Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konference PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ 6. 10. 2015 Praha, Kongresové centrum ČVUT Masarykova kolej VIZE 2024 Vize oběhového hospodářství pro ČR 1 Vladimír.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konference PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ 6. 10. 2015 Praha, Kongresové centrum ČVUT Masarykova kolej VIZE 2024 Vize oběhového hospodářství pro ČR 1 Vladimír."— Transkript prezentace:

1 Konference PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ 6. 10. 2015 Praha, Kongresové centrum ČVUT Masarykova kolej VIZE 2024 Vize oběhového hospodářství pro ČR 1 Vladimír Dobeš EMPRESS, o. p. s office@empress.cz

2 Odpad charakterizuje život Metabolismus je jednou z charakteristik života Jde o kvantitu a kvalitu vstupů a výstupů metabolismu naší společnosti a jejich dopady na kvalitu života Snaha o snižování objemu toků materiálu a energie (dematerializaci) a o snižování environmentálních rizik dostává nový impulz v podobě konceptu OBĚHOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ a cíle radikálně omezit produkci nevyužívaného odpadu do roku 2024. VIZE 2024 je platformou zástupců neziskové, akademické a soukromé sféry, kteří se rozhodil přispět svou odborností k zavádění oběhového hospodářství v ČR.

3 Platforma pro účinnější využívání zdrojů a udržitelnou spotřebu a výrobu  Platforma pro přenos informací, vytváření a výměnu know-how – VIZE 2024  Kontaktní místo v oblasti účinnějšího využívání zdrojů a USV – www.empress.cz  Realizace projektů – vstupní hodnocení USV v podnicích  Mezinárodní aktivity – člen výkonného výboru globální sítě RECPnet

4 Oběhové hospodářství  Systém výroby a spotřeby, ve kterém je přidaná hodnota produktů uchovávána co možná nejdéle při současném snižování objemu odpadu a negativních dopadů na životní prostředí. Sdělení Evropské komise „Směrem k oběhovému hospodářství: program nulového odpadu pro Evropu“ COM(2014) 398 final

5 Od udržitelné spotřeby a výroby k oběhovému hospodářství 2008Legislativní balíček k udržitelné spotřebě a výrobě 2011Plán pro Evropu účinněji využívající zdroje 2011Inovace pro udržitelnou budoucnost – Akční plán pro eko-inovace 2014Iniciativa pro zelenou zaměstnanost Zelený akční plán pro malé a střední podniky 2014Směrem k oběhovému hospodářství: program nulového odpadu pro Evropu

6 Legislativní dokumenty  2014: Sdělení EK + balíček legislativních návrhů  2015: Stažení z projednávání  Veřejná konzultace  Do konce roku 2015 by měl být předložen nový balíček

7 Nakládání s přírodními zdroji v Evropě Zdroj: Eurostat Comtex statistics

8 Lineární vs. oběhová ekonomika Zdroj: Evropská agentura pro životní prostředí

9 Toky materiálů v oběhovém hospodářství Zdroj: Ellen MacArthur Foundation

10 Směrem k oběhovému hospodářství: program nulového odpadu pro Evropu  Design a inovace  Ekonomické aspekty  Investice, finanční stimuly  Zdanění, škodlivé podpory  Činnost podniků, podpora MSP  Spotřebitelé  Informace o výrobcích  Sdílená ekonomika  Politika a legislativa v oblasti odpadů

11 PROČ BY ČR MĚLA ZAVÁDĚT OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ? závislost HDP na průmyslové produkci: více než 30% HDP, včetně stavebnictví 37% závislost na exportu: téměř 70% HDP tvoří export závislost na dovozu klíčových surovin a energií: u některých komodit až 80% dovozu vysoká produkce odpadů ukládaných bez využití: 25 mil. tun odpadů z průmyslu a stavebnictví, 5 mil. tun komunálního odpadu, z toho 9,6 mil.tun odpadu uloženo bez využití 55% odpadních plastů a 30% obalového skla, cenných zdrojů surovin, končí na skládkách

12

13 VIZE 2024: DESATERO OBĚHOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Předpoklady pro fungování oběhového hospodářství v České republice Principy oběhového hospodářství spočívají v efektivním nakládání se zdroji, a to hlavně v prevenci a opětovném využití odpadů. Aby mohlo být oběhové hospodářství se svým „cirkulárním“ modelem v ČR zavedeno, je nutné: 1. Zvýšit podporu trhů se surovinami z recyklačního průmyslu. 2. Radikálně zvýšit míru opětovného využití a recyklace komunálního odpadu. A to až na 70 %. 3. Klást důraz na daňové a investiční pobídky podporující opětovné využití odpadů a recyklaci. 4. Recyklovat nejméně 80 % všech obalových materiálů. 5. Podporovat vývoj nových technologií prostřednictvím strategické spolupráce průmyslového sektoru s vysokými školami a vědeckými institucemi.

14 VIZE 2024: DESATERO OBĚHOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 6. Vytvořit rekvalifikační programy pro nezaměstnané. 7. Vytvořit vzdělávací programy na základních, středních i vysokých školách a učilištích. 8. Eliminovat skládkování všech opětovně využitelných zdrojů zvýšením poplatků za skládkování nejméně na částku 1 350 Kč za tunu uloženého odpadu. 9. Omezit možnost využívání odpadů pro technické zabezpečení skládek. 10. Maximálně využívat zdroje Evropské unie při budování a modernizaci odpadové infrastruktury.

