Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc. Alternativní medicína (z pohledu lékařů a přírodovědců)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc. Alternativní medicína (z pohledu lékařů a přírodovědců)"— Transkript prezentace:

1 1 Prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc. Alternativní medicína (z pohledu lékařů a přírodovědců)

2 2 Definice Termín „alternativní medicína“ (AM) má rozporný charakter – podle některých lékařů AM není medicínou. Podle jiných není alternativou, ale součástí medicíny jako celku. V praxi je AM zpravidla pokus o léčení (diagnózu), který je v rozporu s poznatky medicíny založené na důkazech, respektive je pomíjí, odmítá. AM se často nazývá doplňková, neortodoxní, přírodní, nekonvenční, nezápadní, nevědecká nebo neověřená, někdy celostní nebo medicína mysli a těla nebo dokonce nová. Žádný z názvů není přesný, navíc má často emocionální, kulturní a etnické souvislosti. Často se rozlišuje mezi medicínou alternativní a doplňkovou (komplementární). Může se jednat tytéž metody, avšak v prvém případě jsou upřednostňovány jako náhrada medicíny založené na důkazech (Evidence Based Medicine - EBM), ve druhém mají jen doplňkový, pomocný charakter.

3 3 Nesourodost AM AM je založena na různých paradigmatech nebo systémech víry, které jsou často vzájemně nekompatibilní. …. Například homeopatie a ájurvédská medicína jsou ve stejném rozporu jako homeopatie a medicína tzv. alopatická (správněji EBM). ….. Biorezonanční metody vycházejí z představy fyzikální interakce a slouží k „testování“ fyzikálně nevysvětlitelných homeopatik.

4 4 Nevědecký charakter AM – příklad: zmatení pojmu energie V souvislosti s AM se můžeme zmínit o “energii”. Mnohdy nelze spolehlivě rozlišit, zda zastánci AM používají toto slovo obrazně (např. jako synonymum výrazu „elán“) či zda se snaží pracovat s jakousi měřitelnou veličinou. V AM se však energie povětšinou nedefinuje a slouží k označení všeho možného - dobrou náladou počínaje a čímsi zářivým konče. Energie však není zářivé fluidum, které lze přelévat z člověka na člověka. Často se v AM setkáváme s výrazem “negativní” energie, jež má vyvolávat nějaké onemocnění. Z hlediska fyziky však energie není ve vztahu k člověku primárně prospěšná či škodlivá. Tentýž druh energie může škodit či prospívat, většinou v závislosti na dávce. Neexistují ani specifické energie „zemní“ a „kosmické“, ani energie „biologické“. V AM se ale často tvrdí, že takováto specifická, vitální forma energie existuje - ód, orgon, prána, čchi apod.

5 5 Účinnost metod AM Metody AM v jistém smyslu „fungují“. Působí jako placebo a v některých případech i prostřednictvím materiálních agens - chiropraxe, masáže, některé rostlinné drogy aj. Termín „placebo“ pochází údajně z prvního slova 9. verše ze 116. žalmu, který zpívali duchovní při udělování svátosti umírajícím: Placebo Domino in regione vivorum… (Zalíbím se Pánu v zemi živých…) Některé metody AM mohou mít nespecifický adjuvantní (podpůrný) účinek, jiné jen psychologický, placebový. Odborná literatura je chudá na vědecké práce, které by prokazovaly specifickou účinnost AM při diagnózách, které nemají charakter psychosomatický. Převládají studie negativní nebo s výsledky na pokraji průkaznosti.

6 6 Motivace pacientů (u onemocnění, které medicína dosud nedokáže uspokojivě léčit, nebo všeobecně): nespokojenost s „odlidštěnou“ medicínou (pacient je „apendicitida“ nebo „tumor“) lékař si nenachází dostatek času pro vyslechnutí pacienta relativní levnost některých metod AM jindy pocit nadstandardu náboženské přesvědčení či životní filosofie špatná lidská zkušenost s některými lékaři doporučení známých apod. Specificky u nás „efekt zakázaného ovoce“ U vážně nemocných jde často o snahu využít každé léčebné metody přinášející sebenepatrnější naději na přežití.

7 7 Motivace lékařů Vedle ekonomických důvodů může být lékař motivován i snahou o pomoc pacientovi. Bohužel však existuje poměrně dost lékařů (nevíme kolik), kteří metodám alternativní medicíny sami věří, provozují je a nejsou schopni přijmout žádné rozumové protiargumenty, považují je jen za zlovolné výpady „akademické“ medicíny. Nelze vyloučit ani to, že někteří lékaři se uchýlili k alternativní medicíně řekněme z pohodlnosti.

8 8 Hledisko ekonomické Obrat v oblasti AM dosahuje jen v USA mnoha desítek miliard dolarů ročně, přičemž toto číslo zahrnuje i prodej různých rostlinných drog (čajů, extraktů..) a potravinových doplňků. Více než polovina pacientů tyto služby využívá a počet návštěv AM zařízení již údajně překročil počet návštěv u lékařů zabývajících se EBM. Značný zisk přináší alternativní medicína i lékárníkům a výrobcům preparátů, přístrojů a pomůcek. Pacienti (konzumenti) AM jsou vystavení obrovskému tlaku reklamy, která o tzv. potravních doplňcích může tvrdit prakticky cokoliv, když se přímo nehovoří o léčení. Mají tak rozsáhlé seznamy „indikací“, že se stávají panaceou – všelékem.

