Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Celkový počet záměrů290 Celkový finanční objem záměrů1.906 mil. Kč Průměrný náklad 1 záměru6,5 mil. Kč Přepočtený průměrný náklad5,5 mil. Kč Přepočtený.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Celkový počet záměrů290 Celkový finanční objem záměrů1.906 mil. Kč Průměrný náklad 1 záměru6,5 mil. Kč Přepočtený průměrný náklad5,5 mil. Kč Přepočtený."— Transkript prezentace:

1

2 Celkový počet záměrů290 Celkový finanční objem záměrů1.906 mil. Kč Průměrný náklad 1 záměru6,5 mil. Kč Přepočtený průměrný náklad5,5 mil. Kč Přepočtený průměrný finanční objem záměrů na 1 obyvatele 0,12 mil. Kč

3

4 1.Komunikace54 2.Životní prostředí34 3.Infrastruktura pro RD29 4.Veřejná prostranství27 5.Společenský život25 6.Rybníky a mokřady22 7.Cyklostezky21 8.Obecní majetek19 9.Protipovodňová ochrana17

5

6 Rozšíření hřbitova Parková úprava u turistického centra Obnova kulturních památek Příprava ploch pro bydlení: Směrem na Salaš Ve Vinohradech Sítě v Úvozu Dokončení kanalizace na Hrádku Údržba areálu školy, obnova podlah

7 Celkový počet záměrů8 Celkový finanční objem záměrů117 mil. Kč Průměrný finanční objem záměrů na 1 obyvatele (0,12) 0,1 mil. Kč

8 Dokončení chodníků a rekonstrukce místních komunikací Přestavba bývalé školy na malometrážní byty Výměna autobusových zastávek Rekonstrukce mostu na točnu Za Zůbkovým, nová MK Místní komunikace MK mezi Daňkovým Zasíťování,kanalizace,voda Chodníky v obci Mokřad 2x rybníky s klidovou zónou, protipovodňová funkce Ovocný sad původních odrůd Bývalá škola

9 Celkový počet záměrů12 Celkový finanční objem záměrů28 mil. Kč Průměrný finanční objem záměrů na 1 obyvatele (0,12)0,07 mil. Kč

10 Náves – odpočinková zóna před Obecním úřadem Chodník při hlavní silnici od zdravotního střediska Revitalizace krajiny – protierozní opatření – aleje, biotopy, atd. Rekonstrukce podkroví Obecního domu s využitím pro spolk. činnost Rekonstrukce MK u RD Hruškových Rekonstrukce MK u Prádelky Točna pro autobusy Parčík pro aktivní odpočinek Chodník Prčov – Kříž Parčík U kříže Zpracovna bioodpadů s využitím na výrobu plynu, hnojiv, energie Od Ondrova lesíku ke skanzenu Prčov nad hřištěm Před podnikatelskou zónou Pod Ondrovým lesíkem Protipovodňová ochrana Pod Židoviny Mokřadní plochy a biotop mezi rybníky Hráz a Pravěk Mokřad za ž. vodou + sad starých odrůd stromů Odtrubnění potoka Odbahnění stávajících vodních nádrží Protierozní opatření Ondrův lesík Protierozní opatření na svazích Penzion pro seniory Vinné sklepy Salon slivovice s pálenicí Přestavba klubovny Junáka Úprava půdy pro komunitní a spolkovou činnost + oprava fasády + bezbariérový přístup Oplocení víceúčelového hřiště Doplnění hracích prvků pro děti na dětských hřištích Zpevněný příjezd mezi hřišti Generální rekonstrukce elektroinstalace budovy Obecního domu Rekonstrukce sklepa OD Generální rekonstrukce topení OD Generální rekonstrukce topení OÚ

11 Celkový počet záměrů33 Celkový finanční objem záměrů197 mil. Kč Průměrný finanční objem záměrů na 1 obyvatele (0,12)0,29 mil. Kč

