Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZKUŠENOSTI SE SLEDOVÁNÍM A PŘÍNOSY INDIKÁTORŮ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE V KOPŘIVNICI Ing. Hynek Rulíšek Ing. Aleš Dresler, PhD. Městský úřad Kopřivnice Kongresový.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZKUŠENOSTI SE SLEDOVÁNÍM A PŘÍNOSY INDIKÁTORŮ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE V KOPŘIVNICI Ing. Hynek Rulíšek Ing. Aleš Dresler, PhD. Městský úřad Kopřivnice Kongresový."— Transkript prezentace:

1 ZKUŠENOSTI SE SLEDOVÁNÍM A PŘÍNOSY INDIKÁTORŮ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE V KOPŘIVNICI Ing. Hynek Rulíšek Ing. Aleš Dresler, PhD. Městský úřad Kopřivnice Kongresový sál Krajského úřadu Olomouckého kraje Olomouc

2 Zapojování města Kopřivnice do projektů s tématikou MA pilotní projekt MA 21 „Novojičínsko v novém tisíciletí“ v roce seminář ve spolupráci s partnerským Congletonem z GB - ŽP a jeho ochrana, jak získávat veřejnost pro rozhodování o ŽP v roce hodnocení procesu MA 21 ve vztahu k závazkům Aalborgské charty v rámci projektu sdružení evropských samospráv ICLEI v roce řádné členství města Kopřivnice v asociaci NSZM ČR a Deklaraci PZM a MA 21 od roku 2004

3 Vznik sady kritérií pro posuzování MA nárůst počtu měst a obcí v ČR zavádějících MA 21 - potřeba zjišťování úspěšnosti a pokroku zavádění MA 21, porovnávání měst - rozdělení měst do kategorií začátečníci, D, C, B a nejvyšší kategorii A - vytvoření sady 21 kritérií MA 21 PS RVUR pro MA 21 v letech 2003 až každá kategorie vlastní kritéria a jasně měřitelné ukazatele k hodnocení úrovně realizace procesu MA 21

4 Indikátory udržitelného rozvoje jako součást kritérií MA celkem stanoveno 21 kritérií pro všechny 4 kategorie dohromady - ve druhé nejvyšší kategorii B kritéria č.: 15 – Stanovení a sledování vlastních indikátorů MA – Stanovení a sledování mezinárodně standardizovaných indikátorů UR - v nejvyšší kategorii A kritéria 21.1: udržení/zlepšování stávajícího stavu a vlivu na UR dle vlastních nebo standardizovaných indikátorů UR

5 První indikátory UR v Kopřivnici - zpočátku sledování a hodnocení „pouze“ indikátorů z plánů zdraví a kvality života, plánů zlepšování MA 21 a indikátorů k akcím ze strategických dokumentů města – SP a AP - Společné evropské indikátory soustavy ECI (European Common Indicators) - od roku 2005 indikátor A1 Spokojenost s místním společenstvím - od roku 2009 vlastní indikátor Spokojenost obyvatel se státní správou/samosprávou - od roku 2010 indikátor B 10 Ekologická stopa města v rámci pilotního projektu TIMUR - od roku 2012 v souvislosti s podrobným výpočtem ES města indikátor A3 Mobilita a místní přeprava

6 Vytvoření sady specifických místních indikátorů UR - nárůst počtu sledovaných indikátorů vedl k rozhodnutí o vytvoření sady a její doplnění o vlastní specifické indikátory města - ve spolupráci s CI2 vznikla v roce 2014 „Místně specifická sada indikátorů udržitelného rozvoje v Kopřivnici“: - snaha postihnout všechny důležité oblasti života ve městě - několik desítek – problém sledování, vyhodnocování, ztráta přehlednosti - přesná charakteristika oblasti, všeobecná povědomost, snadný způsob zjištění - možnost srovnávání hodnot s městy uplatňujícími MA 21 - rovnoměrné rozdělení do všech 3 pilířů UR (sociální, ekonomický, životní prostředí) - doporučovaný optimální počet je 10 až 15 indikátorů - tým pro UR a komise PZM a MA (3 indikátory ECI, 11 vlastních) Místně specifické indikátory v Kopřivnici

7 Sada specifických místních indikátorů UR 1. Spokojenost obyvatel s místním společenstvím - míra spokojenosti obyvatel se životem ve městě, hodnocení a srovnávání rozvoje měst a kvality života - dotazníkové šetření reprezentativního vzorku obyvatel města - průzkum pravidelně každé 2 roky 2. Spokojenost obyvatel s veřejnou správou - míra spokojenosti obyvatel s veřejnou správou (státní správa, samospráva) ve městě - dotazníkové šetření u náhodně vybraných návštěvníků městského úřadu - průzkum pravidelně každý rok