9 9 Hledisko etické AM představuje velký etický problém, a to z několika důvodů: Lékař vázaný promočním slibem by měl pacientovi pomáhat co nejúčinněji a vyhýbat se sporným či neúčinným metodám. Lékař, ač by AM praktikovat neměl, musí rozhodovat, zda pacientovi AM doporučí (dovolí, schválí) či nikoliv. U rizikových metod může být jeho stanovisko záporné, avšak u metod „bezrizikových“ může být i kladné. Kladný vztah lékaře k AM však může vést ke ztrátě důvěry u pacientů, kteří metody alternativní medicíny odmítají jako šarlatánské. Současně může být záštitou pro laické léčitele. Pokud bude lékař pacienta informovat o podstatě některé z metod AM, pak pravděpodobně zruší její placebový účinek. Pokud bude informovat o dané metodě neúplně nebo lživě, riskuje ztrátu dobré pověsti, pokud se pacient dopátrá pravdivých informací jinde. Rozumným východiskem je důsledně odmítavý nebo zdrženlivý vztah lékaře k AM, provázený snahou o maximální posílení dodatečného placebového účinku racionální terapie.

10 10 Vybrané metody AM Ponecháváme stranou metody, které si zpravidla nekladou za cíl kauzálně léčit těžce nemocné. Příkladem může např. Silvova metoda, Reiki, „očistné“ metody, holotropní dýchání, vitaminoterapie, enzymoterapie, manipulační metody typu chiropraxe, osteopatie, tzv. kinesiologie, tzv. reflexologie. Jsou ovšem založeny na nevědeckých základech či na špatně vyložených vědeckých poznatcích.

11 11 Homeopatie Samuel Hahnemann (1755 -1843) Moderní homeopatii zformoval Hahnemann v knize Organon der rationellen Heilkunde (Prostředek racionální léčby, 1810, později přejmenována na Organon léčebného umění). Vycházel z tradic antického lékařství, alchymie a evropské herbalistické tradice. Slovo „homeopatie“ k označení principu léčby „podobného podobným“ (opak allopatie) pochází již z konce 18. století. Některé praktiky izopatie, které používali američtí homeopaté od 19. století, připomínají moderní očkování, ačkoliv principy jsou odlišné. Chorobné výměšky byly homeopaticky zředěny, potencovány a pak podávány jiným nemocným (nosoda).

12 12 Homeopatie Principy “podobné je léčeno podobným” a “zákon infinitezimálního ředění”. Látka, vyvolávající stejné příznaky jako nějaká nemoc, je ve velkých ředěních používána pro léčbu této nemoci. Postupné ředění je provázeno protřepáváním („dynamizací“) a označuje se jako potencování. Nejproblematičtější je účinnost vysokých ředění (např. 1 : 10 30 ), při kterých již nemusí být v léčivu přítomna ani jediná molekula často sotva účinné látky (může to být např. grafit, vápno z pálených lastur, křemičitý písek či nějaký bylinný extrakt). Existují homeopati, kteří se snaží vysvětlit působení fyzicky nepřítomné látky. Hovoří proto o informačních stopách, které se pomnožují protřepáváním homeopatika v průběhu jeho přípravy. Má se snad jednat o změny struktury vody? Jsou tyto struktury stabilní v čase? Lze z nich vyjmout molekulu ředěné látky a přitom zachovat jejich existenci?

13 Materia medica homeopathica (homeopatický lékopis) Zjistíme v ní podivuhodné věci. Citujeme z Jouannyho učebnice, jak si homeopaté představují účinek některých látek, o kterých farmakologie ví, že jsou naprosto neúčinné. Např. "zjistili", že rostlinné uhlí, Carbo vegetabilis, vyvolává 740 různých příznaků. Totéž je u léku Silicea, kysličníku křemičitého, a totéž u kovového zlata, které je ve skutečnosti (v biologickém prostředí) naprosto nereaktivní. V Materia medica však čteme, že zlato působí na psychiku, vyvolává deprese a dovádí k sebevraždě, že na kostech vyvolává exostozy a hlavně kostižer (mnohočetný myelom). Citlivým typem má být osoba snědá, plethorická (krevnatá), s napuchlou tváří a nosem plným uhrů. http://www.webzapo.com/cumak/index.php?m=1000002&id=324 13

14 Benvenistova aféra 1988 Prof. Benveniste zkoumal účinek potencí D100, kdy už žádná molekula v roztoku být nemůže. Takto potencovanými protilátkami působil na bazofilní leukocyty a tvrdil, že se při těchto vysokých potencích rozpadají. Práce byla publikována v prestižním časopise Nature a to záměrně, protože homeopaté si stěžovali, že jejich práce nejsou do žádného seriózního časopisu přijímány. Nepravděpodobné výsledky vyvolaly prudkou odmítavou reakci ve vědeckých kruzích a bylo nutno přistoupit k rekapitulaci. Benveniste kupodivu souhlasil s provedením opravných pokusů. Výsledek byl nulový. Benveniste musil svá původní tvrzení odvolat a jeho laboratoř byla záhy potom zrušena. http://www.webzapo.com/cumak/index.php?m=1000002&id=324 14

