Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aplikovaná informatika Aplikovaná informatika ÚVOD DO PŘEDMĚTU ZEMÁNEK, Z. - PLUSKAL, D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aplikovaná informatika Aplikovaná informatika ÚVOD DO PŘEDMĚTU ZEMÁNEK, Z. - PLUSKAL, D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání."— Transkript prezentace:

1 Aplikovaná informatika Aplikovaná informatika ÚVOD DO PŘEDMĚTU ZEMÁNEK, Z. - PLUSKAL, D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

2 2 Úvod do předmětu Aplikovaná informatika A i 1. Úvod – informace ke studiu 2. Základní pojmy 2. Základní pojmy Ai 3. Vybrané pojmy k jednotlivým kapitolám

3 3 1.Předat studentům základní informace o předmětu Aplikovaná informatika (Ai). 2.Zopakovat dříve zavedené základní pojmy. 3.Objasnit významné vybrané pojmy z problematiky Ai. Cíle přednášky

4 4 Význam předmětu Předmět vytváří obecně aplikační základ studia ostatních předmětů oboru bezpečnostní management, které tvoří obsah studijních plánů. Je nezbytnou podmínkou zvládnutí bezpečnosti informačních a komunikačních technologií v navazujících modulových předmětech.

5 5 Prezenční studium 26 hodin 10 h přednášek 1 6 h cvičení 1 6 h cvičení 12 hodin 4h přednášek Kombinované studium 12 hodin 4h přednášek 8h cvičení 8h cvičení + Konzultace/Tutoriály - dle vyžádání 4. semestr Informace o předmětu Aplikovaná informatika Téma: 1. Úvod do studia předmětu 2. Využití OIS v práci bezpečnostního manažera 3. Alternativní síťová komunikace 4. Základy bezpečnosti IS 5. Případová studie – bezpečnost IS

6 6 Tematický plán Ai – LS Poř. číslo Název tématu, stručný obsah Prezenční studium Výukové místo Vyučující Kombinované studium Výukové místo VyučujícíPočetDruhPočetDruh 1. Úvod do studia předmětu2P2P 2. Využití osobních informačních systémů v práci bezpečnostního manažera2P 3. Opakování tématu 22C2C 4. Základy bezpečnosti v informačních systémech2P 5. Opakování tématu 6, řešení obvyklých bezpečnostních incidentů2C 6. Případová studie bezpečnosti informačních systémů - zadání2P2P 7. Případová studie bezpečnosti informačních systémů - vypracování4C4C 8. Alternativní síťová komunikace2P 9. Opakování tématu 52C 10. Zápočtové cvičení – obhajoba studie4C2C Konzultace/Tutoriály - dle vyžádání CELKEM hodin2412

7 7 Koncepce předmětu Tematicky a obsahově předmět Aplikovaná informatika zapadá do odborného curricula vzdělávacího systému na FEM UO. DOSEDĚL, T. Počítačová bezpečnost a ochrana dat. Brno: Computer Press, 2004. 200 s. ISBN 80-251-0106-1. PUŽMANOVÁ, R. Bezpečnost bezdrátové komunikace. Brno: Computer Press, 2005. 184 s. ISBN 80-251-0791-4. Literatura - základní

8 8 Literatura – doplňující PETERKA, J. E-archiv - Tutoriály. [online]. © Jiří Peterka, 2006-2011.URL:. NORTHCUTT, S., et al. Bezpečnost počítačových sítí. Brno: CP Books, 2005. 589 s. ISBN 80-251-0697-7. PUŽMANOVÁ, R. Moderní komunikační sítě od A do Z. Brno: Computer Press, 2006. 432 s. ISBN 80-251-1278-0. KRÁL, M. Bezpečnost domácího počítače. Praha: Grada, 2006. 336 s. ISBN 80-247-1408-6.

