Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DOTACE PRO JEDNOTKY SDH OBCÍ Zabezpečuje MV – GŘ HZS ČR ze státního rozpočtu v rámci rozpočtové kapitoly MV. Úsek IZS a OŘ HZS Libereckého kraje plk. Mgr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DOTACE PRO JEDNOTKY SDH OBCÍ Zabezpečuje MV – GŘ HZS ČR ze státního rozpočtu v rámci rozpočtové kapitoly MV. Úsek IZS a OŘ HZS Libereckého kraje plk. Mgr."— Transkript prezentace:

1 DOTACE PRO JEDNOTKY SDH OBCÍ Zabezpečuje MV – GŘ HZS ČR ze státního rozpočtu v rámci rozpočtové kapitoly MV. Úsek IZS a OŘ HZS Libereckého kraje plk. Mgr. Jaromír Lebeda plk. Mgr. Josef Málek

2 PROGRAM „DOTACE PRO JEDNOTKY SDH OBCÍ“ Poskytovatel: Česká republika, prostřednictvím MV-GŘ HZS ČR ze státního rozpočtu v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra. Podprogramy na rok 2016: Podprogram 1 – pořízení nového dopravního automobilu (dále jen „DA“) Podprogram 2 – stavba požární zbrojnice Podprogram – pořízení a rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky (již běží) Podprogramy na rok 2017: Podprogram 1 – pořízení a rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky Podprogram 2 – pořízení nového dopravního automobilu (dále jen „DA“) Podprogram 3 – stavba požární zbrojnice

3 PROGRAM „DOTACE PRO JEDNOTKY SDH OBCÍ“ Účel / předmět dotace – rok 2016, 2017: Podprogram – pořízení nového dopravního automobilu (dále jen „DA“) Dotace může být poskytnuta na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany: pokud je zařazena v kategorii plošného pokrytí JPO II, JPO III nebo JPO V, pokud není vybavena DA nebo osobním automobilem (s kabinou osádky se sedadly pro 8 a více osob, vybaveným zvláštním výstražným zařízením) vyrobeným v roce 2000 a později. Dotace může dosáhnout až 50 % nákladů akce v běžném roce, maximálně však 450 tis. Kč. Dopravní automobil (DA) je vyroben na podvozku kategorie 1 pro městský provoz nebo kategorie 2 pro smíšený provoz, s celkovou hmotností nepřesahující 3500 kg, v provedení základním a s kabinou osádky se sedadly pro nejméně 8 osob. Každý případ odlišný od výše uvedeného je nutné posuzovat individuálně, formou mimořádné konzultace na MV-GŘ HZS ČR za přítomnosti zástupce příslušného HZS kraje.

4 PROGRAM „DOTACE PRO JEDNOTKY SDH OBCÍ“ Účel / předmět dotace – rok 2016, 2017: Podprogram – stavba požární zbrojnice Dotace může být poskytnuta na rekonstrukci anebo výstavbu nové požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany, pokud je zařazena v kategorii plošného pokrytí JPO II, JPO III nebo JPO V. Dotace může dosáhnout až 50 % nákladů akce v běžném roce, maximálně však 4,5 mil. Kč. Budova rekonstruované požární zbrojnice musí být v majetku obce zřizující jednotku SDH obce.

5 PROGRAM „DOTACE PRO JEDNOTKY SDH OBCÍ“ Oprávněný žadatel (rok 2016, 2017): Podprogram – pořízení nového dopravního automobilu (dále jen „DA“) Podprogram – stavba požární zbrojnice Dotace může být poskytnuta pouze těm obcím, jejichž jednotka sboru dobrovolných hasičů obce je v rámci plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany zařazena v kategoriích JPO II, JPO III nebo JPO V.

