Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POVINNÁ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZAMĚSTNAVATELE ZA ŠKODU PŘI PRACOVNÍM ÚRAZU NEBO NEMOCI Z POVOLÁNÍ POJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÝCH RIZIK POJISTNÝ TRH JUDr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POVINNÁ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZAMĚSTNAVATELE ZA ŠKODU PŘI PRACOVNÍM ÚRAZU NEBO NEMOCI Z POVOLÁNÍ POJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÝCH RIZIK POJISTNÝ TRH JUDr."— Transkript prezentace:

1 POVINNÁ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZAMĚSTNAVATELE ZA ŠKODU PŘI PRACOVNÍM ÚRAZU NEBO NEMOCI Z POVOLÁNÍ POJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÝCH RIZIK POJISTNÝ TRH JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. 11. 5. 2015

2 1. Povinná pojištění 2

3 Obecně k povinným pojištěním  Teoretické členění pojištění podle formy (podle způsobu vzniku pojištění)  1) Zákonná pojištění  2) Smluvní pojištění A) Dobrovolná (smluvní) pojištění B) Povinná (smluvní) pojištění  Rozdíl mezi zákonným a povinným pojištěním  Možnost výběru pojistitele, možnost využití vedlejších stimulů (bonus/malus)…  Důvod existence povinného pojištění  Činnosti, se kterými bývá spojováno zvýšené riziko/vysoké škody  Zpravidla ochrana jak škůdce samotného, tak především poškozeného (většinou pojištění odpovědnosti za škodu/újmu) 3

4 Zákonná úprava povinných pojištění 4  Obecná zákonná úprava  § 2758 an. NOZ (obecná úprava pojištění)  § 2779 an. NOZ (povinná pojištění) Omezená možnost odchýlit se od úpravy pojištění v NOZ pro případ odlišné úpravy v jiném zákoně - § 2779 Možnost odmítnout pojistné plnění - § 2780  Zvláštní zákonná úprava  Desítky zvláštních zákonů (odlišnost hloubky úpravy)  Další předpisy  Usnesení představenstva ČAK č. 4/2009 Věstníku  Profesní řád Komory veterinárních lékařů…

5 Jednotlivá povinná pojištění - příklady 5  Desítky zvláštních právních předpisů – např.:  Pojištění odpovědnosti advokáta za újmu způsobenou klientovi (zákon o advokacii + usnesení představenstva)  Pojištění odpovědnosti exekutora za újmu způsobenou výkonem činnosti (exekuční řád)  Pojištění odpovědnosti notáře za újmu způsobenou výkonem činnosti (notářský řád)  Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (zákon o pojištění odp. z provozu vozidla)

6 Jednotlivá povinná pojištění - příklady 6  Pojištění odpovědnosti veterinárního lékaře za škodu způsobenou výkonem činnosti (zákon o Komoře veterinárních lékařů + Profesní řád KVL)  Pojištění odpovědnosti daňového poradce za škodu způsobenou výkonem činnosti (zákon o daňovém poradenství a KDP)  Pojištění lovce zvěře za škodu způsobenou při lovu (zákon o myslivosti)  Pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře (Zákon o (…) výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu)  …

7 Vybraná povinná pojištění 7  1) Pojištění odpovědnosti advokáta za újmu způsobenou klientovi  Zákon o advokacii + usnesení představenstva č. 4/2009  § 24/1 ZoA – odpovědnost za újmu způsobenou klientovi  § 24a, § 24b – samostatný výkon, v.o.s., k.s., s.r.o. Minimální limity pojistného plnění (3 M u samostatného, 50 M u společníka s.r.o., …)  § 24c – „Hromadné pojištění advokátů“ Zajišťuje Komora (dnes Generali Pojišťovna a.s.); možno i „individuálně“ – nutno oznámit Komoře předem

8 Vybraná povinná pojištění 8  2) Pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře  Zákon o (…) výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu  § 6 – CK z důvodu úpadku nezajistí návrat zpět do ČR nevrácení zálohy/ceny neuskutečněného zájezdu nevrátí zákazníkovi rozdíl ceny, pokud se zájezd uskutečnil jen zčásti  Pojistná částka min. 30 % ročních plánovaných tržeb z prodeje zájezdů/tržeb z minulého roku  Není-li CK pojištěna, jde o závažné porušení zvláštního předpisu. Živnostenský úřad následně na návrh zruší/pozastaví oprávnění.

9 2. Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 9

10 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 10  Povinné smluvní pojištění x zákonné pojištění  Právní úprava  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - § 365 – odkaz na starý zákoník práce  Vyhláška MF č. 125/1993 Sb., kterou se provádí § 205d odst. 7 zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce  NOZ („přiměřeně“)  Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců (účinnost od 2017?)  Pouze pracovní úraz/nemoc z povolání (mimo nemocenské pojištění!)  Dnes § 380 zákoníku práce (+ nařízení vlády č. 290/1995 Sb.)

