Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Struktura právní normy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Struktura právní normy."— Transkript prezentace:

1 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Struktura právní normy

2 Právní norma Norma (obecně) – rozumí se pravidlo stanovící, že něco má být a jak to má být. normou může být i tradice, společenské konvence, pravidla stolování a pod Právní norma (v užším smyslu) – pravidlo obsažené v platném právu (v České republice tedy v psaném právu)

3 Konstrukce právní normy v symbolech formální logiky CH ! – určité chování normou vyžadované, obecně stanovená povinnost adresátů Takové chování musí být vynutitelné, tedy doplněné sankcí: CH →S, tedy, nechováš-li se tak, jak norma vyžaduje, následuje sankce (odpovědnost, trest).

4 Chování Druhy chování předvídané právní normou dělíme na: facere – něco konat (např. platit vyměřenou daň, posílat dítě do školy, učinit oznámení trestného činu apod.) omittere – zdržet se nějakého jednání (např. nepáchat trestnou činnost, nerušit výkon cizího práva apod. pati – něco strpět (výkon kontroly, využití vlastního vozidla policií apod.)

5 Adresát normy Norma musí stanovit pravidlo obecně, nesmí řešit individuální případ, má obecný okruh adresátů musí se vztahovat na blíže neurčený okruh případů stejného druhu X rozhodnutí jen pro omezený okruh adresátů (účastníky řízení)

6 Norma však nemusí platit pro každého! Absolutně obecné pravidlo – erga omnes (platné vůči všem) – např. zákaz vraždy Relativně obecné pravidlo – povinnost jen pro některé, např. daň z nemovitosti platí jen majitel nemovitosti.

7 Struktura právní normy Ve většině norem se nesetkáme se všemi náležitostmi struktury, některé lze dohledat v jiné normě (v jiném ustanovení) daného předpisu (zákona) Hypotéza Dispozice Sankce

8 Struktura právní normy Hypotézou se rozumí podmiňující část normy, která vymezuje zejména adresáty normy či okolnosti a podmínky, za nichž nastupuje vlastní pravidlo. (např.: dispozice normy upravující nájemní smlouvu obsahuje předpoklad existence bytu, jeho majitele a nájemce)

9 Struktura právní normy Jako dispozici označujeme vlastní pravidlo chování, tedy povinnost, kterou norma obsahuje pro blíže neurčený okruh stejných případů a adresátů. (např. povinnost dlužníka uhradit dluh a věřitele přijmout plnění)

10 Struktura právní normy Pokud adresát normy za dané hypotézy nesplní požadovanou dispozici, obsahuje norma sankci, která vynutí splnění dispozice. (např. pachatel trestného činu bude potrestán trestem odnětí svobody na 2 roky nepodmíněně) Pokud norma neobsahuje sankci, nazýváme ji imperfektní (nedokonalá, nevynutitelná).

11 Podle charakteru hypotézy či dispozice členíme normy: dispozice jednoznačná (kategorická), jako v případě povinnosti poskytnout nezbytnou pomoc, a nelze se tedy od ní odchýlit, jedná se o právní normu kogentní. dispozice nikoho k ničemu nezavazují, dávají. prostor k tomu, aby bylo sjednáno i něco jiného, a závaznými se stávají teprve tehdy, nebylo-li dojednáno jinak - normy dispozitivní (podpůrné, subsidiární ),

12 Podle charakteru hypotézy je třeba pečlivě rozlišovat, zda podmínky v ní stanovené jsou uvedeny taxativně (tedy pravidlo chování nastupuje za situace x, y, z - a nikdy jindy – vyčerpávající výčet bez možnosti se odchýlit, např. druhy trestů) nebo zda jde o hypotézu demonstrativní (výčet podmínek je tedy jen pro příklad, demonstruje se na něm okruh možností, např. trestní zákon stano­ví, co zejména se považuje za tzv. polehčující okolnost - soud může za polehčující považovat i okolnosti jiné).