6 PROGRAM „DOTACE PRO JEDNOTKY SDH OBCÍ“ Účel / předmět dotace(rok 2017): Podprogram – pořízení a rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky 1.pořízení nové cisternové automobilové stříkačky 2.technické zhodnocení rekonstrukcí CAS 32 – T 815 Dotace může být poskytnuta na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky do vybavení jednotky požární ochrany: pokud je zařazena v kategorii plošného pokrytí JPO II nebo JPO III, pokud není vybavena CAS vyrobenou v roce 2001 a později, pokud není vybavena CAS pořízenou s přispěním dotace poskytované MV – generálním ředitelstvím HZS ČR (netýká se technického zhodnocení rekonstrukcí CAS 32 – T 815 v souladu technicko-přejímacími podmínkami, podle kterých byla zařazena k jednotkám požární ochrany). Dotace se poskytuje na CAS 7,5, CAS 10, CAS 15 nebo CAS 20 může dosáhnout až 70 % nákladů akce v běžném roce, maximálně však 2,5 mil. Kč.

7 PROGRAM „DOTACE PRO JEDNOTKY SDH OBCÍ“ Účel / předmět dotace (rok 2017): Podprogram – pořízení a rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky Dotace může být poskytnuta také na technické zhodnocení rekonstrukcí CAS 32 – T 815 ve vybavení jednotky požární ochrany, pokud je zařazena v kategorii plošného pokrytí JPO II nebo JPO III. Dotace může být poskytnuta na: technické zhodnocení rekonstrukcí (dále jen „rekonstrukce“) CAS 32 – T 815 v souladu technicko- přejímacími podmínkami, podle kterých byla zařazena k jednotkám požární ochrany. Dotace může dosáhnout až 50 % nákladů akce v běžném roce, maximálně však 1,5 mil. Kč. rekonstrukcí CAS 32 – T 815 na provedení speciální redukované pro šest osob. Dotace může dosáhnout až 50 % nákladů akce v běžném roce, maximálně však 2 mil. Kč. Každý případ odlišný od výše uvedeného je nutné posuzovat individuálně, formou mimořádné konzultace na MV-GŘ HZS ČR za přítomnosti zástupce příslušného HZS kraje.

8 PROGRAM „DOTACE PRO JEDNOTKY SDH OBCÍ“ Oprávněný žadatel (2017): Podprogram – pořízení a rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky Dotace může být poskytnuta pouze těm obcím, jejichž jednotka sboru dobrovolných hasičů obce je v rámci plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany zařazena v kategoriích JPO II, JPO III za splnění dalších výše uvedených podmínek. pokud není vybavena CAS vyrobenou v roce 2001 a později, pokud není vybavena CAS pořízenou s přispěním dotace poskytované MV – generálním ředitelstvím HZS ČR (netýká se technického zhodnocení rekonstrukcí CAS 32 – T 815 v souladu s technicko-přejímacími podmínkami, podle kterých byla zařazena k jednotkám požární ochrany).

9 PROGRAM „DOTACE PRO JEDNOTKY SDH OBCÍ“ Postup při podání žádosti (rok 2016): Podprogram 1 - pořízení nového dopravního automobilu (dále jen „DA“) Podprogram 2 – stavba požární zbrojnice Dotaci lze poskytnout pouze na základě písemné žádosti obce, na formuláři podle vzoru vydaného GŘ HZS ČR (dále jen „žádost“). Žádost podává obec prostřednictvím příslušného HZS kraje nejpozději do 29. února 2016. Žádosti o dotace na rok 2016, vyhlášené v souladu s vydanými zásadami (dotace na pořízení nových dopravních automobilů a stavbu požárních zbrojnic pro jednotky požární ochrany obcí kategorií JPO II, JPO III a JPO V), podávají obce na příslušné HZS krajů GŘ HZS ČR vyhodnotí žádosti o dotace na rok 2016, vyhlášené v souladu s těmito zásadami, nejpozději do 30. dubna 2016.

10 PROGRAM „DOTACE PRO JEDNOTKY SDH OBCÍ“ Postup při podání žádosti (rok 2017): Podprogram 1 – pořízení a rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky Podprogram 2 – pořízení nového dopravního automobilu (dále jen „DA“) Podprogram 3 – stavba požární zbrojnice Dotaci lze poskytnout pouze na základě písemné žádosti obce, na formuláři podle vzoru vydaného GŘ HZS ČR (dále jen „žádost“). Žádost podává obec prostřednictvím příslušného HZS kraje nejpozději do 30. dubna roku předcházejícímu tomu, v němž má být dotace poskytnuta. GŘ HZS ČR může pro příslušný rozpočtový rok rozhodnout o změně tohoto termínu.