11 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 11  Pojištění vzniká dnem vzniku prvního pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele a trvá po dobu existence zaměstnavatele  Není uzavírána pojistná smlouva  Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání  Dnes 2 pojišťovny (specifické postavení)  Česká pojišťovna a.s. - zaměstnavatelé, kteří s ní měli sjednáno toto pojištění k 31. prosinci 1992  Kooperativa pojišťovna, a.s. - ostatní

12 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 12  Základ pro výpočet pojistného – shodně jako určení vyměřovacího základu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (podle zákona č. 589/1992 Sb.)  = Souhrn vyměřovacích základů všech zaměstnanců za kalendářní čtvrtletí  Čtvrtletní výpočet!  Sazba podle převažující základní činnosti tvořící předmět podnikání  Sazebník – příloha vyhlášky (od 2,8 do 50,4 promile ze základu pro výpočet), minimální pojistné = 100 Kč

13 3. Pojištění úvěrových rizik 13

14 Pojištění úvěrových rizik 14  Pojištění úvěru obecně  Úvěr v právním x ekonomickém smyslu  Podstata – krytí pro případ nezaplacení ze strany odběratele úvěru  2 skupiny případů A) Případy pojistitelné komerčními pojišťovnami (tržně) Jak exportní aktivity, tak vnitrostátní činnost B) Případy nepojistitelné komerčními pojišťovnami Především exportní aktivity Pokud existuje zájem státu na podpoře exportu, zpravidla se ujímá role garanta právě on

15 Pojištění vývozních úvěrových rizik 15  Případy nepojistitelné komerčními pojišťovnami  Důvod – rizikovost úhrady pohledávky (dluhu) Politická rizika – povaha země „vývozu“ (rizikovost vzniku opatření bránicích splacení dluhu, občanské války, revoluce, generální stávky apod.) Komerční rizika – povaha subjektu (platební neschopnost…)  Potřeba pokrýt mezeru na trhu  V ČR – Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP)

16 Pojištění vývozních úvěrových rizik 16  EGAP  Založena 1992  Akciová společnost, akcionářem výlučně ČR Práva vykonává prostřednictvím 4 ministerstev (MF, MPO, MZV, MZ)  Činnost se řídí NOZ + zákonem č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou  Státní podpora = ručení státu za závazky vyplývající z uzavřených pojistných smluv  Dává exportérům možnost hledat obchodní příležitosti i mimo země Evropské unie (často na rozvíjejících se trzích)

17 Pojištění vývozních úvěrových rizik 17  EGAP  Podmínky pro poskytnutí pojištění - Podíl českého zboží a služeb na celkové hodnotě vývozu, jako jedna ze základních podmínek pojištění se státní podporou, musí dosahovat minimálně 50%. Výjimka v podobě nižšího podílu je možná pouze v případech, kdy vývozce jednoznačně prokáže, že se zboží potřebné pro kompletaci vývozu v České republice nevyrábí  Pro určení českého původu je rozhodující, že vývozcem, který dodávky zahraničnímu kupujícímu fakturuje, je společnost registrovaná v ČR nebo její zahraniční dceřiná společnost

18 Pojištění vývozních úvěrových rizik 18  EGAP  Klasifikace zemí do 7 rizikových kategorií (+ kategorie 0) Podklady MMF, Světové banky, OECD (pravidelná zasedání účastníků „Konsenzu OECD“)  Stav pojistné angažovanosti (souhrn všech pojištěných vývozně úvěrových rizik) k 2014 Rusko (30 %) Ázerbájdžán (13 %) Turecko (13 %) …

19 Pojištění vývozních úvěrových rizik 19  EGAP  Limit celkové pojistné kapacity - stanovovaný v zákoně o státním rozpočtu (§ 1/11 ZoSR 2015) – 300 mld. Kč  Možnost pojistit jednotlivá vývozní úvěrová rizika až do výše 20 % pojistné kapacity stanovené pro rok, kdy je na toto riziko sjednáno pojištění  Se souhlasem ministra financí a ministra průmyslu a obchodu je exportní pojišťovna oprávněna pojistit jednotlivé vývozní úvěrové riziko až do výše 40 % pojistné kapacity

20 Pojištění vývozních úvěrových rizik 20  Hlavními klienty EGAP bývají banky (hl. ČEB), a to z cca 75 % (v rámci jednotlivých let)

21 Pojištění vývozních úvěrových rizik 21  Nejčastější produkt (62 %) - pojištění vývozního odběratelského úvěru

22 Pojištění vývozních úvěrových rizik 22  Nejčastější produkt (26 %) – pojištění investic  Ochrana investora před rizikem zamezení převodu výnosů z investice, vyvlastnění, atd.

