Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Limity práv dětí v zařízeních pro výkon ÚV a OV v souvislosti s využíváním informačních technologií aneb co mohu jako ředitel/ka dítěti všechno zakázat?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Limity práv dětí v zařízeních pro výkon ÚV a OV v souvislosti s využíváním informačních technologií aneb co mohu jako ředitel/ka dítěti všechno zakázat?"— Transkript prezentace:

1 Limity práv dětí v zařízeních pro výkon ÚV a OV v souvislosti s využíváním informačních technologií aneb co mohu jako ředitel/ka dítěti všechno zakázat? Mgr. Martin Ježek

2 www.ochrance.cz 2

3 3 Právo dítěte na využívání IT? Čl. 13 Úmluvy o právech dítěte (1) Dítě má právo na svobodu projevu; toto právo zahrnuje svobodu vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky všeho druhu, bez ohledu na hranice, ať ústně, písemně nebo tiskem, prostřednictvím umění nebo jakýmikoli jinými prostředky podle volby dítěte. Čl. 16 Úmluvy o právech dítěte (čl. 10 odst. 2 a čl. 13 LZPS) (1) Žádné dítě nesmí být vystaveno svévolnému zasahování do svého soukromého života, rodiny (čl. 10 odst. 2 LZPS) nebo korespondence (čl. 13). (2) Dítě má právo na zákonnou ochranu proti takovým zásahům nebo útokům. Čl. 17 Úmluvy o právech dítěte Státy uznávají důležitou funkci hromadných sdělovacích prostředků a zabezpečují dítěti přístup k informacím a materiálům z různých národních a mezinárodních zdrojů, zejména takovým, které jsou zaměřeny na rozvoj sociálního, duchovního a mravního blaha dítěte a také jeho tělesného a duševního zdraví.

4 www.ochrance.cz 4 Právo dítěte na využívání IT? Úmluva o styku s dětmi čl. 2 Styk znamená jakoukoliv formu komunikace mezi dítětem a rodičem, příp. jinou osobou, které mají s dítětem rodinná pouta (příp. možnost státu rozšířit právo styku i na další osoby – srov. § 927 OZ: „Právo stýkat se s dítětem mají osoby příbuzné s dítětem, ať blízce či vzdáleně, jakož i osoby dítěti společensky blízké, pokud k nim dítě má citový vztah, který není jen přechodný, a pokud je zřejmé, že by nedostatek styku s těmito osobami pro dítě znamenal újmu. Také dítě má právo se stýkat s těmito osobami…“). čl. 4 (1) Dítě a jeho rodiče mají právo navázat a udržovat vzájemný pravidelný styk. (3) V případě, že není v nejlepším zájmu dítěte udržovat styk s jedním z rodičů bez dohledu, je třeba zvážit možnost osobního styku s dohledem nebo jiné formy styku s tímto rodičem.

5 www.ochrance.cz 5 Právo dítěte na využívání IT? § 1 odst. 1 zákona č. 109/2002 Sb. (1) Ve školských zařízeních musí být vytvářeny podmínky podporující sebedůvěru dítěte, rozvíjející citovou stránku jeho osobnosti a umožňující aktivní účast dítěte ve společnosti. § 20 odst. 1 písm. b) zákona č. 109/2002 Sb. Dítě s nařízenou ÚV má právo na rozvíjení tělesných, duševních a citových schopností a sociálních dovedností. § 20 odst. 1 písm. e) zákona č. 109/2002 Sb. Dítě s nařízenou ÚV má právo na vytváření podmínek pro dosažení vzdělání a pro přípravu na povolání v souladu s jeho schopnostmi, nadáním a potřebami. § 20 odst. 1 písm. g) zákona č. 109/2002 Sb. Dítě s nařízenou ÚV má právo radit se se svým obhájcem nebo opatrovníkem (v řízeních podle ZSVM) a za tímto účelem přijímat a odesílat korespondenci bez kontroly jejího obsahu.

