Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o.
Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo sady  12 Číslo DUM O1 Předmět  Stavební technologie Tematický okruh  Technické zabezpečení budov Název materiálu  TZB – Úvod, vnitřní vodovod Autor  Petr Bílek Datum tvorby   Ročník 3.  Anotace  Prezentace seznamuje žáky třetího ročníku oboru Zedník se základním rozdělením technického zabezpečení budov, s rozdělením veřejných vodovodů a se základy rozvodu vnitřního vody. Metodický pokyn

2 TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV TZB
TZB zahrnuje: Instalace - vytápění, vzduchotechnika, klimatizace, chlazení, rozvody plynu, vody a kanalizace, centrální vysavače Elektrotechnické rozvody - měření a regulace, elektrorozvody, zabezpečovací technika, řídicí systémy pro veškerá technická zařízení, hromosvody, telefonní rozvody, rozvody televizního signálu, počítačové sítě apod. Další technická zařízení v budovách (osvětlení, výtahy apod.). Jednoduše můžeme říct, že uvedená zařízení a profese zajišťují technické vybavení uvnitř staveb.

3 Materiály pro vodovodní potrubí a tvarovky:
VODOVODNÍ INSTALACE Materiály pro vodovodní potrubí a tvarovky: litina - hrdlové, přírubové tlakové trouby pozinkovaná ocel měď (pro pitnou vodu pocínovaná) mosaz plasty sklo olovo - trubky s cínovou vložkou – pouze pro opravu potrubí z olověných trubek.

4 Nejčastěji používané plasty pro vodovodní potrubí
 materiál spoje doporučené použití polyetylen  PE nízkohustotní polyetylen svary, mechanické studená voda (min. PN10) přípojky vysokohustotní polyetylen studená voda - přípojky síťovaný polyetylen mechanické studená voda, teplá voda, podlahové a ústřední vytápění   polypropylen PP homopolymer polypropylen studená voda, provizorně teplá voda statický random kopolymer polypropylen studená, teplá voda, podlahové vytápění, ústřední nízkoteplotní vytápění POLYVINYLCHLORID PVC polyvinylchlorid lepené studená voda chlorovaný polyvinylchlorid studená, teplá voda polybuten  PB polybuten studená i teplá voda, podlahové a ústřední vytápění

5 Veřejný vodovod Rozdělení podle území, které zásobují vodou
Veřejná vodovodní síť zajišťuje dodávku upravené vody pro velký počet obyvatel. Veřejná vodovodní síť je vedena ve veřejných prostorách tak, aby bylo možné snadno provádět opravy. Rozdělení podle území, které zásobují vodou Samostatný vodovod (není zapojen do sítě, zásobuje jeden nebo několik objektů z místního zdroje) Místní síť (zásobují jednu obec nebo město) Skupinová síť (zásobují několik měst či obcí) Oblastní síť (zásobují velké množství spotřebišť)

6 Rozdělení veřejných vodovodů:
1) podle způsobu dopravy vody a) Gravitační vodovody - k dopravě vody nejsou potřeba čerpadla. Výškový rozdíl mezi spotřebitelem a vodojemem musí být takový, aby u nejvýše položených výtoků byl k dispozici tlak alespoň 250 kPa . Obr. 1 Gravitační vodovod (archiv autora)

7 Rozdělení veřejných vodovodů:
1) podle způsobu dopravy vody b) Výtlačné vodovody - tlak vody se zajišťuje čerpadly, která vodu tlačí ze zdroje do vodojemů. K ochraně vodovodních řadů před poškozením slouží ochranná pásma. Ochranné pásmo vodovodu je v široké 1,5 m (na každou stranu) od stěny potrubí (do průměru 500 mm). V případě, že je hloubka uložení vodovodu větší než 2,5 m pod upraveným terénem, potom se vzdálenost zvětšuje na 2,5 m. Obr. 2 : Výtlačný vodovod (archiv autora)

8 Podle plošného uspořádání vodovodní sítě rozeznáváme:
Větvené sítě - z vodojemu vede hlavní vodovodní řad, ze kterého vedou odbočky ke koncovým spotřebitelům. Výhoda - malé náklady na výstavbu, Nevýhoda – přerušení dodávky vody pro velký počet obyvatel v případě poruchy hlavního řadu Obr. 3: Větvená vodovodní síť (archiv autora)

