Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 11 Porada Ministerstva vnitra se zástupci krajských úřadů, Kanceláře veřejného ochránce práv, Svazu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 11 Porada Ministerstva vnitra se zástupci krajských úřadů, Kanceláře veřejného ochránce práv, Svazu."— Transkript prezentace:

1 www.mvcr.cz/odk Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 11 Porada Ministerstva vnitra se zástupci krajských úřadů, Kanceláře veřejného ochránce práv, Svazu měst a obcí, Komory statutárních měst, Sdružení místních samospráv, Ministerstva financí a Ministerstva pro místní rozvoj a dalších ústředních správních úřadů Téma: Vzdělávání úředníků ÚSC Mgr. Jan Roneš1. září 2015

2 www.mvcr.cz/odk Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 22 Vzdělávání úředníků ÚSC Úředník je povinen prohlubovat si kvalifikaci účastí na: vstupním vzdělávání s ukončením do 3 měsíců od vzniku PP (nevztahuje se na úředníka, který má ZOZ; je přenosné) průběžném vzdělávání (prohlubování kvalifikace v rozsahu nejméně 18 pracovních dnů po dobu plánovacího období 3 let) přípravě a ověření ZOZ (zkouškou z obecné a zvláštní části; povinnost prokázat ZOZ do 18 měsíců od vzniku PP či od zahájení výkonu správní činnosti) Pozn.: Jestliže úředník vykonává 2 nebo více správních činností stanovených vyhláškou č. 512/2002 Sb. v obci, kde nejsou zřízeny alespoň 2 odbory OÚ nebo kde není zřízen POÚ, je povinen prokázat ZOZ jen pro 1 správní činnost, kterou určí vedoucí úřadu. V ostatních případech je povinen prokázat zvláštní odbornou způsobilost pro každou jím vykonávanou správní činnost.

3 www.mvcr.cz/odk Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 33 Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC Vedoucí úředník a vedoucí úřadu jsou povinni prohlubovat si kvalifikaci též účastí na vzdělávání vedoucích úředníků (s ukončením do 2 let od započetí výkonu funkce), které se skládá z části: obecné – zahrnuje znalosti a dovednosti v oblasti řízení úředníků (jde o manažerské dovednosti – rozdíl od obecné části ZOZ!) zvláštní – zahrnuje přehled o činnostech vykonávaných podřízenými úředníky Pozn.: Vedoucí úředník prokazuje ZOZ z obecné části a ze zvláštní části alespoň pro jednu ze správních činností vykonávaných jím řízenými úředníky, určenou vedoucím úřadu. Vedoucí úřadu je povinen prokázat ZOZ jen z obecné části.

4 www.mvcr.cz/odk Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 44 Rovnocennost vzdělání - § 33 Povinnost prokázat ZOZ (§ 21), povinnost účastnit se vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů(§ 27) nebo povinnost účastnit se vstupního vzdělávání (§ 19) nemá úředník, který získal vzdělání v bakalářských nebo magisterských studijních programech stanovených vyhláškou č. 304/2012 Sb. o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků ÚSC (při dosaženém vzdělání do 30. září 2012 stanovených vyhláškou č. 511/2002 Sb.) nebo kterému bylo vydáno osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání nebo jeho části podle § 34. Povinnost prokázat ZOZ z obecné části se nevztahuje na fyzickou osobu, která vykonala úřednickou zkoušku podle zákona o státní službě.

5 www.mvcr.cz/odk Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 55 Rovnocennost vzdělání - § 34 Na žádost úředníka nebo ÚSC Ministerstvo vnitra vydá osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání nebo jeho části získaného úředníkem v jiném studijním programu, než který je stanoven prováděcím právním předpisem, nebo vzdělání získaného v jiném oboru, popřípadě kurzu, pokud žadatel prokáže, že obsah a rozsah vzdělávání, o jehož uznání se žádá, jsou rovnocenné příslušnému vzdělávacímu programu pro prohlubování kvalifikace podle zákona o úřednících nebo jeho části. V opačném případě žádost o uznání rovnocennosti vzdělání nebo jeho části zamítne. O žádosti Ministerstvo vnitra rozhodne do 3 měsíců od doručení žádosti.