6 www.ochrance.cz 6 Právo dítěte na využívání IT? § 20 odst. 1 písm. i) zákona č. 109/2002 Sb. Dítě s nařízenou ÚV má právo požadovat, aby žádosti, stížnosti, návrhy a podání adresovaná příslušným subjektům pověřeným výkonem sociálně-právní ochrany dětí, byla ze zařízení odeslána v následující pracovní den po jejich odevzdání pracovníkům zařízení, a to bez kontroly jejich obsahu. § 20 odst. 1 písm. n) zákona č. 109/2002 Sb. Dítě s nařízenou ÚV má právo na udržování kontaktu s osobami odpovědnými za výchovu a dalšími blízkými osobami za podmínek stanovených tímto zákonem, a to formou korespondence a telefonických hovorů. § 20 odst. 3 zákona č. 109/2002 Sb. Stejná práva má dítě s uloženou ochrannou výchovou. § 20 odst. 4 zákona č. 109/2002 Sb. Stejná práva má i „dobrovolně“ pobývající klient (§ 2 odst. 6).

7 www.ochrance.cz 7 Právo dítěte na využívání IT? § 2 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 438/2006 Sb. „Pro provoz rodinné… nebo výchovné skupiny… zřizovatel zařízení zajišťuje materiální podmínky, jimiž jsou zejména… výpočetní technika…“ Příloha (vzorový vnitřní řád) vyhlášky č. 438/2006 Sb. (povinnost vydat vnitřní řád - § 24 odst. 2 písm. a) zákona č. 109/2002 Sb.) 4. Organizace péče o děti v zařízení: d) materiální zabezpečení 5. Práva a povinnosti dětí: c) organizace dne e) kontakty dětí s rodiči a dalšími osobami

8 www.ochrance.cz 8 Právo dítěte na využívání IT? Standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních (výnos ministryně ŠMT č. 5/2016, účinnost 1. 2. 2016) 2 Průběh péče a návazné služby 2.6 „Dítě dostává při přijetí a dále v průběhu péče, kdykoli je to potřeba, informace o tom, jak bude probíhat kontakt s jeho blízkými osobami…“ 2.8 „Dítě má možnost přinést si do zařízení své oblíbené předměty a věci denní potřeby (zejména ošacení, hračky, fotografie, knihy), které chce mít u sebe.“ 2.8 „Zařízení aktivně podporuje brzký kontakt dítěte s příbuznými a se společensky blízkými osobami po přijetí do zařízení.“ 2.12 „Zařízení zajišťuje prevenci rizikového chování… postupy směřují vždy k minimalizaci rizik spojených s rizikovým chováním.“ (4.5 „Zařízení má písemně definované postupy činnosti v mimořádných situacích ve vztahu k osobnosti dítěte.“, 5.2 „Zařízení uplatňuje takové postupy k zajištění bezpečnosti dětí, které v co největší možné míře zachovávají soukromí dítěte…“, Výnos definuje „prevenci rizikového chování“…)

9 www.ochrance.cz 9 Právo dítěte na využívání IT? Standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních (výnos ministryně ŠMT č. 5/2016, účinnost 1. 2. 2016) 2.14 „Zařízení aktivně vytváří podmínky (včetně organizačních a administrativních pravidel) pro vytvoření a/nebo udržování kontaktu dítěte s rodinou a blízkými osobami ve formě… telefonické, elektronické korespondence.“ 2.22 „Způsob fungování zařízení zajišťuje dítěti ochranu jeho osobního prostoru a soukromí, a to především v těchto oblastech: uchovávání osobních věcí dítěte, jejich kontroly… zacházení s elektronickou korespondencí a s účty na sociálních sítích, telefonické hovory, užívání mobilního telefonu,…“ 2.23 „Dítě má v rámci výchovné nebo rodinné skupiny prostor, kde si může uschovávat své osobní věci uzamčené a má k nim volný přístup.“ 2.27 „Děti jsou podporovány ve zvládání situací se souvisejícími riziky při učení se samostatnosti a odpovědnosti“. 2.28 „… zařízení zabezpečuje, aby bylo dítě… podporováno v zapojování se do sociální sítě…“ 2.37 „… Před odchodem z péče do samostatného života je dítě provázeno v plánování a přípravě zejména těchto oblastí: … udržení sociálních kontaktů, vytváření nové sítě podpory…“