12 Rekonstrukce stávající panelové komunikace Za humny Dům s malometrážním bydlením pro přestárlé občany Zeleň a vodní plochy v krajině Revitalizace sportovního areálu TJ Obnova místní komunikace Vývozek vč. opěrné stěny Místní komunikace a veřejné prostranství – „Za lékárnou“ Komunikace pro pěší do lokality Za humny Cyklotrasa – Tupesy-Zlechov Cyklotrasa Tupesy-Buchlovice Cyklotrasa Tupesy – Boršice + revitalizace a obnova zeleně Za humny Souhrady Díly Vodní plocha pod remízem Lopata Obnova meanrů Chabaňského potoka - Souhrady Vodní plocha na Zlechovském potoku Biocentrum krajinka vč. úpravy soutoku Zlechovského a Chabaňského potka Mokřad pod farmou Agro v Tupesích Vybudování kanalizace v lokalitě – U Smaltovny Obnova studánek a vývěrů vody Suchý poldr – Souhrady Stomořadí Rákoš Obnova mezí a rozdělení lánového hospodaření Revitalizace zeleně a prameniště v polní trati Boří – mezi Tupesy a Velehradem Stomořadí podél cyklostezky – Tupesy – Velehrad Stromořadí Vyhnašov Opatření navržená a projednaná jako výsledek komplexní pozemkové úpravy Rekonstrukce zahrady v Muzeu keramiky Obnova veřejného prostranství a domu – rodiště Fr. Bačákové vč. Sklepa Výměna krytiny památkového domu Muzeum keramiky Rekonstrukce budovy OU – zateplení, topení, vnitřní dispozice, podlahy

13 Celkový počet záměrů30 Celkový finanční objem záměrů91 mil. Kč Průměrný finanční objem záměrů na 1 obyvatele (0,12)0,08 mil. Kč

14 Nová knihovna a oprava obecního úřadu Parkoviště u kostela Komunikace v průmyslové zóně Zpevněná cesta ke hřbitovu a šlechtitelské stanici Cyklostezka Zlechov Cyklostezka do Kostelan a Nedakonic Rekonstrukce cesty k přehradě Cesta Raškoun-Pivní Podevsí Podhorky Sunečné Rybník směrem na Stříbrnice Rybník na Nedakonice 2 mokřady Kanalizace ke stávajícím rodinným domům Protipovodňové valy Soustava suchých poldrů 3ks Rekonstrukce splavu na haldě Biokoridory výsadba Kompostárna Opravy sakrálních památek Oprava hasičské zbrojnice Sportovní areál- šatny Střecha na mateřské škole Revitalizace letního kina Rekonstrukce školy na byty

15 Celkový počet záměrů26 Celkový finanční objem záměrů214 mil. Kč Průměrný finanční objem záměrů na 1 obyvatele (0,12) 0,10 mil. Kč

16 Odstranění kolizního místa střetu chodců s vozidly Nový vrt pro zkvalitnění zásobování pitnou vodou Nová kanalizace v obci vč. Přivad.k ČOV Penzion pro seniory Revitalizace cesty u dětského hřiště Rekonstrukce chodníku u kaple Ulice za mlýnem Rekonstrukce cesty na Křápalky Cyklostezka Medlovice-Stříbrnice Cesta ke hřišti Úprava komunikace u hřiště Úprava návsi u kaple sv. Prokopa Rozšíření ploch pro bydlení ČOV Rekonstrukce vodovod řadu Rybník revitalizační, současně jako protipovodňové opatření Větrolamy v Lánech Liniová zeleň Stříbrnské Paseky Revitalizace stávajích lad v katastru Obnova velkoplošných sadů v katastru Využití stávajících teras pro výsadbu rychle rostoucích dřevin Optimalizace produkce lesních ploch Likvidace staré skládky Posadová Lipová alej v obci kolem silnice Biokoridory - obnova Regenerace hřbitova ve Stříbrnicích Kulturní a sportovní centrum na MŠ Rekonstrukce knihovny na OÚ

17 Celkový počet záměrů26 Celkový finanční objem záměrů127 mil. Kč Průměrný finanční objem záměrů na 1 obyvatele (0,12)0,32 mil. Kč

18 Oprava místních komunikací v obci Vybudování inženýrských sítí pro rodinné domky, podnikání Vybudování kanalizace a čističky odpadních vod Jiné využití bývalé hasičské zbrojnice Rekonstrukce komun Soví horka Dolní konec Od Tesaříkového Oprava kom na Paseky Chodníky téměř po celé obci Dolní park, zatravněná plocha, dětské hřiště Cyklostezka na Stříbrnice U Červenice, Dolní Chvistí Zasíťování ploch smíšených (bydlení+podnikání) Rybník jako protipovodňové opatření

