Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Nakládání s odpady v obcích a městech ČR“ „Nakládání s odpady v obcích a městech ČR“ Odborný seminář, Senát PČR 15. července 2008 Přístup obcí, měst a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Nakládání s odpady v obcích a městech ČR“ „Nakládání s odpady v obcích a městech ČR“ Odborný seminář, Senát PČR 15. července 2008 Přístup obcí, měst a."— Transkript prezentace:

1 „Nakládání s odpady v obcích a městech ČR“ „Nakládání s odpady v obcích a městech ČR“ Odborný seminář, Senát PČR 15. července 2008 Přístup obcí, měst a krajů k připravované novele zákona o odpadech MŽP ČR Obce a kraje jsou v odpadech jednotné!

2 Recyklace odpadu se rozvíjí Množství domovního odpadu vytříděného pro recyklaci dlouhodobě roste o 12-15% ročně Průměrný obyvatel vytřídí 32 kg papíru, plastů, skla a nápojových kartonů za rok Obce doposud rozmístily přes 162 tisíc kontejnerů na tříděný odpad. Třídit odpady má možnost každý, fakticky aktivně třídí 70% všech obyvatel V recyklaci skončí šest PET lahví z deseti, recyklace plastových obalů okolo 50% je jedna z nejvyšších v Evropě. Stejně jako celková recyklace obalů, která se blíží 70% Přesto ČR nesplní požadavek EU na omezení skládkování stanovený na rok 2010

3 Proč jsou obce,města a kraje nespokojené? již několik let MŽP v odpadech naslouchá více všemožným aktivistům, než těm, kteří jsou odpovědní za odpady a kteří mají opravdové zkušenosti! obce, města a kraje přitom vybudovaly bez výraznějšího přispění státu velmi dobrý systém odděleného sběru komunálních a obalových odpadů, který je jeden z nejlepších v celé EU přístup MŽP k odpadům se v žádném případě nedá považovat za koncepční MŽP neslyší na požadavky územních samospráv v odpadech Novela zákona o odpadech je jako celek špatná a žene odpadové hospodářství do slepé uličky Naprosto nesmyslné jsou úvahy MŽP na zavedení systému vratných zálohovaných obalů na nápoje (PET lahví), který je drahý, neekologický a povede ke zhroucení celého dobře nastaveného systému třídění

4 Z čeho máme obavy Z prosazení nesmyslných legislativních kroků navržených v novele zákona o odpadech a obalech, které povedou k výraznému zdražení odpadů pro občana a budou mít naprosto zanedbatelný ekologický efekt ČR hrozí vysoké pokuty za nesplnění evropské směrnice o skládkování. Pokuty mohou dopadat na územní samosprávy, které doplatí na špatnou politiku státu v odpadech bez prostoru k prosazení vlastní reálné cesty Víme, že se neplní a nesplní špatně a nesmyslně nastavené cíle Plánu odpadového hospodářství ČR Z neodbornosti návrhů a řízení odpadového hospodářství ze strany MŽP NESOUHLASÍME S POLITIKOU MŽP V ODPADECH … a nejsme sami!

5 Proč nedokážeme omezit skládkování? Protože nemáme reálnou státní koncepci jiného nakládání se směsným komunálním odpadem. Protože naše legislativa brání zavádění moderních technologií využívání odpadu. Protože jsme si sami zakázali využívat fondy EU na skutečně fungující způsoby řešení využití odpadu.

6 Malé upřesnění termínů Aneb mechanicko-biologická úprava opravdu není recyklace a dokonce to není ani využití...

7 Malý slovníček odpadů Materiálové využití je to, čemu běžně říkáme recyklace. Jde o využití vytříděného odpadu jako suroviny pro výrobu. Kompostování odpadu je výroba kompostu z čistého biologického odpadu, převážně rostlinného původu. Anaerobní digesce je výroba bioplynu pro energetické účely z biologického odpadu v bioplynových stanicích. Energetické využití je přímá výroba tepla ze spalitelného odpadu pro přímé zásobování teplem nebo i pro kogeneraci elektrické energie

8 Malý slovníček odpadů Oddělený sběr odpadu je třídění odpadu. Jde o sběr určité složky odpadu odděleně od ostatního odpadu, obvykle do barevných sběrných nádob. Směsný odpad je všechno to, co dáváme do běžné popelnice, tedy to co nám doma zbyde po vytřídění odpadu. Mechanicko-biologická úprava odpadu není využití odpadu. Je to oddělení některých složek na sítech a stabilizace biologického zbytku. Jde o předzpracovnání odpadu pro další využití, kterým je většinou spálení pro získání tepla a skládkování.

