Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 V říjnu 2011 zveřejnila Evropská komise návrhy Nařízení pro období 2014-20, z nichž jsou pro metodu LEADER na venkově relevantní zejména: ◦ návrh Nařízení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " V říjnu 2011 zveřejnila Evropská komise návrhy Nařízení pro období 2014-20, z nichž jsou pro metodu LEADER na venkově relevantní zejména: ◦ návrh Nařízení."— Transkript prezentace:

1

2  V říjnu 2011 zveřejnila Evropská komise návrhy Nařízení pro období 2014-20, z nichž jsou pro metodu LEADER na venkově relevantní zejména: ◦ návrh Nařízení o společných a obecných ustanoveních ohledně ERDF, ESF, FS, EAFRD a EFF  Kapitola II – Komunitně vedený místní rozvoj, Čl. 28-31 ◦ návrh Nařízení o podpoře pro rozvoj venkova z EAFRD  Oddíl 2 – LEADER, Čl. 42-45  V listopadu 2012 byly zveřejněny aktualizované návrhy Nařízení po zapracování připomínek ČS.

3  v současnosti je v rámci EAFRD označován jako LEADER  návrh Nařízení požaduje koordinaci místního rozvoje mezi jednotlivými fondy prostřednictvím realizace integrovaných strategií MAS ve všech fondech EU  NS MAS proto zpracovala „kuchařku“, která shrnuje doporučení jak aplikovat „komunitně vedený místní rozvoj“ v praxi ČR a od března 2012 jedná s partnery o uplatnění metody komunitně vedeného místního rozvoje.

4 KVMR se musí: a)zaměřit na konkrétní subregionální oblasti, zahrnující městské, venkovské, pobřežní, horské a rybářské oblasti; b)být vedený komunitou, MAS složené ze subjektů, které zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy, přičemž s ohledem na národní pravidla, na rozhodovací úrovni nesmí ani národní, regionální, místní, městské nebo jiné veřejné orgány ani žádná z jednotlivých zájmových skupin představovat více než 49 % hlasovacích práv; c)probíhá na základě integrovaných a víceodvětvových strategií místního rozvoje; d)je koncipován s ohledem na místní potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní prvky v místních souvislostech, vytváření sítí a případnou spolupráci. MAS navrhují a provádějí strategie KVMR. Členské státy vymezí jednotlivé úlohy MAS a orgánů odpovědných za provádění příslušných programů. Odpovídající řídící orgán zajistí, aby si MAS buď zvolily jednoho z partnerů v rámci skupiny jako vedoucího partnera pro správní a finanční záležitosti, nebo se spojily v rámci zákonně vytvořené společné struktury.

5 Mezi úkoly MAS patří: a)zvyšování způsobilosti místních aktérů pro vypracovávání a provádění operací; b)vypracování nediskriminačního a transparentního výběrového řízení a kritérií pro výběr operací, jež brání střetu zájmů a zajišťují, aby nejméně 50 % hlasů při rozhodování o výběru měli partneři z neveřejného sektoru, jež umožňují provádět výběr na základě písemného postupu; c)zajišťování souladu se strategií komunitně vedeného místního rozvoje při výběru operací na základě stanovení jejich pořadí podle jejich přínosu k plnění záměrů a cílů strategií; d)příprava a zveřejňování výzev k podávání návrhů nebo postupu předložení probíhajícího projektu, včetně vymezení kritérií výběru; e)přijímání žádostí o podporu a jejich posuzování; f)výběr operací a stanovení výše podpory, případně předkládání návrhů orgánu odpovědnému za závěrečné ověření způsobilosti před schválením; g)monitorování průběhu provádění strategie KVMR a podporovaných operací a vykonávání zvláštních hodnotících činností souvisejících se strategií místního rozvoje. Aniž by byl dotčen bod 3b, MAS může být příjemcem a implementovat operace v souvislosti s KVMR.

