Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

REALIZACE ROZVODŮ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ vč. JEJICH KOMPLETACE Ing. Miloslava POPENKOVÁ, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "REALIZACE ROZVODŮ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ vč. JEJICH KOMPLETACE Ing. Miloslava POPENKOVÁ, CSc."— Transkript prezentace:

1

2 REALIZACE ROZVODŮ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ vč. JEJICH KOMPLETACE Ing. Miloslava POPENKOVÁ, CSc.

3 ÚVOD Provádění rozvodů je soubor procesů, které svou funkcí a jakostí podstatně ovlivňují provoz stavebního objektu. Jednotlivé druhy rozvodů jsou rozdílné svou objemností, délkou prvků i způsoby spojování, z čehož vyplývá i technologické řazení realizace těchto vnitřních rozvodů.

4 SLED PROCESŮ Rozvody musí být prováděny v určité logické posloupnosti ⇢ výsledkem montáže je jejich kvalitní funkce. Sled:  vnitřní kanalizační svody a rozvody  vnitřní vodovod  vnitřní plynovod  otopné soustavy  vzduchotechnická zařízení  elektrická vedení silová  elektrická vedení sdělovací Pozn.: Tento sled vyplývá i mimo jiné z možností, které jednotlivé rozvody mají v případě, že se navzájem křižují.

5 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST - obecně Stavební připravenost je pro jednotlivé fáze provádění instalačních rozvodů rozdílná. - po provedení hrubé stavby a dělících konstrukcí (zděných, monolitických apod.) se provádí rozvody vnitřních instalací; - po provedení omítek, obkladů, nášlapných vrstev podlah aj. se provádí tzv. kompletizace; - třetí fáze je napojování přípojek pro rozvody, které se napojují na veřejnou síť (nemají vlastní zdroj).

6 PŘEJÍMKA ROZVODŮ - obecně Hrubé rozvody technických a zdravotně technických zařízení přejímáme po zevrubném odzkoušení a předání atestů o jejich plné provozuschopnosti !!!

7 VNITŘNÍ KANALIZACE Dle ČSN vnitřní kanalizace odvádí vody z objektu a z přilehlých ploch spolehlivě, hospodárně a hygienicky nezávadně. Musí být vodotěsná, plynotěsná a větraná. Potrubní síť představují potrubí odtoková, připojovací, odpadová, větrací a svodná. Příslušenství vnitřní kanalizace tvoří vpusti a armatury.

8 Kanalizace PŘIPRAVENOST OBJEKTU S montáží kanalizace lze započít, je-li objekt pro ni připraven jako celek. Před zahájením montáže musí být dokončena a odzkoušena domovní přípojka kanalizace a dokončeny revizní šachty Pro montáž kanalizace musí být: - v základech budovy vynechány prostupy, - vyhloubené rýhy mají dno srovnáno a upraveno pískem, - v podlažích vyznačen váhorys, - ve stěnách a stropech jsou připraveny drážky a prostupy.

9 Kanalizace POUŽÍVANÉ MATERIÁLY Univerzálně použitelným materiálem jsou hrdlové trouby:  z beztlakové litiny (zvýšená bezpečnost ve spojích)  plastová (PVC, Novodur, PE - zejména pro potrubí připojovací, vnitřní dešťové odpady)  kameninové (pro ležaté potrubí vedené v zemi)  v průmyslové kanalizaci lze použít také olověné, skleněné, z nerezavějící oceli, betonové tvarovky

10 Kanalizace MONTÁŽ KANALIZAČNÍCH SVODŮ (1/2)  Vnitřní kanalizace se klade od kanalizační přípojky → hlavní ležatý svod → vedlejší svody → svislé odpady vč. větracího potrubí → připojovací potrubí zařizovacích předmětů  Kanalizační přípojka – připojení pod ∢ 60 0, sklon do stoky 10%,  Ležatý svod – v prostupu nesmí být zabetonovaný, mimo objekt chránit před zmrznutím (min.hl. 1m, polohy nad 500 m n.m. 1,2 m), min. světlost 100 mm, o stupeň větší než je světlost svislého potrubí. Spojují se pod ∢ 60 0, oblouky min. Ø 1 m. Min. sklon 3% pro DN 100 a 2% pro DN 150 – 200 mm. Max. sklon 30% - vkládají se svislé stupně.

