Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bc. Aneta Baťková. Základní terminologie Výslech Je právně regulovaný proces získávání, zpracování, hodnocení a dokumentování informací o skutku, který.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bc. Aneta Baťková. Základní terminologie Výslech Je právně regulovaný proces získávání, zpracování, hodnocení a dokumentování informací o skutku, který."— Transkript prezentace:

1 Bc. Aneta Baťková

2 Základní terminologie Výslech Je právně regulovaný proces získávání, zpracování, hodnocení a dokumentování informací o skutku, který je předmětem vyšetřování (Spurný, 2003, s. 14). http://www.dreamstime.com/stock-photography-interrogation-image16620162

3 Výslech V kriminalistice je výslech rozčleněn na tři obsahově rozdílné části: 1.úvodní stadium 2.stadium souvislého líčení (monolog) 3.stadium otázek a odpovědí (dialog) (Spurný, 2003, s. 19). http://www.ceskenoviny.cz/tema/zpravy/v-rumburku-otevreli-policejni-vyslechovou-mistnost-pro-deti/733805&id_seznam=645

4 Výpověď Je sdělení vyslýchané osoby učiněné v průběhu výslechu a zdokumentované podle příslušných právních předpisů (Spurný, 2003, s. 18). http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://api.ning.com/files/lap9Jiz7sV-JM9rnmHmca4sXIFOjsal7iDvT72KtEo8fdV4esLWOnT9Cf7blJihYqphf4o43HtBrMpQuscScUm9KuXSuqjus/M_1008interrogation.jpg&imgrefurl=http://genyhub.com/page/the-psychology-behind-police- interrogations&usg=__rHI4xEEEvc93zyses1nUQeeK1yc=&h=368&w=378&sz=23&hl=cs&start=50&zoom=1&tbnid=kRizuGt4CFdAjM:&tbnh=119&tbnw=122&ei=k1fTT97TJ8fR4QS2_82EAw&prev=/search%3Fq%3Dinterrogation%26start%3D42%26hl%3Dcs%26sa%3DN%26rlz%3D1C1_____enCZ369CZ369%26tbm%3Disch&itbs=1

5 Právní vymezení dětského věku Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník § 126 Dítě Dítětem se rozumí osoba mladší osmnácti let, pokud trestní zákon nestanoví jinak. (Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. In: Sbírka zákonů. 2009, roč. 2009, částka 11) http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-image-school-kids-image2495856

6 Právní vymezení dětského věku Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) § 2 mládeží se rozumí děti mladší patnácti let a mladiství, dítětem mladším patnácti let je ten, kdo v době spáchání činu jinak trestného nedovršil patnáctý rok věku, mladistvým je ten, kdo v době spáchání provinění dovršil patnáctý rok a nepřekročil osmnáctý rok svého věku (Zákon č. 218/2003 Sb., zákon o soudnictví ve věcech mládeže. In: Sbírka zákonů. 2003, roč. 2003, částka 79)

7 Zákon č. 218/2003 Sb., zákon o soudnictví ve věcech mládeže § 43 Zákonný zástupce mladistvého Zákonný zástupce mladistvého je oprávněn mladistvého zastupovat, zejména zvolit mu obhájce, činit za mladistvého návrhy, podávat za něho žádosti a opravné prostředky; je též oprávněn zúčastnit se těch úkonů, kterých se podle zákona může zúčastnit mladistvý. Ve prospěch mladistvého může zákonný zástupce tato práva vykonávat i proti jeho vůli. (Zákon č. 218/2003 Sb., zákon o soudnictví ve věcech mládeže. In: Sbírka zákonů. 2003, roč. 2003, částka 79)

8 Zákon č. 218/2003 Sb., zákon o soudnictví ve věcech mládeže § 53 Rozsah zákazu zveřejňování Nestanoví-li tento zákon jinak, nikdo nesmí jakýmkoli způsobem zveřejnit žádnou informaci, ve které je uvedeno jméno, popřípadě jména, a příjmení mladistvého, nebo která obsahuje informace, které by umožnily tohoto mladistvého identifikovat. (Zákon č. 218/2003 Sb., zákon o soudnictví ve věcech mládeže. In: Sbírka zákonů. 2003, roč. 2003, částka 79)

