Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROBLEMATIKA TRESTNOSTI SPOJENÉ S ICT WWW.KURZYICT.UPOL.CZ 2/21 Preventivně informační oddělení Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROBLEMATIKA TRESTNOSTI SPOJENÉ S ICT WWW.KURZYICT.UPOL.CZ 2/21 Preventivně informační oddělení Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje."— Transkript prezentace:

1

2 PROBLEMATIKA TRESTNOSTI SPOJENÉ S ICT WWW.KURZYICT.UPOL.CZ 2/21 Preventivně informační oddělení Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje

3 Druhy protiprávního jednání porušení občanských práv na ochranu osobnosti z. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník přestupky z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích trestné činy z. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

4 Ochrana osobnosti Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy.

5 Ochrana osobnosti Fyzická osoba má právo se zejména domáhat, aby bylo upuštěno od neoprávněných zásahů do práva na ochranu její osobnosti, aby byly odstraněny následky těchto zásahů a aby jí bylo dáno přiměřené zadostiučinění. Pokud by se nejevilo postačujícím zadostiučinění zejména proto, že byla ve značné míře snížena důstojnost fyzické osoby nebo její vážnost ve společnosti, má fyzická osoba též právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích.

6 Ochrana osobnosti Písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením. 1 1 § 11 a 12 z. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

7 Ochrana osobnosti Příklad z praxe Žák 5. ročníku základní školy založil emailovou adresu na jméno své třídní učitelky. Z této adresy odeslal jménem učitelky zprávu rodičům svého spolužáka, ve které je informoval o vyloučení žáka ze školy ze závažných důvodů. Protože se v tomto případě jednalo o porušení práva ochrany osobnosti, zejména svého jména, jednalo by se o civilní žalobu. Protiprávního jednání se dopustilo dítě mladší 15 let. Rodiče se s paní učitelkou a vedením školy domluvili, že celou záležitost vyřeší v rámci výchovných opatření dle školního a vnitřního řádu školy.

8 Vymezení pojmů je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti 2 proti občanskému soužití (ublížení na cti, vydání v posměch, ublížení na zdraví z nedbalosti; působí jinému újmu pro jeho příslušnost k národnostní menšině, barvu pleti, vyhrožováním újmou na zdraví, schválností jiné hrubé jednání) 3 3 § 49 200/1990 Sb., o přestupcích 2 § 2 200/1990 Sb., o přestupcích Přestupek

9 Vymezení pojmů trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně. k trestní odpovědnosti za trestný čin čin je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li trestní zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti. trestné činy se dělí dle závažnosti na přečiny a zločiny 4 4 § 40/2009 Sb., trestní zákoník Trestný čin

10 Vymezení pojmů dítě mladší patnácti let, které v době spáchání činu jinak trestného nedovršilo patnáctý rok věku Nezletilý je ten, kdo v době spáchání provinění dovršil patnáctý rok a nepřekročil osmnáctý rok svého věku 5 Mladistvý 5 § 2 218/2003 Sb., zákon o soudnictví ve věcech mládeže

11 Vymezení pojmů Nezletilý - do 15 let za přestupek není odpovědná osoba, která nedosáhla v době spáchání přestupku 15 let věku pokud zjištěný pachatel nedosáhl 15 let věku, správní orgán, aniž řízení zahájí - věc odloží Mladistvý – od 15 do 18 let uložením pokuty v blokovém řízení - pokuta do 500 Kč oznámení přestupku na Magistrát města horní hranice pokuty se u mladistvých snižuje na polovinu, přičemž však nesmí být vyšší než 2000 Kč zákaz činnosti lze mladistvému uložit nejdéle na dobu jednoho roku, nebránil-li by výkon této sankce jeho přípravě na povolání

12 Trestné činy spojené s ICT porušení nebezpečné vyhrožování výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií pomluva šíření pornografie nebezpečné pronásledování vydírání