8 Sada specifických místních indikátorů UR 3. Nápad trestné činnosti a počet přestupků a jiných správních deliktů - počet (nápad) trestných činů zaznamenaných policií na obyvatel dle oficiálních policejních statistik - počet přestupků (veřejný pořádek, občanské soužití, majetek) na obyvatel -sledováno a vyhodnocováno každoročně 4. Počet narozených na 1000 obyvatel - počet narozených dětí s trvalým bydlištěm ve městě na 1000 obyvatel města - vhodné doplnit data zemřelých, přistěhovalých a vystěhovalých - sledováno a vyhodnocováno každoročně

9 Sada specifických místních indikátorů UR 5. Počty vyplacených sociálních dávek - počet vyplacených dávek sociálního příplatku a příspěvku na bydlení v daném kalendářním roce na 1000 obyvatel - zohlednění dávek vyplacených úřadem práce - sledováno a vyhodnocováno každoročně 6. Standardizovaná úmrtnost (evropský standard) na nemoci oběhové soustavy - počet zemřelých na obyvatel evropské standardní populace - počty zemřelých podle příčiny smrti podle věku a počtu obyvatel v jednotlivých věkových skupinách - sledováno a vyhodnocováno každoročně

10 Sada specifických místních indikátorů UR 7. Příjem obce z daně z příjmů PO a z příjmů FO (SVČ) - příjem města z daně z příjmů PO a z příjmů FO samostatně výdělečně činných - míra daňového výnosu města, městem ovlivnitelný pouze ze 30% u FO - sledováno a vyhodnocováno každoročně 8. Vzdělanostní struktura obyvatel - vzdělanostní struktura obyvatel (ZŠ, vyučení, SŠ, VOŠ, VŠ) starší 15 let - vzdělanost populace - základní hodnotící kritérium vyspělosti společnosti - Indikátor je navázán na Sčítání lidí, domů a bytů jednou za 10 let

11 Sada specifických místních indikátorů UR 9. Počet návštěvníků vybraných zařízení města - počet návštěvníků vybraných zařízení města (muzeum automobilů, expozice Zdeněk Burian, Emil Zátopek, historie Kopřivnice, rozhledna na Bílé hoře) - sdělení o významné části návštěvníků města - sledováno a vyhodnocováno za každé zařízení zvlášť a každoročně 10. Spokojenost obyvatel se vzhledem/vizuálním dojmem města - míra spokojenosti obyvatel města s jeho vzhledem - dotazníkové šetření reprezentativního vzorku obyvatel - srovnání s dalšími městy a obcemi - sledováno a vyhodnocováno jednou za 2 roky

12 Sada specifických místních indikátorů UR 11. Ekologická stopa města - komplexní ukazatel, stanovuje množství přírodních zdrojů, které město, její obyvatelé a podniky spotřebují v daném roce - tato spotřeba je přepočtena na odpovídající plochy biologicky produktivní země a výsledek vztažen na jednoho obyvatele města - sledováno a vyhodnocováno jednou za 2 roky

13 Sada specifických místních indikátorů UR 12. Kvalita ovzduší - počet překročení PM10 nad 50 a nad 100 mikrogramů/m 3 - počet dní v roce s překročením 24hodinového imisního limitu pro koncentrace prachových částic (PM10) nad povolený denní limit 50 mikrogramů na m 3 (max. 35 dnů v roce), z toho počet dnů s denním limitem více než 100 mikrogramů na m 3 - měření na nejbližší stanici AIMS ČHMÚ ve Studénce - sledováno a vyhodnocováno každoročně

14 Sada specifických místních indikátorů UR 13. Množství nevytříděného (směsného) KO z celkového množství KO - celkové množství nevytříděného KO v kg na obyvatele a podíl z celkového množství KO - sledováno a vyhodnocováno každoročně 14. Mobilita a místní přeprava - podíl cest různými způsoby dopravy (pěší, na kole, na motocyklu, automobilem, veřejnou hromadnou dopravou ad.) z celkového počtu cest - sledováno a vyhodnocováno jednou za 2 roky v rámci výpočtu ES města