9 9 Podmínky udělení zápočt Podmínky udělení zápočtu  splnění zápočtového projektu. Informace ke zkoušce  Vstupní test  ústní část. Foto: autor

10 10 Teoretická informatika zabývá se teorií informace, vytváří novou metodologii, formuluje otázky a hledá na ně odpovědi z hlediska potřeb praxe. Aplikovaná informatika zaměřuje se na komunikaci a využití dat, vytváří znalostní a metodologické zázemí pro kvalitní využívání výpočetní a přenosové techniky, informačních a komunikačních technologií (ICT). Rozdělení informatiky

11 11 ZÁKLADNÍ POJMOVÝ APARÁT aplikované informatiky Z existence značného množství oborů využívajících poznatků aplikované informatiky a rozsáhlého spektra klasifikačních aspektů z nichž mnohé skupiny se často překrývají, doplňují nebo si dokonce odporují, lze usuzovat na obrovský počet termínů bezprostředně se dotýkajících nebo úzce souvisejících s daným procesem. profesionální Není proto překvapující, že formulace a mnohdy i obsah definice je výsledkem především profesionální orientace zpracovatele.

12 12 Představují zprávu zakódovanou způsobem srozumitelným příjemci, tj. ve formě vhodné pro příjemce. Jsou pouze nositelé informace! Data (údaje)‏ Data jsou jakékoli vyjádření (reprezentace) skutečnosti, schopné přenosu, zpracování tj. interpretace příjemcem. Účelem dat je přenášet a dále zpracovávat odraz skutečnosti. Jsou to jakékoli zaznamenané poznatky či fakta. Základní pojmy

13 13 Znalost je organizovaná informace uložená v naší paměti a využitelná k řešení problémů. Znalost Znalost je to, co jednotlivec vlastní (ví) po osvojení informací a po jejich začlenění do souvislostí. Účelem znalostí je schopnost porozumět skutečnosti. Jako média pro uchování znalosti slouží člověku lidská paměť, počítači např. HDD. Základní pojmy

14 14 Informační technologie ‏ IT- informační technologie = zahrnují postupy, algoritmy a metody, které v návaznosti na technickou infrastrukturu informatiky umožní efektivně a kvalitně provádět operace s velkým množstvím dat. Základní pojmy

15 15 Informační systémy ‏ = jsou vytvořeny s využitím informačních technologií, = jejich kvalita je dána nejen kvalitou jejich konstrukce, ale je odvozena i od = jejich kvalita je dána nejen kvalitou jejich konstrukce, ale je odvozena i od kvality informací, které zpracovávají, = bezpodmínečně a tím i budoucnost organizace a její úspěšnost. = bezpodmínečně ovlivňují kvalitu koncepčního řízení a tím i budoucnost organizace a její úspěšnost. Základní pojmy

16 16 Informační systémy ‏ IS -informační systémy = SOUSTAVA: datových zdrojů, datových zdrojů, procesů získávání, transformace, přenosu a zpracování DAT, procesů získávání, transformace, přenosu a zpracování DAT, postupů a prostředků zamýšleného využití dat... postupů a prostředků zamýšleného využití dat... uživatelů s jejich zkušenostmi a znalostmi, připravenými je smysluplně využít!!! uživatelů s jejich zkušenostmi a znalostmi, připravenými je smysluplně využít!!! Základní pojmy

17 17 Komunikace je obecně lidská schopnost užívat výrazových prostředků verbálních i neverbálních (slovních i neslovních) k vytváření, udržování a pěstování mezilidských vztahů. vzájemnou výměnu informací Při komunikaci jde o vzájemnou výměnu informací. Mobilita je stav, při kterém je subjekt v pohybu. Komunikace Mobilita Základní pojmy

18 18 Interoperabilita je schopnost různých systémů vzájemně spolupracovat, poskytovat si služby, dosáhnout vzájemné součinnosti, např. u složek IZS. spolupráci služeb mezi složkami IZS Termín se používá nejen pro spolupráci na technické úrovni (spotřebič zapojen do elektrické zásuvky, televize zpracuje audio i video signál ap.), ale i pro sociální komunikaci (mezilidská komunikace), politickou spolupráci (mezinárodní vojenské cvičení, měnová unie) a spolupráci služeb (spolupráce státní správy a samosprávy, kooperace mezi podniky, mezi složkami IZS).audiovideokomunikacevojenskéměnová uniestátní správysamosprávy Interoperabilita Základní pojmy Foto: archiv HZS

19 19 Telekomunikace neboli sdělovací a přenosová technika se zabývá předáváním informací na dálku (z řeckého tele – vzdálený).řeckého technologií sloužící k dorozumívání Jsou tak zároveň určitým druhem dopravy zpráv a technologií sloužící k dorozumívání. Jedná se vlastně také o specifický druh elektronické komunikace. varovné a výstražné systémy Komunikace může probíhat mezi dvěma subjekty, ale také i od jednoho odesílatele k mnoha příjemcům (rozhlas, televize, varovné a výstražné systémy). Telekomunikace Základní pojmy

