Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program Nová zelená úsporám Program MŽP administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program Nová zelená úsporám Program MŽP administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v."— Transkript prezentace:

1 Program Nová zelená úsporám Program MŽP administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných domech, bytových domech. Poběží do roku 2020 a na dotacích bude rozděleno celkem 27 miliard korun.

2 Program zatím financován hlavně z výnosů z prodeje emisních povolenek 1 emisní povolenka = 1 t CO 2 Systém obchodu s povolenkami zavedla EU v roce 2005. Tehdy se mezi členské země rozdělily emisní kvóty na vypouštění uhlíkových emisí, po jejichž překročení se musí kupovat povolenky. Ekonomická krize však snížila produkci, a tím i emise, takže povolenek je na trhu nadbytek a ceny padají. Emisní povolenky se nejdráže prodávaly za více než 28 eur, nejlevněji k dostání byly pod třemi eury. Nyní očekáváme pokračující mírný růst cen emisních povolenek.

3 Čína a USA zodpovědné za třetinu světových emisí skleníkových plynů Vedle Evropské unie jde o další dva významné hráče V listopadu 2014 přišel konečně zvrat v jejich postoji. Prezident USA na začátku srpna 2015 zveřejnil klimatický plán - USA do roku 2030 sníží emise CO2 o 32 % oproti roku 2005. Obnovitelné zdroje by měly v roce 2030 tvořit 28 % instalované kapacity. Čína potvrdila svůj záměr na snížení emisí CO2 o 60 % do roku 2030 V roce 2015 v listopadu má být uzavřena globální dohoda o ochraně klimatu v Paříži.

4 Program Zelená úsporám (2009 – 2011) - vyhodnocení Zaevidováno 80 341 žádostí, uspokojeno cca 74 000 žadatelů. Vyplaceno 20,5 mld. Kč (při průměrné podpoře 59,5 % investičních nákladů to představuje celkové investice 34,5 mld. Kč). Environmentální přínosy Programu byly 760.738 tun CO 2. Předpokládá se, že program Zelená úsporám pomohl vytvořit nebo zachovat 20 tisíc pracovních míst. Dle propočtů NERV (Národní Ekonomická Rada Vlády) představuje jedna investovaná miliarda korun přibližně 1 000 pracovních míst. V přímé návaznosti na provedené investice dochází k úsporám finančních prostředků za energie. Když stát vynaloží 1 milión Kč na energeticky úsporná opatření, lze očekávat kladný dopad na HDP ve výši 2,13 až 3,59 miliónu korun. A to díky vysokému multiplikačnímu faktoru a také tzv. finanční páce – tedy podílu soukromého kapitálu (spolufinancování občanů), který se nabalí na každou korunu státní investice.

5 Nová zelená úsporám 2015 (běží od r. 2014) Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech. Rodinný dům je stavba pro bydlení, kde více než polovina podlahové plochy je k tomuto účelu určena a užívána, má nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. (max. dotace činí 50 % uznatelných nákladů). Bytový dům je stavba pro bydlení, která má čtyři a více bytových jednotek a ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení (max. dotace činí 20 % uznatelných nákladů). Žádosti o dotace jsou přijímány na základě časově omezených výzev. Příjem žádostí o dotaci na rodinné domy byl ukončen 15. července 2015 Příjem žádostí o dotaci na bytové domy byl zahájen 15. května 2015

6 Nová zelená úsporám 2015 pro rodinné domy je rozdělena do tří základních oblastí (A, B, C) A – Snížení energetické náročnosti u stávajících rodinných domů Obálka - výměna okenních a dveřních výplní, zateplení fasády, zateplení střešního pláště, podlahy nebo stropu. Důraz je kladen na komplexní opatření, takže dotaci nelze například získat pouze na výměnu oken. B - Výstavba nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností C - Efektivní využití zdrojů energie výměna zdroje tepla, instalace solárních termických systémů, instalace systémů větrání s rekuperací

7 Podmínky oblasti podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů - obálka Platí základní pravidlo: čím více opatření vedoucích k úspoře energie žadatel provede, tím vyšší podporu získá. Není řečeno, co všechno je nutné udělat, ale jsou předepsané výsledky (např. dosažené hodnoty sledovaných technických parametrů (součinitel prostupu tepla) nebo procentuální snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění). Podle dosažených energetických parametrů se oblast podpory A dělí na čtyři podoblasti podpory: A.0, A.1, A.2 a A.3. Podoblast A.4 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru, lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory A.0, A.1, A.2 nebo A.3. Maximální výše podpory pro A.4 je 25 000 Kč Kompletní informace o podmínkách oblasti podpory A jsou uvedeny v Závazných pokynech.