13 Struktura právní normy - Příklady § 597 Občanského zákoníku (1) Jestliže dodatečně vyjde najevo vada, na kterou prodávající kupujícího neupozornil (H), má kupující právo na přiměřenou slevu ze sjednané ceny odpovídající povaze a rozsahu vady(D); jde-li o vadu, která činí věc neupotřebitelnou (H), má též právo od smlouvy odstoupit. (D) H → D Určete v textu hypotézu a dispozici: § 462 OZ Dědictví, jehož nenabude žádný dědic, připadne státu. § 134 OZ Vydržení (1) Oprávněný držitel se stává vlastníkem věci, má-li ji nepřetržitě v držbě po dobu tří let, jde-li o movitost, a po dobu deseti let, jde-li o nemovitost.... § 10 zákona o správě daní a poplatků Zastupování...(5) Pokud v téže věci jedná daňový subjekt i zástupce jím zmocněný a jejich jednání si odporuje, respektuje správce daně jednání daňového subjektu. Správce daně musí o tomto jednání zástupce daňového subjektu současně vyrozumět....

14 Struktura právní normy - Příklady Nespl D → S § 37 zákona o správě daní a poplatků Pokuty (1)Tomu, kdo nesplní ve stanovené lhůtě povinnost nepeněžité povahy vyplývající z tohoto nebo zvláštního daňového zákona nebo uloženou rozhodnutím podle tohoto zákona (D), může správce daně opakovaně uložit pokutu až do celkové výše 2 000 000 Kč (S). Opakovaně lze pokutu uložit (S), nevedlo-li dosavadní uložení pokuty k nápravě a protiprávní stav trvá (D). Určete nesplněnou dispozici a následující sankci: § 234 Trestního zákona - Loupež (1) Kdo proti jinému užije násilí, nebo pohrůžky bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se cizí věci, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let. (2) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nebo značnou škodu. (3) Odnětím svobody na deset až patnáct let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu nebo smrt. § 179 TZ Obecné ohrožení (1) Kdo úmyslně vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že způsobí požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání (obecné nebezpečí), nebo kdo obecné nebezpečí zvýší anebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až osm let.

15 Struktura právní normy - Příklady NORMA kogentní X dispozitivní Příklady normy KOGENTNÍ Zákonné zastoupení – občanský zákoník § 26 Pokud nejsou fyzické osoby k právním úkonům způsobilé, jednají za ně jejich zákonní zástupci. § 27 (1) Kdo je zákonným zástupcem nezletilého dítěte, upravuje zákon o rodině. (2) Zákonným zástupcem fyzické osoby, která byla rozhodnutím soudu zbavena způsobilosti k právním úkonům nebo jejíž způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena, je soudem ustanovený opatrovník. (3) Nemůže-li být opatrovníkem ustanoven příbuzný fyzické osoby ani jiná osoba, která splňuje podmínky pro ustanovení opatrovníkem, ustanoví soud opatrovníkem orgán místní správy, popřípadě jeho zařízení, jestliže je oprávněno vystupovat svým jménem (§ 18 odst. 1).

16 Struktura právní normy - Příklady Příklady normy DISPOZITIVNÍ § 143a OZ (1) Manželé mohou smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu rozšířit nebo zúžit stanovený rozsah společného jmění manželů. Takto mohou manželé změnit rozsah majetku a závazků nabytých či vzniklých v budoucnosti, ale i majetku a závazků, které již tvoří jejich společné jmění. Předmětem této smlouvy mohou být i jednotlivé majetkové hodnoty a závazky. Jestliže je předmětem smlouvy nemovitost, která již náleží do společného jmění manželů nebo do výlučného majetku jednoho z nich, nabývá smlouva účinnosti vkladem do katastru nemovitostí.... Podílové spoluvlastnictví § 137 OZ (1) Podíl vyjadřuje míru, jakou se spoluvlastníci podílejí na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví ke společné věci. (2) Není-li právním předpisem stanoveno nebo účastníky dohodnuto jinak, jsou podíly všech spoluvlastníků stejné.

