Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon č. 477/2001 Sb. ze dne 4. prosince 2001 o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) Ústí nad Labem 4/2009Ing. Jaromír Vachta.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon č. 477/2001 Sb. ze dne 4. prosince 2001 o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) Ústí nad Labem 4/2009Ing. Jaromír Vachta."— Transkript prezentace:

1 Zákon č. 477/2001 Sb. ze dne 4. prosince 2001 o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) Ústí nad Labem 4/2009Ing. Jaromír Vachta

2 Účel a předmět zákona Předcházení vzniku odpadů z obalů („snižování“ parametrů obalů) Práva a povinnosti osob při nakládání s obaly a při uvádění obalů a balených výrobků na trh a do oběhu Práva a povinnosti osob při zpětném odběru a při využití odpadů z obalů Působnost správních úřadů v problematice odpadů Výjimky ze zákona o odpadech, rozsah platnosti zákona o odpadech

3 Vývoj legislativy Směrnice EP a Rady č. 94/62/ES o obalech a obalových odpadech (2004/12/ES) Rozhodnutí Komise č. 97/129/ ES, kterým se zavádí identifikační systém pro obalové materiály podle směrnice 94/62/ES Mezinárodní sdružení v oblasti obalů: WPO, EPI, EPIC, EUROPEN, Recyklační fond Harmonizované normy: –ČSN EN 13427:2005 Požadavky na používání evropských norem pro obaly a odpady z obalů –ČSN EN 13428:2005 Specifické požadavky na výrobu a složení – Prevence snižování zdrojů –ČSN EN 13429:2005 Obaly – Opakovaná použití –ČSN 13430:2005 Obaly – Požadavky na obaly využitelné k recyklaci materiálu Novela zákona č. 66/2006 Sb. – vazba na harmonizované normy

4 Obal – výrobek určený k ochraně, manipulaci, prezentaci výrobku určenému spotřebiteli Výrobek – věc vyrobená/jinak získána a je určena k uvedení na trh nebo do oběhu Nakládání s obaly – výroba, uvádění na trh, do oběhu, použití, úprava a opakované použití Uvedení obalu na trh – poprvé předán/nabídnut poprvé k distribuci nebo používání (též dovoz do EU) Uvedení obalu do oběhu – předání s výjimkou uvedení na trh Dovoz obalu – propuštění do celního režimu volného oběhu, zušlechťovacího režimu, dočasného použití nebo přepracování Základní definice

5 Příloha č. 1 – Kritéria a příklady upřesňující pojem obal Kritérium 1 – není nedílnou součástí výrobku, není nezbytný k uchovávání výrobku, všechny části nejsou společně používány (obal: ano pouzdro na CD, krabice, ne: květináč) Kritérium 2 - plnění v místě prodeje (obal: ano tašky z plastů, ne: jednorázové příbory) Kritérium 3 - pomocné prvky nejsou nedílnou součástí výrobku (obal: ano visačky, etikety, součásti obalu: samolepící etikety)

6 Požadavky na uvádění obalů na trh Minimální hmotnost a objem s cílem snížit množství odpaduMinimální hmotnost a objem s cílem snížit množství odpadu Splnění podmínek harmonizovaných ČSNSplnění podmínek harmonizovaných ČSN Koncentrace látek uvedených v Seznamu (vyhl. Č. 232/2004 Sb.) v souladu s limitními hodnotami dle zvláštních předpisůKoncentrace látek uvedených v Seznamu (vyhl. Č. 232/2004 Sb.) v souladu s limitními hodnotami dle zvláštních předpisů Limitní hodnota Pb, Cd, Hg, Cr je 100 mikrog/g (výjimky)Limitní hodnota Pb, Cd, Hg, Cr je 100 mikrog/g (výjimky) Využitelnost použitého obalu (recyklace, energetické spalování, organická recyklace)Využitelnost použitého obalu (recyklace, energetické spalování, organická recyklace) Povinnost předložit kontrolním orgánům technickou dokumentaciPovinnost předložit kontrolním orgánům technickou dokumentaci Povinnost označování materiálu obaluPovinnost označování materiálu obalu

7 Povinnosti pro jednotlivé druhy obalů Opakovaně použitelné obaly - zajistit opatření dle přílohy č. 2 Vratné obaly - zajistit opatření dle přílohy č. 2/B1 a B2 Vratné zálohové obaly - dodržovat výši zálohy - označení obalů jako vratné - povinnost jejich vykupování Zpětný odběr - povinnost prokázat, že se stanou odpadem - povinnost informovat o zajištění zpětného odběru

8 Příloha č. 2 - Systémy zajišťování opakovaného použití Systémy (uzavřený, otevřený, smíšený) Kritéria pro uzavřený systém - trvalé vlastnictví obalu - specificky odsouhlasený obal - sběrná místa Kritéria pro otevřený systém - rozhodnutí uživatele o opakovaném použití - vlastnictví dle uživatele obalu - obecná specifikace Kritéria pro smíšený systém - vlastnictví konečného uživatele - pomocné výrobky - náhradní balení

