Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do předmětu Sociální Péče Definice Pojmy Mezipředmětové vazby.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do předmětu Sociální Péče Definice Pojmy Mezipředmětové vazby."— Transkript prezentace:

1 Úvod do předmětu Sociální Péče Definice Pojmy Mezipředmětové vazby

2 Pojem sociální Týkající se lidské společnosti, vztahů mezi lidmi ve společnosti, společenský Týkající se úsilí, snahy o zlepšení společenských poměrů, Týkající se životních podmínek jednotlivce ve vztahu ke společnosti a státu, hmotného zabezpečení V obecném podvědomí spojen s významem chudý, nemajetný

3 Sociální péče (social welfare) Nástroj sociální ochrany, který pomáhá uspokojit objektivně uznané potřeby a to hmotné, psychické a sociální. Zajišťuje odbornou pomoc pro adaptaci na sociální prostředí, i prevenci v této oblasti.

4 Sociální péče (social welfare) Je poskytována: jedincům, skupinám, komunitám. Rozsah a šíře sociální péče jsou podmíněny možnostmi nositelů, vyspělostí společnosti a ekonomickým rozvojem. Vyplývá ze společenské solidarity a má přerozdělovací funkci (od bohatých k chudým, od bezdětných k rodinám s dětmi, od ekonomicky aktivních k ekonomicky neaktivním)

5 Alternativa – jiné definice Je to úsilí veřejnoprávního subjektu o řešení životních situací, které občané nejsou schopni řešit vlastními silami nebo silami rodiny. Stát tak činí buď sám, nebo podporou soukromoprávních spolků, církví apod. Do jisté míry překrývá s pojmem sociálního zabezpečení, které zpravidla doplňuje.

6 Sociální péče je péče, které vyplývá ze společenské solidarity a spočívá v redistribuci zdrojů společnosti tak, aby bylo dosaženo všestranného rozvoje všech jedinců. V českých podmínkách v současné době hovoříme o sociální péči jako o součásti jednoho z 3 pilířů sociálního zabezpečení (sociální pomoci).

7 Cílové skupiny sociální péče Děti (probíráno v 2. roč.) Rodiny funkční i dysfunkční (probíráno v 2. roč.) Senioři (probíráno v 2. roč.) Osoby se zdravotním postižením (probíráno v 3. roč.) Osoby společensky nepřizpůsobivé (probíráno v 3. roč.) Další skupiny obyvatel (menšiny, migranti – osoby přicházející z jiné země) (probíráno v 3. roč.)

8 ŠVP předmětu sociální péče: 1. ročník: – úvod do předmětu, – charakteristika sociální péče v ČR – zákon o sociálních službách – druhy a typy sociálních služeb 2. ročník: – Sociální péče o staré občany – Sociální péče o rodinu – Sociální péče o děti a mládež

9 3. ročník: Sociální péče o OZP Sociální péče a problematika sociálního vyloučení Charitativní činnost a práce dobrovolníků 4. ročník: Organizace a řízení sociálních služeb Zásady práce v sociálních službách

10 Předmět sociální péče a mezipředmět. vztahy zejména s předměty: – Psychologie – Sociální politika – Speciální pedagogika – Sociální pedagogika – Multikulturní výchova Najdeme zde však vazby téměř na všechny předměty (ČJ – porozumění textu, MAT – výpočet životního minima, apod.)

11 Psychologie -při jednání s klientem, při práci s rodinou -pozorování a určování potřeb dítěte -chápání lidského chování a jednání -následně v praxi ať již školní nebo později profesní

12 Sociální politika -tvoří prostředí, ve kterém se následně realizuje sociální péče -determinuje sociální péči -úzká propojenost většiny témat

13 Speciální pedagogika -jednotlivé druhy zdravotního postižení -věnuje se i různým věkovým odlišnostem vzhledem ke zdravotnímu postižení -problematika výchovy a výchovného působení

14 Sociální pedagogika -problematika chování a jednání člověka ve společnosti, ve skupině vrstevníků -působení rodiny a rodinného prostředí na utváření jedince a jeho následné socializační projevy -dobrovolnická činnost -životní krizové situace a jejich možnosti řešení

15 Multikulturní výchova -problematika národnostních menšin, jejich postavení ve společnosti -zákony mající vliv na jejich statut -ochrana menšin oproti majoritní společnosti -pomoc nevládních organizací -uprchlíci a jejich postavení ve společnosti

16 SOCIÁLNÍ PÉČE SOCIÁLNÍ POLITIKA PSYCHOLOGIE MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

17 Sociální péče zahrnuje (nástroje sociální péče): Peněžní dávky Věcné dávky Služby Sociálně právní ochranu Poradenství Prevenci

18 1. Peněžité dávky jednorázové a opakované – podmínky věcná systémová formální musí být splněny všechny

19 2. Věcné dávky kdy není zaručeno, že peněžité dávky bude užito k zamýšlenému účelu kdy jsou spojeny především s ochranou zdraví kdy je jejich užití vhodnější než peněžitá dávka

20 3. Služby Sociální služba: – Činnost, kterou uspokojujeme potřeby jiných lidí. – Činnost, zajišťující podporu a pomoc osobám za účelem sociálního začlenění nebo v rámci prevence před sociálním vyloučením. – Jde o výkon něčeho ve prospěch někoho.