6  představení MAS jako schopných a důvěryhodných partnerů ◦ jejich odlišnosti oproti DSO, ORP, RRA…  vyzdvihnutí kvalit metody LEADER ◦ integrovaný přístup, ◦ efektivita, ◦ místní náhled atd.  venkov jako svébytný a aktivní prostor  návrh konkrétních technických řešení jak postupovat VENKOV = 60% OBYVATEL A 95% PLOCHY ČR

7 7 Rural Development Programme(s) Common Strategic Framework (CSF) Covering the EAFRD, ERDF, ESF, Cohesion Fund and EMFF, and reflecting EU2020 through common thematic objectives to be addressed by key actions for each of the funds Partnership Contract National document outlining the intended use of the funds in the pursuit of EU2020 objectives Rural development policy: EAFRD Other CSF funds (ERDF, ESF, Cohesion Fund, EMFF) Europe 2020 strategy Promoting social inclusion, poverty reduction and economic development in rural areas Enhancing competitiveness of all types of agriculture and farm viability Promoting food chain organisation and risk management in agriculture Restoring, preserving and enhancing ecosystems dependent on agriculture and forestry Promoting resource efficiency and supporting the shift towards a low carbon and climate resilient economy in agriculture, food and forestry sectors Fostering knowledge transfer and innovation in agriculture, forestry and rural areas Priorities Innovation, Environment and Climate Change as cross-cutting themes

8  28.11.2012 Vláda ČR projednala materiál „Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014–2020“  Dokument mj. stanovuje vymezení operačních programů a využití metody KVMR.  Materiál rozeslán V. Pošmurným členům NS MAS ČR dne 29.11.2012.

9  19 >10 + územní spolupráce OPŘO (MA)fond Program rozvoje venkovaMinisterstvo zemědělstvíEARDF RybářstvíMinisterstvo zemědělstvíEFF Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstvo práce a sociálních věcíERDF Výzkum, vývoj a vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ERDF+ESF ZaměstnanostMinisterstvo práce a sociálních věcíESF DopravaMinisterstvo dopravyERDF+CF Životní prostředníMinisterstvo životního prostředíERDF+CF Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvojERDF Praha - pól růstu ČRMagistrát hlavního města PrahyERDF+ESF Technická pomocMinisterstvo pro místní rozvojERDF / mix Evropská územní spolupráceMinisterstvo pro místní rozvoj

10  Rozvoj venkova je sice předmětem podpory stejnojmenného programu, avšak intervence do venkovského prostoru nejsou omezeny jen na tento program. Svůj vliv na rozvoj venkovského prostoru by měly posílit místní akční skupiny (viz níže), které by nově měly dostat větší prostor při realizaci projektů všech OP na regionálním základě. Stanou se součástí celého procesu implementace OP od přípravy a programování přes monitorování až po hodnocení.  Jedním z hlavních úkolů pro MMR při koordinaci parametrů příštího programového období bude sjednocení a zjednodušení podmínek pro zakomponování regionální dimenze, integrovaných přístupů a dalších z nařízení plynoucích požadavků – např. komunitně založený místní rozvoj (metoda LEADER) do operačních programů. Významnou součástí metodiky pro přípravu OP bude ustanovení o vyhrazení určitého podílu finanční alokace OP na regionální dimenzi a další uvedené aktivity.

11 Časové obdobíAktivita 07/2012 – 12/2012Projednávání SSR v Radě EU 06/2012 – 03/2013 Příprava návrhu Dohody o partnerství – vyjednávání s EK 07/2012 – 03/2013Příprava návrhů OP 04/2013 – 12/2013 Dopracování návrhů OP a vyjednávání s EK Dopracování Dohody o partnerství – vyjednávání s EK 11/2013 – 12/2013 Odsouhlasení OP s EK Odsouhlasení Dohody o partnerství s EK 2014Zahájení realizace OP

12 VŠE DÁLE UVEDENÉ JSOU POUZE NÁVRHY NS MAS ČR PRO OBDOBÍ 2014-20. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SE NEJEDNÁ O JIŽ AKCEPTOVANÝ POSTUP IMPLEMENTACE!!! VŠE DÁLE UVEDENÉ JSOU POUZE NÁVRHY NS MAS ČR PRO OBDOBÍ 2014-20. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SE NEJEDNÁ O JIŽ AKCEPTOVANÝ POSTUP IMPLEMENTACE!!!

13 ◦ proč je daná strategie vytvářena, ◦ co daná strategie řeší (problém včetně kvantifikace), ◦ jak bude daný problém řešen, ◦ kdy se bude problém řešit a kdy bude vyřešen, ◦ kdo bude problém řešit, ◦ kolik bude dané řešení stát ◦ jak dlouho daná strategie platí. ◦ jaká je cílová skupina jednotlivých opatření strategie a v nich obsažených projektů ◦ zda a co může realizaci strategie ohrozit, jak se bude takové situaci čelit ◦ jak a kdo bude vyhodnocovat, zda se při implementaci strategie dosahuje stanovených cílů s definicí odpovědností, harmonogramem evaluace a komunikačním plánem

