Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dopady chystaných změn na distribuci elektřiny v ČR v kontextu EU a SEK Konference o české energetické legislativě Josef Havel – E.ON Distribuce, a.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dopady chystaných změn na distribuci elektřiny v ČR v kontextu EU a SEK Konference o české energetické legislativě Josef Havel – E.ON Distribuce, a.s."— Transkript prezentace:

1 Dopady chystaných změn na distribuci elektřiny v ČR v kontextu EU a SEK Konference o české energetické legislativě Josef Havel – E.ON Distribuce, a.s. 1.listopadu 2012, Praha - Žofín

2 1  Úvod  Kam směřujeme ?  Strategie E.ON  Směrnice Evropského parlamentu a Rady  Aktualizace Státní energetické koncepce  E.ON - Business Model Distribuce 2014.  Pilotní projekty E.ON  Závěr Obsah prezentace

3 33 Minulost Dnes... Zítra? Elektrifikace regionu Kvalita a spolehlivost dodávky energie Nárůst počtu spotřebičů Kvalita a spolehlivost dodávky energie Nárůst ceny energií Rozvoj nových technologií Úspory energie Co budou zákazníci chtít? Budou nás zákazníci vůbec potřebovat? Budou si zákazníci energii sami vyrábět a skladovat? Kde bude role E.ON Distribuce ? Rozvoj využití energie Konkurence

4 4 4 Kam směřujeme? Kde je náš „maják“?

5 5

6 6 Zdroj Týdeník Euro

7 7 „ Magický trojúhelník“ zásobování energiemi Šetrnost k životním prostředí Rentabilita Spolehlivost dodávky Řešení přináší jen integrovaný přístup CO 2

8 8 Naše strategie Cleaner & better energy Čistší a lepší energie

9 9 Jak chápeme význam slova „cleaner“ (čistší)?  Ohleduplnost k přírodě a našemu společnému životnímu prostředí  Využívání obnovitelných zdrojů energie a energeticky efektivních technologií Jak chápeme význam slova „better“ (lepší)?  Lepší než konkurence, zejména v oblasti vnímání zákaznické orientace a poměru výkon/cena  Atraktivní produkty a služby pro zákazníky  Poskytování energetických řešení s využitím efektivních a moderních technologií

10 Naše strategie Strategické priorityImplementace Investice – nižší kapital, vyšší hodnota Investice v oblasti distribuce pro maximální kvalitu a spolehlivost dodávky, využití moderních technologií Výkonnost –výkonná a efektivní organizace Projekt E.ON 2.0 Nejlepší NPS skóre v ČR Atraktivní produkty a služby pro zákazníky EVROPA Zaostřené na synergetické uspořádání MIMO EVROPU Cílený růst VÝKON Efektivita a efektivní organizace Cleaner & better energy INVESTICE Méně kapitálu, větší hodnota Mise skupiny E.ON Czech do roku 2015: „Máme řešení Vašich energetických potřeb!“ Koncern E.ONSkupina E.ON Czech Čistší a lepší energie

11 11 Směrnice Evropského parlamentu a Rady  Permanentní změny legislativy snižují ochotu investovat do energetiky  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES ze dne 23. dubna 2009 o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů, aby byly splněny závazky Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů  Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. září 2012 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/.../EU o energetické účinnosti,

12 12 Směrnice Evropského parlamentu a Rady  Členské státy by měly na základě objektivních a nediskriminačních kritérií určit, kteří distributoři energie nebo maloobchodní prodejci energie by měli mít povinnost splnit cíl úspor energie u konečného uživatele stanovený touto směrnicí – 1,5%  Při stanovování opatření ke zvýšení energetické účinnosti by měl být zohledněn prospěch a úspory získané při širokém využití nákladově efektivních technologických inovací, například inteligentních měřičů.  V případě elektrické energie a v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou, pokud se zavádění inteligentních měřicích přístrojů vyhodnotí pozitivně, mělo by být do roku 2020 inteligentními měřicími systémy vybaveno alespoň 80 % spotřebitelů

13 13 Směrnice Evropského parlamentu a Rady  Směrnice 2009/72/ES požaduje, aby členské státy zajistily zavedení inteligentních měřicích systémů, které podpoří aktivní účast spotřebitelů na trzích s dodávkami elektřiny  „inteligentním měřicím systémem“ - elektronický systém, který může měřit spotřebu energie, přičemž oproti běžnému měřiči poskytuje více informací, a může přenášet a přijímat údaje za použití určité formy elektronické komunikace;  Pokud budou nainstalovány inteligentní měřiče, společnosti by jich neměly využívat k neodůvodněnému zpětnému účtování.

