Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávací oblast: Ekonomické vzdělávání Tematická oblast: Ekonomika pro kuchaře Název vyučovací oblasti: Personální činnost podniku Ročník / obor studia:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávací oblast: Ekonomické vzdělávání Tematická oblast: Ekonomika pro kuchaře Název vyučovací oblasti: Personální činnost podniku Ročník / obor studia:"— Transkript prezentace:

1 Vzdělávací oblast: Ekonomické vzdělávání Tematická oblast: Ekonomika pro kuchaře Název vyučovací oblasti: Personální činnost podniku Ročník / obor studia: I. – III. r./Kuchař - číšník Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš Škola: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice (do 31.08.2012 – SŠHGS) Ověřeno : I. a II. pololetí šk. r. 2012/2013 DUM Klíčová slova: Zaměstnanec, pracovník, zaměstnavatel, pracovní smlouva, výpověď. Anotace: Odborná prezentace pro podporu výkladu učitele s využitím praktických příkladů a interaktivních prvků prezentace.

2 Personální činnost podniku

3 Pracovní síla Pracovní sílou rozumíme člověka, který je schopný konat určitou práci. V podniku práci vykonávají buď vlastníci podniku nebo jimi zaměstnaní pracovníci (manažeři). Výkonnou silou v podniku zpravidla bývají pracovníci – zaměstnanci různého profesního zařazení.

4 Pracovní právo Zaměstnancem může být: Pouze FO, starší 15 let, která je vykonává práci na základě pracovně-právního vztahu. Zaměstnavatelem může být: Může být FO nebo PO, který nabízí pracovní příležitosti na trhu práce. Pracovní právo a vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem upravuje zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce, zákon o zaměstnanosti, zákony o nemocenském a sociálním zabezpečení (v aktuální novelizaci).

5 Pracovní právo Pracovní doba a doba odpočinku: Pracovní doba je stanovena ZP nejvýše 40 hodin za týden U mladistvých do 18 let max. 30 hodin týdně Po 6 hodinách nepřetržité práce je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci přestávku 30 min. Dovolená činí 4 týdny a zaměstnavatel může dle ZP nařídit či určit její čerpání.

6 Personální činnost podniku Oblast zabývající se problematikou pracovníků v podniku se nazývá Personalistika, která zahrnuje: –Plánování pracovníků, –Získávání a výběr zaměstnanců, –Vznik pracovního poměru, –Péči o pracovníky, - odměňování, motivace pracovníků, zvyšování kvalifikace pracovníků –Evidenci pracovníků a řešení odchodu pracovníků

7 Plánování pracovníků Přijímání pracovníků předchází plánování počtu zákazníků Podnik plánuje: – kolik práce bude potřeba v příštím období udělat, – kolik pracovníků příslušné kvalifikace bude k uskutečnění práce potřebovat, – kolik jich bude muset získat, propustit, – jak je bude odměňovat, jak bude o ně pečovat. Základním stanovením potřebného počtu pracovníků jsou údaje o plánovaných výkonech, produktivitě práce. Plánovaný počet pracovníků = objem výkonů produktivita práce

8 Příklad k procvičení – zadání: Podnik má v plánovaném roce dosáhnout tržeb v částce 133 mil Kč. Plánovaná produktivita práce vyjádřená objemem tržeb na pracovníka má činit 1,44 mil. Kč. –Vypočítejte, kolik pracovníků bude podnik potřebovat, pokud chce dosáhnout výše tržby?

9 Příklad k procvičení – řešení: Objem výkonů:133 000 000 Kč Produktivita pracovníka:1 440 000 Kč Počet pracovníků:? Poč. prac. = 133 000 000 / 1 440 000 Poč. prac. = 92,36 pracovníků Pro splnění plánovaných tržeb, bude podnik potřebovat 92 pracovníků.

10 Plánování pracovníků Počet jednotlivých skupin pracovníků se obvykle stanoví na základě norem spotřeby práce. Tyto normy stanovují: Výkonová norma času Udává čas potřebný na vyrobení jednoho výrobku. Norma obsluhy Udává počet pracovníků nutných k obsluze zařízení, nebo počet zařízení, které může obsluhovat jeden pracovník. Norma pracovních míst Udává počet zaměstnanců nutných k zajištění činnosti Pro stanovení počtu zaměstnanců je třeba znát: Plánovaný výkon – výrobní úkol. Výkonové normy a počet hodin – fond pracovní doby jednoho pracovníka.