11 Kanalizace MONTÁŽ KANALIZAČNÍCH SVODŮ (2/2)  Trouby se ukládají na pískové lože do výkopu v předepsa ném spádu (změny sklonu nejsou vhod né), šířka výkopu = součtu průměru potrubí + 600 mm), trouby se zasouvají do hrdel, hrdla se těsní (ve vlhkém prostředí těsnění překrýt asfaltovým nátěrem),

12 Kanalizace MONTÁŽ KANALIZAČNÍCH SVODŮ (2/2)  Nejdříve se kladou hlavní svody, potom ostatní, přičemž se začíná od nejvzdálenějších odvodňovaných míst. V průchodech šachtami se osadí a natěsní čistící kusy. Pro odpadní potrubí je třeba na základy osadit pateční kolena,  Přímé části potrubí se sestavují z přímých trub, směr potrubí lze měnit pouze oblouky. Části potrubí s různými průměry se spojují přechodovými kusy, vedlejší svody se připojují k hlavním šikmými odbočkami. Pozn.: Je-li svodné potrubí zavěšeno, postupuje se obdobně, jednotlivé trouby se ukládají na věšáky nebo konzoly.

13 Kanalizace MONTÁŽ KANALIZAČNÍCH ODPADŮ  Svislé potrubí – vedeno přímo, bez odskoků, při odskoku > 3 m → sklon min.3% a od prvního zalomení se světlost zvětšuje o jeden stupeň  Montáž se zahajuje od patečních kolen, příp. od čistících kusů, do nichž se zatěsní kusy zakládací. Jednotlivé trouby se pak kladou na sebe a těsní se. Nad posledními nejvýše položenými odtoky se osadí odvzdušňovací trouby, utěsní a vyvedou nad střešní rovinu. Upnou se ke krovu nebo k jiné nosné konstrukci a opatří ventilačními hlavicemi.  Odpadové potrubí musí být přesně svislé a v celé délce přímé. Je-li výjimečně nutné posunout jeho osu do strany, musí se potrubí nad odskokem řádně podchytit. Pozn.: Pro dešťovou vodu se zřizují samostatná potrubí, která se v úrovni střech ukončí vpustí.

14 Kanalizace MONTÁŽ ŠIKMÝCH PŘIPOJ. POTRUBÍ  Zhotovovat co nejkratší, vodorovná vzdálenost max. 3 m (bez dodatečného přivětrávání),u WC max.1,5m, upevněna min. na 2 místech event. po 1 – 1,5 m, spád min.3% k odpadnímu potrubí,  napojení potrubí - do hrdel odpadních trub se osadí jednoduché nebo dvojité odbočky, do nichž natěsní kolena a další trouby až k odtokům zařizovacích předmětů.  Plastové kanalizační trouby s vylisovanými hrdly se spojují zasunutím a slepením. Těsnost se pojišťuje pryžovými kroužky. Rovné trubky bez hrdel se před spojením nahřejí, jejich konce se rozšíří, styčné plochy se očistí a vyhladí, opatří se lepidlem a zasunutím spojí. Lze je také svařit natupo nebo spojovat polyfúzí.

15 Kanalizace MONTÁŽ ŠIKMÝCH PŘIPOJ. POTRUBÍ  Části potrubí, které procházejí stropy, se obalí plstěnými pásy a prostupy kolem nich se utěsní zabetonováním nebo silikonovou pěnou.

16 Kanalizace ZKOUŠKY Vizuální prohlídka – kontrola spádů, správnost prostorového uspořádání, kontrola těsnosti spojů Zkouška vodotěsnosti svodného potrubí – naplní vodou, přetlak 3-50 kPa, vyhovující pokud únik vody vztahující se na 10 m 2 vnitřní plochy potrubí nepřesáhne 0,5 l/h Zkouška plynotěsnosti odpad., připoj. a větracích potrubí – po osazení ZP a napuštění zápachových uzávěrek vodou, vyhovující pokud v celém objektu po 0,5hod. po naplnění potrubí plynem není vidět nebo cítit plyn

17 Kanalizace PORUCHY - nejčastější  Netěsnost potrubí způsobují tzv. skřípnutá hrdla  změna směru realizována vkládáním krátkých přímých kusů (nelze spolehlivě utěsnit a ani jejich obetonování tu zpravidla nepomůže).  Nepřesné umístění prostupů ve stropech vychýlí odpadní potrubí ze svislice  netěsnosti event. popraskání trub.  Vynechání nebo špatné provedení větracího potrubí.

