Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrované informační systémy (cvičení) 2015, Brno Oldřich Trenz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrované informační systémy (cvičení) 2015, Brno Oldřich Trenz."— Transkript prezentace:

1 Integrované informační systémy (cvičení) 2015, Brno Oldřich Trenz

2 Principy systémové integrace –IS je řešen jako integrovaný celek vytvořený z řady komponent různých výrobců (dodavatelů) –IS je dodáván jako integrovaný celek služeb (strategické studie, projekce, implementace, instalace, školení, konzultace, další vývoj…) –IS je realizován na bázi heterogenních komponent (ICT, SW, ASW, DB…), nejlépe na bázi otevřených systémů a poskytující nezávislost na jediném dodavateli (výrobci) Systémová integrace jako komplexní služba

3 Formy integrace –Datová integrace –Integrace uživatelského rozhraní –Technologická integrace –Funkční integrace –Metodická integrace Systémová integrace jako komplexní služba

4 Budování IS, modulu IS podniku: –cíle projektu, –jmenovitá odpovědnost za projekt (např. koordinátor projektu), –analýzu současného stavu IS/IT, –analýzu trhu IS/IT, –analýzu datových toků v podniku, –globální návrh řešení (např. pomocí Data Flow Diagram nebo kontextovým diagramem), –výběr informačních technologií (počítače, sítě), –výběr software (aplikační, typový, síťový apod.), –návrh datové základny (soubory, databáze aj.), –podíl vlastních pracovníků a externích odborníků, –školení koncových uživatelů a správců IS/IT, –odhad dopadu na strukturu současného podniku, –harmonogram řešení (termíny, akce, zodpovědný pracovník, náklady), –návrh variantních řešení s komentářem. Úvodní studie – model nasazení

5 Proces tvorby uživatelských požadavků –Identifikace potřeb koncového uživatele IS –Vytvoření požadavku (forma: tabulka) –Seskupování požadavků –Klasifikace požadavků Systémová integrace jako komplexní služba

6 Klasifikace uživatelských požadavků Atributy uživatelských požadavků jsou speciální informace o požadavcích na konkrétní informace v daném IS podniku –Zdroj: kdo vyjádřil konkrétní požadavek na informace –Priorita: důležitost požadavku –Urgentnost: časový požadavek na získání informace –Stabilita: jak často se požadavek mění –Ověřitelnost: jak je požadavek ve fungujícím IS ověřitelný –Uživatel: kdo zadaný požadavek potřebuje –Akceptační kriteria: typ testu pro akceptační řízení –Absolutní reference: jednoznačná identifikace požadavku Systémová integrace jako komplexní služba

7 Výběr systémového integrátora 137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách –Formulace celkového vývoje IS –Příprava výběrového řízení –Přihláška do výběrového řízení –Vypracování nabídky dodavateli –Vyhodnocení nabídek –Prezentace nabídek –Úvodní studie –Hodnocení úvodních studií –Uzavření kontraktu –Činnosti po uzavření kontraktu Systémová integrace jako komplexní služba

8 Hodnocení – systémový integrátor –Stabilní firma –Tým specialistů –Reference dosavadních projektů –Integrovaná linie SW, použitelnost v ČR –Dodání služeb (analýzy, projekty, školení, konzultace, po/záruční servis) –Smluvní subdodavatelé –Kvalitní project manager –Schopnost nepředat důvěrné informace, know-how… Systémová integrace jako komplexní služba

9 Hlavní služby systémového integrátora –Podle info strategie vypracuje Úvodní studii –Vypracuje metodiku na přechod na nový IS (odpovědnosti, etapy projektu a jejich výstupy, podmínky předávání, testování…) –Harmonogram projektu –Řídí realizaci projektu, dodávky, subdodávky –Garantuje integraci IS –Zajišťuje dodání služeb (školení, konzultace, po/záruční servis) –Dohlíží na využití dosavadního IS –Navrhuje způsob přechodu na nový IS –Garantuje funkčnost celého nového IS Systémová integrace jako komplexní služba

10 Poptávkový dokument 1.Základní charakteristiky zadavatele 2.Cíle informačního systému 3.Organizace a ekonomika zadavatele 4.Specifikace požadovaných funkcí 5.Datová specifikace 6.Požadavky na IT 7.Struktura nabídky 8.Kriteria výběrového řízení Systémová integrace jako komplexní služba

11 Kriteria výběrového řízení 1.Celková charakteristika firmy (SI) 2.Reference na dosavadní realizace 3.Celková koncepce řešení IS 4.ICT (HW, LAN, internet) 5.SW (základní, ASW, resp. technologický) 6.Projekční metodologie 7.Služby 8.Servis 9.Subdodavatelé 10.Vytížení pracovníků podniku, další nároky 11.Harmonogram řešení 12.Cena 13.Řízení projektu 14.Bezpečnost (realizace projektu) Systémová integrace jako komplexní služba

12 Systémoví integrátoři (výběr) www.abra.cz www.adastra.cz http://www.assecosolutions.eu/cz.html www.auroton.cz www.autocont.cz www.hp.cz www.ibm.com/cz www.jkr.cz www.komix.cz www.oracle.com/cz www.microsoft.com/cze/dynamics www.sap.com/cz Systémová integrace jako komplexní služba