11 Získávání a výběr pracovníků Získávání pracovníků je činnost, která má zajistit, aby volná pracovní místa v organizaci přilákala dostatečné množství odpovídajících uchazečů o tato místa, a to s přiměřenými náklady a v žádoucím termínu (včas). Při získávání pracovníků se používají externí a interní zdroje. zdroje pracovníků: vnitřní –výhodou je, že pracovník podnik zná, je motivován na postup, odpadnou náklady spojené s náborem. vnější –pracovníky mimo podnik lze získat přes inzeráty v novinách, v radiu, v TV, na internetu, přes úřad práce, přes specializované personální agentury.

12 Získávání a výběr pracovníků Při výběru pracovníků se používají různé techniky a nástroje výběru pracovníků. Nejprve si je nutné stanovit určitá kritéria výběru, např.: –vzdělání, znalosti, dovednosti, zkušenosti. Poté následují jednotlivé kroky dle zvolených nástrojů: –nástroje výběru pracovníků: žádost o zaměstnání + životopis reference grafologické a psychologické testy pohovor

13 Vznik pracovního poměru Mezi zaměstnanci a zaměstnavateli vznikají pracovně-právní vztahy, které se řídí zákoníkem práce. Pracovní poměr vzniká: Volbou, –Zvolení poslanci, zvolení řídící pracovníci. Jmenováním, –Vedoucí pracovníci jsou jmenováni do řídících funkci. Uzavřením pracovní smlouvy. –Jedná se o nejběžnější formu vzniku PP.

14 Vznik pracovního poměru Mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká pracovně právní vztah – existují 3 formy: –pracovní poměr na základě pracovní smlouvy, –práce mimo pracovní poměr – dohoda o pracovní činnosti (DPČ), –práce mimo pracovní poměr – dohoda o provedení práce (DPP).

15 Pracovní smlouva musí obsahovat (dle Zákoníku práce §34) 3 povinné náležitosti: –údaje o zaměstnanci (jméno, příjmení, adresa) –údaje o zaměstnavateli (název zaměstnavatele, IČ, sídlo) –druh práce –místo výkonu práce –den nástupu do práce Další údaje j jsou možné na pracovní smlouvě uvést, ovšem tyto údaje nejsou povinné. další ujednání: –zkušební doba, –odměňování, –doba určitá, doba neurčitá zaměstnavatel je povinen uzavřít pracovní smlouvu písemně, jedno vyhotovení písemné pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci

16 Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance Povinnosti zaměstnance –konat práci podle pokynů zaměstnavatele, –konat práci osobně a ve stanovené pracovní době, –dodržovat pracovní kázeň. Povinnosti zaměstnavatele –přidělovat zaměstnanci práci podle sjednané smlouvy, –platit mu mzdu, –vytvářet podmínky pro plnění jeho pracovních úkolů.

17 Dohoda o pracovní činnosti - DPČ lze uzavřít na rozsah práce nepřevyšující 20 hodin za týden, musí být písemná, jinak je neplatná, má charakter pracovní smlouvy, odvádí se SP a ZP.

18 Dohoda o provedení práce - DPP Lze uzavřít, jestliže předpokládaný rozsah práce u jednoho zaměstnavatele nepřevýší 300 hodin v kalendářním roce, sjednávaný pracovní úkol má mít charakter ojedinělého konkrétního úkolu (např. provedení překladu, přednesení přednášky, zpracování odborného posudku), uzavírá se písemně, neodvádí se SP a ZP.

