Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do předmětu Sociální Péče

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do předmětu Sociální Péče"— Transkript prezentace:

1 Úvod do předmětu Sociální Péče
Definice Pojmy Mezipředmětové vazby

2 Pojem sociální Týkající se lidské společnosti, vztahů mezi lidmi ve společnosti, společenský Týkající se úsilí, snahy o zlepšení společenských poměrů, Týkající se životních podmínek jednotlivce ve vztahu ke společnosti a státu, hmotného zabezpečení V obecném podvědomí spojen s významem chudý, nemajetný

3 Sociální péče (social welfare)
Nástroj sociální ochrany, který pomáhá uspokojit objektivně uznané potřeby a to hmotné, psychické a sociální. Zajišťuje odbornou pomoc pro adaptaci na sociální prostředí, i prevenci v této oblasti.

4 Sociální péče (social welfare)
Je poskytována: jedincům, skupinám, komunitám. Rozsah a šíře sociální péče jsou podmíněny možnostmi nositelů, vyspělostí společnosti a ekonomickým rozvojem. Vyplývá ze společenské solidarity a má přerozdělovací funkci (od bohatých k chudým, od bezdětných k rodinám s dětmi, od ekonomicky aktivních k ekonomicky neaktivním)

5 Alternativa – jiné definice
Je to úsilí veřejnoprávního subjektu o řešení životních situací, které občané nejsou schopni řešit vlastními silami nebo silami rodiny. Stát tak činí buď sám, nebo podporou soukromoprávních spolků, církví apod. Do jisté míry překrývá s pojmem sociálního zabezpečení, které zpravidla doplňuje.

6 Sociální péče je péče, které vyplývá ze společenské solidarity a spočívá v redistribuci zdrojů společnosti tak, aby bylo dosaženo všestranného rozvoje všech jedinců. V českých podmínkách v současné době hovoříme o sociální péči jako o součásti jednoho z 3 pilířů sociálního zabezpečení (sociální pomoci).

7 Cílové skupiny sociální péče
Děti (probíráno v 2. roč.) Rodiny funkční i dysfunkční (probíráno v 2. roč.) Senioři (probíráno v 2. roč.) Osoby se zdravotním postižením (probíráno v 3. roč.) Osoby společensky nepřizpůsobivé (probíráno v 3. roč.) Další skupiny obyvatel (menšiny, migranti – osoby přicházející z jiné země) (probíráno v 3. roč.)

8 ŠVP předmětu sociální péče:
1. ročník: úvod do předmětu, charakteristika sociální péče v ČR zákon o sociálních službách druhy a typy sociálních služeb 2. ročník: Sociální péče o staré občany Sociální péče o rodinu Sociální péče o děti a mládež

9 3. ročník: Sociální péče o OZP Sociální péče a problematika sociálního vyloučení Charitativní činnost a práce dobrovolníků 4. ročník: Organizace a řízení sociálních služeb Zásady práce v sociálních službách

10 Předmět sociální péče a mezipředmět. vztahy
zejména s předměty: Psychologie Sociální politika Speciální pedagogika Sociální pedagogika Multikulturní výchova Najdeme zde však vazby téměř na všechny předměty (ČJ – porozumění textu, MAT – výpočet životního minima, apod.)

11 Psychologie při jednání s klientem, při práci s rodinou
pozorování a určování potřeb dítěte chápání lidského chování a jednání následně v praxi ať již školní nebo později profesní

12 Sociální politika tvoří prostředí, ve kterém se následně realizuje sociální péče determinuje sociální péči úzká propojenost většiny témat

13 Speciální pedagogika jednotlivé druhy zdravotního postižení
věnuje se i různým věkovým odlišnostem vzhledem ke zdravotnímu postižení problematika výchovy a výchovného působení

14 Sociální pedagogika problematika chování a jednání člověka ve společnosti, ve skupině vrstevníků působení rodiny a rodinného prostředí na utváření jedince a jeho následné socializační projevy dobrovolnická činnost životní krizové situace a jejich možnosti řešení

15 Multikulturní výchova
problematika národnostních menšin, jejich postavení ve společnosti zákony mající vliv na jejich statut ochrana menšin oproti majoritní společnosti pomoc nevládních organizací uprchlíci a jejich postavení ve společnosti

16 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
SOCIÁLNÍ PÉČE SOCIÁLNÍ POLITIKA PSYCHOLOGIE MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

17 Sociální péče zahrnuje (nástroje sociální péče):
Peněžní dávky Věcné dávky Služby Sociálně právní ochranu Poradenství Prevenci

18 1. Peněžité dávky jednorázové a opakované podmínky věcná systémová
formální musí být splněny všechny

19 2. Věcné dávky kdy není zaručeno, že peněžité dávky bude užito k zamýšlenému účelu kdy jsou spojeny především s ochranou zdraví kdy je jejich užití vhodnější než peněžitá dávka

20 3. Služby Sociální služba:
Činnost, kterou uspokojujeme potřeby jiných lidí. Činnost, zajišťující podporu a pomoc osobám za účelem sociálního začlenění nebo v rámci prevence před sociálním vyloučením. Jde o výkon něčeho ve prospěch někoho.

