkosti vstupu, na snadno přístupném místě s dobrou viditelností.

11 Základní funkce a popis jednotlivých signalizačních světel a tlačítek na OPPO 1 ► 2 ► 3 ► 4 ► 5 ► 6 ► 7 ► 8 ►

12 klíčový trezor požární ochrany (KTPO) - umožňuje jednoduchý vstup JPO do budovy, kde je signalizován požár zařízení tvoří ocelová schránka s protikorozní povrchovou úpravou s odolností proti požáru minimálně po dobu 30 minut je instalován v těsné blízkosti vstupu do objektu pro lepší orientaci JPO bývá na zdi budovy instalováno světelné zařízení, které po aktivaci ZDP signalizuje umístění KTPO a místo vstupu do objektu pro JPO vnitřní dvířka lze odemknou univerzálním „motýlkovým“ klíčem pro klíčové trezory, který je ve výbavě JPO

13 Stabilní hasicí zařízení systém složený ze zdroje hasícího média, potrubních rozvodů, ventilových stanic, poplachového a monitorovacího zařízení, hasících hubic instalovaných v chráněném prostoru a z ústředny SHZ stabilní hasicí zařízení se nově rozdělují do těchto skupin: sprinklerové stabilní hasicí zařízení (SHZ) doplňkové sprinklerové hasicí zařízení (DHZ) polostabilní sprinklerové hasicí zařízení (PHZ)

14 DHZ nebo PHZ jsou pevně zabudovanými systémy ve stavebním objektu nebo na technologickém zařízení zahrnují potrubní rozvody a osazená výstřiková zařízení (hubice) shodná s SHZ v požadovaném množství, tlaku a rozmístění s napojením:  v případě DHZ na veřejný vodovod nebo jiný vodovod zajišťující trvalou dodávku vody, popř. na zásobní nádrž s předpokládanou dodávkou vody z mobilní požární techniky  v případě PHZ na dodávku vody (či jiného hasiva) z mobilní techniky

15 Rozdělení SHZ podle způsobu ovládání: ruční ovládání ovládaná samočinně signálem od EPS autonomní spouštěcí mechanismy dle požitého hasiva:

16 vodní se dále dělí: SHZ slouží pro lokalizaci a likvidaci požáru v počáteční fázi, kdy je charakteristická nízká intenzita požáru a rozsah škod nachází uplatnění ve výrobních a skladovacích objektech, stejně tak i v objektech občanské výstavby při navrhování SHZ je třeba zvážit, jaký typ prostoru bude chráněn. Na základě místních podmínek - druhu provozu a teplotních podmínek zvolit správný typ sprinklerového zařízení.

17

18 Pěnové SHZ

19

20 Plynové SHZ

21

22 Drenčerové hasicí zařízení je potrubní rozvod opatřený otevřenými hubicemi, napájený tlakovým vodním zdrojem drenčerové hubice jsou účelně uspořádány tak, aby zajistily pokrytí plochy zařízení nebo podlažní plochy souvislým sprchovým nebo rozprášeným vodním proudem ovládání je prioritně zajištěno od požárních hlásičů, řízené EPS, nebo je možné využít manuální ovládání (změna polohy páky) při spuštění hašení dochází k výstřiku vody ze všech instalovaných hubic využívají se jako protipožární ochrana zásobníků hořlavých kapalin a plynů, kabelových kanálů, transformátorů, plnících stanic, k ochlazování konstrukcí nebo technologických zařízení a k zamezení šíření sálavého tepla

23 Na instalaci SHZ upozorní přítomnost sprinklerových či drenčerových hlavic přítomnost rozvodů vody ke sprinklerovým hlavicím přítomnost značeného potrubního rozvodu SHZ indikátory na OPPO zvuky poplachového zvonu (sirény) SHZ

24 strojovny a ústředny SHZ jsou obvykle umisťovány v 1. NP nebo 1. PP případně v samostatném objektu z ústředen je možné provádět ovládání SHZ, je zde umístěn podrobný návod pro obsluhu a schéma budovy SHZ se musí spustit automaticky (impulz EPS, samočinně) pokud se tak nestane je třeba zjistit důvod nefunkčnosti pokud to lze, za pomoci způsobilé osoby nebo technického personálu, uvést zařízení do chodu Možnosti ovládání

