Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Individuální projekty MZ Globální granty Porada hlavních sester ČR 16.9.2008 Lékařský dům.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Individuální projekty MZ Globální granty Porada hlavních sester ČR 16.9.2008 Lékařský dům."— Transkript prezentace:

1 Individuální projekty MZ Globální granty Porada hlavních sester ČR 16.9.2008 Lékařský dům

2 Operační program lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) OPLZZ vymezuje priority pro podporu rozvoje lidských rozvoje zdrojů a zaměstnanosti v rámci cíle Konvergence z Evropského sociálního fondu v programovacím období 2007-2013 OP LZZ obsahuje šest prioritních os a je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesní vzdělávání, na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech.

3 Systém možností podpory OPLZZ Grantové projekty (GP) Projekty menšího rozsahu předkládané na základě výzvy v rámci globálního grantu. Individuální projekty (IP) - regionální/národní individuální projekty Jsou specificky zaměřené, mají regionální rozměr a jsou předkládány z úrovně krajů. - systémové individuální projekty Systémové řešení národních politik a programů zaměřených na modernizaci, rozšíření kapacity a kvality nabídky veřejných služeb, navržení nových a zefektivnění stávajících systémů.

4 Oblasti podpory OPLZZ relevantní pro oblast zdravotnictví Oblast podpory 1.1 Zvýšení adaptability pracovní síly a konkurenceschopnosti podniků Podporované aktivity:  další profesní vzdělávání zaměstnanců  podpora systémů motivace a aktivizace zaměstnanců  specifické formy vzdělávání (individuální projekty MZ ČR, možnost čerpání v rámci globálního grantu) Příjemci IP: MZ ČR a jím zřizované a zakládané organizace Příjemci GP: zaměstnavatelé, vzdělávací instituce, profesní sdružení Cílová skupina: zaměstnanci, zaměstnavatelé Zprostředkující subjekt: MPSV, MPO Alokovaná částka: 6,5 mld. Kč

5 Oblasti podpory OPLZZ relevantní pro oblast zdravotnictví Oblast podpory 3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života Podporované aktivity:  rozvoj vzdělávání zaměstnavatelů, zaměstnanců a dalších subjektů (možnost čerpání v rámci globálního grantu- např. specifické vzdělávání zdravotních sester) Příjemci IP: MPSV Příjemci GP: zaměstnavatelé, vzdělávací instituce, poskytovatelé služeb péče o děti, kraje Cílová skupina: ženy ohrožené na trhu práce, rodiče s dětmi, rodiče samoživitelé, potenciální/budoucí rodiče, zaměstnavatelé, orgány státní správy a jimi zřizované organizace Zprostředkující subjekt: MPSV Alokovaná částka: 1,8 mld. Kč

6 Oblasti podpory OPLZZ relevantní pro oblast zdravotnictví Oblast podpory 4.1 Veřejná správa a veřejné služby Podporované aktivity:  rozvoj vzdělávacích programů včetně e-learningu  moderní metody zvyšování výkonnosti  zefektivnění řízení lidských zdrojů ve státní správě (individuální projekt MZ ČR) Příjemci IP: správní úřady ČR (např. MZ ČR a jím zřizované a zakládané organizace) Cílová skupina: Správní úřady, zaměstnanci těchto úřadů a organizace zřizované těmito úřady a jejich zaměstnanci Zprostředkující subjekt: MV Alokovaná částka: 3,5 mld. Kč

7 Individuální projekty Ministerstva zdravotnictví Zaměření projektů  realizace vzdělávacích aktivit v oblasti komunikace, komunikačních technologii a dovedností  realizace vzdělávacích aktivit v oblasti dalšího odborného vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků – lékařů, nelékařů a dalších pracovníků ve zdravotnictví, kteří vykonávají povolání zdravotnického pracovníka a pracovníka ve zdravotnictví  realizace vzdělávacích aktivit v oblasti manažerských dovedností, procesů řízení  realizace vzdělávacích aktivit pro pracovníky veřejné správy s ohledem na kvalitu, efektivnost a transparentnost činností institucí veřejné správy a zvyšování kvality a dostupnosti veřejných služeb

8 Projekt 1 Komunikace, komunikační technologie, specifické dovednosti…… Prioritní osa 1 Adaptabilita Oblast podpory 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků

9 Projekt 1 Zaměření projektu vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů - zdravotnických pracovníků a pracovníků ve zdravotnictví v oblasti:  informačních technologií  jazykové přípravě  komunikace a komunikační dovednosti obecně  oblast práv a povinnosti zdravotnických pracovníků a pacientů souvisejících s poskytovanou zdravotní péčí

10 Projekt 1 Cíl projektu  zvýšit úroveň odborných znalostí a komunikačních dovedností verbálních, nonverbálních a technických u zdravotnických pracovníků a ostatních pracovníků ve zdravotnictví  zvýšit počet zdravotnických a ostatních pracovníků, kteří budou schopni zvládat na vysoké úrovni komunikaci s nemocnými, těžce nemocnými a nevyléčitelně nemocnými pacienty, se zdravotně postiženými pacienty a dále pak budou zvládat komunikaci s rodinnými příslušníky nemocných, komunikaci uvnitř pracovních týmů i s veřejností

11 Projekt 1 Cílová skupina:  zdravotničtí pracovníci (lékaři, zubní lékaři, farmaceuti a nelékařští zdravotničtí pracovníci), zaměstnanci přímo řízených zdravotnických zařízeních i dalších zdravotnických zařízeních všech druhů.