20 20 Internetová komunikace Svět internetu nám nabízí synchronní (on-line) a asynchronní (off-line) způsoby komunikace. Synchronní komunikaci umožňují různé nástroje, např. chat, VoIP telefonie, případně Skype. VoIPSkype Za asynchronní považujeme takové způsoby komunikace, při kterých není nutná okamžitá reakce, např. diskusní fóra a e-mail.diskusní fórae-mail Po internetu lze přenášet v digitální formě rozhlas i televizi, lze zajistit i další doplňkové služby v rozsahu podobném klasické telefonii, resp. datové komunikaci. Internetová komunikace Vybrané pojmy - kap. Vybrané pojmy - kap. Alternativní síťová komunikace

21 21 Rozdíl oproti běžnému televiznímu satelitnímu vysílání plyne z principu internetového připojení, totiž ze vzájemné komunikace klient/server. Běžné antény pro příjem satelitní televize jsou totiž schopné pouze přijímat data vysílaná ze satelitu, čili je realizována pouze jednosměrná komunikace "server > klient". Podle způsobu řešení tohoto problému se satelitní připojení k internetu dělí na dvě skupiny: jednosměrné a obousměrné. Satelitní komunikace Vybrané pojmy - kap. Vybrané pojmy - kap. Alternativní síťová komunikace

22 22 Jednosměrné satelitní připojení Jednosměrné satelitní připojení - slouží pouze pro přijímání dat a zpětný kanál je realizován pomocí jiného druhu připojení. Hlavní výhodou jednosměrného satelitního spojení je pořizovací cena a zkušenost, že běžný uživatel stahuje mnohem více dat, než odesílá. Proto je jednosměrné spojení (příjem dat) velice zajímavé v kombinaci s nějakým klasickým levným druhem připojení (modem, ISDN – k odesílání požadavku). Satelitní komunikace Vybrané pojmy - kap. Vybrané pojmy - kap. Alternativní síťová komunikace

23 23 Obousměrné satelitní připojení SkyX Gateway pracuje tak, že přeruší TCP spojení od klienta a převede posílaná data do formátu XTP pro přenos přes satelit. SkyX Gateway na druhé straně satelitního spojení převede data zpět do formátu TCP pro komunikaci se serverem. Satelitní komunikace Vybrané pojmy - kap. Vybrané pojmy - kap. Alternativní síťová komunikace

24 24 GSM - (Global System for Mobile Communications) je nejrozšířenější norma digitálního mobilního spojení, zajišťující vysokou kvalitu, spolehlivost a široký zeměpisný dosah. Norma GSM umožňuje využívat hlasové a faxové spojení, rychlostního přenosu dat, přenosu textových a multimediálních zpráv. Sítě GSM využívají několika frekvenčních pásem. Na americkém kontinentu jsou nejrozšířenější frekvence 800, 850, 1900 MHz, na ostatních kontinentech 900 a 1800 MHz. GSM Vybrané pojmy - kap. Vybrané pojmy - kap. Alternativní síťová komunikace

25 25 GPRS GPRS (General Packet Radio Service) je technologie superrychlostního přenosu dat v sítích mobilního spojení, která Vám umožňuje: 3 - 4krát zvýšit rychlost přijímání a předávání dat, platit jen skutečný objem přijatých a předaných informací v průběhu celé doby připojení k síti Internetu, připojovat se k Internetu v průběhu několika málo vteřin. GPRS Vybrané pojmy - kap. Vybrané pojmy - kap. Alternativní síťová komunikace

26 26 EDGE (Enhanced Data rates for Global Evolution), někdy také jako Enhanced Data rates for GSM Evolution (EDGE) je dalším vývojovým stupněm technologii GSM po zavedení datových přenosů pomocí GPRS (General Packet Radio Services).GSMGPRS Technologie EDGE nabízí několik metod a vylepšení, které umožňují dosáhnout efektivního přenosu dat a vysoké spektrální účinnosti v tomto úzkopásmovém buňkovém systému. EDGE Vybrané pojmy - kap. Vybrané pojmy - kap. Alternativní síťová komunikace