18 VNITŘNÍ VODOVOD Vnitřní vodovody mohou být jednotné nebo oddílné. Vodovod se skládá z potrubí ležatých, stoupacích a připojovacích a příp. cirkulačních. Pozn.: Místo připojení vodovodní přípojky určuje vodárna. Při prostupu konstrukcí je přípojka chráněna chráničkou a utěsněna.

19 Vodovod PŘÍPRAVA OBJEKTU - s montáží vodovodního potrubí lze započít, je-li objekt pro ni připraven jako celek (Pozn. vč. možnosti napojení vodovodní přípojky do objektu) - před zahájením montáže musí být dokončena a odzkoušena domovní přípojka. Pro montáž vodovodu musí být v objektu připraveny prostupy - vykopané rýhy mají dno srovnáno a upraveno pískem, šachty jsou stavebně dokončeny. V podlažích je vyznačen váhorys, mazaniny v mokrých provozech jsou opatřeny hydroizolací. Ve stěnách a stropech jsou připraveny drážky a prostupy.

20 Vodovod POUŽÍVANÉ MATERIÁLY Pro vodovod lze použít:  tlakové trouby litinové hrdlové i přírubové (u vícepodlažních objektů - v zahraničí)  ocelové potrubí závitové, svařované, bezešvé, hrdlové k temování i svařování  měděné, mosazné, plastové (polyetylénové a polypropylénové) a skleněné (potravinářský průmysl) trubky. Trubní materiál, který podléhá korozi, musí být proti ní spolehlivě chráněn. Ocelové trubky jsou zpravidla pozinkovány

21 Vodovod MONTÁŽ - na rozvodech studené vody zahajují instalatéři práce od vodoměru, který je umístěn ve zdi nebo ve vodoměrné komoře (nutná připravenost objektu). - za vodoměrem osadí kompenzační kusy, hlavní domovní uzávěr a výpustné ventily.

22 Vodovod LEŽATÉ POTRUBÍ  Uloží se na konzoly nebo do kanálů ve spádu minimálně 0,5% k vypouštěcímu místu  Upevňuje se po 1,5 – 2 m  Trubky potřebné délky jsou opatřeny závity, které se spojují našroubováním fitinků a utěsní se. Potrubí z plastů mohou být spojeny svářením, lepením, přírubami, šroubením, převládají mosazné event. plastové spojky  Závitovými spoji se osazují do potrubí ventily, šoupátka a různé tvarovky. Ležatá potrubí se ukončí v přechodech na svislá potrubí zakládacími kusy na odbočkách Pozn.: Ocelové trubky větších průměrů se spojují přírubami, hrdly nebo svařováním. Litinové trubky se spojují hrdlovými spoji. Potrubí z plastů svařováním, kovovými a nebo plastovými spojkami.

23 Vodovod SVISLÉ a PŘIPOJOVACÍ ROZVODY - montují se ve směru toku vody, - podle výšky podlaží a odboček k zařizovacím předmětům se řežou trubky, spojí se a opatří armaturami, - v patách stoupacích potrubí se osadí uzávěry, trubky se uchytí do drážek nebo na povrch konstrukcí objímkami, - ve stropních konstrukcích se protahují potrubí ochrannou trubkou, - pro zařizovací předměty se osadí odbočky a ukončí se osazením kolínek pro vývody k bateriím, - rozvody se ovinou izolačními pásy.

24 Vodovod ROZVOD TEPLÉ VODY Realizace obdobná - do dlouhých přímých částí potrubí se osazují kompenzační kusy. Na odbočkách se osadí vodoměry. Pozn.: Pokud se vodovod zřizuje ze skleněných trubek, spojují se trubky manžetovými spojkami a objímkami z plastů. Měděné trubky se spojují pájecími hrdlovými spojkami, polyetylénové trubky mosaznými event. plastovými spojkami.

25 Vodovod KOMPLETACE Po technologické přestávce, v jejímž průběhu se v objektu pracuje na finálních úpravách stěn, stropů a podlah lze vodovod zkompleto- vat osazením zařizovacích předmětů (připev- nění na hmoždinky, konzoly nebo stavěním na podlahy). Na vývody studené a teplé vody se našroubují a utěsní armatury a zařizovací předměty se napojí na odpady.