11 PROGRAM „DOTACE PRO JEDNOTKY SDH OBCÍ“ Nezbytné náležitosti žádosti: Žadatel o dotaci musí v žádosti garantovat vyčlenění finančních prostředků na spolufinancování akce z vlastních popřípadě i jiných zdrojů v závislosti na: vyhlášené maximální výši dotace, vyhlášeném maximálním procentuálním podílu dotace na nákladech akce v běžném roce. Součástí žádosti je formulář „Kritéria pro vyhodnocení žádosti o dotaci“, podle vzoru vydaného GŘ HZS ČR (dále jen „Kritéria“). Součástí Kritérií je stanovisko HZS kraje. HZS kraje potvrdí správné vyplnění Kritérií a doporučí nebo nedoporučí poskytnutí dotace z hlediska: účelnosti pořízení nebo rekonstrukce požární techniky ve smyslu ustanovení přílohy č. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, b) účelnosti stavby požární zbrojnice pro jednotku SDH v souladu s požadavky ČSN 735710 Požární stanice a požární zbrojnice.

12 PROGRAM „DOTACE PRO JEDNOTKY SDH OBCÍ“ Nezbytné náležitosti žádosti: Součástí žádosti na stavbu musí být: výpis z katastru nemovitostí, originál, nebo jeho úředně ověřená kopie, přičemž výpis nesmí být starší 6 měsíců k datu podání žádosti, kopie snímku katastrální mapy s vyznačením předmětného objektu, která není starší 6 měsíců k datu podání žádosti – vydaný katastrálním úřadem, projektový záměr (studie) na stavbu požární zbrojnice, odborné stanovení ceny stavebních prací a dodávek včetně specifikace prací, k nimž se váže tato žádost. Nedoporučení žádosti ze strany HZS kraje je důvodem k vyřazení žádosti z hodnocení. Dotace na stavbu požární zbrojnice se poskytuje pouze jednou.

13 PROGRAM „DOTACE PRO JEDNOTKY SDH OBCÍ“ Ostatní informace (rok 2016): Podprogram 1 - pořízení nového dopravního automobilu (dále jen „DA“) Podprogram 2 – stavba požární zbrojnice Ostatní informace (rok 2017): Podprogram 1 – pořízení a rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky Podprogram 2 – pořízení nového dopravního automobilu (dále jen „DA“) Podprogram 3 – stavba požární zbrojnice Více informací, zásady, formuláře, … = Webové stránky MV-GŘ HZS ČR / nabídky a zakázky / dotace a granty / Investiční dotace pro JSDH obcí http://www.hzscr.cz/clanek/dotace-obcim-na-reprodukci-pozarni-techniky-649464.aspx

14 plk. Ing. Jiří Kovalský, Ph.D. Územní odbor Semily ředitel Tel.: 950 485 140 jiri.kovalsky@hzslk.cz plk. Ing. Petr Bartoň Územní odbor Jablonec n. N. ředitel Tel.: 950 481 140 petr.barton@hzslk.cz plk. Mgr. Jan Málek Územní odbor Česká Lípa ředitel Tel.: 950 475 140 jan.malek@hzslk.cz Konzultace: plk. Mgr. Jaromír Lebeda náměstek ředitele pro úsek IZS a OŘ Tel.: 950 470 060 jaromir.lebeda@hzslk.cz plk. Mgr. Josef Málek vedoucí oddělení IZS a služeb KŘ pověřen řízením ÚO Liberec Tel.: 950 470 180 josef.malek@hzslk.cz


Stáhnout ppt "DOTACE PRO JEDNOTKY SDH OBCÍ Zabezpečuje MV – GŘ HZS ČR ze státního rozpočtu v rámci rozpočtové kapitoly MV. Úsek IZS a OŘ HZS Libereckého kraje plk. Mgr."

Podobné prezentace


Reklamy Google