15 Podle: http://personal.tucna.net/elektronicka- homeopatie-a-leceni-na-dalku/ 15 Šokující zákoutí alternativní medicíny. Na stránkách KeZdravi.czKeZdravi.cz úplně dole najdete Naprogramované kapesní homeopatické computery PSION, které vypadají takto Dočítáme se mimo jiné: Homeopat zadá pomocí klávesnice název homeopatika v požadované potenci. Poté stisknutím tlačítka „MODE“ provede přenos vygenerované homeopatické informace buď přímo na pacienta nebo na inertní materiál (např. globule, alkohol), čímž se připraví homeopatikum plně srovnatelné s přípravkem vyráběným klasickým způsobem. Na první pohled a v souladu s popiskem je zobrazené zařízení Psion Organiser II ve variantě LZ/LZ64/LP vyráběné od roku 1988. V této chvíli to vypadá tak, že máme před sebou dnes už archivní kousek výpočetní techniky obohacený novým softwarem.Psion Organiser II Reagoval jsem na výzvu (citace z webu, autor přednášky na nic nereagoval) „Bližší informace a cenovou nabídku si můžete vyžádat na: info@kezdravi.cz“ a napsal o cenovou nabídku a bližší informace. Obojí mi bylo zasláno, ovšem nejsem si jist, zda bych se přímým zveřejněním neprovinil proti zákonu. Z materiálů budu tudíž jen citovat. Diskutoval se mnou Ing. Jaroslav Tručka, jednatel společnosti Empatie, s.r.o., která provozuje výše zmíněný web.info@kezdravi.czIng. Jaroslav Tručka Nejprve vyřešíme cenu. Jsou k dispozici dvě varianty, a to čtyřřádkový za 3000 Kč a dvouřádkový za2400 Kč. Jde o zařízení typů LZ/LZ64 a CM/XP. Zjištěno: Zařízení mentálně naprogramovala osoba žijící v cizině - Dr. Vera Rosival, zabývající se přírodním léčitelstvím v Německu

16 16 Irisdiagnostika Podle skvrn a jiných anomálií na duhovce identifikujeme postižení orgánů

17 17 Akupunktura Akupunktura se dovolává tisícileté čínské tradice a své relativní účinnosti při některých bolestivých stavech a psychosomatických obtížích. Existuje několik odporujících si akupunkturních systémů (klasický čínský, korejský, zjednodušený čínský, západní). S klasickou akupunkturou, zdůvodňovanou protikladným působením mystických principů jin a jang, nelze vědecky polemizovat. Poněkud odlišná situace však nastává, když akupunkturisté začnou hledat způsob, jak spojit akupunkturu s moderní medicínou:

18 18 Akupunktura V epidermis a v podkoží se nachází řada receptorů a nervových vláken, které lze stimulovat a tak ovlivnit některé fyziologické funkce (srv. segmentální uspořádání těla, viscerokutánní a kutaneoviscerální reflexy). Byla prokázána existence tzv. spouštěcích bodů ve svalech, kde lze ovlivňovat bolestivé stavy vpichem jehly. Akupunktura vycházející z těchto poznatků má racionální jádro, je však nutno ji verifikovat v klinických studiích. Nepodařilo se dosud objevit žádné morfologické struktury, které by odpovídaly stovkám konkrétně uváděných akupunkturních bodů nebo tzv. akupunkturním dráhám čili meridiánům. Ani měření snížené elektrické impedance v některých místech na kůži není důkazem existence „aku“-bodů. Odmítnout si zasluhuje tzv. aurikulární akupunktura a jiné „mikrosystémové“ akupunktury.

19 19 Akupunktura Akupunktura má placebový i nespecifický (pozornost odvádějící, reflexní či endorfinový) účinek při některých bolestivých stavech, i když málo průkazný ve srovnání s „předstíranou“ akupunkturou v zaslepených randomizovaných studiích. Je možno ji akceptovat jako podpůrnou metodu ovlivňování bolestivých stavů a nauzey. Pro kauzální terapii nemá ovšem žádný význam. O příbuzné akupresuře a elektroakupunktuře platí v zásadě totéž.

20 20 Elektroakupunktura dle dr. Volla Na základě problematicky změřených impedančních charakteristik akupunkturního bodu je vytvářen elektrický impuls, který má mít specifické léčebné účinky. Přístroje jsou označovány zkratkou EAV, případně segmentografy aj. Tato metoda se používá i pro „testování“ vhodnosti homeopatického léku nebo tzv. nosody (tj. homeopatika připraveného z hnisu, patogenů, nekrotizované tkáně apod.). Testovaná osoba např. drží v ruce skleněnou ampuli s homeopatikem či nosodou a na základě elektrických odpovědí v akupunkturním bodu se určuje vhodnost tohoto léčiva. Toto léčivo lze dokonce simulovat elektrickými impulsy generovanými počítačem! U přístroje na následujícím obrázku je testovaný „lék“ naléván do kovové misky zařazené do měřicího obvodu.