21 Sociální služby lze chápat ve dvojím významu užší význam: soc. služby dle zákona 108/2006 o soc. službách – dle tohoto zákona jsou soc. službami jen služby vyjmenované v tomto zákoně širší význam: všechny služby, které jsou v rámci soc. péče poskytovány klientovi – např. tedy i umístění mladistvého do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, což je zařízení, které v zákoně o sociálních službách není

22 4. Sociálně právní ochrana poskytnutí ochrany osobám, které nejsou schopny vlastními silami uplatňovat svá práva a oprávněné zájmy. Těmito osobami jsou nejčastěji děti (SPOD – sociálně právní ochrana dětí), osoby zdravotně postižené (OZP), senioři, migranti.

23 5. Poradenství proces výměny informací mezi klientem a poradcem v širším slova smyslu proces, který dává klientovi příležitost k zlepšení kvality svého života začátek: dobrovolný, nedobrovolný druhy: – laické – poradcem není odborník, ale často rodina, přátelé – Odborné – rady a informace podává odborník (sociální, právní, …..)

24 trend: dát možnost volby, ponechat odpovědnost, přenechat aktivitu na klientovi minimální služby: – informace – není cílená ke konkrétní osobě – rada – cílená ke konkrétní osobě, poskytuje možnost volby – aktivní pomoc – např. pomoc při vyplňování formuláře – asistence – činnost mimo poradnu (doprovod)

25 6. Prevence předcházení negativním jevům úrovně: – primární – směřuje na celou společnost, předcházení problému (letáky, přednášky, diskuse) – sekundární – zaměřena na vyhledávání rizikových osob (snaha minimalizovat riziko selhání), poradenství, dohled – terciální – péče o osoby, které již soc. selhaly, snaha je, aby své chování neopakovaly – výchovné působení

26 Sociální událost Událost, která je společností považována za riziko, které jedinec (či rodina) nemusí být schopen zvládat vlastními silami, jedná se o situace, v nichž je občan ohrožen ztrátou výdělku, nebo mimořádně velkými výdaji nebo zdravotními či sociálními omezeními. Bývá spojena s ekonomickými důsledky.

27 Skupiny sociálních událostí Mateřství a rodičovství Závislé dětství a mládí Nemoc, úraz, invalidita Nezaměstnanost Chudoba Stáří Úmrtí živitele

28 Sociální událost se odlišuje: Obsahem – narození, smrt, stáří Délkou (krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé) – dětství, stáří, mateřství Závažností – nemoc, úraz, úmrtí živitele Očekávané (dětství, stáří) – neočekávané (nezaměstnanost, chudoba) Předvídatelné (těhotenství, mateřství) – nepředvídatelné (úraz, nemoc) Odvratitelné (rodičovství) – neodvratitelné (stáří, smrt)

29 Sociální ochrana: = ochrana před nepříznivými důsledky událostí, které člověk nemusí zvládnout vlastními silami a u nichž je poskytovatel péče připraven je zmírnit nebo odstranit jejich příčiny, následky a průvodní jevy. Sociální péče je nástrojem sociální ochrany, pomáhá tedy těmto nepříznivým důsledkům předcházet, či zmírňuje nebo odstraňuje jejich důsledky.

30 Sociální problém nepoměr mezi žádoucím (potřebným) a skutečně jsoucím. Přesahuje osobní situaci, zasahuje větší počet lidí a vyžaduje řešení. Stav, kdy je určitá část obyvatelstva uspokojována a úkor ostatního obyv., nebo vyžaduje-li část obyvatelstva pomoc od zbylé části. Vždy záleží na hodnotové soustavě společnosti. Příklady sociálních problémů: problém s nedostatkem služeb pro seniory chudoba a sociální vyloučení zneužívání sociálních dávek

31 Sociální vyloučení sociálním vyloučením rozumíme proces, kdy jsou jednotlivci či celé skupiny vytěsňovány na kraj společnosti a je jim omezován nebo zamezován přístup ke zdrojům, které jsou dostupné ostatním členům společnosti (hl. zaměstnání, bydlení, sociální ochrana, zdravotní péče, vzdělání).

32 Sociální zabezpečení Mezinárodním právem definovaný soubor institucí a opatření, kterými se předchází, nebo zmírňují či odstraňují následky sociálních událostí.

33 Sociální pomoc Jedná se o pomoc občanům ve stavu nouze k uspokojení jejich potřeb v nezbytném či přiměřeném rozsahu. Pomoc by měla být aktivizující a měla by člověka nasměrovat k soběstačnému životu ve společnosti. Hlavní cíl - zabezpečit základní životní potřeby občanů, kteří se nacházejí v obtížné sociální situaci. Součást systému sociálního zabezpečení (3. pilíř)

34 Sociální práce Sociální práce je činnost, která předchází nebo upravuje problémy jednotlivců, skupin a komunit, vznikající z konfliktů potřeb jedinců a společenských institucí. Jejím záměrem je zlepšit kvalitu života všech lidí. Sociální práce je součástí systému sociální péče.

35 Zdroje GOLDMAN R. a kol.: Vybrané kapitoly ze sociálních disciplín, UP Olomouc, 2005. ISBN 80- 244-1454-6 KREBS V. a kol.: Sociální politika, Aspi, Praha, 2007, ISBN 978-80-7357-585-4 MATOUŠEK O.: Metody a řízení sociální práce, Portál, Praha, 2003. ISBN 80-7178-548-2 MATOUŠEK O.: Slovník sociální práce, Portál, Praha, 2008. ISBN 978-80-7367-368-0 MATOUŠEK O.: Základy sociální práce, Portál, Praha, 2001. ISBN 80-7178-473-7


Stáhnout ppt "Úvod do předmětu Sociální Péče Definice Pojmy Mezipředmětové vazby."

Podobné prezentace


Reklamy Google