9 Kolik bude odpadu? Tedy za co budou do budoucna obce, města a kraje odpovědné....

10 Očekávaný růst množství komunálního odpadu

11 Co s ním budeme dělat? Aneb kam s ním....

12 Omezení skládkování směsného odpadu s obsahem biosložky podle EU

13 Co navrhuje MŽP? Rozšířit třídění odpadu o oddělený sběr všech biologických odpadů z domácností, odpadu ze zahrádek i kuchyňských zbytků Zavést třídění nápojových krabic v celé ČR Zavést zálohování PET lahví a plechovek na nápoje Biologický odpad kompostovat nebo z něj vyrábět plyn anaerobní digescí Nezavádět a nepodporovat energetické využití odpadů, které je nutné omezovat.

14 Stačí to? Aneb dokážeme splnit předpisy Evropské unie pokud poslechneme MŽP?

15 Co znamená návrh MŽP v praxi? Přebývá 375 293 tun odpadu, který nesmí na skládku Přebývá 866 780 tun odpadu, který nesmí na skládku Přebývá 939 215 tun odpadu, který nesmí na skládku Chybí kapacity pro 1,2 milionu tun domovního odpadu. To je ekvivalent poloviny všech dnešních odpadů z domácností.

16 Pokud bude přijata odpadová politika MŽP: Již v roce 2010 přestaneme plnit požadavky EU na skládkování biodegradabilních odpadů. Hrozí nám pokuty EU. Už mezi roky 2010 a 2013 vzrostou náklady domácností spojené s odpady na trojnásobek dnešního stavu a dosáhnou 4-5 tisíc Kč za rok V roce 2020 budou chybět kapacity pro odstranění či využití odpadů odpovídající jedné třetině všech domácností v České republice

17 Odpadová koncepce Ministerstva životního prostředí je založena na velmi nákladném odděleném sběru bioodpadů a stejně nákladném zálohování nápojových obalů, při odmítání energetických forem využití odpadu. Pro sebrané bioodpady, které zahrnou rostlinné odpady i kuchyňské zbytky, MŽP předpokládá jejich kompostování a anaerobní digesci v bioplynových stanicích. To však v praxi není technicky možné. Ostatní směsné odpady podle koncepce MŽP projdou mechanicko-biologickou úpravou, avšak jejich skutečné využití koncepce neřeší. Podstata koncepce MŽP

18 Tato koncepce postrádá kapacity pro využití odpadů po mechanicko-biologické úpravě, a proto bude nákladně upravený odpad nakonec uložen na skládku nebo do tzv. dlouhodobých skladů, jako se tomu děje v SRN Bez využití zůstane více než milion tun energeticky hodnotného odpadu, který by mohl nahradit stejné množství paliv V důsledku návrhů MŽP dojde během deseti let ke zhroucení odpadového hospodářství obcí, protože budou chybět kapacity pro více než milion tun odpadu z domácností. Základní chyba v koncepci MŽP

19 Přehled způsobů nakládání s odpady ve vyspělých zemích EU Velký podíl recyklace-využití odpadů vykazují ty státy, které nejvíce využívají energeticky již nevyužitelné složky komunálních odpadů!

20 MŽP předkládá nerealistické a nepodložené návrhy Aneb obcím, městům a krajům nezbylo než pracovat za ministerstvo a zpracovat vlastní studie, propočty a návrhy.... … nechceme „jen kritizovat!“

21 Vlastní strategie měst, obcí a krajů Vzhledem k nereálnosti odpadové koncepce předkládané MŽP a vzhledem k legislativním návrhům MŽP, které ohrožují obce a občany dramatickým růstem nákladů na nakládání s odpady a současně znemožňují dlouhodobé řešení odpadového hospodářství v obcích Svaz měst a obcí ČR spolu s Asociací krajů ČR vypracovaly vlastní odborný dokument Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech České republiky kterým předkládají veřejnosti, parlamentu a vládě vlastní environmentálně i ekonomicky efektivní a především realistickou koncepci nakládání s komunálním odpadem

22 Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR Oficiálně byla představena 3.června 2008 Ten samý den byla rozeslána všem parlamentním a senátním politickým klubům, zástupcům Parlamentu, kteří se zabývají životním prostředím a vybraným ostatním zástupcům ministerských resortů V ten samý den byla předána před budovou Parlamentu ČR do rukou předsedovi Poslanecké sněmovny panu Vlčkovi a bohužel zprostředkovaně panu ministru Bursíkovi (nepřišel si pro ni ….) Odborné veřejnosti byla detailně představena na konferenci Odpadové dny v Hradci Králové 18. a 19. června 2008 K dispozici ji mají všechny významné subjekty a instituce v odpadovém hospodářství

23 Závěr OBCE, MĚSTA A KRAJE JSOU V ODPADECH NEJENOM DÍKY VLASTNÍ STRATEGII JEDNOTNÉ! PROSÍM BERTE TUTO ZÁSADNÍ SKUTEČNOST V POTAZ!

24 DĚKUJI ZA POZORNOST Ing. Vilém Žák – Asociace krajů České republiky


Stáhnout ppt "„Nakládání s odpady v obcích a městech ČR“ „Nakládání s odpady v obcích a městech ČR“ Odborný seminář, Senát PČR 15. července 2008 Přístup obcí, měst a."

Podobné prezentace


Reklamy Google