17 Struktura právní normy - Příklady Příklady taxativního výčtu Občanský soudní řád - Zahájení řízení § 79 (1) Řízení se zahajuje na návrh. Návrh musí kromě obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) obsahovat jméno, příjmení, bydliště účastníků, popřípadě rodná čísla účastníků (obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, označení státu a příslušné organizační složky státu, která za stát před soudem vystupuje), popřípadě též jejich zástupců, vylíčení rozhodujících skutečností, označení důkazů, jichž se navrhovatel dovolává, a musí být z něj patrno, čeho se navrhovatel domáhá. Ve věcech vyplývajících z obchodních vztahů musí návrh dále obsahovat identifikační číslo právnické osoby, identifikační číslo fyzické osoby, která je podnikatelem, popřípadě další údaje potřebné k identifikaci účastníků řízení. Tento návrh, týká-li se dvoustranných právních vztahů mezi žalobcem a žalovaným (§ 90), se nazývá žalobou. § 52 zákona o Policii České republiky Donucovací prostředky Donucovacími prostředky jsou a) hmaty, chvaty, údery a kopy, b) slzotvorný, elektrický nebo jiný obdobně dočasně zneschopňující prostředek, c) obušek a jiný úderný prostředek, d) vrhací prostředek mající povahu střelné zbraně podle jiného právního předpisu s dočasně zneschopňujícími účinky, e) vrhací prostředek, který nemá povahu zbraně podle § 56 odst. 5, f) zastavovací pás, zahrazení cesty vozidlem a jiný prostředek k násilnému zastavení vozidla nebo zabránění odjezdu vozidla, g) vytlačování vozidlem, h) vytlačování štítem, i) vytlačování koněm, j) služební pes, k) vodní stříkač, l) zásahová výbuška, m) úder střelnou zbraní, n) hrozba namířenou střelnou zbraní, o) varovný výstřel, p) pouta,q) prostředek k zamezení prostorové orientace.

18 Struktura právní normy - Příklady Příklady demonstrativního výčtu § 5 Působnost Rady (Z o rozhlasovém a televizním vys.) Rada a) dohlíží na dodržování právních předpisů v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a podmínek stanovených v rozhodnutí o udělení licence či v rozhodnutí o registraci, b) uděluje, mění a odnímá licence k provozování rozhlasového a televizního vysílání, c) vydává, mění a zrušuje rozhodnutí o registraci k provozování převzatého vysílání, d) vede evidenci provozovatelů vysílání a provozovatelů převzatého vysílání, e) pravidelně uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup přehled žádostí o licenci a registraci a přehled udělených licencí a jejich změn, registrací a jejich změn, … s) zveřejňuje rozhodnutí soudu o opravném prostředku a žalobě proti rozhodnutí Rady. Tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů, 5) t) provádí v případě přeshraniční spolupráce dozor a postupuje přitom podle příslušného předpisu Evropských společenství 5a) v rozsahu věcné působnosti zvláštních právních předpisů, kterými jsou promítnuty směrnice uvedené v bodě 4 přílohy k tomuto nařízení, u) plní další úkoly stanovené zákonem. § 16 Spolupráce s obcemi (zákon o Policii České republiky) (1) Útvar policie určený policejním prezidentem může uzavřít písemnou koordinační dohodu s obcí nebo městskou částí hlavního města Prahy za účelem stanovení společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. (2) Místně příslušné krajské ředitelství může uzavřít písemnou koordinační dohodu s hlavním městem Prahou za účelem stanovení společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. (3) Koordinační dohoda obsahuje zejména a) formy a nástroje nepřetržité koordinace obce a útvaru policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v obci, …, f) dobu, na kterou je uzavírána, g) poskytování finančních prostředků.

19 Použitá literatura: Varvařovský, P.: Základy práva – o právu, státě a moci. ASPI Publishing, Praha 2009 Jiří Boguszak, Jiří Čapek, Aleš Gerloch: Teorie práva. ASPI Publishing, Praha 2004. 2. vyd. Citace zákonů citace zákonných předpisů

20 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu OBZORY Autor: Eva Romancovová Předmět: Základy práva Datum: 31. ledna 2010


Stáhnout ppt "Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Struktura právní normy."

Podobné prezentace


Reklamy Google