19 Péče o pracovníky Odměňování pracovníků bere se v úvahu kvalifikace, množství a namáhavost práce zaměstnanci za práci přísluší mzda = peněžitá nebo naturální odměna, nesmí být nižší než minimální mzda typy mezd: –časová = čas x sazba za hodinu –úkolová = počet výkonů x sazba za výkon –podílová (provizní) – např. % z tržeb –smíšená – kombinace předchozích pohyblivé složky mzdy: –prémie = částka za splnění předem stanovených podmínek –odměny = částka za mimořádné pracovní zásluhy –příplatky za práci přesčas, v noci, ve svátek, ve ztížených pracovních podmínkách –osobní ohodnocení

20 Péče o pracovníky Motivace zaměstnanců součást správného vedení lidí cílem je dát do souladu osobní a pracovní úsilí pracovníků s cíli podniku stimuly: –hmotné (peněžní) – mzda, prémie, příspěvky, na dovolenou, zapůjčení firemního auta atd. –nehmotné (nepeněžní) – pružná pracovní doba, pochvala, větší pravomoc potrestání: –ústní či písemné napomenutí, vytýkací dopis –finanční sankce –výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru

21 Péče o pracovníky Péče o odborný rozvoj – zvyšování kvalifikace Péče o odborný rozvoj zaměstnanců zahrnuje zejména: –zaškolení a zaučení, –odbornou praxi absolventů škol, –prohlubování kvalifikace, –zvyšování kvalifikace. Zvýšením kvalifikace se rozumí změna hodnoty kvalifikace; zvýšením kvalifikace je též její získání nebo rozšíření. Zvyšováním kvalifikace je studium, vzdělávání, školení, nebo jiná forma přípravy k dosažení vyššího stupně vzdělání, jestliže jsou v souladu s potřebou zaměstnavatele. Rekvalifikace je označení pro získání nové kvalifikace nebo rozšíření stávající kvalifikace uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání.

22 Evidence pracovníků Každý zaměstnavatel potřebuje vést evidenci svých zaměstnanců. Po přijetí zaměstnance do pracovního poměru se vyhotovuje osobní karta. –evidují se údaje: Jméno, příjmení, titul. Datum a místo narození. Rodinný stav. Státní občanství. Adresa trvalého pobytu. Rodné číslo.

23 Evidence pracovníků Součástí evidence zaměstnanců je rovněž povinnost zaměstnavatele vést evidenci dokladů souvisejících s pracovním poměrem: –pracovní smlouva, –přihláška, odhláška k sociálnímu pojištění vedeném ČSSZ, –přihláška, odhláška ke zdravotnímu pojištění, –přihláška k odvodu daně z příjmu FO, –doklady související s předchozím zaměstnáním doklady o vzdělání, školeních, apod., –evidence pracovní doby, úrazů, –evidence dokumentace dokladů od soudu výkony rozhodnutí, srážky ze mzdy, exekuce, –evidence přijatých a vydaných potvrzení o zaměstnání (zápočtových listů), –mzdová evidence.

24 Evidence pracovníků Součástí evidence pracovníků je rovněž řešení odchodu pracovníků. Nejčastější způsoby zániku pracovního poměru: –dohoda – písemný nebo ústní souhlas obou stran –výpověď – písemná, musí být doručena druhé straně, jinak je neplatná, výpovědní lhůta je 2 měsíce (začíná prvním dnem následujícího měsíce) – ze strany zaměstnance »z jakéhokoliv důvodu, který nemusí zaměstnanec sdělovat –ze strany zaměstnavatele »s uvedením důvodu dle zákoníku práce (např. organizační důvody)

25 Evidence pracovníků okamžité zrušení, –zaměstnavatel kvůli hrubému porušení pracovní kázně (krádež, opilost), zaměstnanec (nevyplacení mzdy) zrušení ve zkušení době, – zaměstnavatel i zaměstnanec písemně 3 dny předem z jakéhokoliv důvodu úmrtí zaměstnance, uplynutí doby, na kterou byl pracovní poměr sjednán, vyhoštění či zákaz pobytu cizince.

26 Použitá literatura KOČÍ, Jana a Lenka ŠAMŠOVÁ. Základy ekonomiky: pro střední a vyšší hotelové školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2009, 143 s. ISBN 978-80-7373-059-8. ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie stručný přehled: Teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. 1. vyd. Zlín: CEED nakladatelství, 2002, 279 s. ISBN 80- 902-5526-4.


Stáhnout ppt "Vzdělávací oblast: Ekonomické vzdělávání Tematická oblast: Ekonomika pro kuchaře Název vyučovací oblasti: Personální činnost podniku Ročník / obor studia:"

Podobné prezentace


Reklamy Google