19 Celkový počet záměrů12 Celkový finanční objem záměrů134 mil. Kč Průměrný finanční objem záměrů na 1 obyvatele (0,12)0,28 mil. Kč

20 Oprava a zprovoznění koupaliště Rekonstrukce přivaděče a vodních zdrojů obecního vodovodu Vybudování inženýrských sítí pro rodinné domky u koupaliště Rekonstrukce hřiště u školy Parkoviště u Klimkového Parkoviště u hřbitova Cyklostezka Hostějov hřbitov Místní komunikace Újezda Místní komunikace k jídelně a školní bytovce Rekonstrukce veřejného osvětlení Cesta na Horní Paseky Oprava mostu na Zábraní Oprava mostu k ČOV Místní komunikace za koupalištěm U koupaliště K Vřesovicím K Medlovicím U benzinky Rybníček u benzinky Rekonstrukce vodovodního přivaděče Vodovod –rekonstrukce k ČOV Suchý poldr u Vlčáku Plocha pro odpady na Zábraní Sociální byt v nevyužitých prostorách pošty Oprava okolí kapličky Sv.Kliment- přístupové cesty, úprava u Gorazdovy studánky, zázemí pro poutníky Oprava křížů Oprava sklepních prostor na faře Rekonstrukce bývalých stájí na faře, komunitní centrum,turistická ubytovna Rekonstrukce domu služeb Rekonstrukce sociálního zařízení a přísálí na obecním úřadě Oprava střechy školy

21 Celkový počet záměrů30 Celkový finanční objem záměrů85 mil. Kč Průměrný finanční objem záměrů na 1 obyvatele (0,12)0,1 mil. Kč

22 Zateplení OÚ a KD, rekonstrukce hasičské zbrojnice Revitalizace veřejné zeleně – dolní park Cyklostezky – Osvětimany, Syrovín, Žeravice Opravy místních komunikací, úpravy veřejného prostranství Rozšíření odpočinkové zóny za kulturním domem Cyklostezka na Osvětimany Cyklostezka na Syrovín Cyklostezka Žeravice Za humny Před obcí Větrolam Plocha pro tříděný odpad Naučná stezka (ptáci) Sportoviště a rekreační plocha za obecním domem

23 Celkový počet záměrů13 Celkový finanční objem záměrů30 mil. Kč Průměrný finanční objem záměrů na 1 obyvatele (0,12)0,94 mil. Kč

24 Úprava návsi u Obecního úřadu Výstavba víceúčelového kulturního a sportovního zařízení Rekonstrukce komunikace včetně chodníků a cyklostezky Dům s pečovatelskou službou Rekonstrukce veř. Osvětlení Chodníky po obci Rozšíření a úprava hřbitova Zasíťování pozemků pro rodinné domky u hřiště Zasíťování pozemků pro rodinné domky k družstvu Zasíťování pozemků pro rodinné domky V zahradách Zasíťování pozemků pro rodinné domky Chmatov Rekonzervace drobných památek Řešení okolí školy, sport, volnočasové aktivity, praktická výuka, zahrada Opravy budov holubářů a zahrádkářů Rekonstrukce kabin SK Zlechov Architektonická úprava obecního úřadu Obnova trávníku na dětském hřišti k Tupesům

25 Trčící záměr Víceúčelové sportovní a kulturní zařízení 45 mil. Kč Celkový počet záměrů17 Celkový finanční objem záměrů188 mil. Kč Průměrný finanční objem záměrů na 1 obyvatele (0,12)0,11 mil. Kč po přepočtení0,08 mil.Kč