12 Projekt 2 a 3 Další vzdělávání zdravotnických pracovníků – dle zákonů 95 a 96 v platném znění Prioritní osa 1 Adaptabilita Oblast podpory 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků

13 Projekt 2 a 3 Zaměření projektu  realizace certifikovaných kurzů pro lékaře a nelékařské zdravotnické pracovníky na národní úrovni – zejména podpora a vznik nových certifikovaných kurzů  vytvoření základních předpokladů pro realizaci funkčního systému celoživotního vzdělávání lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků v souladu s doporučeními EU, které korespondují s celosvětovými trendy.  realizace seminářů, stáží, workshopů a konferencí pro zaměstnance přímo řízených organizací.

14 Projekt 2 a 3 Cíl projektu  rozvoj systémů řízení lidských zdrojů a rozvoje lidských zdrojů s využitím inovativních přístupů, rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců – zdravotnických pracovníků a pracovníků ve zdravotnictví  rozvoj celoživotního vzdělávání, udržování a prohlubování kvalifikací a kompetencí zdravotnických pracovníků a pracovníků ve zdravotnictví  podpora vzdělávání školitelů s ohledem na inovace a ekonomiku založenou na znalostech a schopnost reagovat na moderní trendy poskytování zdravotní péče.

15 Projekt 2 a 3 Cílová skupina  zdravotničtí pracovníci (lékaři, zubní lékaři, farmaceuti a nelékařští zdravotničtí pracovníci) na národní úrovni v oblasti certifikovaných kurzů  V dalších oblastech zaměstnanci přímo řízených zdravotnických zařízeních

16 Projekt 4 Efektivnost a transparentnost činností institucí veřejné správy a zvyšování kvality a dostupnosti veřejných služeb v oblasti zdravotní péče Prioritní osa 4 Veřejná správa a veřejné služby (Konvergence)

17 Projekt 4 Zaměření projektu  zvýšení institucionální kapacity, kvality, efektivnosti a transparentnosti činností institucí veřejné správy a zvyšování kvality a dostupnosti veřejných služeb  modernizace veřejné správy, tj. státní správy a samosprávy, a veřejných služeb V rámci této prioritní osy bude podpořeno řízení a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě a na straně poskytovatelů veřejných služeb, vzdělávání, zlepšování kvality regulace, zavádění moderních nástrojů řízení, s důrazem na řízení kvality a výkonnosti, strategické řízení, komunitní plánování apod.

18 Projekt 4 Cíl projektu:  modernizace státní správy a kvalita a efektivnost veřejných služeb se zaměřením na oblast zdravotnictví. Cílová skupina:  zejména zaměstnanci přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví, které se podílejí na úkolech Ministerstva zdravotnictví v oblasti státní správy, tj. zejména Státního úřadu pro kontrolu léčiv, Státního zdravotního ústavu a dalších institucí z oblasti veřejné správy resortu zdravotnictví.

19 Globální granty Podporované aktivity Podporovány budou vzdělávací aktivity v rámci „celoživotního vzdělávání“ definovaného podle zákona č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a podle zákona č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v platném znění.

20 Globální granty Specifikace podporovaných aktivit  podpora bude umožněna podle zákona 96/2004 Sb. pouze na „celoživotní vzdělávání“ podle § 53 a § 54 a akreditované kvalifikační kurzy podle § 51. Podpora nebude zaměřena na specializační vzdělávání a certifikované kurzy definované v § 54 odst. 1, písm. a), b) uvedeného zákona.  podpora bude umožněna podle zákona 95/2004 Sb. pouze na „celoživotní vzdělávání“ podle § 22 uvedeného zákona.

21 Globální granty Cílová skupina osob  Zdravotničtí pracovníci a pracovníci ve zdravotnictví (především: lékaři, zubní lékaři, farmaceuté, nelékaři, jiní odborní pracovníci).

22 Globální granty Oprávnění žadatelé v oblasti zdravotnictví Pouze fyzické a právnické osoby poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 20/1966 Sb., v platném znění:  Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi  Organizace zřizované nebo zakládané jinými ústředními orgány státní správy (Ministerstvo obrany ČR)  Církevní právnické osoby  Právnické osoby V rámci globálního grantu nebudou oprávněnými žadateli organizace zřizované nebo zakládané Ministerstvem zdravotnictví ČR.

23 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Individuální projekty MZ Globální granty Porada hlavních sester ČR 16.9.2008 Lékařský dům."

Podobné prezentace


Reklamy Google