13 Postup policistů při řešení přestupku sepíší úřední záznamu vyslechnou podezřelou osobu, případně svědky podají zprávu pracovníkům odboru sociálně právní ochrany dětí za účelem dalšího opatření nezletilá osoba není trestně zodpovědná, policisté nebo správní orgán věc odloží

14 Podání vysvětlení, výslech a předvedení podání vysvětlení – povinnost vyrozumět rodiče x nemusí, pokud to nesnese odkladu (dodatečné informování) výslech (ve škole) - vyrozumět předem rodiče (nemusí, pokud by tím mohlo být mařeno vyšetřování), přítomnost pedagoga (v některých případech tlumočníka a sociálního pracovníka) předvedení na služebnu – provádí policisté v občanském oděvu a v civilním vozidle

15 Postup policistů při podezření ze spáchání trestného činu prvotní úkony stejné jako u přestupku podání trestního oznámení – sepsání protokolu fáze prověřování obvinění konkrétní osoby- (zahájení trestního stíhání) nebo odložení věci

16 Postup policistů při podezření ze spáchání trestného činu sdělením obvinění začíná další fáze řízení, která se nazývá vyšetřování (spolupráce se sociálními pracovníky) Odbor sociálně – právní ochrany dětí po skončení vyšetřování předá policejní orgán spis státnímu zástupci, který podá obžalobu, nebo může trestní stíhání zastavit nebo přerušit

17 Řízení ve věcech dětí mladších patnácti let dítě mladší patnácti let není trestně odpovědné dopustí-li se dítě mladší než patnáct let činu jinak trestného, učiní soud pro mládež opatření potřebná k jeho nápravě, která jsou:

18 Řízení ve věcech dětí mladších patnácti let a)výchovná povinnost, b)výchovné omezení, c)napomenutí s výstrahou, d)zařazení do terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného výchovného programu ve středisku výchovné péče, e)dohled probačního úředníka, f)ochrannou výchovu. 6 6 § 89 z. č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže

19 Zahájení trestního řízení u dětí dítěti mladšímu než patnáct let, které se dopustilo činu jinak trestného, lze opatření uložit na návrh státního zastupitelství ve spolupráci se sociálními pracovníky dítěti může být současně uloženo i více opatření, je-li to potřebné k dosažení účelu tohoto zákona o uložení opatření soud pro mládež rozhoduje rozsudkem 7 7 § 90 z. č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže

20 Řízení ve věcech mladistvých Trestný čin spáchaný mladistvým se nazývá provinění. 8 Druhy opatření: 1) výchovná opatření 2) ochranná opatření 3) trestní opatření 8 § 6 z. č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže

21 Řízení ve věcech mladistvých a)výchovná opatření - dohled probačního úředníka, probační program, výchovné povinnosti, výchovná omezení, napomenutí s výstrahou. b)ochranná opatření - ochranné léčení, zabezpečovací detence, zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty a ochranná výchova Druhy opatření

22 Řízení ve věcech mladistvých c) trestní opatření obecně prospěšné práce, peněžité opatření, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, zákaz činnosti, vyhoštění, domácí vězení, zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu (podmíněné odsouzení), odnětí svobody nepodmíněné. 9 9 § 10 z. č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže Druhy opatření

23 Rady pro učitele předcházet problému komunikací s dětmi a preventivní osvětou upozorňovat je na rizika spojená s internetem, využít např. třídnických hodin vysvětlovat jim, že se mohou stát obětí protiprávního jednání, případně se jej dopustit spolupracovat s rodiči (individuálně i na třídních schůzkách) vzniklý problém řešit citlivě a s individuálním přístupem postupovat dle školního nebo vnitřního řádu, který upravuje možnosti výchovných opatření zbytečně nekriminalizovat, zvažovat, zda se obrátit na policii na policii (místně příslušné obvodní odd.) se obrátit vždy v případě, že jde o podezření z protiprávního jednání

24 Děkujeme za pozornost! pracovníci preventivně informačního oddělení Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje


Stáhnout ppt "PROBLEMATIKA TRESTNOSTI SPOJENÉ S ICT WWW.KURZYICT.UPOL.CZ 2/21 Preventivně informační oddělení Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google