Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Organizace a řízení logistiky Funkční povinnosti řídících a výkonných orgánů

2 Cíl Přednáška je zaměřena na představení současné koncepce logistiky AČR. Absolvováním přednášky získává student následující odborné znalosti, dovednosti a obecné způsobilosti: Znalosti: Objasňuje organizační struktury v oblasti logistiky na jednotlivých stupních velení, včetně diverzifikace úkolů v jednotlivých oblastech logistiky. Dovednosti: Aplikuje poznatky v oblasti řízení logistiky, plánování a organizace. Obecné způsobilosti: Je schopen samostatně a odpovědně rozhodovat v oblasti logistiky a v souvislostech s přihlédnutím k širším společenským důsledkům rozhodování.

3 ÚVOD 1.FUNKČNÍ POVINNOSTI VYBRANÝCH FUNKCIONÁŘŮ Náčelník skupiny logistiky 1.1.Pracoviště řízení logistické podpory 1.2.Náčelník pracoviště logistické a informační služby 1.3.Pracoviště zbrojní služby 1.4.Pracoviště technické služby 1.5.Pracoviště technické podpory 1.6.Pracoviště logistické podpory personálu a nemovité infrastruktury Závěr

4 1. FUNKČNÍ POVINNOSTI VYBRANÝCH FUNKCIONÁŘŮ Náčelník skupiny logistiky Řídí skupinu logistiky, odpovídá za personální obsazení a odbornou připravenost personálu skupiny logistiky praporu. Řídí plánovací procesy v oblasti logistiky při krátkodobém i střednědobém plánování. Koordinuje doplňování výzbroje, techniky a materiálu pro udržení a rozvoj schopností útvaru. Koordinuje součinnost logistického zabezpečení jednotám prostřednictvím roty logistiky. Řídí pořizování služeb a materiálu z decentrálních rozpočtových prostředků útvaru. Navrhuje a plánuje opatření pro logistické zabezpečení bojové a odborné přípravy specialistů logistických ČVO. Při práci v poli zařazen na hlavní místo velení.

5 Náčelník skupiny logistiky Řídí skupinu logistiky, odpovídá za personální obsazení a odbornou připravenost personálu skupiny logistiky praporu. Řídí plánovací procesy v oblasti logistiky při krátkodobém i střednědobém plánování. Koordinuje doplňování výzbroje, techniky a materiálu pro udržení a rozvoj schopností útvaru. Koordinuje součinnost logistického zabezpečení jednotám prostřednictvím roty logistiky. Řídí pořizování služeb a materiálu z decentrálních rozpočtových prostředků útvaru. Navrhuje a plánuje opatření pro logistické zabezpečení bojové a odborné přípravy specialistů logistických ČVO. Při práci v poli zařazen na hlavní místo velení. Pracoviště řízení logistické podpory Zástupce náčelníka - náčelník pracoviště řízení logistické podpory Koordinuje součinnost jednotlivých pracovišť logistiky při plánování a vyhodnocování. Navrhuje, sleduje a vyhodnocuje čerpání limitů finančních zdrojů. Navrhuje rozpisy limitů materiálních a finančních prostředků. Odpovídá za součinnost při krátkodobém a střednědobém plánování. Zpracovává plány a nařízení velitele v oblasti logistického zabezpečení. Plánuje a řídí vojensko-odbornou přípravu štábu, skolení kontistů a specialistů logistických ČVO v oblasti logistiky. Kontroluje, schvaluje a zadává výběrová řízení k realizaci zakázek malého rozsahu. X

6 6 Mladší pracovník štábu pracoviště řízení logistické podpory Řídí zdravotní a veterinární zabezpečení v míru i v poli. Odpovídá za organizaci a řízení zdravotní služby pro zabezpečení výcviku a při bojové činnosti. Vyžaduje a organizuje výcvik specialistů zdravotnických odborností, pořizuje majetek a služby, odpovídá za majetkové toky v majetkovém uskupení 2.5 „Zdravotnický a veterinární materiál“. Vyžaduje, eviduje a organizuje odborné přípravy specialistů logistiky. Vyžaduje a koordinuje opatření vojenské dopravy, navrhuje přidělení limitů fin.prostředků pro dopravu a sleduje jejich využívání. Vydává přepravní doklady. Mladší pracovník štábu pracoviště řízení logistické podpory Je řídícím pracovníkem v oblasti OTD praporu. Plánuje a vyžaduje provádění kontrol a revizí určených technických zařízení praporu na základě zák. 276/1999 Sb. (UTZ). Plánuje a zodpovídá za činnost revizního místa elektrických zařízení a zvedacích zařízení u praporu. Je revizním technikem elektrických zařízení. Provádí školení příslušníků praporu podle § 3, 4 zák. 50/1978 Sb. Vede agendu a sepisuje za nákladové středisko dohody o hmotné odpovědnosti. Eviduje odesílané a doručené písemnosti skupiny logistiky. Eviduje veřejné zakázky k pořízení majetku a služeb.