9 Výslech mladistvého Zákon č. 218/2003 Sb. § 57 (1) Při výslechu obviněného mladistvého je nutno postupovat ohleduplně a šetřit jeho osobnost. (2) Ke konfrontaci mladistvého je možno přistoupit jen výjimečně, a to až v řízení před soudem pro mládež. http://lifeofdad.com/blog_post.php?pid=4393 (Zákon č. 218/2003 Sb., zákon o soudnictví ve věcech mládeže. In: Sbírka zákonů. 2003, roč. 2003, částka 79)

10 Výslech mladistvého Mladistvý je v roli svědka vyslýchán stejně jako dospělý jedinec na základě ustanovení trestního řádu. Jestliže vystupuje jako obviněný, uplatňuje se zákon o soudnictví ve věcech mládeže (hlava II.). Podle ustanovení § 36 zákona o soudnictví ve věcech mládeže má být v řízení proti mladistvým vyšetřování, projednávání i rozhodování jejich trestních věcí svěřeno osobám znalých otázek, jež souvisejí s výchovou mládeže. Z tohoto důvodu probíhá kooperace s Probační a mediační službou a s příslušným orgánem sociálně- právní ochrany dětí (Ondráková, 2010, s. 33).

11 Výslech dítěte mladšího patnácti let Na výslech dítěte-svědka se vztahují ustanovení § 101 odst. 1 a § 102 trestního řádu. Paragraf 101 se vztahuje k poučení osoby mladší patnácti let o významu svědecké výpovědi z hlediska obecného zájmu a o trestních následcích křivé výpovědi, které má proběhnout přiměřeně jejímu věku. Paragraf 102 vymezuje, že v situacích, kdy je osoba mladší patnácti let vyslýchaná o okolnostech, jejichž oživování v paměti by mohlo vzhledem k věku nepříznivě působit na její psychický a mravní vývoj, je třeba provádět výslech obzvlášť šetrně a z pohledu obsahu tak, aby jej již dále nebylo zapotřebí opakovat (Ondráčková, 2010, s. 34).

12 Výslech § 91 Účastníci řízení (1) Účastníky řízení o uložení opatření dítěti mladšímu než patnáct let, které se dopustilo činu jinak trestného, jsou nezletilé dítě, příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí, zákonní zástupci dítěte, osoby, kterým bylo dítě svěřeno do výchovy nebo jiné obdobné péče, jakož i další osoby, o jejichž právech a povinnostech má být v řízení jednáno. Podalo-li návrh podle § 90 odst. 1, je účastníkem řízení také státní zastupitelství. (2) Opatrovníkem dítěte pro řízení ustanoví soud pro mládež advokáta. (Zákon č. 218/2003 Sb., zákon o soudnictví ve věcech mládeže. In: Sbírka zákonů. 2003, roč. 2003, částka 79)

13 Osoby účastnící se výslechu Osoba vyslýchajícího Osoba přibraná Osoba rodiče http://www.ceskenoviny.cz/tema/zpravy/v-rumburku-otevreli-policejni-vyslechovou-mistnost-pro-deti/733805&id_seznam=645

14 Policejní specialisté na úseku mládeže Službu vykonávají v civilním oblečení. Je nepsaným pravidlem, že tuto funkci zastávají dva příslušníci a to rozdílného pohlaví, jelikož by mohlo dojít ke stresujícímu zážitku vyslýchaného v případě vyšetřování jakéhokoliv mravnostního trestného činu a následného popsání intimních záležitostí (Hort, 2012, s. 19 – 20). http://www.google.cz/imgres?q=panenky+J%C3%A1ja+a+P%C3%A1ja&hl=cs&client=opera&sa=X&rls=cs&channel=suggest&prmdo=1&biw=1440&bih=714&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=DZBI0Cqn5KiKTM:&imgrefurl=http://m.denik.cz/mobile/mostecky_denik/clanek/871940&docid=QzzOo-pMg-XlNM&itg=1&imgurl=http://m.denik.cz/image/denik/show/1968199- 776x776.jpg&w=450&h=338&ei=OoDUT7_0CYiSswa3y7jbDw&zoom=1&iact=hc&vpx=187&vpy=336&dur=2584&hovh=194&hovw=259&tx=173&ty=114&sig=112956189800441678243&page=1&tbnh=160&tbnw=197&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:6,s:0,i:90

15 Policejní specialisté na úseku mládeže Specialisté jsou řádně proškoleni v oblasti rodinného práva, trestního řádu, pedagogiky, psychologie a jiných souvisejících vědních disciplín. Kooperují se školskými zařízeními státní i nestátní sféry, s Probační a mediační službou České republiky, orgány sociálně právní ochrany dětí a dalšími subjekty, jako jsou zařízení ústavní výchovy, Fondem ohrožených dětí Klokánek a podobně (Hort, 2012, s. 19 – 20).