27 27 Vlastnosti systému ovlivňující jeho bezpečnost: Autentizace ověření proklamované identity Zajištění Autentizace (z německého Authentisierung) je proces ověření proklamované identity přistupujícího subjektu. Autorizaci Proběhne-li proces autentizace, dojde k Autorizaci (souhlas, schválení, umožnění přístupu, atp.). Proces je realizován přidělením oprávnění: soubory, adresáře přístupu na soubory, adresáře, provedení operace, nebo přístupu k jiným prostředkům v počítači. Vybrané pojmy - kap. Vybrané pojmy - kap. Základy bezpečnosti v IS

28 28 Riziko Riziko lze všeobecně definovat: kvalitativního aspektu vyšší či nižší ztráty na movitém či nemovitém majetku, z kvalitativního aspektu jako možnost, že s jistou pravděpodobností dojde ke vzniku nežádoucí události, která se liší od předpokládaného stavu či vývoje a která způsobí vyšší či nižší ztráty na movitém či nemovitém majetku, újmu na zdraví lidí nebo zátěž životního prostředí. kvantitativního pohledu pomocí součinu pravděpodobnosti vzniku nežádoucí události a očekávaného rozsahu ztrát způsobených aktivací potenciální nežádoucí události Z kvantitativního pohledu pak lze riziko vymezit jako velikost ztráty vyjádřené v peněžních nebo jiných jednotkách (počtem zraněných osob nebo zmařených lidských životů, počtem vadných nebo zničených výrobků, objemem kontaminované zeminy apod.) pomocí součinu pravděpodobnosti vzniku nežádoucí události a očekávaného rozsahu ztrát způsobených aktivací potenciální nežádoucí události Vybrané pojmy - kap. Vybrané pojmy - kap. Základy bezpečnosti v IS

29 29 Aktiva Aktiva [Assets] označují vše, co má pro organizaci či společnost hodnotu, která může být zmenšena působením hrozby (Smejkal, V. - Rais, K., 2006). Aktiva se dělí: hmotná hmotná [Tangible, Material, Physical], např. lidé, nemovitosti nebo peníze, nehmotná nehmotná [Intangible, Immaterial], např. informace, programové vybavení, předměty průmyslového a autorského práva, morálka pracovníků nebo kvalita personálu. Poznámka: Základní charakteristikou aktiva je hodnota aktiva [Assets Value], která je založena na objektivním vyjádření obecně vnímané ceny nebo na subjektivním ocenění kritičnosti (důležitosti) aktiva pro daný subjekt či společnost, popř. kombinaci obou postupů. Vybrané pojmy - kap. Vybrané pojmy - kap. Základy bezpečnosti v IS

30 30 Hrozba Hrozba [Threat] je přírodní nebo člověkem podmíněný proces představující potenciál, tj. schopnost zdroje hrozby [Threat-Source] být aktivován a způsobit škodu. Zranitelnost Zranitelnost [Vulnerability] je nedostatek, slabina nebo stav analyzovaného aktiva, jež může hrozba využít pro uplatnění svého nežádoucího vlivu. Vybrané pojmy - kap. Vybrané pojmy - kap. Základy bezpečnosti v IS

31 31 Analýza rizika Analýza rizika [Risk Analysis] je nedílnou součástí managementu rizika, zahrnující systematickou aplikaci metod identifikace a hodnocení párů hrozba/zranitelnost. Dále se zabývá hodnocením podmínek a příčin vzniku nežádoucích událostí, sestavením, popisem a vytvořením reálných scénářů včetně vyhodnocení pravděpodobnosti aktivace hrozeb a možných dopadů (následků) na sledované aktivum pro jednotlivé vytvořené scénáře. Vybrané pojmy - kap. Vybrané pojmy - kap. Základy bezpečnosti v IS

32 32 Úkoly do samostudia Proto se připravujte průběžně! Znáte podmínky pro udělení zápočtu a průběh zkoušky z předmětu Aplikovaná informatika. Proto se připravujte průběžně! V rámci samostudia si zopakujte základní pojmy a souvislosti s jejich zavedením. Charakterizujte vybrané pojmy z oblasti Ai a připravte si praktické příklady využití.


Stáhnout ppt "Aplikovaná informatika Aplikovaná informatika ÚVOD DO PŘEDMĚTU ZEMÁNEK, Z. - PLUSKAL, D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání."

Podobné prezentace


Reklamy Google