Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

4. Etika a veřejná politika. Normativní modely veřejných politik. Témata: 1.- Hodnotové zakotvení veřejných politik 2.- Normativní modely veřejných politik.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "4. Etika a veřejná politika. Normativní modely veřejných politik. Témata: 1.- Hodnotové zakotvení veřejných politik 2.- Normativní modely veřejných politik."— Transkript prezentace:

1 4. Etika a veřejná politika. Normativní modely veřejných politik. Témata: 1.- Hodnotové zakotvení veřejných politik 2.- Normativní modely veřejných politik 3.- Etika ve veřejné politice Prameny: Brown, B.: Etika a tvorba veřejné politiky ve střední a východní Evropě. In: Potůček, M. a kol: Veřejná politika. Praha, Sociologické nakladatelství 2005, s. 353-383. Dror, Y.: Public Policy Reexamined. San Francisco, Chandler 1968. Chapter 12A Critical Survey of Normative Models of Public Policymaking, pp. 129-153. Chapman, R.A. (ed.): Etika ve veřejné službě pro nové tisíciletí. Praha, Sociologické nakladatelství 2003. Paterová, H.: Etické aspekty analýzy a tvorby veřejných politik. In: Veselý, A. – Nekola, M. (eds.): Analýza a tvorba veřejných politik. Praha, Sociologické nakladatelství 2007, s. 121-137. Potůček, M. – Musil, J. – Mašková, M. (eds.): Strategické volby pro Českou republiku. Teoretická východiska. Praha, Sociologické nakladatelství 2008. Kapitola C. Vývojové orientace, s. 247-342. Potůček, M.: Křižovatky české sociální reformy. Praha, Sociologické nakladatelství 1999. Kapitoly A1 (Lidský potenciál a sociální politika), a A2 (Lidská práva a sociální politika), s. 14-44. Potůček, M. – LeLoup, L.: Přístupy k veřejné politice. In: Potůček, M. a kol: Veřejná politika. Praha, Sociologické nakladatelství 2005, s. 9-31.

2 \ Otázka: Jaké hodnoty, normy a cíle orientují veřejné politiky a jejich aktéry – a proč? Etika a veřejná politika. Normativní modely veřejných politik a) Hodnotové zakotvení veřejných politik Hodnotové zakotvení veřejných politik je funkčním průmětem obecnější potřeby lidských civilizací koordinovat akce jednotlivců a skupin a předvídat reakce ostatních zúčastněných aktérů (… a tím snižovat transakční náklady těchto akcí). Veřejné politiky přitom musejí respektovat (ale někdy přesahují) pole hodnot těchto aktérů. Příklady z historie: Chamurabiho zákoník, Bible, Korán, Deklarace práv člověka (Francouzská revoluce, 1789), Všeobecná deklarace lidských práv (OSN, 1948) Listina základních lidských práv a svobod (ČR, 1992), Sociální doktrína pro Českou republika (ČR, 2002) http://www.mpsv.cz/scripts/clanek.asp?1g=1&id=872 http://www.mpsv.cz/scripts/clanek.asp?1g=1&id=872 EtikaHodnoty Doktríny, ideologie Principy, normy (včetně práva), kodexy Veřejné zájmy Programy Veřejné politiky Zřetězení pojmů:

3 a) Hodnotové zakotvení veřejných politik - kontexty Etika a veřejná politika. Normativní modely veřejných politik Příklad: V jakých hodnotových kontextech může operovat zástupce občanů – volený poslanec? Vlastní svědomí (zvnitřněné hodnoty) Veřejné zájmy, vyjádřené např. v obecných programových dokumentech (vládní prohlášení, program politické strany) Skupinové zájmy (lobbying, korupce) Prospěch vlastní politické strany a/nebo poškození ostatních Vlastní prospěch

4 \ Otázka: Jaké může být hodnotové zakotvení veřejných politik? Etika a veřejná politika. Normativní modely veřejných politik b) Normativní modely veřejných politik Volba toho či onoho modelu má velký praktický dopad na formování a realizaci konkrétních veřejných politik i na volbu užívaných nástrojů. Společnosti, které jsou hodnotově rozštěpeny, nejsou schopny dlouhodobě odolávat tlaku vnějšího prostředí a/nebo vnitřnímu pnutí. Buď se transformují (reformy, revoluce) nebo zanikají. A. UtilitarismusB. Rawlsův princip spravedlnosti C. Neoliberalismus (libertinismus) D. Úplné rovnostářství E. Konservativismus – zachování institucionálních hodnot F. Ekonomický růst G. Zmenšení nerovnosti Millennium Development Goals Program http://ceses.cuni.cz H. Kritérium lidské důstojnosti I. Kultivace a uplatnění lidského potenciálu – kvalita života Zpráva o lidském rozvoji. Česká republika 2003. http://ceses.cuni.cz J. Udržitelný rozvoj Průvodce krajinou priorit pro Českou republiku http://ceses.cuni.cz

5 Politické ideologie a klíčové orientace Politické ideologie: Liberalismus Socialismus Konzervatismus Environmentalismus Totalitní politické ideologie Fašismus a nacismus Komunismus Neonacionalismus Klíčové orientace: Hledání rovnováhy mezi růstem, blahobytem, důrazem na trh a deregulaci, na individuální rozvoj a omezení role státu a důrazem na sociální spravedlnost, sociální rovnost, politická práva, sociální soudržnost a sociální stát Nové výzvy: kvalita životního prostředí a bezpečnost

6 Kritéria společenského rozvoje Kvalita a udržitelnost života Hospodářská konkurence- schopnost (Ekonomická dimenze) Sociální soudržnost (Sociální dimenze) Životní prostředí (Environ- mentální dimenze) Bezpečnost (Bezpečnostní dimenze) Hrubý domácí produkt, nebo…?