26 Záchytné parkoviště u hřbitova pro autobusy Záchytné parkoviště pro osobní auta Velké záchytné parkoviště u silnice č. 50 Záchytné parkoviště u Buchlova Revitalizace cihelny na veřejné prostranství Rekonstrukce hřbitova Veřejné prostranství Lázně Smraďavka Cyklostezka k Tupesům Cyklostezka Smraďavka Propojení Újezdů aTrnávek s intravilánem Lokalita Nové sady u Domova seniorů Odkanalizování Smraďavky, výtlak do ČOV Rybník na Smraďvce Přírodní koupaliště Mokřad Pivní Vrt na pitnou vodu Smraďavka Remízky v krajině Pastevní areály Suché poldry Zalesnění Čištění a obnova protipovodňových příkopů Obnova alejí Vybudování systému sběru a zpracování biologických odpadů Likvidace skládky Lipůvka Likvidace skládky Rechtorka Škola - výměna plynových kotlů, obnovitelné zdroje energie, FV FV budovy obce a kotle a další opatření 12 mil. Vinařský dvůr Muzeum lesnictví Rekonstrukce objektu pro tržnici a řemesla a cestovní ruch Dispoziční úpravy ve škole Výstavba cyklostezky do průmyslové zóny Rekonstr. kravína pro provoz Služeb městyse Buchlovice Výstavba víceúčelového sálu v prostoru bývalé cihelny

27 Trčící záměry Veř. Prostranství z cihelny 200 mil.Kč+ Veřejné prostranství lázně 100 mil. Kč Celkový počet záměrů34 Celkový finanční objem záměrů499 mil. Kč Průměrný finanční objem záměrů na 1 obyvatele (0,12) 0,20 mil. Kč - po přepočtení0,1 mil.Kč

28 Sportovní a oddechový areál za fotbalovým hřištěm Komunitní centrum Trnka – rekonstrukcezahrádkářského domku Startovací byty pro mladé rodiny – rekonst.objektu školy Chabaně Úprava veřejného prostranství kolem zvonice Úprava veřejného prostranství ve středu obce Chodník s cyklostezkou kolem potoka a pak ke sportovní hale Cyklostezka na Tupesy Cyklostezka Chabaně-Velehrad Vinohradnická cyklotrasa Odstavné parkovací plochy Dobudování a dovybavení amfiteátru Záhumní Za školou Záuličí Areál zem. družstva Proluky v zastavěném území Mokřady a revitalizace území u cyklostezky Vodní plocha na Chabaňském potoku Záchytné vodní nádrže Sanace sesuvů Plochy krajinné zeleně Po pozemkových úpravách výsadba alejí Boží muka-obnova a putování Naučné stezky Dětské hřiště na Chabaních

29 Celkový počet záměrů27 Celkový finanční objem záměrů123 mil. Kč Průměrný finanční objem záměrů na 1 obyvatele (0,12) 0,15 mil. Kč

30 Přestavba školy na turistickou ubytovnu Přestavba školy na DPS Výstavba protipovodňové nádrže na horním konci Rekonstrukce zábradlí a zdí podél potoka v obci Komunikace Ve žlíbkách Předláždění prostoru u OU - náves Oprava místní komunikace Žlíbky U koupaliště Oprava kapličky Rekonstrukce instalací a zateplení obchodu a hospody

31 Celkový počet záměrů11 Celkový finanční objem záměrů43 mil. Kč Průměrný finanční objem záměrů na 1 obyvatele (0,12) 0,33 mil. Kč

32 Kulturní dům, fasáda, rekonstrukce, zeleň Cyklostezka směrem k motorestu Tramp, rekonstrukce altánu Oprava hasičárny - dokončení Komunikace k Lošanovému Multifunkční sportovní hřiště u kulturního domu Revitalizace zeleně u kulturního domu Oprava komunikace Za Ohradou Komunikace k Mrázovému, součást cyklostezky Rekonstrukce altánu na cyklostezce Úpravy na hřbitově, chodníky, kolumbárium Dům pokojného stáří - na místě staré hospody

33 Celkový počet záměrů11 Celkový finanční objem záměrů29 mil. Kč Průměrný finanční objem záměrů na 1 obyvatele (0,12) 0,20 mil. Kč

34


Stáhnout ppt "Celkový počet záměrů290 Celkový finanční objem záměrů1.906 mil. Kč Průměrný náklad 1 záměru6,5 mil. Kč Přepočtený průměrný náklad5,5 mil. Kč Přepočtený."

Podobné prezentace


Reklamy Google