6 www.mvcr.cz/odk Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 66 Postup ÚSC při vzdělávání úředníků Na základě zjištění Ministerstva vnitra v rámci vyřizování žádostí o uznání rovnocennosti vzdělání a Institutu pro veřejnou správu Praha v rámci zabezpečování zkoušek ZOZ často dochází k situaci, kdy jednotlivé ÚSC podávají souběžně žádost o uznání rovnocennosti vzdělání a přihlášku k přípravnému kursu a zkoušce ZOZ. Následně pak dochází i k situaci, kdy je uznána rovnocennost vzdělání a úředník tak již nemusí absolvovat přípravný kurs a zkoušku ZOZ, avšak s následkem propadnutí peněz již zaplacených za přípravný kurs. Navíc v některých případech Ministerstvo vnitra zbytečně usnesením zastavuje správní řízení o uznání rovnocennosti vzdělání, neboť personalista ÚSC si neověřil, zda úředník nesplňuje rovnocennost vzdělání již na základě jím dosaženého vzdělání podle vyhlášky č. 304/2012 Sb. Proto Ministerstvo vnitra doporučuje ÚSC následující postup.

7 www.mvcr.cz/odk Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 77 Postup ÚSC - doporučení Ministerstvo vnitra doporučuje ÚSC za účelem naplnění předmětného vzdělání úředníka tento postup: 1.Nejprve porovnat, zda dosažené vzdělání úředníka není rovnocenné přímo ze zákona (porovnat s bakalářskými a magisterskými studijními programy uvedenými ve vyhlášce č. 304/2012 Sb., popř. 511/2002 Sb. při dosaženém vzdělání před 1. 10. 2012, musí zde však plně souhlasit název studijního programu, oboru a klasifikačního kódu). 2.Teprve následně (při negativním zjištění dle bodu 1.) požádat o uznání rovnocennosti vzdělání (ideálně před zasláním oficiální žádosti nejprve s ministerstvem konzultovat). 3.Konečně pak (při negativním rozhodnutí dle bodu 2.) objednat a vyslat úředníka na přípravný kurs se zkouškou ZOZ. Uvedený postup přináší finanční úsporu a menší pracovní zatížení ÚSC i Ministerstva vnitra.

8 www.mvcr.cz/odk Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 88 Vztah k zákonu o státní službě Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, § 36 odst. 4: Za rovnocennou obecné části úřednické zkoušky se považuje obecná část zkoušky ZOZ úředníka ÚSC. Vláda může nařízením stanovit, že zvláštní část zkoušky ZOZ úředníka ÚSC k výkonu konkrétní správní činnosti se považuje za rovnocennou zvláštní části úřednické zkoušky pro příslušný obor služby. Vláda může dále nařízením stanovit, že za rovnocennou zvláštní části úřednické zkoušky se považuje zkouška podle jiného zákona, je-li její obsah a rozsah se zvláštní částí úřednické zkoušky srovnatelný. Pozn.: Nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky.

9 www.mvcr.cz/odk Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 9 Postup MV/ODK do budoucna Příprava novely prováděcí vyhlášky č. 304/2012 Sb., o uznávání rovnocennosti vzdělání úředníků ÚSC s cílem zpřesnit jednotlivé studijní programy a obory s ohledem na potřebu zvýšení erudice úředníků ÚSC. Na základě analýz a ve spolupráci s akademickou sférou možnost určení následného vyprofilování studijních programů na VŠ s cílem stanovit standard profilu absolventa, který následně směřuje do veřejné správy.

10 www.mvcr.cz/odk Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 10 Postup MV/ODK do budoucna Příprava novely prováděcí vyhlášky č. 512/2002 Sb., o ZOZ úředníků ÚSC s cílem revidovat 31 zde uvedených správních činností s ohledem na současný stav. Jde o potřebu aktualizovat jednotlivé správní činnosti o nové, neboť v případě absence správní činnosti ve vyhlášce, nemusí úředník z tohoto důvodu prokazovat ZOZ, a dále případné vypuštění těch činností, které již ÚSC nevykonávají (např. řízení o dávkách pro osoby se zdravotním postižením).