21 21 Elektroakupunktura dle dr. Volla Přístroj pro EAV MERITEST®

22 Psychotronické a biotronické léčitelství Léčitelské postupy operující s domnělými energiemi, často označovanými jako např. biomagnetismus, jejichž dodavatelem či odběratelem je léčitel. Psychotronika, nyní zvaná spíše biotronika, se propojila s léčitelstvím v souvislosti s „měřením“ a „odstiňováním“ tzv. geopatogenních zón, jejichž existence ovšem nebyla prokázána. Nicméně se k tomu účelu vyrábí a prodává řada přístrojů – např. Depolar. DEPOLAR M.K. je elektro-psychotronický přístroj - depolarizátor, neboli odrušovač patogenních zón. Přístroj se chová jako antenní jímač energetického kladného vesmírného záření a touto jímanou energií pozitivně mění rozložení záporných vyzařování geopatogenních zón. Prostor vyčistí a po 2 hodinách naopak naplní kladnou energií, která působí velice příznivě na živé organismy a vylepšuje mikroklima prostoru. Účinnost vyzařování Depolaru je v okruhu asi 15 metrů. El. výrobek byl přezkoušen VS Technology s.r.o. v Lanškrouně a bylo vydáno Prohlášení o shodě s normami ČSN EN 60065:00, ČSN EN 55014-1:95+A1:98+A2:99, ČSN EN 55014-2:98. Cena: 580 Kč Nejsme plátci DPH. Stránka: http://depolar.sweb.cz/

23 23 Psychotronické a biotronické léčitelství Někteří léčitelé si po terapeutickém výkonu "škodlivou energii" otřepávají z prstů, opalují plamenem nebo smývají. K diagnostice je velmi často používáno kyvadlo, kterého se léčil ptá na správnost diagnózy. K diagnostickým účelům je využívána též automatická kresba, tzv. Kirlianova fotografie a různé jasnovidné či dokonce astrologické postupy. Jako koncentrátory léčivé “energie” jsou někdy používány talismany ve tvaru Chufuvovy pyramidy, též různé keltské, egyptské, křesťanské a možná i jiné symboly.

24 Problematické přístrojové metody: MDM – mesodiencefalická modulace zázračná léčba diabetické polyneuropatie – komerční zájem českých profesorů medicíny v Motole – seriózními studiemi nepotvrzeno – u nás presentováno poněkud záhadným Rusem Vladimírem Pavlovem v r. 2005 – naivní představy o průchodu elektrického proudu mozkem z povrchových elektrod! Nelze srovnávat s cílenou stimulací mozkových struktur. Schválený MZ ČR pro výše uvedenou diagnózu plus poruchy mikrocirkulace periferních tkání (i erekce)!!!! 24

25 N einvazivní analyzátor AMP Komplex medicínského přístroje neinvazívní analýzy krve AMP. Princip měření přístroje je založen na patentované metodice rozložení biochemických charakteristik krve, které koreluje s parametry krevního průtoku a systému enzymů. Měření hodnotí: - stav organizmu z pozice funkčnosti, hemodynamické rovnováhy, tekutinovej výměny a plynové homeostázy atd, - stav centrálního nervového systému, - stav srdcově - cévního komplexu, - funkční hodnoty plic - diagnostika a funkční parametry játry a ledvin - vzájemné propojení enzymových systémů s imunitním systémem. Měření je absolutně bezbolestné a zařízení nepotřebuje pro analýzu ani kapku krve. Doba analýzy je podle nastaveného programu 180 - 360 sekund. Pacient po skončení vyšetření odchází s výsledky. 25 Problematické přístrojové metody:

26 … zhruba deset let už máme masivní nástup „kvantové medicíny“. Její agenti obcházejí akademická pracoviště, lapají akademiky a nabádají k tomu, aby byli medikové lépe vyučování v této oblasti. Nabízejí participaci v projektech. I autorovi těchto řádků se „poštěstilo“ s takovým agentem přijít do kontaktu. Záření se vysílá v kvantech, a proto tu je kvantová medicína! Přístroje, které měří toto tepelné záření nebo teplotu, dovedou (údajně) vyhodnotit obrovské množství diagnostických parametrů... Například: 24. 5. 2012 jsem … nalezl na stránce www.promedical.cz/amp.htm v hodnoceném systému enzýmů konjugovaný bílý rubín[1], o kousek dál vitální kapacitu plic udanou v metrech čverečních[2], údaj o spasmu Oddiho svěrače a vyhodnocovanou šířku třetí ventrikulární komory[3] mozku. … Podobných zajímavostí nalezneme na jediné webové stránce spoustu. Vše je zaštítěno několika lékaři s akademickými tituly, ostatním to je evidentně putna a paciente (kliente) plať! …www.promedical.cz/amp.htm [1] … není nad automatickou kontrolu pravopisu. [2] normálně se měří v litrech [3] ventrikulární komora je vlastně komorová komora Problematické přístrojové metody:

27 Analyzované parametry krve: Krevní obraz: hemoglobín Hb (norma 115-174 g/L): eryrytrocyty RBC (norma: 3,7-5,8 10*12/L): lymfocyty (norma: 19-37%): leukocyty WBC (norma: 4,5-11 10*9/L): segmento jadrové neutrofily (norma: 47-72%): rychlost sedimentace erytrocytov ESR (norma: 2-15 mm/h): eozinofily (norma: 1-5%): monocyty (norma: 3-11%): paličko jadrové neutrofily (norma: 1-5%): Metabolizmus elektrolytů: plazmový vápník Ca (norma: 2,25-3,0 mmol/L): plazmový hořčík Mg (norma: 0,7-1,05 mmol/L): plazmový draslík (norma: 3,48-5,3 mmol/L), plazmový sodík Na (norma: 130,5-156,6 mmol/L): Srážlivost krve: začátek srážení krve (norma: 30 s-2 min.): konec srážení krve (norma: 3-5 min.): trombocyty PLT (norma: 150-350 10*9/L): hematokrit (norma: 34- 51%): Systém enzýmů: AST (norma: 0,1-0,634 mmol/L): ALT (norma: 0,1-0,667 mmol/L): AST (norma: 6-38 U/L): ALT (norma: 6-40 U/L): AST/ALT DeRitis koeficient (norma: 1,33): amyláza (norma: 12-32 g/H*L): Celkový bilyrubin (norm 8,6...20,5) : 5,2 mkmol/l, Konjugovaný bílý rubín (norm 2,2..6,1) : 1,8 mkmol/l: Nekonjugovaný bílý rubín: 3,4 mkmol/l Koncentrace plazmy albumen : 68,9 g/l Asimilace a transport kyslíku: hustota plazmy: (norma: 1048-1055 g/L): objem cirkulační krve (norma: muži 68-70, ženy 65-69 ml/kg): objem cirkulační krve za minutu (norma: 3,5- 4,3 ml/min.): objem přivedeného kyslíku ku tkanivu (norma: 260-280 ml/s): výměnna plocha plynů (norma: 3500-4300 m2): vitální kapacita plic VC (norma: 3,5-4,3 m2): transport kyslíku (norma: 900-1200 ml/min.): množství asimilovaného kyslíku na 100 g tkáně (norma: 3,12): obsah O2 v krvi tepny (norma: 95-98%): kardiální ejekcia (norma: 60-80 ml): množství asimilovaného kyslíku na kg (norma: 4-6 ml/min./kg): pulmonální ventilace (norma: 4-10 L/min.): množství asimilovaného kyslíku (norma: 200-250 ml/min.): množství spotřebovaného myokardiálního kyslíku (norma: 7-10 ml/min.): deficit cirkulační krve (norma: 0-250 ml): vitální kapacita plic v expiráční fazi v ml: maximální průtok vzduchu (norma: muži 84-116 L/min.): Tiffno index FEV1/FEV (norma: muži 84-110, ženy 86-109%): fibrinogén (norma: 2,0-4,0 g/L): kreatinin (norma: 55-123 mmol/L): dopamine hydroxiláza (norma: 31,5-32,5 nmol/ml/min.): kyselina mléčná (norma: 0,99-1,38 mmol/L): močovina (norma: 2,0-8,3 mmol/L): glukóza (norma: 4,0- 6,1 mmol/L): trigliceridy TG (norma: 0,55-1,85 mmol/L): 53. celkový cholesterol (norma SI: 3,11-6,48 mmol/l), (norma: 4,2-8,9 [Fredrickson et al., 1967]): B- lipoprotein (norma: 27-55 mmol/l): B- lipoprotein (norma: 3-6 g/L): cholesterol LDL (norma: 2,35-2,43 mmol/L): cholesterol VLDL (norma: 0,20-0,22 mmol/L): cholesterol HDL (norma: 1,25-4,25 mmol/L): Asimilace a transport CO2: vyloučené množství CO2 (norma: 119-182,4 ml/min.): obsah CO2 v arteriální krvi (norma: 35,8-46,6%): obsah CO2 ve venózní krvi (norma: 51- 53%): množství produkovaného CO2 (norma: 150-340 ml/min.): Vnitřní průtok krve v % k celkovém průtoku krve: průtok krve myokardem (norma: 4.67%): svalový průtok krve (norma: 15.75%): cerebrální průtok krve (norma: 13.86%): průtok krvi hepatální bránou (norma: 27.78%): renální průtok krve (norma: 23.34%): průtok krve kůží (norma: 8.55%): průtok krve ostatními orgány (norma: 6.23%): Vnitřní průtok krve v ml/min: průtok krve myokardem(norma: 250-290 ml/min.): svalový průtok krve (norma: 930-1100 ml/min.): cerebrální průtok krve (norma: 750-800 ml/min.): průtok krve hepatální branou (norma: 1690-1740 ml/min.): renální průtok krve (norma: 1430-1490 ml/min.): průtok krve kůží (norm 500-535 ml/min.) : průtok krve ostatními orgány (norma: 375-390 ml/min.): acetylcholín (norma: 81,1-92,1 mkg/ml): erytrocytární acetylcholinesteráza (norma: ): Časový posun kardiomechaniky: interval PQ (norma: 0,125-0,165 s): interval QT (norma: 0,355-0,400 s) interval QRS (norma: 0,065-0,100 s) kontrakce levé srdeční komory myokardu (norma: 60-85%): systolický arteriální tlak : mm Hg diastolický arteriální tlak : mm Hg odolnost nižší cirkulace (norma: 140-150 din/cm*s): šířka třetí ventrikulární komory mozku (norma: 4-6 mm): tlak spinální tekutiny (norma: 90-145 mm vody): centrální venózní tlak CVP (norma: 70-150 mm vody): čas nižší cirkulace (norma: 16,0-23,0 s): čas systémové cirkulace (norma: 4,0-5,5 s): spektrální vlnová délka absorbce CO2 v krvi (norma: 4,165-4,335 mkm): spektrální vlnová délka absorbce N2O v krvi (norma: 3,7828-3,9372 mkm): koncentráce H2 v žaludeční šťávě (norma: 1,2-1,7): pH krve (norma: 7,36-7,45): sH (norma: 7,32-7,40): činnost srdce (norma: 0,692-0,788 J): kyselina glutamová (norma: 0,0045-0,0055 mmol/l): kyselina tyrozínová (norm:1,4-1,8 mg*%[Zbarskiy B. I., 1972]): svalová kreatinkináza (norma: 473-483 mkmol/min./kg): srdeční kreatinkináza (norma: 35,1-38,1..mkmol/min./kg): glykogen (norma: 11,7-20,6 deti: 7,5-11,7 mg%): atrofie život podporujících sil (norma: 5,15-18,0 kJ/kg/min.) podíl činnosti asimilovaného kyslíku (norma: 45-60%): čas jednotkové zátěže (norma: 3-10 min.): respirační faktor (norma: 0,8-1,2): tyrozin Y(mmol/l): cerebrální průtok krve na 100 g tkáně (norm: 50-55 ml/100g): urinový testosteron (norma: muži: 6,93-17,34 ženy: 2,77-10,4 mkmol/24h): celkový estrogen (norma: muži:17,95-64,62 ženy: 78,98-376,95 nmol/24h): extracelulární voda ECT (norma: 21-23%): intracelulární voda ITC (norma: 39-42%): celková telesná voda CTV(norma: 53-60%): krevní průtok na 1 g štítné žlázy (norma: 4ml): krevní průtok na 1 g cerebrální tkáně (norma: 2,9-3,2ml): index elimináce tkáňového kyslíka (norma: deti 0,296-0,336 dospelý: 0,26-0,34): spazmus Oddiho svěrače (norma: 39-41): protrombínový index (norma:75-104%):