14  Strategie jsou připravovány transparentně a s místní znalostí problémů, do přípravy strategie je zahrnut široký okruh zainteresovaných a zúčastněných stran.  Strategické materiály musí být připraveny v podobě a kvalitě, která umožní nejvyššímu rozhodovacímu orgánu MAS, který schvaluje finální verzi znění strategie, informované a odpovědné rozhodnutí.  Strategie jsou zaměřené (zacílené) na řešení konkrétních významných problémů – v případě ISÚ na integrovaný rozvoj území působnosti MAS v širokém spektru potřeb.  Strategii MAS nelze připravovat izolovaně: je třeba brát ohled a do strategie zapracovávat strategie nižších územních celků v území působnosti MAS – územně- plánovací dokumentace obcí, strategické dokumenty obcí (např. Programy obnovy venkova), strategické dokumenty dobrovolných svazků obcí, plány péče chráněných území (zejména velkoplošných), strategické dokumenty rozvoje firem, komunitní plány sociálních služeb apod. Ohled je třeba také brát na strategické dokumenty vyšších územně-správních celků, včetně ohledu na strategický rámec EU v části Programových rámců.

15  Vznikající strategie mají definovaný předpokládaný způsob financování jejich realizace.  Strategie jsou vytvářeny na základě reálných potřeb (CO?) zjištěných na základě doložitelného průzkumu regionu, přístup k tvorbě strategií je založený na důkazech (PROČ?). Je hodnocen vztah mezi potřebou, předpokládaným naplněním, reálným přínosem a dopady strategií.  Strategie zahrnují konkrétní a adresná opatření včetně návrhů typů projektů v nich obsažených, jasně určují odpovědnost za dosažení vytyčených cílů, definují implementační strukturu a procesy, stanovují metriky (a indikátory) pro měření úspěšnosti a postupu jejich implementace. V ISÚ je třeba definovat cílové skupiny a ne příjemce dotací, tzn., pro koho budou jednotlivé cíle strategie výhodné, komu pomůže jejich naplnění. Je třeba vzít v úvahu i vzájemné vztahy a vazby v území, případná rizika realizace (pokud by to pro některé cílové skupiny připadalo v úvahu).  Efektivita opatření realizovaných v rámci strategie je průběžně evaluována (je třeba stanovit reálné monitorovací indikátory a průběžné a cílové stavy, které lze prokazatelně sledovat), pro úpravu indikátorů v průběhu realizace strategie jsou navrženy korektivní mechanismy. Je třeba stanovit odpovědnost za jednotlivá opatření strategie.

16  Víceodvětvová strategie zpracovaná na základě komunikace s obyvateli, neziskovými organizacemi a spolky, podnikateli a obcemi v regionu, doložená realizací plánování v rámci MAS, obsahující kompletní problematiku území s definováním všech rozvojových směrů. Strategie je vytvářena na základě poptávky komunity bez ohledu na zdroje financování. Musí jasně definovat a především podložit jednotlivé požadavky a potřeby regionu s vyčíslením jejich měřitelných indikátorů bez znalosti (reflexe) témat dotačně podporovaných oblastí.

17 ÚVOD - PŘEDSTAVENÍ MAS  identifikace MAS (název, IČ, právní forma)  přehled členů MAS  historie a zkušenosti MAS  způsob zpracování ISRÚ  řešitelský tým ANALYTICKÁ ČÁST  vymezení území (rozloha, počet obyvatel, obce, shodné charakteristiky, specifika)  vyhodnocení stávajícího potenciálu  analýza rozvojových potřeb  lidský a finanční kapitál  návaznost na jiné strategické dokumenty  SWOT analýza STRATEGICKÁ ČÁST  stanovení cílů a priorit, návaznost na priority EU  integrační a inovativní prvky  akční plán (popis způsobu dosahování cílů a priorit)  finanční plán (resp. rámcový rozpočet)  kvantifikované a měřitelné indikátory výsledku IMPLEMENTAČNÍ ČÁST  organizační struktura, rozdělení odpovědnosti  management a personální zázemí  technické zázemí  propis standardizovaných procesů ◦ administrativní a organizační postupy apod.  hospodaření ◦ samofinancování, fundraising, vnitřní finanční zdroje,...  monitoring a evaluace  plán vnitřního rozvoje organizace POŽADAVKY NA STRUKTURU ISRÚ BY MĚLY BÝT STANOVENY DO KONCE ROKU 2012.