14 14 Jakým směrem se máme pohybovat, abychom dosáhli našeho cíle ?

15 15 Aktualizace Státní energetické koncepce ČR  Potřeba obnovy zastaralé (40 a více let) a budování nové síťové infrastruktury a její diverzifikace  Umožnit připojení a řízení provozu distribuovaných zdrojů včetně lokální akumulace  Relativně omezené možnosti využití VTE a FVE  V budoucnu je možné a vhodné využít FVE jako zdroj malých výkonů na budovách doplněných lokální efektivní akumulací elektřiny  OZE min. do roku 2030 doplňkový rozptýlený zdroj, který neřeší hlavní energetickou spotřebu a může spoluvytvářet ostrovy energetické stability  Veřejná akceptaci jaderné energetiky !?

16 16 Aktualizace Státní energetické koncepce ČR  Zajistit do roku 2030 rozšíření a obnovu prostředků dálkového řízení spotřeby za technologie inteligentního měření a jejich integraci do systémů řízení výkonu distribučních soustav spolu s řízením distribuované výroby a akumulace k zajištění optimálního využití DS a spolehlivosti provozu (koncepce inteligentních sítí).  Zajistit obnovu a rozvoj distribučních sítí včetně nástrojů řízení a stanovení technických podmínek připojovaných zdrojů a spotřeby do roku 2020 tak, aby umožňovaly připojení a provoz všech nových distribuovaných zdrojů podle požadavků investorů a dále uspokojovaly požadavky na kapacity spotřeby zajišťující rozvoj tepelných čerpadel, nabíjení elektromobilů a místní akumulace jako součást nízkoenergetických domů. Zajistit dlouhodobou udržitelnost a provozovatelnost sítí i při podílu decentralizovaných zdrojů v DS nad 60 % celkového instalovaného výkonu a jejich přednostním provozu).

17 17 Aktualizace Státní energetické koncepce ČR - tématika OZE  Zajistit do roku 2020 dostatečnou kapacitu v distribučních soustavách pro splnění všech požadavků na připojení obnovitelných zdrojů, a to jak prostřednictvím rozvoje kapacit DS, tak zejména efektivním řízením existujících sítí a stanovením a plněním technických podmínek zdrojů i sítí.  Zajistit přednostní přístup pro OZE a maximálně zjednodušit administrativní procesy při jejich připojování. Pro malé zdroje do 30 kW zajistit jejich nárokové připojení do sítí ve lhůtách a za technických podmínek stanovených legislativou.  Zajistit v maximální možné míře integraci OZE do mechanismů řízení rovnováhy ES, zejména prostřednictvím inteligentních distribučních sítí a řízením OZE připojených do DS.

18 18 Aktualizace Státní energetické koncepce ČR  Zrychlit povolovací procedury výstavby distribučních sítí, zajistit přístup k pozemkům a zabezpečit finanční zdroje pro obnovu a rozvoj DS (motivační regulace pro provozovatele, vyšší účast žadatelů na vyvolaných nákladech připojení, stabilní a dlouhodobý regulační rámec).  Zajistit rozvoj distribučních soustav a dostatek kapacit pro nárůst spotřeby elektřiny v domácnostech a službách i pro požadavky na nové odběry v rámci rozvoje regionů. Zajistit dostatek kapacit a technické podmínky pro připojení všech decentralizovaných zdrojů (do roku 2020) včetně zajištění parametrů kvality elektřiny.  Zabezpečit schopnost DS v případě rozpadu přenosové sítě pracovat střednědobě v ostrovních provozech a zajistit minimální úroveň dodávek elektřiny nezbytnou pro obyvatelstvo a kritickou infrastrukturu. V této souvislosti zajistit aktualizaci územních energetických koncepcí krajů tak, aby směřovaly k zabezpečení schopností ostrovních provozů v havarijních situacích zejména pro města nad 50 tis. obyvatel.