11 www.mvcr.cz/odk Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 11 Postup MV/ODK do budoucna Návrhy témat okruhů ke změně zákona č. 312/2002 Sb., které budou diskutovány v dalším období, a následně bude rozhodnuto o způsobu řešení: možnost získání ZOZ i starostou (který není podle zákona o úřednících považován za úředníka), neboť v malých obcích musí vykonávat správní činnosti, možnost získat ZOZ ze strany i „neúředníků“, a to vzhledem k možnosti lepšího uplatnění na trhu práce v oblasti veřejné správy,

12 www.mvcr.cz/odk Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 12 Postup MV/ODK do budoucna ve spojení se zákonem o správních poplatcích možnost stanovení poplatků v rámci správního řízení o udělení akreditace vzdělávací instituci/programu a uznání rovnocennosti vzdělání (především s ohledem na bod výše, specifikace podmínek věcného obsahu průběžného vzdělávání (vymezit nezbytnou vazbu obsahu průběžného vzdělávání na výkon správní činnosti úředníka) včetně doplnění, co je bráno jako průběžné vzdělávání, např. možnost vybraných odborných konferencí, seminářů (§ 20 odst. 1,2 zákona),

13 www.mvcr.cz/odk Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 13 Postup MV/ODK do budoucna stanovit povinné náležitosti žádosti o udělení (obnovení) akreditace vzdělávací instituce/programu a žádosti o uznání rovnocennosti vzdělání (formou odkazu na prováděcí vyhlášku), požadavky na erudici a nezávislost odborných posudků k žádosti o akreditaci vzdělávacího programu (§ 31 odst. 2 písm. c) zákona), požadavky na erudici lektorů (vzdělání resp. praxe) k žádosti o akreditaci vzdělávacího programu (§ 31 odst. 3 písm. d) zákona),

14 www.mvcr.cz/odk Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 14 Postup MV/ODK do budoucna při žádosti o akreditaci vzdělávacího programu stačí prostá kopie akreditace vzdělávací instituce, stanovení náležitostí osvědčení vydávaného akreditovanou institucí formou odkazu na prováděcí vyhlášku (dle předepsaných náležitostí lze pak určit, zda se jedná o osvědčení vydané v souladu se zákonem úředníkovi v rámci absolvovaného akreditovaného vzdělávacího programu, aby došlo k odlišení od vydávání osvědčení pro neúředníky resp. pro neakreditované kursy v rámci další činnosti vzdělávací instituce.).

15 www.mvcr.cz/odk Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 15 Postup MV/ODK do budoucna (akreditace) Vypracovat analýzu cca 6000 vzdělávacích programů v rámci akreditací na tzv. tvrdé a měkké dovednosti s návrhem na přijetí postupu k akreditování pouze těch vzdělávacích programů, které souvisí s výkonem správní činnosti úředníka. Vypracovat analýzu výstupů z prováděných kontrol jednotlivých akreditovaných vzdělávacích institucí s následným zpracováním postupu možného odnímání akreditací podle zákona o úřednících.

16 Struktura vzdělávání úředníků ÚSC Vzdělávání zaměstnanců ÚSC Ostatní zaměstnanci dle Zákoníku práce Zaměstnanci dle zvláštních právních předpisů (např. OP) Úředníci dle zákona č. 312/2002 Sb. Vstupní § 18 odst. 1, písm. a) ZOZ § 18 odst. 1, písm. c) Průběžné § 18 odst. 1, písm. b) pro vedoucí § 18 odst. 2 a § 27 (6) Jazykové (2) Související se správními činnostmi Správní činností dle vyhl. 512/2002 Sb. (1) Soft skills ostatní (5) ICT (3) Soft skills souvisejí- cí (4) Například: Zavedení modulu Společenské odpovědnosti organizace Asertivitou k sebedůvěře Sebevědomí Využijte svoji image jako pracovní nástroj Například Řízení času pro vedoucí úředníky Například Občanské průkazy Cestovní doklady Živnostenské podnikání MS Office Ginis

17 www.mvcr.cz/odk Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 17 Děkuji za pozornost Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR Tel: 974 816 411 (429) E-mail: odbordk@mvcr.czodbordk@mvcr.cz


Stáhnout ppt "Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 11 Porada Ministerstva vnitra se zástupci krajských úřadů, Kanceláře veřejného ochránce práv, Svazu."

Podobné prezentace


Reklamy Google