8 Podoblasti A.0, A.1, A.2 a A.3 - požadované parametry Sledovaný parametr Označení [Jednotky] A.0A.1A.2A.3 Měrná roční potřeba tepla na vytápění po realizaci nebo Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy E A [kWh.m -2. rok -1 ] bez požadavku ≤ 90≤ 55≤ 35 nebo U em [W.m -2.K -1 ] ≤ 0,95 U em,R ≤ 0,85 U em,R ≤ 0,75 U em,R Měně stavební prvky obálky budovy U [W.m -2.K -1 ] U ≤ 0,9*U rec,20 dle požadavku ČSN 73 0540-2 a vyhl. č. 78/2013 Sb. Procentní snížení vypočtené měrné roční potřeby tepla na vytápění E A oproti stavu před realizací opatření [%]≥ 20 %≥ 40 %≥ 50 %≥ 60 %

9 Maximální výše dotace: Dotace je poskytována dle rozsahu skutečně realizovaných opatření – tzn. dle ploch zateplovaných konstrukcí a to v závislosti na dosažené podoblasti podpory A.0 až A.3. Typ konstrukce A.0 a A.1 (Kč/m 2 ) A.2 (Kč/m 2 ) A.3 (Kč/m 2 ) Obvodová stěna500600800 Střecha500600800 Výplně otvorů2 1002 7503 800 Podlaha na terénu7009001 200 Ostatní konstrukce, stropy 330400550 Bonifikované kraje: Pro realizace opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském nebo Ústeckém kraji platí pro všechny konstrukce zvýhodněný koeficient upravující výši dotace k = 1,1.

10 B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností Sledovaný parametr Označení [Jednotky] Podoblast podpory B.1 Podoblast podpory B.2 Měrná roční potřeba tepla na vytápění E A [kWh.m -2.rok -1 ] ≤ 20≤ 15 Podle dosažených energetických parametrů budovy se oblast podpory B dělí na dvě podoblasti podpory: B.1 a B.2. Maximální výše dotace: Dotace na výstavbu rodinných domů v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýšena o 10 % Podoblast podporyVýše podpory [Kč/dům] Podoblast B.1350 000 Podoblast B.2500 000 Podoblast B.3 - Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy - 35 000 Kč.

11 Oblast podpory C - Efektivní využití zdrojů energie – Podoblasti C.1 a C.2 - Výměna zdrojů tepla, max. výše podpory Podoblast podpory Typ zdroje Výše podpory [Kč] C.1 (spolu se zateplením) C.2 (bez zateplení) C.1.1C.2.1 Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva 50 00040 000 C.1.2C.2.2 Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 100 00080 000 C.1.3C.2.3 Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem 50 00040 000 C.1.4C.2.4 Krbová kamna nebo vložka na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva 50 00040 000 C.1.5C.2.5Tepelné čerpadlo voda - voda100 00080 000 C.1.6C.2.6Tepelné čerpadlo země - voda100 00080 000 C.1.7C.2.7Tepelné čerpadlo vzduch - voda75 00060 000 C.1.8C.2.8Plynový kondenzační kotel18 00015 000

12 Podoblast C.3 - Instalace solárních termických systémů podporována instalace solárních termických systémů do dokončených rodinných domů a do novostaveb rodinných domů (včetně rozestavěných). Podporované typy systémů: Podoblast podporyTyp systémuVýše podpory [Kč] C.3.1 Solární systém na přípravu teplé vody 35 000 C.3.2 Solární systém na přípravu teplé vody a přitápění 50 000

13 Podoblast C.4 - Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla podporována instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla do dokončených rodinných domů, podat žádost o podporu v této podoblasti je možné pouze v kombinaci s oblastí podpory A - obálka Podoblast C.5 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy max. 5 000 Kč Podoblast podporyTyp systémuVýše podpory [Kč] C.4.1 Centrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla 100 000 C.4.2 Decentrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla 75 000

14 Způsob podání žádosti a Základní pravidla: Žádosti o dotace jsou přijímány na základě časově omezených výzev. Žádost o poskytnutí podpory se podává výhradně elektronicky prostřednictvím online formuláře žádosti dostupného na webových stránkách programu Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření. Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů a je vyplácena až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je v rámci této výzvy stanovena na 5 mil. Kč. Na jeden rodinný dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.

15 Kdy a jakým způsobem doložit realizaci? Dokumenty o realizaci (faktury, potvrzení o úhradě, ….) doložit nejpozději do data uvedeného v akceptačním dopise, který obsahuje podmínky pro poskytnutí dotace a stanovuje termíny pro doložení dokumentů. V odůvodněných případech můžete požádat o prodloužení lhůty, a to výhradně písemně před jejím vypršením. Všechny dokumenty musí být předloženy v listinné podobě, v originále nebo úředně ověřené kopii, není-li u konkrétního dokumentu stanoveno jinak.

16 http://www.novazelenausporam.cz/

17 1. zadání individuálního projektu Viz Zadání 1. Výpočet pomocí http://kalkulacka.novazelenausporam.cz/ V prvním kroku si dle obrázku vyberete budovu tvarově podobnou Vašemu projektu. V následujících krocích doplníte rozměry, parametry původního stavu a navrhnete rekonstrukci. Po vyhodnocení dostanete informaci o možné oblasti podpory a výši dotace pro oblast podpory A – „obálka budovy“.

18

19


Stáhnout ppt "Program Nová zelená úsporám Program MŽP administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v."

Podobné prezentace


Reklamy Google