Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Oběhové hospodářství a příklady předcházení vzniku odpadů a opětovného používání v Jihočeském kraji Krajský úřad – Jihočeský kraj Odbor životního prostředí,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Oběhové hospodářství a příklady předcházení vzniku odpadů a opětovného používání v Jihočeském kraji Krajský úřad – Jihočeský kraj Odbor životního prostředí,"— Transkript prezentace:

1 Oběhové hospodářství a příklady předcházení vzniku odpadů a opětovného používání v Jihočeském kraji Krajský úřad – Jihočeský kraj Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady  Ing. Hana Pacáková

2 Oběhové hospodářství a příklady předcházení vzniku odpadů a opětovného používání v Jihočeském kraji  Celková produkce odpadů 1 840 000 t/rok z toho:  nebezpečné odpady 73 000 t/rok  ostatní odpady 1 767 000 t/rok  komunální odpady 298 000 t/rok  produkce komunálních odpadů na obyvatele 469 kg/rok  Podíl využívaných odpadů celkem 108 000 t z toho:  nebezpečné odpady 53 630 t/rok  ostatní odpady 110 340 t/rok  komunální odpady 28 023 t/rok

3 Oběhové hospodářství a příklady předcházení vzniku odpadů a opětovného používání v Jihočeském kraji Technologie materiálového využívání odpadů schválená zařízení na: demontáž autovraků 61 kompostování odpadů 47 využívání odpadů na povrchu terénu 22 opětovné použití olejů 1 zpracování elektroodpadů 18

4 Oběhové hospodářství a příklady předcházení vzniku odpadů a opětovného používání v Jihočeském kraji  Zpracování elektroodpadů Celkem 18 zařízení ke zpracování elektroodpadů s kapacitou 185 tis. tun/rok. Při zpracování převažuje ruční demontáž nad strojní. Cílem demontáže je znovuzískávání recyklovatelných komodit a v neposlední míře i minimalizace odpadu. Celkové množství demontované využitelné složky (plasty, železné kovy, barevné kovy, elektrosoučástky) se pohybuje 80 – 90%. V Jihočeském kraji je celkem 2500 míst zpětného odběru, ze kterých je vyřazené elektrozařízení předáváno k dalšímu zpracování nebo opětovnému použití (neodpadový režim, jasný příklad předcházení vzniku odpadů) Nový zákon o odpadech počítá s minimální úrovní zpětného odběru od roku 2018 50 % s postupným navyšováním až na 65% k roku 2021 VV Ze zákona jsou výrobci elektrozařízení povinni zřídit minimálně jedno místo zpětného odběru v každé obci s počtem více než 2000 obyvatel, kde se nachází prodejna elektrozařízení. V Jihočeském kraji je registrováno dle registru ISOH (Informační systém odpadového hospodářství) přes 2500 míst zpětného odběru elektroodpadů. Z těchto míst je vyřazené elektrozařízení předáváno k opětovnému použití či materiálovému využití. Nový zákon o odpadech počítá s minimální úrovní zpětného odběru od roku 2018 50 % s postupným navyšováním až na 65% k roku 2021 Ze zákona jsou výrobci elektrozařízení povinni zřídit minimálně jedno místo zpětného odběru v každé obci s počtem více než 2000 obyvatel, kde se nachází prodejna elektrozařízení. V Jihočeském kraji je registrováno dle registru ISOH (Informační systém odpadového hospodářství) přes 2500 míst zpětného odběru elektroodpadů. Z těchto míst je vyřazené elektrozařízení předáváno k opětovnému použití či materiálovému využití. Nový zákon o odpadech počítá s minimální úrovní zpětného odběru od roku 2018 50 % s postupným navyšováním až na 65% k roku 2021