25 Zařízení pro odvod kouře a tepla slouží pro řízené odvádění produktů hoření - tepla, kouře, jedovatých plynů a vodní páry vznikající při hašení vodou ZOKT může pracovat na dvou fyzikálních principech: přirozený odvod kouře a tepla nucený odvod kouře a tepla základní části ZOKT jsou: odvětrávací klapka nasávací zařízení (otvor) iniciační zařízení kouřová závěsová stěna odvětrávací šachta - potrubí zařízení pro nucený odvod kouře a tepla - elektrické ventilátory

26 Neutrální pásmo (neutrální rovina) teoretické označení pro rozdělení hladiny plynů klesajících od stropu směrem k podlaze, vznikajících při požáru v objektu využití ZOKT (nebo jiných technických prostředků pro odvětrání kouře) je udržení neutrálního pásma v takové výšce nad podlahou, abychom zajistili bezkouřovou vrstvu bezpečnou pro opuštění ohroženého prostoru, což je minimálně 2,5 m

27 Přirozený odvod kouře a tepla využívá se principu vztlaku horkých plynů, které vznikají při požáru a vytvářejí komínový efekt směs vzduchu a uvolňovaných zplodin hoření má díky své vyšší teplotě nižší hustotu a proto stoupá vzhůru teplý (horký) kouř je proto odváděn v co nejvyšším místě požárního úseku, aby větrací efekt byl co nejúčinnější nejběžnější způsob aplikace tohoto principu je prostřednictvím střešních klapek nelze použít pro odvětrání studeného kouře - nevzniká dostatečný vztlak

28 Nucený odvod kouře a tepla založeno na principu vytváření podtlaku v prostoru zasaženém požárem děje se tak prostřednictvím požárních ventilátorů, které odvádějí směs kouře a vzduchu mimo budovu vzhledem ke stoupavé tendenci horkých kouřových plynů ve vztahu k bezpečné evakuaci lidí, je i v případě nuceného zařízení kouř odváděn v co nejvyšším místě způsob aplikace u jednopodlažních (max. dvoupodlažních otevřených) objektů je střešními ventilátory u vícepodlažních staveb nebo podzemních částí objektů se používají požární ventilátory napojené na potrubní rozvody nebo větrací šachty

29 Funkce ZOKT Zařízení samo o sobě požár neuhasí, ale ve spojitosti s ostatními faktory snižuje ztráty a škody způsobené požárem tím, že: odvádí kouř, vodní páru a teplo ven z objektu a napomáhá tak udržet vrstvu relativně čistého vzduchu nad podlahou - bezpečné opuštění ohroženého prostoru hasiči mají lepší přístup k ohnisku požáru ohraničí kouř do vrstvy, která se udržuje pod stropem - omezí tak jeho další šíření do přilehlých prostor - nedochází k nadměrnému zvyšování teploty a následnému samovznícení stavebních prvků, případně uskladněného zboží zabraňuje zborcení nosné konstrukce v důsledku vysokých teplot

30 snižuje rozsah škod při otevření nadměrného počtu sprinklerových hlavic i mimo oblast hoření, způsobené horkými zplodinami, které se šíří pod stropem snižuje nebezpečí exploze náhlou reakcí nespálených plynů se vzduchem

31 Impuls pro spouštění otevíracího mechanismu při požáru (proražení uzávěru plynové bombičky a uvolnění CO 2 ): ručně (pouze otevření) - rozbitím skla a ručním spuštěním v ovládací skříňce automatickým impulsem od tepelného čidla - roztavení tepelné pojistky, která je nastavena na požadovanou teplotu (68, 98, 141°C) automaticky - impulsem od EPS - elektrickým signálem Možnosti ovládání a spuštění

32 tlačítkové hlásiče (umístění na chráněných únikových cestách) prioritně určeno pro civilní osoby, mohou využít i zasahující JPO požární tlačítka a jejich funkce koordinována s činností detektorů kouře a tepla, příp. s činností sprinklerových hlavic, aby nedošlo k nežádoucímu spuštění odvětrání z nedbalosti.