10 www.ochrance.cz 10 Omezení práva? Čl. 13 Úmluvy o právech dítěte (1) Dítě má právo na svobodu projevu; toto právo zahrnuje svobodu vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky všeho druhu, bez ohledu na hranice, ať ústně, písemně nebo tiskem, prostřednictvím umění nebo jakýmikoli jinými prostředky podle volby dítěte. (2) Výkon tohoto práva může podléhat určitým omezením, avšak tato omezení budou pouze taková, jaká stanoví zákon a jež jsou nutná: a) k respektování práv nebo pověsti jiných; b) k ochraně národní bezpečnosti nebo veřejného pořádku, veřejného zdraví nebo morálky. Čl. 29 Úmluvy o právech dítěte (základní výchovný imperativ) Státy se shodují, že výchova dítěte má směřovat k: a) rozvoji osobnosti dítěte, jeho nadání a rozumových i fyzických schopností v co nejširším objemu; b) výchově zaměřené na posilování úcty k lidským právům a základním svobodám, a také k zásadám zakotveným v Chartě Spojených národů; c) výchově zaměřené na posilování úcty k rodičům dítěte, ke své vlastní kultuře, jazyku a hodnotám, k národním hodnotám země trvalého pobytu, jakož i země jeho původu, a k jiným civilizacím; d) přípravě dítěte na zodpovědný život ve svobodné společnosti v duchu porozumění, míru, snášenlivosti, rovnosti pohlaví a přátelství mezi všemi národy, etnickými, národnostními a náboženskými skupinami a osobami domorodého původu.

11 www.ochrance.cz 11 Omezení práva? 109/2002 Sb. § 23 odst. 1 písm. f) – kontrola korespondence bez souhlasu dítěte? „ Ředitel je oprávněn… být přítomen při otevření listovní nebo balíkové zásilky dítětem, pokud je důvodné podezření, že zásilka má z výchovného hlediska závadný obsah nebo by mohla ohrozit zdraví či bezpečnost dětí… “.  nedává právo neomezeně a plošně kontrolovat korespondenci dětí (nelze použít jako prevence, jen v individuálních případech důvodného podezření);  otázka, zda se vztahuje i na elektronickou korespondenci;  jen korespondence, která jde dítěti z venku, nikoli to, co dítě posílá samo;  při špatném použití hrozí zásah do práva dle čl. 16 Úmluvy o právech dítěte, čl. 10 odst. 2 a čl. 13 LZPS (nález ÚS ČR ze dne 22. 3. 2011, sp. zn. Pl ÚS 24/10)

12 www.ochrance.cz 12 Omezení práva? 109/2002 Sb. § 23 odst. 1 písm. f) – kontrola korespondence bez souhlasu dítěte?  domlouvání útěků, zveřejňování fotografií se sexuálním obsahem, urážlivá vyjádření atd.? I přes legitimitu těchto důvodů chybí především zákonné zmocnění (právo na soukromí není neomezené: stát může do práva na respektování rodinného a soukromého života zasahovat pouze tehdy, kdy je to v souladu se zákonem a nezbytné v demokratické společnosti v zájmu … ochrany zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod jiných).  je třeba řešit jinými prostředky (prevence), za účasti dítěte, rodiny, OSPOD…  dojde-li k nežádoucí události – zařízení je odpovědné především za výchovný proces, nikoli za výsledek!

13 www.ochrance.cz 13 Omezení práva? 109/2002 Sb. § 23 odst. 1 písm. g) – nucené odevzdání IT prostředků (mobilů, notebooků…)? „Ředitel je oprávněn… převzít od dítěte do dočasné úschovy cenné předměty…, předměty ohrožující výchovu, zdraví či bezpečnost dětí…“ § 20 odst. 2 písm. d) „Dítě má povinnost předat do úschovy na výzvu ředitele předměty ohrožující výchovu, zdraví a bezpečnost…“  gramatický výklad by sváděl k tomu, že lze vzít dítěti notebook či telefon,  od počátku platnosti 109/2002 Sb., zjevně tím tedy byly myšleny předměty typu zapalovačů, žiletek, nebezpečných nástrojů atd., nikoli IT prostředků!  nedává právo k neomezenému a plošnému odebírání (nelze použít jako prevence), když už se rozhodne ředitel použít toto ustanovení, tak pouze v individuálních případech konkrétního důvodného podezření.