15 Místně specifické indikátory v Kopřivnici

16 Informace o indikátorech sledovaných déle než 5 let 1. Spokojenost obyvatel s místním společenstvím - indikátor ze soustavy ECI – A1 - sledování spokojenosti obyvatel města s životem v Kopřivnici, hodnocení rozvoje města a kvality života v něm - pokládaná otázka: Jak jste spokojen(a) s městem Kopřivnice, jako místem, kde žijete a pracujete? - první hodnocení v roce 2005, následující v roce 2008 (aktualizace SP) - pravidelný průzkum od roku 2008 každé 2 roky

17 Hodnocení - % spokojených a nespokojených občanů města s místním společenstvím Rok % spokojených občanů , , , , ,9 Cílová hodnota indikátoru 95,0 Přínosy ze sledování: - vývoj názorů, postojů, preferencí a potřeb místních obyvatel v čase - zjištěné výsledky slouží jako podklad při plánování dalšího rozvoje

18 Informace o indikátorech sledovaných déle než 5 let 2. Spokojenost obyvatel s veřejnou správou - spokojenost obyvatel s veřejnou správou (státní správa, samospráva) ve městě - sledování indikátoru zavedeno v rámci benchmarkingu jako součást projektů implementace systému kvality řízení na MÚ v Olomouckém a MS kraji - pokládaná otázka: Ohodnoťte práci odboru jako ve škole, výsledná hodnota je průměrem bodů hodnotících úroveň služeb - první hodnocení v roce 2009

19 Hodnocení - % spokojených a nespokojených občanů města se státní správou Přínosy ze sledování: - podklad pro udržování zdokonalování dovedností a kompetencí úředníků MÚ Rok Známka udělena úřadu Spokojenos t občanů s úřadem ,3794,2 % ,3595,2 % ,3799,3 % ,4792,5 % 20141,3696,2 % 20151,3797,1 % Cílová hodnota 1,20-

20 Informace o indikátorech sledovaných déle než 5 let 11. Ekologická stopa města - indikátor ze soustavy ECI – B 10, „zelená vizitka města“ - stanovuje množství přírodních zdrojů spotřebovaných ve městě za rok - stanovuje se v globálních hektarech na 1 obyvatele města - výsledky je možno srovnávat mezi městy, státy, apod. - hodnota ES ve srovnání s ČR (5,7 gha) a městy je vysoká (spotřeba energie 46 %, spotřeba a výstavba 23 %, potraviny 22 %) - průmyslový charakter města, zábor území pro průmyslové areály - závazek ZM z roku 2011 – ES se rovná nebo nižší než 5,87 gha/obyv.

21 Ekologická stopa města Kopřivnice - hodnocení hospodaření s energiemi nejen na majetku města - sledování toků energií a vody u různých energonositelů a jejich spotřebu (domácnosti, podnikatelská sféra, terciální sféra, apod.) Rok ES v gha/oby v. Biokapacita v gha/obyv. Poměr ES/biokapacita 20105,870,4114, ,690,4612,4 2014??? Cílová hodnota<5,87>0,41 - chybí podpora pro sběr vstupních dat od energonositelů, záleží na nich - obtížná kontrola pravdivosti a správnosti dat od cizích zdrojů - žádná finanční podpora nebo zvýhodněné čerpání dotací (u měst zapojených do ES) od státu na vytvoření AP a realizaci konkrétních opatření

22 Ekologická stopa města Kopřivnice

23 Shrnutí a závěr - přínosy sledování IUR - pravidelný průzkum názorů a potřeb skutečných, náhodně vybraných obyvatel města na různá témata - zjištění mínění a nálady obyvatel města při nějaké významné změně v životě města, které dotýká široké veřejnosti - podklad při plánování dalšího rozvoje, zpracování a aktualizaci strategických materiálů města - sledování vývoje významných charakteristik vývoje města - porovnávání vývoje v různých městech v ČR, případně Evropě - podklad pro zvyšování kvality života a životního prostředí ve městě - podklad pro zdokonalování a udržování dovedností a kompetencí úředníků

24

25 ZM a MA21

26 Strategická mapa

27

28 Procesní modely

29 Děkujeme za pozornost Ing. Hynek Rulíšek vedoucí odboru životního prostředí tel , Ing. Aleš Dresler, PhD. Správce procesního modelu tel Městský úřad Kopřivnice


Stáhnout ppt "ZKUŠENOSTI SE SLEDOVÁNÍM A PŘÍNOSY INDIKÁTORŮ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE V KOPŘIVNICI Ing. Hynek Rulíšek Ing. Aleš Dresler, PhD. Městský úřad Kopřivnice Kongresový."

Podobné prezentace


Reklamy Google