7 7 Náčelník pracoviště logistické a informační služby Řídí činnost pracoviště. Kontroluje všechny účetní pohyby. Vede doplňkovou evidenci majetku praporu. Porovnává operativní a účetní evidenci s RFOd. Kontroluje vedení operativní evidence útvaru. Kontroluje podkladové materiály účetních případů. Podílí se na přípravě kontistů a hmotně odpovědných osob útvaru. Vede knihu nesrovnalostí za nákladové středisko. Připravuje podkladové materiály pro provádění inventarizací majetku. Připravuje podklady k účetním případům a vystavuje účetní doklady. Odpovídá za formální správnost podkladů k účetním případům a účetních dokladů. Mladší pracovník štábu pracoviště logistické a informační služby Provádí účetní i neúčetní operace nákladového střediska. Vede operativní evidenci majetku útvaru. Provádí porovnání a narovnání cen v doplňkové a účetní evidenci s RFOd. Kontroluje vedení operativní evidence útvaru. Kontroluje podkladové materiály účetních případů. Připravuje podkladové materiály k provádění jednotlivých druhů inventarizace majetku. Připravuje podklady k účetním případům a účetní doklady. Odpovídá za formální správnost podkladů k účetním případům a účetních dokladů.

8 8 Pracoviště zbrojní služby Náčelník pracoviště zbrojní služby Koordinuje, řídí a kontroluje činnost pracoviště, odpovídá za doplňování, provádění odsunů techniky a materiálu MU 2.2 Zbraně a zbraňové systémy, 2.4 Elektronika a optika, 5.0 Munice a 6.2 Software. Plní povinnosti majetkového (materiálního) orgánu ve smyslu „Odborných pokynů pro hospodaření s majetkem … čj.6127-60/2004/DP-3042 pro majetkové uskupení 2.2 Zbraně a zbraňové systémy a 5.0 Munice u útvaru. Odborně řídí a kontroluje chod zbrojní služby a zabezpečení municí u útvaru. Provádí výběrová řízení, zpracovává kupní smlouvy a likvidační zdůvodnění pří decentrálním pořizování majetku. Kontroluje činnost podřízených v této oblasti. Důstojník pracoviště zbrojní služby Samostatně plní rozhodující úkoly majetkového (materiálního) orgánu (ve smyslu odborných pokynů ….č6127- 60/2004/DP-3042) majetkových uskupeních 2.4 Elektronika a optika, 6.2 Software u útvaru. Zpracovává podkladovou dokumentaci pro zmobilizování útvaru, provádí výpočet zásob a rozdělení majetku s využitím projektu P-64008. Koordinuje činnost skladníka v oblasti hospodaření s materiálem a skladování materiálu. Provádí výběrová řízení, zpracovává kupní smlouvy a likvidační zdůvodnění pří decentrálním pořizování majetku. Mladší pracovník pracoviště zbrojní služby Řídí oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci útvaru, je oprávněnou osobou pro řízení bezpečnosti práce. Navrhuje veliteli opatření v oblasti BoZP. Kontroluje a vede evidenci určených technických zařízení a měřicích přístrojů u útvaru. Provádí revize elektrických určených technických zařízení, je revizním technikem §8 podle vyhlášky 50/1978. Plánuje a vyhodnocuje činnost revizního místa u útvaru. Navrhuje způsob zabezpečení jednotlivých stanovišť a prvků útvaru v poli elektrickou energií. Má přehled o zdrojích a rozvodech elektrické energie v poli.

9 9 Pracoviště technické služby Náčelník pracoviště technické služby Podílí se na plánování a řízení toku materiálu a zásob pro zabezpečení útvaru. Odpovídá za činnosti při doplňování a odsouvání techniky a materiálu v MU 2.3 Vojenská přepravní a podpůrná technika, 4.1 Materiál všeobecného použití a MU 6.1. (6.3) Nehmotný majetek u útvaru. Samostatně plní rozhodující úkoly majetkového (materiálního) orgánu (ve smyslu odborný pokynů …) v majetkových uskupeních 6.1 (6.3) Nehmotný majetek a 2.3 Vojenská přepravní a podpůrná technika. Zadává, schvaluje a kontroluje výběrová řízení v oblasti pořizování materiálu. Plánuje pořízení majetku a navrhuje opatření k efektivnímu čerpání rozpočtových prostředků v oblasti nákupů majetku. Řídí zpracování plánů materiálně technického zabezpečení v mobilizační oblasti pro přechod ze stavu mobilizační připravenosti do stavu bojové pohotovosti. Podílí se na školení kontistů a příslušníků s logistickým ČVO v oblasti materiální. Důstojník pracoviště technické služby Samostatně plní rozhodující úkoly majetkového (materiálního) orgánu (ve smyslu odborný pokynů čj.6127-60/2004/DP-3042) majetkovém uskupení MU 4.1 Majetek všeobecného použití u útvaru. Navrhuje způsoby řešení doplňování jednotek materiálem a řídí majetkové toky zásob v přiděleném MU. Provádí výběrová řízení, zpracovává kupní smlouvy a likvidační zdůvodnění pří decentrálním pořizování majetku. Zpracovává plány materiálně technického zabezpečení v mobilizační oblasti pro přechod ze stavu mobilizační připravenosti do stavu bojové pohotovosti. Podílí se na školení kontistů a příslušníků s logistickým ČVO v oblasti materiální.