23 Pojištění vývozních úvěrových rizik 23  Další cca desítka produktů, např. pojištění krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru

24 4. Pojistný trh 24

25 Pojistný trh - osnova  I) Historie na území ČSR od 1918  II) Současný stav v ČR  III) Česká asociace pojišťoven  IV) Další asociace v oblasti pojišťovnictví 25

26 I) Historie na území ČSR 26  1) 1918 – 1945

27 I) Historie na území ČSR  1) 1918 – 1945 Po 1918 působení pojišťoven z dob R-U (První česká vzájemná pojišťovna, Moravsko-slezská vzájemná pojišťovna…) zakládání nových pojišťoven (Slovanská pojišťovna, Dopravní pojišťovna…) Regulace a dozor – původně MV, později M hospodářství a práce Povolení Oddělení životního pojištění od ostatních Povinné zabezpečovací fondy … 27

28 I) Historie na území ČSR  2) 1945 – 1993  Přes 700 pojišťoven  Dekret č. 103/1945 Sb. – znárodnění soukromých pojišťoven za náhradu (národní podniky) Dekret mj. zavádí Pojišťovací radu – vrchní orgán v oblasti pojišťovnictví § 10 + navazující vládní usnesení = 5 pojišťoven  1948 – sloučení pojišťoven do Československé pojišťovny  1953 – Státní pojišťovna 28

29 I) Historie na území ČSR 29

30 I) Historie na území ČSR  1969 – Rozštěpení Státní pojišťovny na Českou státní pojišťovnu a Slovenskou státní pojišťovnu Do počátku 90. let  1990 – Z. č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví Zrušen monopol České státní pojišťovny Tzv. „ochranná doba“ pro české pojišťovny 1991 – 1997 cca 40 pojišťoven 30

31 I) Historie na území ČSR 31

32 II) Současný stav v ČR  Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví  Subjekty oprávněné poskytovat pojišťovací/zajišťovací činnost na území ČR  A) Sídlo na území ČR (povolení ČNB)  B) Tzv. „jednotný evropský pas“ (EHP) Zřízení pobočky Dočasné poskytování služeb  C) Z „třetích států“ (povolení ČNB)  Životní x Neživotní pojišťovna!  Již ne „smíšené pojišťovny“ 32

33 II) Současný stav v ČR  Registr ČNB  Pojišťovny (a pobočky zahraničních) 54  Zajišťovny 1 (VIG RE)  Pojišťovací zprostředkovatelé  Samostatní likvidátoři PU  … 33

34 II) Současný stav v ČR  Životní x neživotní pojištění (Evropa) 60 % x 40 % 34

35 II) Současný stav v ČR  Životní x neživotní pojištění (ČR) 40 % x 60 %  Smluvní pojistné celkem v 2014 (členové ČAP)  115 mld. Kč  Pojistné na životní pojištění  46 mld. Kč  Pojistné na neživotní pojištění  69 mld. Kč 35

36 II) Současný stav v ČR 36

37 II) Současný stav v ČR 37

38 III) Česká asociace pojišťoven  Zájmové sdružení komerčních pojišťoven (PO)  Vznik k 1. 1. 1994  28 řádných členů, 2 členové se zvláštním statutem  98% podíl členů na celkovém předepsaném pojistném v ČR  Cíl - koordinovat, zastupovat, hájit a prosazovat společné zájmy pojišťoven ve vztahu k orgánům státní správy a dalším osobám 38

39 III) Česká asociace pojišťoven  Působnost ČAP  Připomínky k právním předpisům  Vytvářet nástroje zábrany škod a pojistných podvodů  Informovat veřejnost o vývoji pojistného trhu  Pořádání vzdělávacích akcí  Spolupráce mezi členy (výměna informací, sjednocování technických postupů…)  …  Od 1998 členem Evropské pojišťovací a zajišťovací federace (CEA), nově Insurance Europe  Insurance Europe (od 2011)  Sdružuje národní asociace pojistitelů (…)  Reprezentuje zájmy členů, spolupráce mezi členy  Statistické databáze, informování veřejnosti,… 39

40 IV) Další asociace v oblasti pojišťovnictví  1) Asociace českých pojišťovacích makléřů  Členem BIPAR (Evropská federace pojišťovacích zprostředkovatelů)  BIPAR členem WFII (Mezinárodní federace pojišťovacích zprostředkovatelů)  2) Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí  … 40

41 Děkuji za pozornost 41


Stáhnout ppt "POVINNÁ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZAMĚSTNAVATELE ZA ŠKODU PŘI PRACOVNÍM ÚRAZU NEBO NEMOCI Z POVOLÁNÍ POJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÝCH RIZIK POJISTNÝ TRH JUDr."

Podobné prezentace


Reklamy Google