Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dokumentace k zajištění BOZP. Osnova přednášky  Právní úprava  Povinnosti zaměstnavatele  Doporučení pro vedení dokumentace  Jakou dokumentaci vést.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dokumentace k zajištění BOZP. Osnova přednášky  Právní úprava  Povinnosti zaměstnavatele  Doporučení pro vedení dokumentace  Jakou dokumentaci vést."— Transkript prezentace:

1 Dokumentace k zajištění BOZP

2 Osnova přednášky  Právní úprava  Povinnosti zaměstnavatele  Doporučení pro vedení dokumentace  Jakou dokumentaci vést  Přehled dokumentace

3 1. Právní úprava  Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce  Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví  Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce  Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně

4 2. Povinnosti zaměstnavatele  Vést dokumentaci podle požadavků právních a ostatních předpisů a dokladovat svoji činnost v oblasti BOZP.  Umožnit zaměstnanci nahlížet do evidence, která je o něm vedena v souvislosti s BOZP.

5 3. Doporučení pro vedení dokumentace  Veškerá dokumentace týkající se BOZP v organizaci na jednom místě (písemně + elektronicky).  Třídění podle dané problematiky.  Vedení provozní dokumentace po celou dobu životnosti zařízení.  Originály dokumentů neopouštějí složku  pořizování kopií.

6 4. Jakou dokumentaci vést?  obsah dokumentace k zajištění BOZP vedené v podniku vyplývá zejména: »z oboru podnikání, »z vykonávaných pracovních činností, »z používaného technického zařízení, »zaměstnanec x OSVČ, aj.  nutno vyhodnotit požadavky právních předpisů vztahujících se ke konkrétnímu podnikání (samostatně x poradenská firma)

7 5. Přehled dokumentace  dokumentace v oblasti organizace a řízení  dokumentace pro pracovně-právní oblast a pracovní podmínky  provozní dokumentace  dokumentace z oblasti pracovního prostředí  dokumentace bezpečnosti pracovních činnosti  dokumentace týkající se nakládání s chemickými látkami  dokumentace k zajištění požární ochrany

8 5.1 Dokumentace v oblasti organizace a řízení  Směrnice k zajištění BOZP - řídící dokument (ZP § 103)  Pracovní a organizační řád  Kolektivní smlouva  Předepsaná oprávnění na vykonávanou činnost  Havarijní plány  Záznamy kontrol a mimořádných událostí BOZP (Kniha BOZP) (ZP § 102)  Záznam z prověrek BOZP (ZP § 108)  Zápisy z kontrol, rozhodnutí a stanoviska kontrolních orgánů.

9 5.2 Dokumentace pro pracovně- právní oblast a pracovní podmínky  Pracovní smlouvy a pracovní náplně zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců  Doklady o odborné způsobilosti pracovníků obsluhy všech technických zařízení používaných v podniku  Záznamy o zdravotní způsobilosti zaměstnanců (ZP § 103)  Záznamy o seznámení (proškolení) zaměstnanců externích firem s bezpečnostními předpisy (ZP §102)  Dokumentace o školení zaměstnanců v oblasti BOZP (ZP §103)  Dokumentace k prevenci rizik v podniku (ZP § 102)  Kategorizace prací (zákon č. 258/2000 Sb., § 37)  Dokumentace o přidělování osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP) zaměstnancům (ZP § 102; NV č.495/2001 Sb.; NV č. 21/2003 Sb.)  Dokumentace související s pracovními úrazy a nemocemi z povolání (ZP §105, NV č. 494/2001 Sb.)  Traumatologický plán + dokumentace o vybavení lékárniček (ZP § 102 odst.6)

10 5.3 Provozní dokumentace  Průvodní dokumentace, provozní deníky, záznamy k používaným technických zařízením (např. výrobní stroje, elektrická zařízení aj.)  Doklady o uvedení zařízení do provozu  Revizní knihy, doklady o provádění předepsaných prohlídek, zkoušek a revizí  Doklady o provozu motorových vozidel a motorových vozíků  Dokumentace k používanému ručnímu nářadí, strojů a technických zařízení (§ 4 z. č. 309/2006).

11 5.4 Dokumentace z oblasti pracovního prostředí  Doklady o výsledcích měření škodlivin v pracovním prostředí  Provozní řád, provozní předpisy (ZP §103 ; § 349)  Projektová dokumentace staveb  Projektová dokumentace výrobních a provozních prostorů

12 5.5 Dokumentace bezpečnosti pracovních činnosti  Technologická dokumentace a pracovní postupy  Dokumentace při stavebních pracích

13 5.6 Dokumentace týkající se nakládání s chemickými látkami  Bezpečnostní listy +dokumentace vyplývající z právních předpisů

14 5.7 Dokumentace k zajištění požární ochrany  Posouzení požárního nebezpečí  Směrnice k zajištění PO  Požární řád  Požární poplachová směrnice  Požární evakuační plán  Dokumentace zdolávání požáru  Řád ohlašovny požáru  Dokumentace o školení PO  Požární kniha  Dokumentace o požární hlídce  Dokumentace obsahující podmínky požární bezpečnosti  Zápisy kontrolních orgánů Zákon č. 133/1985 Sb.


Stáhnout ppt "Dokumentace k zajištění BOZP. Osnova přednášky  Právní úprava  Povinnosti zaměstnavatele  Doporučení pro vedení dokumentace  Jakou dokumentaci vést."

Podobné prezentace


Reklamy Google