15 PŘÍNOSY OBĚHOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PRO ČR zvýšení kvality životního prostředí úspory z efektivnějšího využívání zdrojů snížení závislosti na dovozu surovin posílení role místního zpracovatelského průmyslu vznik nových služeb a pracovních míst

16 HLAVNÍ PŘEKÁŽKY PRO ROZVOJ ÚČINNÉHO OBĚHOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ V ČR 1. Nedostatek politické podpory. Chybí mj. systematická podpora prevence odpadu. Účinnost využívání přírodních zdrojů je nízká, legislativní rámec nedává jistotu k investicím 2. Nevyvážený trh druhotných surovin Odpad sice vytřídíme, ale nevyužijeme: Mimo území ČR se vyváží 25 % odpadních plastů za 1,4 miliardy Kč 3. Deformace vnitřního trhu ČR v důsledku nevyvážených pravidel Skládkování jako nejhorší způsob nakládání s odpady je nejlevnější. Poplatek za skládkování: ČR 17 EUR vs. průměr EU 60 EUR 4. Překážky v materiálovém využití odpadů Nevyhovující standardy, příliš mnoho nerecyklovatelných materiálů 5. Nedostatek informací o tocích materiálů - problémy s výkaznictvím.

17 Dílčí výstupy Kulatého stolu k oběhovému hospodářství – Lichtenštejnský palác, 25. 9. 2015 V České republice je potřeba vytvořit podmínky pro rozvoj oběhového hospodářství. Základem je politický leadership na úrovni vlády, stanovení jasné strategie, jakých cílů chce ČR dosáhnout a jejich naplňování konkrétními aktivitami. Oběhové hospodářství je potřeba pojmout v širokém kontextu managementu přírodních zdrojů se zaměřením nejen na odpadové hospodářství a recyklaci, ale na celý životní cyklus produktů a účinné využívání zdrojů v rámci hodnotových (dodavatelských) řetězců. Finanční podpora z veřejných prostředků na projekty oběhového hospodářství by měla směřovat na aktivity s dlouhodobými přínosy, zejména na inovační projekty, investice do vědy a výzkumu a vzdělávání. V oblasti odpadového hospodářství musí být kladen hlavní důraz na předcházení vzniku odpadu. Dále by měla Česká republika zvýšit poplatky za ukládání odpadů na skládky, a tím podpořit technologie na materiálové (příp. energetické) využití odpadu. Doporučení Národního konventu o EU

18 Dílčí výstupy Kulatého stolu k oběhovému hospodářství – Lichtenštejnský palác, 25. 9. 2015 Na evropské úrovni by měla Česká republika prosazovat harmonizaci a standardizaci definic, výpočtů, statistiky a monitoringu v oblasti odpadového hospodářství. Zároveň by měla být odstraněna duplicita vykazování na národní úrovni. Regulatorní požadavky musí být stanoveny jednotně na úrovni EU; členské státy by neměly mít možnost stanovovat požadavky na národní úrovni, aby nebyl narušen systém volného obchodu a společný evropský trh. Česká republika by se měla zabývat otázkou změn v daňovém systému, které by vedly k vyšší atraktivitě a výhodnosti aktivit směřujících k zavádění oběhového hospodářství. V tomto směru je možné uvažovat též o tzv. ekologické daňové reformě – tj. přesunu zdanění z práce na využívání přírodních zdrojů, spotřebu a znečišťování. Doporučení Národního konventu o EU

19 Děkuji za pozornost WWW.EMPRESS.CZ

20 PŘEDSTAVENÍ ZAKLÁDAJÍCÍCH ČLENŮ Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc., Masarykova univerzita „Ukládáním odpadu na skládky a jeho spalováním přichází EU o významné příležitosti k účinnějšímu využívání zdrojů a posílení oběhového hospodářství vedoucí k hospodářskému růstu a zaměstnanosti, což by následně snížilo emise skleníkových plynů a její závislost na dovážených surovinách.“ Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc., Masarykova univerzita „Považuji za nezbytné systémové řešení problematiky toxických látek v prostředí, likvidace starých ekologických zátěží, hodnocení účinnosti prováděných sanací a především problematice nových ekologických zátěží vznikajících problematickou likvidací odpadů a nedůslednostmi v likvidaci kontaminovaných míst.“ Ing. Vladimír Dobeš, M.Sc., ředitel EMPRESS, o.p.s. „Přes dvacet let se v rámci dílčích aplikací ukazuje, že systematické uplatňování účinnějšího využívání zdrojů funguje. Nyní se tento přístup ukazuje nejen jako možný, ale jako nutný.“

21 Ing. Jaroslav Vích, jednatel a ředitel ENVIROS, s.r.o. „Česká republika si, vzhledem k nedostatečné surovinové základně, nemůže dovolit plýtvat svými zdroji. Oběhové hospodářství představuje cestu k šetření primárních zdrojů, snižování nákladů v průmyslových podnicích a současnému snižování negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví.“ Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D., člen správní rady EMPRESS, o.p.s. „Je nutné radikálním omezením skládkování motivovat k efektivnějšímu využívání odpadů jako surovin, a to všechny zúčastněné aktéry jak na straně spotřebitelů, tak na straně producentů.“


Stáhnout ppt "Konference PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ 6. 10. 2015 Praha, Kongresové centrum ČVUT Masarykova kolej VIZE 2024 Vize oběhového hospodářství pro ČR 1 Vladimír."

Podobné prezentace


Reklamy Google