5 Oběhové hospodářství a příklady předcházení vzniku odpadů a opětovného používání v Jihočeském kraji Zpracování obalů V roce 2014 kraj pokračoval v realizaci pilotního projektu s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a.s. s názvem „ Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území Jihočeského kraje.“ Projekt byl zahájen v roce 2004 a ročně je na něj vynaloženo kolem 5 000 000 Kč. Každoročně probíhá soutěž obcí ve třídění využitelných složek komunálního odpadu. Projekt je využíván zejména na osvětu a výchovu občanů ke třídění komunálního odpadu v Jihočeském kraji, realizovanou prostřednictvím celokrajské informační kampaně. Sběrné nádoby pro obce - zakoupeno a rozvezeno pro 50 měst a obcí 234 kontejnerů, z toho 91 kusů pro sběr komodity papír, 10 kusů pro sběr čirého skla, 48 kusů pro sběr směsného skla a 85 kusů pro sběr plastů. Kartonové boxy do škol - rozvezeno 205 boxů do 4 základních škol, do 2 středních škol a na 3 obecní, resp. městské úřady. Sady tašek pro sběr papíru, skla a plastů - nakoupeno 175 sad velkých tašek a 4800 sad tašek menších.

6 Oběhové hospodářství a příklady předcházení vzniku odpadů a opětovného používání v Jihočeském kraji Zpracování obalů Podíl obalové složky ve vytříděném komunálním odpadu podle jednotlivých komodit Počet nádob pro sběr jednotlivých komodit evidovaných na konci roku (ks) RokPapírPlastSkloNápojový kartonKov 201433%81%99%100%6% RokPapírPlastSklo směsnéSklo bíléSklo CelkemNápojový kartonKov 201449066639468111025783266124 Počet sběrných dvorů či sběrných míst evidovaných pro sběr jednotlivých komodit na konci roku (ks) RokPapírPlast Sklo směsnéSklo bílé Sklo Celkem Nápojový kartonKov 2014946853217413103 Materiálové využití KO v JčK v roce 2014 dle vyhodnocení POH kraje bylo 28 %.

7 Oběhové hospodářství a příklady předcházení vzniku odpadů a opětovného používání v Jihočeském kraji Kompostování odpadů 47 kompostáren s celkovou roční kapacitou 148 tis. tun bioodpadů. Stávající síť kompostáren schválených dle zákona o odpadech rovnoměrně pokrývá území Jihočeského kraje. Mezi nejpoužívanější technologie patří kompostování v pásových hromadách a kompostování ve vacích, v Jihočeském kraji se využívaná technologie dělí přibližně rovným dílem. Dvě kompostárny využívají kompostování v uzavřených prostorách a jedna z nich může přijímat i vedlejší živočišné produkty. Síť velkých kompostáren doplňuje dále síť malých kompostáren. Jedná se o malá zařízení s maximální kapacitou do 150 t zkompostovaných odpadů za rok. Do malých kompostáren mohou vstupovat pouze odpady ze zeleně. Většinu z nich provozují malé obce. Jejich počet se v našem kraji pohybuje kolem 12 - 15 zařízení.

8 Kompostárny v Jihočeském kraji Územní pokrytí Jihočeského kraje sítí kompostáren k 1.3.2016

9 Oběhové hospodářství a příklady předcházení vzniku odpadů a opětovného používání v Jihočeském kraji Předcházení vzniku odpadů BRKO Komunitní kompostování Ke komplexnímu přehledu zpracování bioodpadů je nutné také připomenout existenci komunitního kompostování. V tomto případě se ale jedná o předcházení vzniku odpadů, zařízení nezpracovávají odpad. Většinou jde o malá zařízení, které provozují místní komunity a obce. Zařízení se zatím neevidují, takže neznáme jejich skutečný počet, ale odhadem je jich kolem 40-50.