7 Konfrontace hodnot neudržitelných a udržitelných Josef Vavroušek: Hledání lidských hodnot slučitelných s udržitelným … Hodnoty evropské civilizace, vztahující se k neudržitelným trendům rozvoje Hodnoty slučitelné s udržitelným způsobem života 1. Vztah člověka k přírodě Kořistnický vztah k příroděVědomí sounáležitosti s přírodou 2. Vztah lidského individua ke společnosti Jednostranné důrazy buď na individualismus a soutěživost (typické pro "reálný kapitalismus") nebo na kolektivismus (typický pro "reálný socialismus" Vyvážený důraz na jednotlivce a kolektiv, doplnění soutěživosti kooperací 3. Vztah k toku času a smyslu dějin Posedlost ideou kvantitativního růstuDůraz na kvalitativní rozvoj lidské společnosti 4. Vztah ke smyslu vlastního života Hédonistická orientace a konzumní způsob života Důraz na kvalitu života, uvědomělou skromnost a odříkání se věcí zbytných 5. Vztah ke svobodě a k odpovědnosti Jednostranný důraz na lidská práva a svobody, eroze vědomí spoluzodpovědnosti za běh věcí Respektování symetrie lidských práv a svobod s odpovědností

8 b) Normativní modely veřejných politik Josef Vavroušek: …způsobem života. Literární noviny, IV, č. 49 (9.12.), s. 1 a 3. Hodnoty evropské civilizace, vztahující se k neudržitelným trendům rozvoje Hodnoty slučitelné s udržitelným způsobem života 6. Vztah k úrovni našeho poznání "Pýcha rozumu"Opatrnost při všech zásazích do přírody i do společnosti 7. Vztah k vlastnímu životu Odcizení člověka jeho vlastnímu životu, oslabení pudu sebezáchovy a zpětných vazeb umožňujících korigovat nesprávné nebo neúspěšné jednání Obnovení pudu sebezáchovy lidí 8. Vztah k budoucím generacím Preferování krátkodobých zájmů nad zájmy dlouhodobými a trvalými Respektování dlouhodobých důsledků lidských činností 9. Vztah k odlišným názorům a jiným civilizacím Netolerance k názorům jinýchVzájemná tolerance 10. Vztah k věcem společným Rezignace na spolurozhodování o společných záležitostech Rozvoj participativní demokracie

9 \ Etika a veřejná politika. Normativní modely veřejných politik c) Etika ve veřejné politice Hodnoty se promítají do vymezení sociálních problémů a na ně navazujících veřejných zájmů, do obsahu veřejně politických doktrín, programů a norem. Ovlivňují volbu a způsoby užití veřejně politických nástrojů. Orientují činnost aktérů (včetně etických kodexů). Vstupují do procesů výchovy, případně přesvědčování či indoktrinace. Příklady hodnotových dilemat ve veřejné politice: Sledovat ekonomický růst nebo udržitelný rozvoj? Dát povel k sestřelení dopravního letadla plného cestujících, uneseného teroristy a ohrožujícího bezpečnost obyvatelstva? Jak financovat politické strany? (členské příspěvky, dotace ze státního rozpočtu, sponzorské dary, podnikání, riziko černých fondů…)

10 \ Etika a veřejná politika. Normativní modely veřejných politik c) Etika ve veřejné politice Etika ve veřejně politickém poradenství Poradci mohou vystupovat v několika rolích (které se mohou prolínat, doplňovat nebo si protiřečit): nezávislí experti, technologové veřejné politiky, věrní „objektivním poznatkům“ advokáti problémů, sledující vybraný normativní model veřejné politiky spojenci klientů, sloužící veřejně politickým cílům, kterých chtějí jejich zákazníci dosáhnout. Vždy se sluší vyjádřit hodnotové zakotvení, které spočívá v základech předkládané veřejné politické analýzy či návrhu. Dojde-li mezi zadavatelem a poradcem k hodnotovému konfliktu, lze jej řešit diskusí a nalezením oboustranně přijatelného řešení, ukončením kontraktu, někdy i „zradou“, tj. zveřejněním faktů, které chtěl zákazník utajit. Pro jednotlivé experty, ještě více však pro poradenské instituce (veřejně politické think tanky) platí, že kredit kompetentnosti a důvěryhodnosti se těžko získává, ale lehce ztrácí.


Stáhnout ppt "4. Etika a veřejná politika. Normativní modely veřejných politik. Témata: 1.- Hodnotové zakotvení veřejných politik 2.- Normativní modely veřejných politik."

Podobné prezentace


Reklamy Google