19 Povinnosti provozovatele distribuční soustavy (PDS) (současný stav) Dle Energetického zákona: PDS zajišťuje : spolehlivé a bezpečné provozování, obnovu a rozvoj DS  řídí toky elektřiny : ve spolupráci s PDS a PPS  je dále povinen dle §25 odst. 11: : připojit k distribuční soustavě zařízení každého a umožnit distribuci elektřiny každému, kdo o to požádá a splňuje podmínky připojení a obchodní podmínky stanovené PPDS, s výjimkou případu prokazatelného nedostatku kapacity v DS nebo při ohrožení spolehlivého a bezpečného provozu distribuční nebo přenosové soustavy,

20 20 Klíčové cíle pro skupinu E.ON Czech  Zajistit spolehlivou, bezpečnou a kvalitní dodávku elektřiny způsobem šetrným k životnímu prostředí za konkurence schopné a přijatelné ceny a to i v krizových situacích.  Nejlepší skóre NPS* na českém energetickém trhu  Atraktivní produkty a služby pro řešení potřeb zákazníků  Rozvoj nových aktivit ( např. Energy Efficiency, Smart Mobility, Load Management, Energy Management, Energy Contracting, New Technology)  Investovat nejméně 750 mil. EUR do roku 2016 v oblasti distribuce, aby bylo možné pokrýt stávající i budoucí nároky na distribuční síť, dodržet závazky vůči regulátorovi a připravit se na start „chytrých sítí“. * NPS = Net Promoter Score

21 21 Business Model Distribuce 2014.  Začátkem června 2012 byl zahájen restrukturalizační projekt Business Model Distribuce 2014.  Jeho cílem je připravit distribuční část skupiny E.ON Czech Holding s předstihem na očekávané vnější legislativní a regulační změny a reagovat na požadavky úsporného koncernového projektu E.ON 2.0, který je pro nás závazný.  Nyní probíhá koncepční fáze projektu BMD 2014, která hledá způsob řešení.  Implementace výstupů projektu v roce 2013

22 22 Business Model Distribuce 2014.  Těžištěm prací je především analýza procesů a činností rozdělených na tři hlavní oblasti a to vlastnictví distribučního majetku a licencí včetně strategie distribuce, řízení prací a výkon prací na distribučním zařízení.  Cílem projektu je zjednodušit procesy, zvýšit efektivitu organizace a dosáhnout požadovaných úspor. Předpokládáme, že výsledkem analýzy bude zejména nové a přesnější rozdělení řídících kompetencí a výkonu činností.  Pro vlastníka distribučního majetku tj. E.ON Distribuce, a.s. bude veškeré práce na distribučním zařízení řídit společnost E.ON Česká republika, zatímco E.ON Servisní s.r.o. bude tyto práce vykonávat.

23 23 Pilotní projekty řešení provozu OZE v DS s ohledem na technické a legislativní podmínky v ČR a)Regulace Q u VN výroben b)Dynamické řízení úrovně HRT c)Regulační distribuční transformátory d)Kombinace výše uvedeného

24 24 Důvod pilotních projektů: Vzrůstající podíl OZE v DS položka/činnostDS bez OZEDS s OZEŘeší projekt Rozkolísanost napětí (plusová odchylka) NEANO Stížnosti na přepětíNEANO Přenastavování odboček u DTRNEANO Vadné manipulace provozovatelů FVENEANONE Zpětné toky P do vyšších nap. hladinNEANONE CAPEX a OPEX výdaje v důsledku provozu OZE NEANO

25 25 Výstupem pilotních projektů v E.ON Distribuce, a.s.  Stabilizace napětí ve VN a NN sítích v souvislosti s rozptýlenou výrobou  Automatizace sítí VN  Změna účiníku dodávky ze všech OZE může vyvolat změnu bilance jalového výkonu PS/DS až 1400 MVAr. Využitelnost regulace Q (resp. účiníku) u zdrojů OZE pro dispečerské řízení ES:  Napěťové poměry v PS lze pomocí regulace účiníku (dodávky Q) OZE výrazně ovlivňovat, a to plošně i cíleně v určité oblasti. Vlastní ovládání jednotlivých zdrojů bude zajišťovat dispečinky 110 kV podle potřeb provozu i podle požadavků provozu PS.  E.ON Distribuce, a.s připravuje na svém dispečerském pracovišti sítí 110 kV systém pro řízení P a Q na zdrojích OZE (FVE)