10 Oběhové hospodářství a příklady předcházení vzniku odpadů a opětovného používání v Jihočeském kraji

11 Předcházení vzniku odpadů BPS - příklad dobré praxe: Zemědělská BPS na Českobudějovicku Součástí farmy skotu, Pel -1 063 kW, Vstupní suroviny: kukuřičná siláž, hnůj, travní senáž Využité teplo: vytápění areálu + dojírny tj. - 1/5 disponibilního tepla Nevyužité teplo (4/5) bylo nabídnuto obci

12 Oběhové hospodářství a příklady předcházení vzniku odpadů a opětovného používání v Jihočeském kraji Předcházení vzniku odpadů BPS - příklad dobré praxe: BPS na Jindřichohradecku Součástí farmy skotu, Pel - 537kW, Vstupní suroviny: kukuřičná siláž, hnůj, travní senáž, bramborové slupky Zima: teplo 100% využito vytápění areálu + dojírny Léto: nevyužívané 4/5 disponibilního tepla plánuje se suška obilí, suška dřeva výhledově suška biomasy (štěpka)

13 Oběhové hospodářství a příklady předcházení vzniku odpadů a opětovného používání v Jihočeském kraji Předcházení vzniku odpadů Zpětný odběr výrobků Vyřazená elektrozařízení – sběr použitých elektrozařízení z domácností ELEKTROWIN a.s. (sk. 1, 2, 6) 1 931 t RETELA, s.r.o. (sk. 1 - 10) 1 307 t ASEKOL a.s.(sk. 3, 4, 7, 8, 10) 961 t Rema Systém, a.s. (sk.1-10, hlavně sk.3 a 8) 261 t EKOLAMP s.r.o. (sk. 5) 65 t V rámci zpětného odběru bylo na území Jihočeského kraje prostřednictvím výše uvedených kolektivních systémů sesbíráno celkem 4 525 t elektrických a elektronických zařízení po skončení životnosti. V přepočtu na jednoho obyvatele to činí 7,1 kg. Nejvýznamněji se na celkovém množství zpětně odebraných elektrozařízení na území Jihočeského kraje podílela v roce 2014 společnost ELEKTROWIN a.s., a to 43 % z celkového množství zpětně odebraných EEZ.

14 Oběhové hospodářství a příklady předcházení vzniku odpadů a opětovného používání v Jihočeském kraji Předcházení vzniku odpadů Pneumatiky režim zpětného odběru – údaje o množství zpětně odebraných pneumatik má MŽP X režim odpadů - Recyklační zařízení Bonus v Borovanech – zpracování odpadních pneumatik, kapacita zařízení 1500 t/rok, materiálové využívání (kód nakládání R3) výroba gumového granulátu, výroba kompozitů z gumového granulátu (kapacita 2000 t/rok při dvousměnném provozu),

15 Oběhové hospodářství a příklady předcházení vzniku odpadů a opětovného používání v Jihočeském kraji Předcházení vzniku odpadů Příklady z praxe Stavebnictví – zpracování zemin, betonu, kameniva, asfaltových směsí v obalovnách Využívání autodílů – v zařízeních na zpracování autovraků (57 zařízení v kraji) Sběr a využívání použitého šatstva – sběrné dvory obcí, sběrná místa v obcích (speciální kontejnery), prodejny s použitým textilem, výroba textilních koberců x režim oběhového hospodářství /zpracování odpadu textilu/ Regenerace plastových výrobků v rámci technologického procesu výroby – firma BENTEX Automotive a. s., Benešov nad Černou znovu využívá zmetky plastových výrobků při vlastní výrobě /předcházení vzniku odpadů/, nebo předává zbytky z výroby pod kódem druhu odpadu 04 02 09, kategorie O firmě GALA, která nadrcený plast využívá jako náplň do boxovacích pytlů /oběhové hospodářství/.

16 KONEC Děkuji za pozornost Kontakt: Ing. Hana Pacáková tel.: 386 720 715 pacakova@kraj-jihocesky.cz


Stáhnout ppt "Oběhové hospodářství a příklady předcházení vzniku odpadů a opětovného používání v Jihočeském kraji Krajský úřad – Jihočeský kraj Odbor životního prostředí,"

Podobné prezentace


Reklamy Google