16 Osoba přibraná Trestní řád § 102 odst.1 K výslechu se přibere pedagog nebo jiná osoba mající zkušenosti s výchovou mládeže, která by se zřetelem na předmět výslechu a stupeň duševního vývoje vyslýchané osoby přispěla k správnému vedení výslechu; může-li to přispět k správnému provedení výslechu, mohou být přibráni i rodiče. (Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. In: Sbírka zákonů. 2009, roč. 2009, částka 11)

17 Osoba přibraná Policista při výběru přibraných osob zohledňuje druh spáchané trestné činnosti a zdali bylo touto činností poškozeno samo dítě. Obecně platí, že v případě ublížení na zdraví je účelné přibrat k výslechu dítěte pediatra, v případě šikany pracovníka pedagogicko-psychologické poradny. Poměrně univerzálně lze přibrat pracovníka orgánu sociálně právní ochrany dětí. K výslechu dítěte v pozici svědka drobných krádeží je adekvátní přibranou osobou učitel či vychovatelka. Oproti tomu za situace, kdy panuje podezření, že se dítě stalo obětí závažného trestného činu (znásilnění, pohlavní zneužívání, týrání či vydírání) je zcela nutné, aby se výslechu účastnil taktéž psychiatr nebo psycholog se specializací na děti a mládež (Spejrová, 2001).

18 Osoba přibraná Po dohodě s vyslýchajícím může klást dítěti samostatné otázky až do té míry, že pak větší část výslechu vede sama. Pokud výslech realizuje pouze policista, pak přibraná osoba chrání zájmy dítěte a dozírá na správné vedení výslechu. Ovlivňuje způsob vedení výslechu, sleduje charakter kladených otázek (zda jsou dítěti srozumitelné z důvodu jeho věku), dohlíží na to, aby dítěti nebyly kladeny otázky návodné, úskočné, aby při protokolaci nedocházelo k dezinterpretaci obsahu sdělení dítěte (Spejrová, 2001).

19 Specializovaná výslechová místnost Specializovaná výslechová místnost je vhodně uspořádané a technicky vybavené pracoviště zajišťující maximální autenticitu prováděného úkonu a jeho přesnou dokumentaci. Je určena pro víceúčelové využití, primárním cílem je však minimalizace sekundární viktimizace dítěte a oběti trestného činu. (Archiv 2008. MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY. Ministerstvo vnitra České republiky. 2007) http://www.nasedecinsko.cz/decinsko-aktualne/kriminalistum-slouzi-nova-vyslechova-mistnost/?aktualitaId=14412

20 Specializovaná výslechová místnost Prostory Výslechová místnostTechnická místnost http://aktualne.centrum.cz/domaci/regiony/plzensky/fotogalerie/foto/352436/?cid=689727http://jihlava.nejlepsi-adresa.cz/zpravy/clanky/Vyslechy-deti-v-privetivejsim-prostredi-pomohou-omezovat-jejich-traumata-pomoci-jima-maji-i-Jaja-a-Paja-156

21 Výslechová (pracovní) místnost umístěny kamery a mikrofony, případně počítač, digitální diktafon interiér je přizpůsoben dětské klientele (vymalování místnosti, hračky, obrázky, vhodný nábytek, knihy, dětská magnetická tabule, květiny) tak, aby co nejvíce navozoval pocit bezpečí. Zároveň však nesmí vést k nežádoucímu rozptýlení pozornosti dítěte. (Archiv 2008. MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY. Ministerstvo vnitra České republiky. 2007)

22 Výslechová (pracovní) místnost Zlínská výslechová místnost Jihlavská výslechová místnost http://zlin.cz/502179n-zlinsti-policiste-otevreli-detskou-vyslechovou-mistnost http://www.vysocina-news.cz/data/44657/gallery/vyslechova-mistnost-19-1-2012-008mala.jpg