21 Sociální služby lze chápat ve dvojím významu
užší význam: soc. služby dle zákona 108/2006 o soc. službách – dle tohoto zákona jsou soc. službami jen služby vyjmenované v tomto zákoně širší význam: všechny služby, které jsou v rámci soc. péče poskytovány klientovi – např. tedy i umístění mladistvého do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, což je zařízení, které v zákoně o sociálních službách není

22 4. Sociálně právní ochrana
poskytnutí ochrany osobám, které nejsou schopny vlastními silami uplatňovat svá práva a oprávněné zájmy. Těmito osobami jsou nejčastěji děti (SPOD – sociálně právní ochrana dětí), osoby zdravotně postižené (OZP), senioři, migranti.

23 5. Poradenství proces výměny informací mezi klientem a poradcem
v širším slova smyslu proces, který dává klientovi příležitost k zlepšení kvality svého života začátek: dobrovolný, nedobrovolný druhy: laické – poradcem není odborník, ale často rodina, přátelé Odborné – rady a informace podává odborník (sociální, právní, …..)

24 trend: dát možnost volby, ponechat odpovědnost, přenechat aktivitu na klientovi
minimální služby: informace – není cílená ke konkrétní osobě rada – cílená ke konkrétní osobě, poskytuje možnost volby aktivní pomoc – např. pomoc při vyplňování formuláře asistence – činnost mimo poradnu (doprovod)

25 6. Prevence předcházení negativním jevům úrovně:
primární – směřuje na celou společnost, předcházení problému (letáky, přednášky, diskuse) sekundární – zaměřena na vyhledávání rizikových osob (snaha minimalizovat riziko selhání), poradenství, dohled terciální – péče o osoby, které již soc. selhaly, snaha je, aby své chování neopakovaly – výchovné působení

26 Sociální událost Událost, která je společností považována za riziko, které jedinec (či rodina) nemusí být schopen zvládat vlastními silami, jedná se o situace, v nichž je občan ohrožen ztrátou výdělku, nebo mimořádně velkými výdaji nebo zdravotními či sociálními omezeními. Bývá spojena s ekonomickými důsledky.

27 Skupiny sociálních událostí
Mateřství a rodičovství Závislé dětství a mládí Nemoc, úraz, invalidita Nezaměstnanost Chudoba Stáří Úmrtí živitele

28 Sociální událost se odlišuje:
Obsahem – narození, smrt, stáří Délkou (krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé) – dětství, stáří, mateřství Závažností – nemoc, úraz, úmrtí živitele Očekávané (dětství, stáří) – neočekávané (nezaměstnanost, chudoba) Předvídatelné (těhotenství, mateřství) – nepředvídatelné (úraz, nemoc) Odvratitelné (rodičovství) – neodvratitelné (stáří, smrt)

29 Sociální ochrana: = ochrana před nepříznivými důsledky událostí, které člověk nemusí zvládnout vlastními silami a u nichž je poskytovatel péče připraven je zmírnit nebo odstranit jejich příčiny, následky a průvodní jevy. Sociální péče je nástrojem sociální ochrany, pomáhá tedy těmto nepříznivým důsledkům předcházet, či zmírňuje nebo odstraňuje jejich důsledky.

30 Sociální problém nepoměr mezi žádoucím (potřebným) a skutečně jsoucím. Přesahuje osobní situaci, zasahuje větší počet lidí a vyžaduje řešení. Stav, kdy je určitá část obyvatelstva uspokojována a úkor ostatního obyv., nebo vyžaduje-li část obyvatelstva pomoc od zbylé části. Vždy záleží na hodnotové soustavě společnosti. Příklady sociálních problémů: problém s nedostatkem služeb pro seniory chudoba a sociální vyloučení zneužívání sociálních dávek

31 Sociální vyloučení sociálním vyloučením rozumíme proces, kdy jsou jednotlivci či celé skupiny vytěsňovány na kraj společnosti a je jim omezován nebo zamezován přístup ke zdrojům, které jsou dostupné ostatním členům společnosti (hl. zaměstnání, bydlení, sociální ochrana, zdravotní péče, vzdělání).

32 Sociální zabezpečení Mezinárodním právem definovaný soubor institucí a opatření, kterými se předchází, nebo zmírňují či odstraňují následky sociálních událostí.

33 Sociální pomoc Jedná se o pomoc občanům ve stavu nouze k uspokojení jejich potřeb v nezbytném či přiměřeném rozsahu. Pomoc by měla být aktivizující a měla by člověka nasměrovat k soběstačnému životu ve společnosti. Hlavní cíl - zabezpečit základní životní potřeby občanů, kteří se nacházejí v obtížné sociální situaci. Součást systému sociálního zabezpečení (3. pilíř)

34 Sociální práce Sociální práce je činnost, která předchází nebo upravuje problémy jednotlivců, skupin a komunit, vznikající z konfliktů potřeb jedinců a společenských institucí. Jejím záměrem je zlepšit kvalitu života všech lidí. Sociální práce je součástí systému sociální péče.

35 Zdroje GOLDMAN R. a kol.: Vybrané kapitoly ze sociálních disciplín, UP Olomouc, ISBN KREBS V. a kol.: Sociální politika, Aspi, Praha, 2007, ISBN   MATOUŠEK O.: Metody a řízení sociální práce, Portál, Praha, ISBN MATOUŠEK O.: Slovník sociální práce, Portál, Praha, ISBN MATOUŠEK O.: Základy sociální práce, Portál, Praha, ISBN 


Stáhnout ppt "Úvod do předmětu Sociální Péče"

Podobné prezentace


Reklamy Google