28 Aktualita: Alternativní medicínu ovládl boj proti parazitům – k tomu se (mimo bazénovou desinfekci MMS – oxid chloričitý) skvěle hodí přístroj Zapper. Je to „biorezonanční metoda“ - tzv. Frekvenční terapie, prováděná pomocí přístrojů (frekvenčních generátorů) typu zapper, nejčastěji typu Super Ravo Zapper. Tyto přístroje dokáží domnělé parazity zničit, protože pokud jsou prý vystaveni specifickým „frekvencím“ z generátoru, jsou zničeni. Tento přístroj se u nás stále prodává, propaguje a je provozován, přestože MZ už před lety před přístroji zapper občany varovalo a ČOI jejich prodej zakázala. Firma to vyřešila: tvrdí, že nejde o zdravotnické prostředky, ale přitom všichni mluví o tom, že dokáží léčit problémy s parazity. Přístroj F-SCAN COMPACT v sobě integruje automatickou frekvenční analýzu(DIRP) a frekvenční generátor(ZAPPER). Prodejní cena 37.000 Kč Hodnota DPH 6.421 Kč 28 http://www.zapper-centrum.cz/: ZAPPER A PŘÍSLUŠENSTVÍhttp://www.zapper-centrum.cz/ ZAPPER A PŘÍSLUŠENSTVÍ RAMALOOP PLAZMOVÝ GENERÁTOR F-SCAN MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE KNIHY A LITERATURA DOPLŇKY STRAVY KOLOIDNÍ STŘÍBRO PYRAMIDY MĚŘENÍ A DIAGNOSTIKA IONIZÁTORY A STERILIZÁTORY ODRUŠOVAČE GPZ ŠPERKY PRO ZDRAVÍ

29 RaMaLoop Radio-magnetická smyčka (z angl. Radio Magnetic Loop) "BEZKONTAKTNÍ LIKVIDACE MIKROORGANISMŮ" RaMaLoop je revolučně inovovaný přístroj, který funguje jako přídavné zařízení pro frekvenční generátory typu zapper a F-Scan, které jsou vybaveny pouze kontaktním elektrickým výstupem. Zařízení RaMaLoop tak významně zvyšuje užitnou hodnotu těchto přístrojů rozšířením o možnost bezkontaktní likvidace mikroorganismů (viry, plísně, bakterie) na principu frekvenční metody. RaMaLoop vytváří kolem své rámové cívky („antény“) impulsní střídavé magnetického pole v řádu několika metrů. 29 Ze stránky: http://www.ramaloop.cz/