26 26 Automatizace VN sítí – pilotní testování „Reclosers” Harmonogram Popis Současný stav Náklady 2012:Investice 40.000 € Základní funkce -Automatické rozdělení hlavních VN linek -Automatické obnovení dodávky nezasaženého úseku VN linky -Řešení problémů bez omezení zákazníků -Dlouhé VN linky – automatické rozpojení linek -Automatické spínání důležitých zákazníků -Ochranné funkce - nadproudové, zkratové, podpěťové, Získání technických zkušeností (kontrolní, poruchový, údržba). Analýza možného ovlivnění SAIDI/SAIFI díky „reclosers” v DS Porovnání CAPEX a OPEX nákladů na rollout versus regulační bonus za vyšší kvalitu Cíle Ověření možnosti zvýšení SAIDI/SAIFI využitím inteligentních prvků VN sítě, díky vyššímu vlivu na S/S – kvůli rozsahu nadzemních vedení (příprava na novou metodiku regulace kvality elektřiny – bonus/malus) Studie „Automatizace VN sítí” připravena universitou v Plzni – zkušební testování Reclosers Technické řešení od EGC (konzultace), lokalizace reclosers na VN lince „Kasejovice“ Technické řešení připraveno před objednávkou 2012 Pilotní testování Vyhodnocení 2013 2014

27 27 Stabilizace napětí v sítích NN a VN 2012: 150.000 € 2013: 70 000 € Očekávané výstupy: Užití nástrojů dle nové legislativy (regulace P/Q) Redukce CAPEX/OPEX nákladů způsobených distribuovanou výrobou Redukce OPEX nákladů Splnění garantovaných standardů PQ Získání technického know-how a provozního know-how Analýza 3 možností a jejich vliv na změny napětí v sítích VN a NN – zvýšení kvality elektřiny - 3 probíhající dílčí projekty: 1.Regulace – napěťové odbočky on load tap changer control (110/22kV) 2.Dodávka Q do VN sítě 3.Regulační transformátor (22/0,4 kV) Regulace – přepínač odboček pro přepínání pod zatížením (110/22kV) analytická fáze (kalkulační model) – hotovo praktická fáze – v přípravě Dodávka Q do VN sítě analytická fáze (kalkulační model) – hotovo praktická fáze – v přípravě – vyjednávání se 2 dodavateli pilotních produktů Regulační transformátor(22/0,4 kV) 2 dodavatelé (Siem. a MR) v jednání, projekt připraven před objednáním Zvýšení důvěry zákazníků na kvalitu elektřiny v NN sítích Zvýšení objemu výroby do DS (obnovitelné zdr.) Snížení nákladů OPEX – např. výměna poškozených pojistek 2012 Příprava 2013 2014 ProvozVyhodnocení Harmonogram/ Náklady Popis Současný stav Cíle

28 Smart metering Popis Analýza chování zákazníka v závislosti na změně ceny el. energie – instalace smart měřičů Optimalizace spotřeby energie s využitím chytrých prvků Analýza potenciálních úspor v oblasti měření Cíle Testování smart meteringových elektroměrů s cílem analyzovat jejich přidanou hodnotu pro jednotlivé členy energetického trhu výsledek CBA studie dle požadavku směrnice EU 2009/72 byl pro implementaci v ČR negativní

29 Regulátor pro FVE – podporovaná řešení z pohledu distibuce Harmonogram Cíle Současný stav Popis 2011 Pilotní projekt Rollout 2012 2013 Accumulation /water heater Transparency Climatization Heating Zařízení měří toky energií a v případě přetoku energie do distribuční soustavy spíná tepelné spotřebiče domácnosti (akumulace do vody je nejjednodušší způsob Akumulace, v budoucnu by mohly nahradit baterie) Řešení umožňující zákazníkovi se střešní instalací FVE optimalizovat spotřebu své domácností a zvýšit tak využití energie z obnovitelných zdrojů a minimalizace přetoků do distribuční sítě Pilotní projekty potvrdily teoretická očekávání a předpoklady Rollout produktu v 10/2012

30 30 Kde je naše cílová stanice? Která kolej nebude „slepá“?

31 31Smart_Grid_18.1.2010 Realizing the Smart Grid Vision Costumers are changing how they use energy – e.g. E-mobility, home generation and energy management Energy sources are changing – integration of more renewable sources in the energy network New grid technology – embedded in the energy system Automation & Integration – the advanced energy system integrates sustainable energy seamlessly and conveniently into everyday life 2030

32 Děkuji za pozornost josef.havel@eon.cz 32


Stáhnout ppt "Dopady chystaných změn na distribuci elektřiny v ČR v kontextu EU a SEK Konference o české energetické legislativě Josef Havel – E.ON Distribuce, a.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google