23 Výslechová (pracovní) místnost Místnosti jsou vybaveny demonstračními pomůckami „Jája a Pája“. http://www.sedmicka.cz/zdar-nad-sazavou/clanek/nahou-divku-videli-i-ucitele-150120

24 Demonstrační pomůcky „Jája a Pája“ „Dítě není schopno spoustu věcí pojmenovat. Používáme proto panenky, na kterých nám ukazují, co nejsou schopny popsat slovy“ řekla v nové Jihlavské poradenské a výslechové místnosti pro děti a mladistvé vyšetřovatelka Petra Cahová. (DVOŘÁKOVÁ, Panenky pomáhají při výslechu týraných dětí. Jihlavský deník, 2012) 20.1.2012 http://www.vysocina-news.cz/data/44657/gallery/vyslechova-mistnost-19-1-2012-015mala.jpg http://g.denik.cz/images/loga/denik.png

25 Technická (monitorovací) místnost vybavena audiovizuální a počítačovou technikou pro účely pořízení a zpracování záznamu a to včetně výstupu na přenosová média je určena pro pasivní monitorování činnosti probíhající ve výslechové místnosti výhradně zúčastněnými osobami (Archiv 2008. MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY. Ministerstvo vnitra České republiky. 2007)

26 Technická (monitorovací) místnost Zlínská technická místnost Jihlavská technická místnost http://www.mediafaxfoto.cz/preview.php?id=613983 http://www.vysocina-news.cz/clanek/kriminaliste-v-jihlave-maji-novou-vyslechovou-mistnost-pro-deti/

27 Technická (monitorovací),místnost umístěna technologie pro ovládání a přepínání kamer, úpravy zvuku a pro pořízení obrazového a zvukového záznamu je zde počítač s možností zpracování pořízených záznamů, DVD rekordér a videorekordér umožňující nahrávat záznam na DVD nebo kazetu VHS. Ke sledování nahrávaného záznamu slouží televizní přijímač vybavena tiskárnou k počítači, sluchátky, technikou pro práci v terénu (videokamera, digitální fotoaparát) (Archiv 2008. MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY. Ministerstvo vnitra České republiky. 2007)

28 Bibliografické zdroje Archiv 2008. MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY. Ministerstvo vnitra České republik [online]. 2007 [cit. 2012-06-10]. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/zpravy/2007/opk0625d.htmlhttp://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/zpravy/2007/opk0625d.html Česká republika. Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže). In: Sbírka zákonů. 2003, roč. 2003, částka 79. Dostupné z: http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?cd=76&typ=r&zdroj=sb03218http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?cd=76&typ=r&zdroj=sb03218 Česká republika. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. In: Sbírka zákonů. 2009, roč. 2009, částka 11. Dostupné z: http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?cd=76&typ=r&zdroj=sb09040http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?cd=76&typ=r&zdroj=sb09040 DVOŘÁKOVÁ, Dana. Panenky pomáhají při výslechu týraných dětí. Jihlavský deník [online]. 2012 [cit. 2012-06- 10]. Dostupné z: http://jihlavsky.denik.cz/zpravy_region/20120119-ji-panenky-pomahaji-pri-vyslechu- tyranych.html HORT, Marcel. Aspekty výslechu dětí jako poškozených, svědků a podezřelých v rámci policejní praxe [online]. 2012 [cit. 2012-06-09]. Bakalářská práce. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Linda Švrčinová. Dostupné z:. ONDRÁKOVÁ, Lenka. Výslech dětí. Právní a psychologické otázky [online]. 2010 [cit. 2012-06-09]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce Drahomíra Houbová. Dostupné z:. SPEJROVÁ, H. Výslech dítěte za přítomnosti specialisty. Veřejná správa č. 32/2001 [online]. [citováno 27.5.2012] Dostupné z webu Ministerstva vnitra České republiky: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/s/2001/0032/32pril3.html. http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/s/2001/0032/32pril3.html


Stáhnout ppt "Bc. Aneta Baťková. Základní terminologie Výslech Je právně regulovaný proces získávání, zpracování, hodnocení a dokumentování informací o skutku, který."

Podobné prezentace


Reklamy Google