30 Paraziti – hit sezóny MUDr. Olga Ivanovna Jelisejevová ČERVI - PARAZITI – příčina nerozpoznaných diagnóz Zkušená praktická lékařka, kandidát lékařských věd, Olga Ivanovna Jelisejevová, už řadu let uzdravuje tisíce svých pacientů. Vzděláním oftalmoložka, v průběhu své 35 leté lékařské praxe vedla výzkum nových a netradičních způsobů léčení. Posledních deset let se zabývá diagnostickou metodou vegetativně-rezonančního testování (VRT), a několik jejích knih bylo věnováno prezentaci výsledků z těchto výzkumů. V současné době vede lékařské Centrum pro detoxikaci v Moskvě. Jak ukazuje léčebná praxe O.I. Jelisejevové, mnohá vážná onemocnění, včetně onkologických, mají parazitární příčinu. Motto :,,V našem organismu probíhá zákeřná bitva bez pravidel, ne na život, ale na smrt. Vrazi nejsou jen nemilosrdní, jsou i chytří. Skvěle se přizpůsobili k boji. Nevedou otevřenou válku. Tiše a postupně podkopávají imunitní systém svého hostitele, aby ho později zcela ovládli. A kdo nad kým zvítězí - člověk, nebo jeho vnitřní nepřátelé -paraziti - ten zůstane naživu. “ 30

31 Wurm-Ex Jediný volně dostupný a vysoce účinný potravinový doplněk stravy proti externím agentům lidského organismu na českém trhu. Šetrný ke střevní mikroflóře a nekompromisní vůči všem externím agentům v lidském těle. Odčervení je podrobněji známé osobám chovajícím doma zvířecí mazlíčky nebo jakákoliv chovná zvířata. Pokud jste i vy majiteli domácího zvířátka tak víte, že je nutné pravidelné odčervení v určitých intervalech. Jinak je Vaše zvíře, ať už mazlíček či zvíře chovné, intoxikované množstvím nejrůznějších parazitů ohrožující na životě nejen jeho samého, ale také Vás, Vaši rodinu a ostatní. Lékaři zjišťují, že za spoustou problémů, které jsou spojeny s bolestmi kloubů, svalů, bolestí hlavy, trávicími a vylučovacími problémy stojí právě nakažení lidského organismu různými druhy červů. Jejich život uvnitř našich organismů, parazitování na orgánech a především jejich exkrementy jsou pro nás toxické. Většina zvířat – ryby, ptáci a savci trpí červy a dalšími cizopasníky, kteří žijí uvnitř jejich těl. Je velice jednoduché nakazit se …... Přítomnost různých parazitů byla prokázána také v mozku, ve svalech, v kloubech a v oční bulvě. Potravinový doplněk stravy Wurm-Ex obsahuje extrakt listových pupenů ořešáku královského, který přispívá k přirozené obraně těla před externími agenty a k normální funkci střevního traktu. Vitamin B2 přispívá k udržení normálního stavu sliznic. Kyselina pantothenová přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání. 31

32 32 Extrémní výživové systémy Extrémní diety, ať již mají sloužit k upevnění zdraví nebo jen ke zhubnutí, většinou ignorují skutečné biologické potřeby organismu. Lidem jsou sugerovány potřeby fiktivní, které vycházejí z naivních, resp. náboženských představ a neznalosti nebo nepochopení biologických poznatků. Vedle makrobiotiky (už se o ní moc nemluví), která může navodit avitaminózy či karenci bílkovin, to jsou zejména: Diety s takzvaně živými enzymy. Diety veganské (vegetarianismus s vyloučením veškerých živočišných bílkovin) a fruktariánské (hlavní potravinou je ovoce) - vedou k nedostatku některých aminokyselin nebo vitamínů (B 12), respektive železa, pokud je konzumenti neužívají ve speciálních preparátech. Konzumace moči - urinoterapie. V moči přítomné dusíkaté odpadní látky mají nahrazovat dusík z bílkovin. Někdy je moč přirovnávána k homeopatiku, neboť obsahuje stopy látek vznikajících při různých onemocněních.

33 33 Extrémní výživové systémy Diety očistné - v kombinaci s nálevy - všechny nemoci našeho těla jsou vysvětlovány na základě hromadění a kvašení, zahnívání odpadních látek shromážděných v těle. Zvláštní pozornost je věnována čištění tlustého střeva (colonics). Bakteriální infekce má být například sekundární proces - bakterie žijí v nahromaděných nečistotách a jinak vlastně neškodí. V onkologický souvislostech se dočkala značné popularity tzv. Breussova dieta – léčba hladovkou a zeleninovými šťávami. Podobná je Gersonova vegetariánská šťávová dieta kombinovaná s konzumací telecích jater a kofeinovými nálevy.