10 Pracoviště technické podpory Náčelník pracoviště technické podpory Řídí oblasti provozu, údržby, oprav, parkové služby a zásobování PHM u útvaru. Sleduje a vyhodnocuje nebojeschopnost techniky a přijímá opatření k jejímu řešení. Kontroluje chod parkové služby a nabíjecí stanice v parku techniky. Řídí, kontroluje a provádí výběrová řízení a likvidaci zakázek v oblasti provádění oprav a údržby techniky a materiálu, kontroluje dodržování zákonů a vnitřních předpisů u útvaru. Plánuje provoz a údržbu techniky, vystavuje příkazy k použití techniky. Zadává data v rámci UVT do ISL. Mladší pracovník štábu pracoviště technické podpory Odborně řídí oblast údržby a oprav techniky a materiálu praporu. Odborně řídí opravárenskou činnost čety oprav techniky útvaru, včetně plánování a odborného řízení oprav a údržby techniky v poli. Řídí činnost nabíjecí stanice AKB. Provádí výběrová řízení, zpracovává a likviduje zakázky v oblasti provádění oprav a údržby techniky a materiálu. Plní funkci zadavatele v SEPO, při realizaci pořizování materiálu. X

11 11 Mladší pracovník štábu pracoviště technické podpory Je materiálním orgánem v majetkovém uskupení 3.0 Pohonné hmoty a maziva s působností v rámci posádkové výdejny PHM. Odborně zabezpečuje a řídí činnosti v oblasti ekologie a likvidace odpadů, navrhuje opatření k předcházení škod na životním prostředí.Odborně řídí činnost posádkové výdejny a skladů PHM. Plní funkci zadavatele v SEPO při realizaci pořizování materiálu. Náčelník parku (KTS) pracoviště technické podpory Odpovídá za chod parkové služby v parku vojenské techniky. Provádí poučení a kontrolu výkonu služby dozorčího parku techniky. Vykonává funkci náčelníka kontrolně technické stanice, podílí se na defektacích poškozené techniky. Odpovídá za organizaci a úroveň provádění kontrol technického stavu ve smyslu předpisu Vševojsk-P-5. Zabezpečuje provoz technologiských zařízení umístěných v parku techniky. V polních podmínkách zabezpečuje výstavbu a režim polního parku techniky.

12 Pracoviště logistické podpory personálu a nemovité infrastruktury Náčelník pracoviště logistického zabezpečení personálu Řídí podsystémy v oblasti proviantního, výstrojního, stavebního a ubytovacího zabezpečení jednotek útvaru. Je majetkovým orgánem MU 4.2 (stavební a opevňovací materiál). Odborně řídí činnost roty logistiky v oblasti proviantní, výstrojní a ubytovací. Řídí a odpovídá za oblast požárního zabezpečení u útvaru, plní funkci požárního preventisty. Provádí výběrová řízení, zpracovává kupní smlouvy a likvidační zdůvodnění pří decentrálním pořizování majetku. Mladší pracovník štábu pracoviště logistického zabezpečení personálu Samostatně plní úkoly majetkového (materiálního) orgánu v majetkovém uskupení 2.1 (materiál osobního použití). Zpracovává plány materiálně technického zabezpečení v mobilizační oblasti pro přechod ze stavu mobilizační připravenosti do stavu bojové pohotovosti. Podílí se na školení kontistů a příslušníků s logistickým ČVO v oblasti materiální. Provádí výběrová řízení, zpracovává kupní smlouvy a likvidační zdůvodnění pří decentrálním pořizování majetku. Zpracovává mobilizační dokumentaci v oblasti vývozu materiálu, zabezpečení materiálem osobního použití, včetně tvorby zásob. Odborně řídí činnost skladů ve své působnosti. X

13 13 Mladší pracovník štábu pracoviště logistického zabezpečení personálu Řídí činnost proviantní služby u útvaru. Vede účet stravního hospodaření útvaru. Součiní s firmou zabezpečující cateringové služby v posádce. Vyhodnocuje poskytování cateringových služeb a dodržování plnění smluvního vztahu v daqné oblasti, včetně sledování finančního krytí poskytované služby. Odpovídá za dodržení hygienických norem v dané oblasti. Řídí přípravu stravy v polních podmínkách a zabezpečení proviantem pro cvičící jednotky. Zpracovává mobilizační dokumentaci v oblasti zabezpečení proviantem a vodou. Provádí výběrová řízení, zpracovává kupní smlouvy a likvidační zdůvodnění při decentrálním pořizování majetku. Plní funkci zadavatele v SEPO.

14 Závěr


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google