14 www.ochrance.cz 14 Omezení práva? 109/2002 Sb. § 21 odst. 1 písm. d) – zákaz „počítače“? „ Za prokázané porušení povinností vymezených tímto zákonem může být dítěti odňata možnost účastnit se atraktivní činnosti… “  k zákazu počítače v rámci opatření ve výchově přistupovat velmi opatrně:  zákaz „počítače“ bez dalšího NE!  v rámci nějaké akce, které se účastní více dětí (soutěž na počítačích, hromadné hraní atd.)  když už individuální zákaz počítače, tak na dobu, kdy tam dítě vykonává „atraktivní činnost“, nikoli že mu zákazem bude znemožněno komunikovat s rodinou (blízkými osobami), připravovat se do školy atd.  raději zakázat televizi nebo playstation, ale opatrně s internetem…

15 www.ochrance.cz 15 Omezení práva? 109/2002 Sb. § 20 odst. 2 písm. a) „Dítě má povinnost dodržovat stanovený pořádek a kázeň, plnit pokyny a příkazy zaměstnanců zařízení… dodržovat zásady slušného jednání s osobami, s nimiž přichází do styku… a i jinak zachovávat ustanovení vnitřního řádu zařízení.“  možno postihnout v zásadě jakékoli nežádoucí chování dítěte  v návaznosti na to uložit jakékoli opatření ve výchově

16 www.ochrance.cz 16 Co z toho všeho plyne?  lze dovozovat právo dítěte na využívání IT, i když to není explicitně stanoveno  výrazný posun znamenají standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních  podmínky a pravidla používání IT dětmi lze (a je vhodné!) nastavit ve VŘ  nelze kontrolovat elektronickou korespondenci (komunikaci) dětí bez jejich souhlasu  nelze děti plošně nutit k „úschově“ IT  pokud zakazovat počítač, tak velmi opatrně  zaměřit se na prevenci, ne represi, a už vůbec ne PLOŠNOU!  zařízení je zodpovědné za PROCES, nikoli za VÝSLEDEK!

17 www.ochrance.cz 17 Praktické aspekty využívání IT…

18 www.ochrance.cz 18 Mobily Nepostačí jen ústavní telefon?  zákon neumožňuje plošně odebírat mobily (srov. § 85 odst. 1 písm. a) bod 2. z. č. 373/2011 a § 18 odst. 1 ZVTOS),  naopak standardy (2.22) používání mobilů dětmi předpokládají a podporují,  dostali bychom se na úroveň VTOS,  neznamená pouze kontakt dítěte s ostatními, ale v dnešní době již prvek sebevyjádření dítěte,  v praxi by často znamenalo, že je dítě odkázáno na přijímání hovorů, resp. možnost telefonovat jen po určitou dobu a za přítomnosti personálu.

19 www.ochrance.cz 19 Mobily Nepostačí jen omezený přístup?  zásadou je neomezený přístup (nepřekročitelné pravidlo v dětských domovech),  omezení v době společných aktivit (škola atd.), noční hodiny (nikoli od 18.00!),  pokud potřebuji omezit více – u konkrétního dítěte, nikoli plošně,  neargumentovat tím, že děti nemají možnost si mobil bezpečně uložit.

20 www.ochrance.cz 20 Počítače Nepostačí jen ústavní počítač?  zákon neumožňuje plošně odebírat,  prováděcí vyhláška říká jen to, že zařízení musí mít vlastní výpočetní techniku,  standardy?  2.8 – možnost přinést si „věc denní potřeby“  2.14 – zařízení vytváří podmínky pro elektronickou korespondenci  2.22 – zařízení zajišťuje ochranu osobního prostoru a soukromí v oblastech – zacházení s elektronickou korespondencí a s účty na sociálních sítích  je jen otázkou času, než se z „notebooku“ stane věc běžná jako mobil…  vlastní „počítače“ umožnit úměrně věku, vyzrálosti osobnosti, chování…  klienti v prodlouženém (dobrovolném) pobytu!

21 www.ochrance.cz Děkuji za pozornost. jezek@ochrance.cz 542 542 398


Stáhnout ppt "Limity práv dětí v zařízeních pro výkon ÚV a OV v souvislosti s využíváním informačních technologií aneb co mohu jako ředitel/ka dítěti všechno zakázat?"

Podobné prezentace


Reklamy Google