34 34 Alternativní léčba a onkologie Při léčbě nádorových onemocnění je nabízeno mnoho preparátů, které jsou vydávány za léčiva s protinádorovým účinkem. Iscador - vyráběn ze jmelí. Lék byl v podstatě převzat z tzv. antroposofické medicíny R. Steinera a inspirován mystickými představami o jmelí jako „zvířeti-rostlině“. Nedávno byly popsány imunomodulační vlastnosti lektinů obsažených ve jmelí, ale protinádorové účinky prokázány nebyly. Ovosan - Fosfolipidy z kuřecích embryí, resp. vajec, a slunečnicový olej v želatinových kapslích. Fosfolipidů jsou testovány v klinických studiích, ale jejich protinádorový účinek nebyl dosud jednoznačně potvrzen. Chelátová terapie - Směs látky EDTA s heparinem, lidocainem, mineráliemi a megadávkami vitaminů. Chelátoví terapeuti dále přepisují orálně pankreatické enzymy, extrakt ze štítné žlázy, estrogeny, jód a vlákninu. Jde sice o látky, které mohou být pro pacienta přínosné, ale nebylo prokázáno, že tato terapie je účinná u aterosklerózy či periferních cévních onemocnění nebo pro prodloužení života. Není ani účinná proti volným radikálům vznikajícím v těle, dokonce může zvyšovat jejich množství. Ukrain - Nyní v Rakousku vyráběný preparát z upravených alkaloidů vlaštovičníku většího. Má bez větších vedlejších účinků vyvolávat apoptózu nádorových buněk bez vlivu na buňky zdravé a brzdit též angiogenezi nádorů.

35 35 Alternativní léčba a onkologie Cessiac, Yuccalive - Preparáty CESSIAC a Yuccalive, které se mají uživat společně, vycházejí z léčitelských tradic kmene Odžibwejů. Yuccalive obsahuje mj. výtažek z rostliny Yucca Schidigera. Žraločí chrupavky - Mají být účinné v boji proti nádorům jako prostředek proti angiogenezi – podle logiky, že chrupavka je vyživována bez cévního a lymfatického zásobení. Za cennou je považována vláknitá bílkovina přítomná v těchto chrupavkách, která má být odolná vůči trávení a prostupovat střevní sliznicí. Neúčinnost žraločích chrupavek však neznamená, že antiangiogenní preparáty nemají v onkologii budoucnost. Již dnes je např. využíván Thalidomid. Dále se proti nádorovým onemocněním doporučuje např. mumio – mineralizovaná substance organického původu z hor Střední Asie, kombucha – nápoj s metabolity bakterií mléčného a octového kvašení, hydrazinsulfát, léčba živými buňkami (již od 30. let 20. století) aj.

36 36 Děkuji vám za pozornost! Elementálové a jiné mocné síly Vám přejí mnoho úspěchů ve vaší práci

37 Appendix 37

38 38 Clusterová medicína Nejdříve je zpopelněna organická hmota se vztahem k pacientovi či jeho nemoci (exkrement, hnis a pod.). Diagnosticky je využívána krystalizace roztoku popelovin pozorovaná pod mikroskopem - různým nemocím mají odpovídat různé typy krystalů a krystalických textur. Nedokázáno, jde tedy o jasnovidectví. Lékem je tzv. dot – voda vydestilovaná z roztoku popelovin. Léčení je neškodné, avšak diagnostika je nesmyslná. Finanční náročnost značná – za celý terapeutický cyklus až desítky tisíc korun.

39 39 Psychotronické a biotronické léčitelství Velmi příbuzné jsou postupy založené na údajné léčivé síle drahých kamenů, kovů a propolisu (používán jako součást talismanu). Do této skupiny patří i tzv. léčení na dálku - na základě individuálního požadavku či dokonce masově. Firma Joint-line pana Jiřího Langa vlastní vysílače bioenergie, které dálkově působí na majitele patřičného přijímače, který prý vypadá podobně jako platební karta. V této souvislosti se hovoří často o biorezonanční terapii.

40 Certifikát kvality firmy JL 40

41 41 Psychotronické a biotronické léčitelství Biogenerátor Dagmar Poláková je vyřezaný ze dřeva a likviduje geopatogenní zóny Působení psychotronických léčitelů lze vysvětlit sugescí. Hlavním problémem je absence energie, která by kladně působila na pacienty či rozkývávala kyvadla, nebyla by však měřitelná žádnými fyzikálními, chemickými či biologickými objektivními metodami. Mezi psychotronickými léčiteli se vyskytují nezodpovědní jedinci, kteří pro svůj zisk neváhají požadovat po svých klientech přerušení radioterapie nebo chemoterapie, i když to má fatální následky. Přechodné zlepšení subjektivního pocitu zdraví, k němuž může dojít po vysazení cytostatik, vydávají za výsledek své léčby. Ceny za tyto „diagnózy“, „rady“ (mnohdy v podobě drahých příruček) a léčivé čaje mohou dosahovat až desítek tisíc korun.

42 42 Tranzová psychochirurgie V první polovině 90. let média nadšeně informovala o tzv. filipínských či brazilských psychochirurzích, kteří buď holou rukou nebo s použitím dílenského nářadí měli odstraňovat z těla patologické tkáně, včetně nádorů, aniž by po sobě zanechávali „operační ránu“ nebo alespoň jizvu. Jakkoliv je známo, že lidská ruka nemůže projít tkání, aniž by vzniklo trauma, uvěřilo těmto nesmyslům mnoho lidí a podniklo cesty na Filipíny nebo do Brazílie. Občas získané „vyoperované“ vzorky tkáně nebyly lidského původu.


Stáhnout ppt "1 Prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc. Alternativní medicína (z pohledu lékařů a přírodovědců)"

Podobné prezentace


Reklamy Google