9 Podle plošného uspořádání vodovodní sítě rozeznáváme:
b) Okruhové sítě - vodovodní řady jsou zapojeny do okruhu. Všechny části rozvodu je možné zásobovat ze dvou stran. To je výhodou při poruchách. Další výhodou je stálá cirkulace vody a rovnoměrnější tlak v síti. Obr. 4: Okruhová vodovodní síť (archiv autora)

10 Podle plošného uspořádání vodovodní sítě rozeznáváme:
c) Kombinované vodovodní sítě - hlavní vodovodní řady jsou zapojeny do okruhu, na ně jsou napojeny větve rozvodných řadů Obr. 5: Kombinovaná vodovodní síť (archiv autora)

11 NAPOJENÍ OBJEKTU NA VEŘEJNÉ VODOVODY
Vnitřní rozvod vody se napojuje na veřejnou vodovodní síť pomocí vodovodní přípojky. Pojem ,,vodovodní přípojka“ Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (Zákon o vodovodech a kanalizacích) v pozdějším znění §3, odst.1)definuje takto: ,,Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem.“[1] Obr. 6: Vodovodní přípojka (archiv autora)

12 Vodovodní přípojka se napojuje na vodovodní řad:
navrtávkou - napojení pomocí navrtávacího pasu. Pro menší průměry potrubí (pro rodinné domy apod. do DN přípojky 50 mm). Výhodou některých typů navrtávacích pasů je, že se navrtávka může dělat pod tlakem bez nutnosti odstávky řadu. odbočkou - napojení pomocí T-kusu. Používá se pro napojení větších průměrů potrubí (od DN přípojky 75 mm a výše). Nevýhodou tohoto způsobu napojení je, že vždy musí dojít k odstávce řadu. Obr. 7: Navrtávací pas na plastové potrubí [1](archiv autora)

13 Technické požadavky na přípojku:
Vodovodní přípojka se zřizuje pro každou nemovitost s vlastním popisným číslem. Navrhuje se a provádí ve spolupráci s provozovatelem veřejného vodovodu. Vodovodní přípojka pitné vody nesmí být propojena s jiným zdrojem. Potrubí vodovodní přípojky (popřípadě část vnitřního vodovodu vedeného v zemi) se musí uložit do nezámrzné hloubky, nebo se musí chránit proti zamrznutí, například tepelnou izolací. Nezámrzná hloubka pro uložení potrubí, se pohybuje od 1,2 m (hlinité zeminy) do1,5 m (štěrkové a skalnaté zeminy). Přípojka vedená pod komunikací musí být vedená v chráničce (chráničky HDPE ). Vedle potrubí z nekovového materiálu je nutné uložit identifikační kovový vodič, (pro možnost nalezení vedení detektorem kovů) např. měděný izolovaný vodič CY o průřezu 4 mm2. U navrtávacího pasu musí být vodič smyčkou vyveden cca 50 cm nad terén a následně volně uložen do poklopu uzávěru.

14 Technické požadavky na přípojku:
Potrubí se ukládá ve sklonu min. 3 ‰ (promile) a má pokud možno stoupat směrem k vnitřnímu vodovodu. Prostup potrubí základy budov musí být zabezpečen tak, aby při stavbě nebo opravě přípojky nebyla trvale narušena izolace zdiva proti vlhkosti. Na přípojku se nesmí připojit uzemnění. Souběh a křížení vodovodní přípojky s ostatními sítěmi technického vybavení řeší ČSN Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Pro prostup zdí, podlahou, základem, stěnou šachty je nutné potrubí přípojky umístit do chráničky

15 VNITŘNÍ ROZVOD VODY Vnitřní vodovod je potrubí určené pro rozvod vody po pozemku nebo stavbě, které navazuje na konec vodovodní přípojky. Vnitřní vodovod není vodním dílem. Na začátku vnitřního vodovodu je umístěn hlavní uzávěr vnitřního vodovodu, který se osazuje před vodoměr. Hlavní uzávěr musí být přístupný a jeho umístění musí být viditelně a trvanlivě označeno. Obr. 8: Vodoměrná soustava (archiv autora)

16 Rozdělení vnitřního vodovodu podle způsobu dopravy vody:
a) Jednotná soustava - rozvádí pitnou vodu i pro účely užitkové a provozní. Obr. 9: Jednotná soustava domovního vodovodu (archiv autora)

17 Rozdělení vnitřního vodovodu podle způsobu dopravy vody:
b) Oddílná soustava - samostatné rozvody pitné, užitkové, provozní i požární vody . Obr. 10 Oddílná soustava domovního vodovodu (archiv autora).