18 INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE ÚZEMÍ PROGRAMOVÝ RÁMEC PRV PROGRAMOVÝ RÁMEC ERDF PROGRAMOVÝ RÁMEC ESF PROJEKTOVÁ FICHE GRANTOVÉ SCHÉMA INTEGROVANÝ PROJEKT GRANTOVÉ SCHÉMA INTEGROVANÝ PROJEKT PROJEKTOVÁ FICHE INTEGROVANÝ PROJEKT

19 INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE ÚZEMÍ PROGRAMOVÝ RÁMEC PRV PROGRAMOVÝ RÁMEC ERDF PROGRAMOVÝ RÁMEC ESF PROJEKTOVÁ FICHE GRANTOVÉ SCHÉMA INTEGROVANÝ PROJEKT GRANTOVÉ SCHÉMA INTEGROVANÝ PROJEKT PROJEKTOVÁ FICHE INTEGROVANÝ PROJEKT propojování jednotlivých projektů napříč = integrace

20  demarkační linie mezi fondy a mezi přístupem LEADER a centrální administrací navrhujeme stanovit zejména dle velikosti projektu – viz graf  pro administraci přes LEADER doporučujeme vyčlenit 10 – 25% z každého fondu

21 ISÚ Schválení finální verze nejvyšším orgánem MAS Schválení souladu ISU se záměry obcí zastupitelstvy obcí z území působnosti MAS Schválení Návrhu ISU rozhodovacím orgánem MAS Projednání ISU aktéry z území působnosti MAS Komunitní projednání

22  Zastupitelstvo obce (městyse, města) souhlasí se zařazením správního území obce (městyse, města) XXX do území působnosti Integrované strategie území regionu XXX na období 2014– 2020 realizované místní akční skupinou XXX.  Zastupitelstvo obce (městyse, města) potvrzuje soulad Integrované strategie území regionu XXX na období 2014–2020 s rozvojovými (strategickými) dokumenty obce.

23  VÝBĚR NA PRINCIPU SOUTĚŽE > POSUZOVÁNÍ  1. kolo – posouzení kritérií přijatelnosti MAS a ISRÚ ◦ společná hodnotící komise posoudí splnění kritérií (ANO/NE), reálnost cílů, schopnost MAS realizovat ISRÚ, záruky transparentnosti a rovného přístupu ◦ pokud ISRÚ splní tyto požadavky, bude MAS udělen SOUHLAS S PŘEDLOŽENÍM PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ ◦ pokud ISRÚ nesplní požadavky, možnost opakovaného předložení  2. kolo – posouzení Programových rámců ◦ samostatné výzvy pro každý fond ◦ v případě splnění požadavků fondu uzavření DOHODY O IMPLEMENTACI a následně vyhlašování výzev k příjmu projektů na MAS

24  NS MAS ČR usiluje o plošné uplatnění metody LEADER a využívání struktury MAS v rámci komunitně vedeného místního rozvoje (KVMR) napříč všemi fondy EU v období 2014–2020.  S ohledem na to je zapotřebí jasně definovat co je MAS (Nařízení EU o CSF) a formulovat podmínky pro fungování MAS (základní standardy MAS).  Zohlednění MAS v různých vývojových fázích (podpořené / nepodpořené / vznikající) a různých právních subjektivit (o.s. / o.p.s. / z.s.p.o. / spolek / ústav, sociální družstvo, …).

25  přehlednost a průhlednost principů a pravidel  sjednocení názvosloví, struktur, procesů  MAS, splňující základní standardy musí být: ◦ vysoce transparentní ◦ profesionální ◦ důvěryhodná ◦ otevřená

26  primárně dobrovolný nástroj pro MAS  povinné, pokud MAS bude chtít využít KVMR - součást pravidel, nutná vstupní podmínka ověřovaná MZe  naplnění většiny standardů je možné prokázat již před začátkem realizace ISRÚ, určitou část až po přechodném období  obecně lze očekávat, že většina MAS bude muset vylepšit své postupy a procesy

27  definice pojmů  místní partnerství  implementační struktura a vnitřní procesy  nefungují samostatně, ale pouze jako celek  část lze splnit již nyní, část až s alokací

28  Jejich dodržení bude spolu s dodržením metodiky zpracování ISRÚ víceméně jedinou podmínkou pro vstup do období 2014-2020.  Jsou vpodstatě hlavní bariérou pro vstup „spekulantů“, “uměle vytvořených ne-MAS“ a špatně fungujících MAS.  Musí být nastaveny nediskriminačně a splnitelné i pro nové MAS bez kapitálu a zkušeností.