13 ASW IASW TASW MASW Varianty vývoje IS/ICT v podniku

14 strana 14 1. Vlastní vývoj ASW – nákup zbývajících komponent – vlastní integrace Výhody Šitý na míru podniku Inkrementální růst Detailní znalost IS v podniku Konkurence nezná +/- mého IS Rychlá reakce na potřeby koncových uživatelů Nevýhody Vysoké náklady Dlouhá doba řešení Může být nižší Q IASW Nekonzistentnost při fluktuaci řešitelů

15 strana 15 2. Vývoj ASW externí – nákup zbývajících komponent – vlastní integrace Výhody Šitý na míru podniku Inkrementální růst Využití know-how interních a externích řešitelů Konkurence nezná +/- mého IS Nevýhody Vysoké náklady (často vyšší než ve variantě 1) Dlouhá doba řešení (může být kratší než ve variantě 1) Obtížnější integrace Riziko úniku senzitivních informací z mého podniku

16 strana 16 3. Nákup všech komponent od různých subdodavatelů – vlastní integrace Výhody Rychlá realizace Nízké náklady Lze vybrat osvědčená řešení pro jednotlivé aplikace TASW je vyzkoušený u předchozích projektů TASW je parametrický Nevýhody Procesy v podniku se musejí přizpůsobit TASW Při různých subdodavatelích obtížnější integrace Vyšší nároky při integraci na řešitelský tým Případné potíže s údržbou

17 strana 17 4. Nákup celého IS/ICT od generálního dodavatele – systémového integrátora Výhody Nejrychlejší realizace Nízké náklady Lze vybrat osvědčená řešení pro jednotlivé aplikace TASW je vyzkoušený u předchozích projektů TASW je parametrický Systémový integrátor může garantovat komponenty Rozložení rizik mezi podnik a systémového integrátora Nevýhody Procesy v podniku se musejí přizpůsobit TASW Velká závislost na systémovém integrátorovi (seriozní ? stabilní ? …) Riziko úniku senzitivních informací z mého podniku

18 strana 18 5. Tvorba IS od generálním dodavatelem – outsourcing totální/provozu Výhody (viz varianta 4) Snížení nároku na provozní personál Přizpůsobování kapacit ICT potřebám podniku Možnost využití aktuálních technologií Nevýhody (varianta 4) Další závislost na systémovém integrátorovi (seriozní ? stabilní ? …) Další zvýšení rizika úniku senzitivních informací z mého podniku

19 Vybrané právní normy pro práci s informacemi 1/1993 Sb.Ústava České republiky 2/1993 Sb.Usnesení předsednictva Česká národní rady o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku 40/1964 Sb.Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 40/2009 Sb.Trestní zákoník ve znění pozdějších předpisů 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů strana 19

20 Vybrané právní normy pro práci s informacemi 563/1991 Sb.Zákon o účetnictví 123/1998 Sb.Zákon o právu na informace o životním prostředí 148/1998 Sb.Zákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů 246/1998 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností 56/1999 Sb.Zákon o zajištění bezpečnosti informačních systémů 76/1999 Sb. Zákon o zajištění kryptografické ochrany 106/1999 Sb.Zákon o svobodném přístupu k informacím 46/2000 Sb.Zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku (tiskový zákon) 101/2000 Sb.Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů strana 20

21 Vybrané právní normy pro práci s informacemi 121/2000 Sb. Zákon o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon ) 227/2000 Sb. Zákon o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů 365/2000 Sb. Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 231/2001 Sb. Zákon o provozu rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů 366/2001 Sb. Vyhláška Úřadu pro ochranu osobních údajů o upřesnění podmínek stanovených v § 6 a 17 zákona o elektronickém podpisu strana 21

22 Vybrané právní normy pro práci s informacemi 495/2004 Sb, Nařízení vlády, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpis 496/2004 Sb. Vyhláška o elektronických podatelnách 412/2005 Sb. Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. 81/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy 137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách strana 22

23 Vybrané právní normy pro práci s informacemi 378/2006 Sb., Vyhláška o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb 442/2006 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup 300/2008 Sb. Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, (tzv. „zákon o eGovernmentu“) VYHLÁŠKA NÁRODNÍHO BEZPEČNOSTNÍHO ÚŘADU O ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ NAKLÁDAJÍCÍCH S UTAJOVANÝMI SKUTEČNOSTMI, PROVÁDĚNÍ JEJICH CERTIFIKACE A NÁLEŽITOSTECH CERTIFIKÁTU strana 23

24 137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách § 1 Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských společenství a) okruh právnických a fyzických osob, které jsou povinny zadávat veřejné zakázky podle tohoto zákona, b) postup při zadávání veřejných zakázek, c) druhy zadávacích řízení, d) veřejnou soutěž o návrh, e) dohled nad zadáváním veřejných zakázek. strana 24

25 137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách § 21 Druhy zadávacích řízení (1) Tento zákon upravuje tyto druhy zadávacích řízení a) otevřené řízení (§ 27), b) užší řízení (§ 28), c) jednací řízení s uveřejněním (§ 29), d) jednací řízení bez uveřejnění (§ 34), e) soutěžní dialog (§ 35), f) zjednodušené podlimitní řízení (§ 38). strana 25

26 Zajímavé odkazy Výběrová řízení https://zakazky.mendelu.cz/ https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazkaProfilList.seam Veřejné zakázky – směrnice MENDELU http://is.mendelu.cz/auth/dok_server/slozka.pl?id=16025;download= 131230 strana 26


Stáhnout ppt "Integrované informační systémy (cvičení) 2015, Brno Oldřich Trenz."

Podobné prezentace


Reklamy Google