18 c) Jednotná soustava z veřejného vodovodu a jiného zdroje vody
Zásobování jednotného vnitřního vodovodu z veřejného vodovodu a jiného vodního zdroje se provádí pomocí přerušovací nádrže . Přerušovací nádrž je ochranou veřejného vodovodu před kontaminací.

19 Rozdělení vnitřního vodovodu podle tvaru:
Větvený rozvod, který je nejčastěji používaný (se spodním, horním a středním rozvodem). Okruhový rozvod, tam, kde je nutná plynulá dodávka vody (např. nemocnice). Dodávka je zajištěna ze dvou stran, tzn., že nedochází k přerušení dodávky vody. Smíšený rozvod (kombinovaný). Obr. 9: Rozdělení vnitřního vodovodu (archiv autora)

20 Vedení potrubí: v instalační šachtě na povrchu konstrukce
v instalační příčce pod omítkou - ve vysekané drážce zděné konstrukce v instalační příčce volně, za pevně zabudovaným zařizovacím předmětem Potrubí nesmí být vedeno: v komínech větracích šachtách výtahových šachtách šachtách pro shoz odpadu

21 Izolace potrubí Vedení potrubí Při instalaci pod omítku je zapotřebí
vysekat dostatečně velkou drážku, do níž se vejde potrubí i s izolací. Jako izolace se nejčastěji používají návleky z pěnového polyetylenu a plstěné pásy. Izolace potrubí chrání potrubí před kontaktem potrubí s agresivním materiálem (např. pozinkovaná ocel x malta obsahující vápno) zabraňuje ztrátám tepla nebo ohřívání vody v potrubí chrání potrubí studené vody před kondenzací vodních par (u ocelových trubek před následnou korozí u potrubí pod omítkou brání šíření hluku konstrukcí chrání zdivo před poškozením vlivem délkové tepelné roztažnosti potrubí

22 Vedení potrubí Vodovodní potrubí nesmí být upevněno k jinému potrubí ani sloužit jako podpěra pro jiné potrubí. Potrubí studené pitné vody nesmí vést vedle potrubí vytápění nebo teplé vody, procházet přes ohřívané prostory, např. sušárny šatů nebo prádla. Pokud je takové vedení potrubí nevyhnutelné, musí být potrubí teplé i studené vody tepelně izolováno.

23 Vedení potrubí Stoupací potrubí se vede nejčastěji v instalačních prostorech (šachtách nebo drážkách) společně s odpadním potrubím kanalizace. Postup při montáži potrubí. Začíná se po dokončení hrubé stavby. Nejdříve se překontroluje, jestli jsou připraveny všechny rýhy a prosekány prostupy, vyznačí se umístění armatur. Nejdříve se osadí hlavní rozvodné potrubí a potom odbočky. Těsnost se zkouší u malé stavby vcelku, u větších staveb je možno rozdělit zkoušku na více úseků.

24 Otázky k opakování Vyjmenujte profese, které se podílí na pracích technického vybavení budov – TZB. Ze kterých materiálů se v současnosti vyrábí potrubí pro vnitřní vodovod? Kudy je možné vést potrubí vnitřního vodovodu? Vyjmenujte místa, kterými nesmí být vedeno potrubí vnitřního vodovodu. Vnitřní vodovod začíná a) místem napojení na vodovodní řad b) vodoměrnou soustavou

25 Správné odpovědi Instalatéři (voda, topení kanalizace, plyn), montéři vzduchotechniky, elektrikáři (silnoproud, slaboproud, signalizace), výtaháři Z litiny, oceli , mědi , mosazi , skla a plastů (PE, PP, PB, PVC) Potrubí vnitřního vodovodu může být vedeno v instalační šachtě , na povrchu konstrukce , v instalační příčce, pod omítkou (ve vysekané drážce zděné konstrukce), v instalační příčce nebo volně, za pevně zabudovaným zařizovacím předmětem. Potrubí vnitřního vodovou nesmí být zabudováno v komínech, větracích šachtách, ve výtahových šachtách a v šachtách pro shoz odpadu. b) vodoměrnou soustavou

26 Literatura: ADÁMEK, Miroslav a Aleš JUREČKA. Instalace vody a kanalizace II: pro 2. ročník OU. Praha: Informatorium, ISBN ISBN


Stáhnout ppt "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google