29  orgány MAS, jejich funkce a možné kombinace ◦ nejvyšší orgán (Valná hromada / Plénum) ◦ rozhodovací FCE ◦ kontrolní FCE ◦ výběrová FCE ◦ monitorovací FCE  sektory ◦ veřejný sektor (sféra) ◦ soukromý sektor (sféra)  neziskový sektor (soukromý neziskový sektor)  podnikatelský sektor (soukromý ziskový sektor)

30  složení MAS ◦ místní partnerství, vlastní MAS  společenství místních aktérů, platforma ◦ právnická osoba (nositel) MAS  institucionálně zaštiťuje fungování MAS  přebírá právní odpovědnost  má příp. i jiné (ziskové či neziskové) aktivity  nositelem může být i přímo místní partnerství  viz čl. 30, odst. 2 ◦ kancelář MAS (sekretariát)

31 ČLENOVÉ VÝBOR VÝBĚROVÁ KOMISE MONITOR. KOMISE KONTROLNÍ ORGÁN VEŘEJNÝ SEKTOR PODNIK. SEKTOR NEZISK. SEKTOR

32 ČLENOVÉ VÝBOR KONTROLNÍ ORGÁN ZAKLADATELÉ SPRÁVNÍ RADA

33 ČLENOVÉ VÝBOR KONTROLNÍ ORGÁN ZAKLADATELÉ SPRÁVNÍ RADA DESTINAČNÍ MANAGEMENT SÍŤ VENKOVSKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL SÍŤ SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ REGIONÁLNÍ DOPRAVCE PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR ODBYTOVÉ DRUŽSTVO ŘEMESLNÍKŮ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

34 ČLENOVÉ VÝBOR VÝBĚROVÁ KOMISE MONITOR. KOMISE KONTROLNÍ ORGÁN VEŘEJNÝ SEKTOR PODNIK. SEKTOR NEZISK. SEKTOR

35 ČLENOVÉ VÝBOR VÝBĚROVÁ KOMISE MONITOR. KOMISE SPRÁVNÍ RADA VEŘEJNÝ SEKTOR PODNIK. SEKTOR NEZISK. SEKTOR KONTROLNÍ ORGÁN ZAKLADATELÉ KONTROLNÍ ORGÁN

36 a ČLENOVÉ VÝBOR VÝBĚROVÁ KOMISE MONITOR. KOMISE SPRÁVNÍ RADA VEŘEJNÝ SEKTOR PODNIK. SEKTOR NEZISK. SEKTOR KONTROLNÍ ORGÁN ZAKLADATELÉ KONTROLNÍ ORGÁN

37 a ČLENOVÉ VÝBOR VÝBĚROVÁ KOMISE MONITOR. KOMISE SPRÁVNÍ RADA VEŘEJNÝ SEKTOR PODNIK. SEKTOR NEZISK. SEKTOR KONTROLNÍ ORGÁN ZAKLADATELÉ KONTROLNÍ ORGÁN DESTINAČNÍ MANAGEMENT SÍŤ VENKOVSKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL SÍŤ SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ REGIONÁLNÍ DOPRAVCE PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR ODBYTOVÉ DRUŽSTVO ŘEMESLNÍKŮ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

38  Jasné a nediskriminující podmínky pro přístup nových členů.  Široké, reprezentativní a vyvážené partnerství složené z místních aktivních subjektů.  Demokraticky zvolené transparentní orgány s pravidelnou rotací členů.  Fungující pracovní skupiny pro tematické nebo dílčí problémy.  Vlastní právní subjektivita.  Komunitní zpracování vlastních strategických dokumentů s maximálním zapojením veřejnosti.

39  Fungující profesionální Kancelář MAS s přehlednou organizační strukturou řízenou vlastním Hlavním manažerem.  Dostupnost kanceláře.  Poskytování nízkoprahového poradenství a konzultací pro místní subjekty.  Transparentní zveřejňování a administrace výzev.  Transparentní hodnocení žádostí.  Okamžité zveřejňování maxima informací.  Dostupnost opravných postupů.  Široká informovanost veřejnosti.

40  Připomínky a dotazy k prezentaci prosím směřujte na místopředsedu NS MAS ČR o. s.  Jan Florian t 77 44 99 396 e j.florian@nsmascr.czj.florian@nsmascr.cz


Stáhnout ppt " V říjnu 2011 zveřejnila Evropská komise návrhy Nařízení pro období 2014-20, z nichž jsou pro metodu LEADER na venkově relevantní zejména: ◦ návrh Nařízení."

Podobné prezentace


Reklamy Google