33 poplachové skříňky - použití určeno výhradně pro zasahující JPO Postup použití: vybrat vhodný manuální ovladač odpovídající dané kouřové sekci ujistit se, dle dispozičního plánku s rozdělením na kouřové sekce, že číselné označení na manuálním ovladači odpovídá číslu kouřové sekce, kterou chceme odvětrávat rozbít sklo manuálního ovladače přepnout páku ovladače podle popisu (většinou směrem dolů) - tím dojde k dálkové aktivaci ZOKT

34 poplachová skříňka číselné označení odvětrávané sekce sklíčko a páka ovládacího mechanismu dispoziční plánek s rozdělení objektu na kouřové sekce

35 Návaznost požárně bezpečnostních zařízení priorita a logická návaznost PBZ závisí na podmínkách vycházejících z charakteru prostoru, kde je zařízení instalováno při vzájemné návaznosti hasících a odvětracích zařízení je vždy nutné přednostně posoudit podmínky evakuace a zásahu činnost SHZ snižuje rozsah požáru a množství uvolňovaného tepla ochlazuje horké spaliny požáru a omezuje tak jejich přirozený vztlak zchlazené plyny neztrácejí toxicitu a drží se u podlahy, což ohrožuje unikající osoby

36 při činnosti ZOKT dochází k odtékání toxických spalin, společně se snižuje teplota a zlepšují podmínky viditelnosti v odvětrávaném prostoru do prostoru hoření se však dostává „čerstvý“ vzduch, který může urychlit šíření požáru Obecně lze logickou návaznost definovat takto: Upřednostnění činnosti SHZ, poté spuštění ZOKT - prioritní uchránit majetek: prostory s vyšším požárním rizikem, menší hustotou osob a nákladnými materiálními hodnotami (drahá výrobní zařízení automatizovaných technologií, sklady, atp.)

37 Upřednostnění činnosti ZOKT, poté spuštění SHZ - prioritní evakuace: prostory, kde se vyskytuje velké množství osob (shromažďovací a komunikační prostory, atria, obchodní centra, kina, atp.)

38 Protipožární klapky požární uzávěr vzduchotechnického potrubí vyrobený tak, aby na základě impulzu list klapky uzavřel potrubí klapky zamezují šíření plamenů, tepla a dýmu vzduchotechnickým potrubím nebo otvory ve stěnách jsou vyrobeny z nehořlavého materiálu a zabezpečují požární odolnost osazují se v místě prostupu potrubí požárně dělící konstrukcí tak, aby list klapky (v uzavřené poloze) byl umístěn v líci požárně dělící konstrukce není-li toto řešení osazení možné musí být potrubí mezi požárně dělící konstrukcí a listem klapky chráněné

39 Protipožární klapky dělíme: dle typu uzavíracího impulsu (mechanické, elektrické, teplotní) dle tvaru VZT potrubí (kruhové, obdélníkové) dle požární odolnosti

40 Prostupy VZT potrubí požárně dělícími konstrukcemi požárních úseků musí být zabezpečeny požárními klapkami, kromě těchto případů: průřez prostupujícího potrubí má plochu nejvýše 40 000 mm 2 a jednotlivé prostupy nemají v součtu plochu větší než 1/100 plochy požárně dělící konstrukce, kterou VZT potrubí prostupují. Vzájemná vzdálenost prostupů musí být nejméně 500 mm. potrubí v posuzovaném požárním úseku je v celé délce chráněné (vykazuje vyžadovanou požární odolnost - zajištěno izolací) a je chráněné i v místě prostupu požárně dělící konstrukcí je jiným technickým opatřením zajištěna nemožnost šíření plamenů, tepla a kouře VZT potrubím (např. odvodem tepla a zplodin vně objektu), pokud průřezová plocha jednoho potrubí je nejvýše 90 000 mm 2 a souhrnná plocha všech prostupujících potrubí není větší než 1/100 plochy požárně dělící konstrukce, kterou VZT potrubí prostupují.

41 Ukázka provedení

42 Použitá literatura: požární kodex - ČSN řady 73 08.. Požární minimum pro vzduchotechniku I [online]. URL: [cit. 2011-02-01] Protipožární klapky [online]. URL: [cit. 2011-01-30]

43 Děkuji za pozornost. Dotazy a diskuse. Autor: nprap. Ing. Michal Valouch HZS Olomouckého kraje Územní odbor Prostějov Stanice Prostějov Telefon: 950 775 161 Email: michal.valouch@hzsol.cz


Stáhnout ppt "Požární prevence Požárně bezpečnostní zařízení Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje PP 27 Zpracováno: 1.1.2012 Zpracoval: nprap. Ing. Michal Valouch."

Podobné prezentace


Reklamy Google