26 Vodovod ZKOUŠKY  Dokončený vodovod musí být k prohlídce všude dobře přístupný a nezakrytý.  Před tlakovou zkouškou se propláchne a odkalí.  Zkouška má dvě části: - zkoušku neizolovaného potrubí odpojeného od všech spotřebičů a - zkoušku celého zkompletovaného systému.  Pokles tlaku ani únik vody po dobu trvání zkoušky nesmí překročit normou stanovené max. (po dobu 1 hod. nesmí tlak poklesnou o  0,02 MPa.

27 Vodovod PORUCHY - nejčastější  Netěsnost spojů bývá následkem necitlivého dotahování fitinků ve spojích, nedokonalého svaření potrubí, slepení potrubí aj.  Nedbalé obalení potrubí plstěným pásem může přispět k urychlení koroze.

28 VNITŘNÍ PLYNOVOD Plynová zařízení v budovách rozvádí vnitřní plynovod z přípojky k jednotlivým spotřebičům v budově. Pozn.: od ostatních přípojek min. vzdálenost 0,4 m, sklon min.0,5% k uličnímu řádu Plynovodní síť začíná u hlavního uzávěru a končí uzavíracími kohouty před spotřebiči.

29 Plynovod PŘÍPRAVA OBJEKTU - s montáží plynovodního potrubí lze započít, je-li objekt pro ni připraven jako celek (Pozn. vč. možnosti napojení plynovodní přípojky do objektu), - před zahájením montáže musí být dokončena a odzkoušena domovní přípojka. Pro montáž plynovodu musí být v objektu připraveny prostupy, - vykopané rýhy mají dno srovnáno a upraveno pískem, šachty jsou stavebně dokončeny, - v podlažích je vyznačen váhorys, - ve stěnách a stropech jsou připraveny drážky a prostupy.

30 Plynovod POUŽÍVANÉ MATERIÁLY  ocelové trubky bezešvé hladké a podle potřeby i závitové nebo přírubové, všechny bez povrchové úpravy, tj. černé  měděné bezešvé  z ušlechtilé oceli (bezpečnostní hadice)  litiny nebo polypropylénu (pouze při kladení do země)

31 Plynovod MONTÁŽ  Vnitřní plynovod tvoří potrubí ležaté, stoupací a připojovací.  Instalatéři zahajují práci od hlavního uzávěru na domovní přípojce před objektem. Podle potřeby nařežou trubky a připraví jejich spoje (většinou svařované, závitové spoje užívají u plynoměrů a u spotřebičů).  U potrubí větších profilů je možné použít i přírubové spoje (příruby se přivařují na hladké potrubí).

32 Plynovod MONTÁŽ  Směr potrubí se mění navařením tvarovek nebo ohnutím trubek. V drážkách se upevňuje potrubí skobami nebo háčky, potrubí volně vedená podél stěn se přichycuje ke zdím ocelovými objímkami. Potrubí větších rozměrů se klade na konzoly nebo se zavěšuje do věšáků.  V podlažích se osadí odbočky k plynoměrům, které se napojí šroubením. Od nich se potrubí vede dále ke spotřebičům, kde se zátkují. V místech, kde plynovod prochází stěnami nebo stropy, je nutné potrubí protahovat ochrannými trubkami. Na přechodech z teplých prostorů do studených se osazují odvodňovací kusy.

33 Plynovod MONTÁŽ Způsob uchycení potrubí objímky závěsy

34 Plynovod KOMPLETACE Po technologické přestávce, v jejímž průběhu se pracuje na finálních úpravách stěn, stropů a podlah, se plynovod kompletuje. Větší plynové spotřebiče se napojí ocelovým potrubím, menší hadicemi.

35 Plynovod ZKOUŠKY  Plynovod se zkouší zpravidla nezazděný a nenatřený, výjimku z ustanovení mají bytová a instalační jádra.  Těsnost plynovodu se zkouší přetlakem vzduchu nebo inertního plynu.  Plynovod je těsný, jestliže se během 15 minut nezmění zkušební přetlak.  Místa netěsnosti se hledají natíráním rozvodu pěnivým roztokem.

36 Plynovod PORUCHY - nejčastější  Netěsnost rozvodů je způsobena většinou nedokonalostí svarů ve spojích nebo nedotěsněním závitového spoje.  Poruchy může vyvolat také obrácený spád části rozvodů vedoucích k odvodňovacím kusům.


Stáhnout ppt "REALIZACE ROZVODŮ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ vč. JEJICH KOMPLETACE Ing. Miloslava POPENKOVÁ, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google