9 Využití odpadů z obalů Požadavek na využití odpadů (Příloha č. 3) Obaly pro nebezpečné látky a věci (Příloha č. 3/B) Zpětný odběr a využití odpadu na vlastní náklady Autorizovaná obalová společnost (Smlouva o sdruženém plnění) Využití opakovaně použitelných obalů Povinnost návrhu zápisu do „Seznamu“

10 Příloha č. 3 – Požadovaný rozsah recyklace a využití obalového odpadu v % 2007 2008 2010 2012 Papír 63 65 69 70 Sklo 66 67 69 70 Plasty 25 25 26 27 Kovy 36 39 44 50 Dřevo 6 8 11 15 Celkem 49/50 50/52 53/56 55/60 (recyklace/využití) Poznámka: Recyklace je forma využití

11 Seznam osob, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru nebo využití obalů Návrh na zápis do Seznamu na MŽP Obsah žádosti -Popis zajištění zpětného odběru -Způsob informování spotřebitele -Možnosti využití obalů -Zaplacení registračního poplatku Zápis do Seznamu a kontrola povinností Seznam veřejně dostupný Výjimky z povinnosti zápisu do Seznamu Povinnost vést evidenci obalů

12 Evidence obalů Evidence o obalech a odpadech z obalů a způsobech nakládání Ohlašování a prokazování údajů z evidence MŽP (ČIŽP) Archivace příslušných dokladů Zajištění souhrnné evidence MŽP (vyhláška č. 641/2004 Sb.) Výjimky z povinnosti evidence (množství 300 kg a obrat 4,5 mil. Kč)

13 Příloha č. 4 – Evidence množství obalů, množství odpadů z obalů a způsobu jejich využití Obaly vyrobené v ČR, dovezené, vyvezené Obalový odpad vzniklý, použitelný - podle materiálu Obalové odpady využité nebo spálené s energetickým využitím, recyklované – podle materiálu

14 Autorizace k zajištění sdruženého plnění Autorizovaná obalová společnost (autorizovaná společnost) Rozhodnutí o autorizaci na podkladě žádosti Žádost o vydání rozhodnutí (projekt zajišťování sdruženého plnění) Obsah rozhodnutí a jeho platnost Omezení platná pro autorizované společnosti Povinnosti při zajišťování sdruženého plnění Dohled nad činností autorizované společnosti

15 Registrační a evidenční poplatky Zápis do Seznamu 800 Kč/rok Vydání rozhodnutí o autorizaci 2000 Kč a evidenční poplatek 800 Kč/rok za každou osobu Výjimky z evidenčních poplatků Penále za neplacení registračních a evidenčních poplatků

16 Výkon státní správy MŽP – autorizace, evidence, MPO – stanovisko k autorizaci MZem – stanovisko k autorizaci KHS – kontroluje zákon ČOI – kontroluje zákon ČZPI – kontroluje zákon ČIŽP – kontroluje zákon SUKL – kontroluje zákon Celní orgány – vyzývají ke kontrole

17 Správní delikty - pokuty Do 500 tis. Kč – neminimalizuje obal, není technická dokumentace, neumožní opakované použití obalu, nezajistí zpětný odběr, nedá návrh zapsání do Seznamu Do 1 mil. Kč – porušení povinnosti evidence Do 10 mil. Kč – činnost bez autorizace, nevyužití odpadu, porušení povinností autorizované společnosti Promlčecí doba

18 Specifické požadavky na obaly nebezpečných CHLP – zákon č. 356/2003 Sb. Požadavky na obaly při uvádění na trh a do oběhu - bezpečný obal a uzávěr - vhodný materiál - pro T+, T a C odolný dětem a výstrahy pro nevidomé (též Xn, F+, F) - nesmí dojít k záměně s hračkou - obaly pro ADR a RID vyhovují Požadavky pro distributory –Uvádět do oběhu CHLP v původním obalu nebo nově zabalené v souladu se zákonem

19 Požadavky na označování obalů CHLP Požadavky na označování při uvádění na trh a do oběhu CHL - chemický název - firma, telefon - výstražný symboly - standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věty) - standardní pokyny pro bezpečné zacházení (S- věty) - číslo ES (název „označení ES“) Požadavky na značení CHP - obchodní název, název nebezpečné látky - ostatní jako u CHL

20 Další specifické požadavky na obaly Požadavky na obaly pro potraviny – vyhláška č. 38/2001 Sb. (č. 207/2006 Sb.) Požadavky na obaly léčiv – Český lékopis 2005 (Evropský lékopis, 5.vydání) Značky uváděné na obalech dle ČSN 77 0052.2:2003 (identifikační kód a grafická značka, případně písmenný kód) Další používané značky – ČSN EN 13193:2001


Stáhnout ppt "Zákon č. 477/2001 Sb. ze dne 4. prosince 2001 o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) Ústí nad Labem 4/2009Ing. Jaromír Vachta."

Podobné prezentace


Reklamy Google