Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podnikatelská etika 8 Korupce. Korupce je nemoc společenského systému. Důsledkem korupce může být ztráta důvěry občana v poctivost a nestrannost fungování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podnikatelská etika 8 Korupce. Korupce je nemoc společenského systému. Důsledkem korupce může být ztráta důvěry občana v poctivost a nestrannost fungování."— Transkript prezentace:

1 Podnikatelská etika 8 Korupce

2 Korupce je nemoc společenského systému. Důsledkem korupce může být ztráta důvěry občana v poctivost a nestrannost fungování státních institucí, pokřivení tržních vazeb, ekonomický úpadek a destabilizace státu. Korupce je slovo latinského původu odvozené od slova rumpere, které má mnoho významů, nejčastěji je používán výraz zlomit, přetrhnout. 2

3 Korupce 2 Latinský výraz corruptus vyjadřuje následek této změny. Znamená zlomit někoho, přimět ho ke změně postojů, zásad. Ten, kdo je vtažen do korupční transakce, nemá už šanci dostat se z tohoto kruhu ven.

4 Vymezení korupce V mnoha zemích (vč. ČR) je korupční jednání kvalifikováno jako trestný čin. Proto se korupce vymezuje jako protiprávní jednání, resp. neoprávněné jednání. Takové jednání nastává, když jednotlivec nebo skupina chce získat neoprávněné nebo nepatřičné výhody, a to nelegitimním, neregulérním a protiprávním jednáním, které je založeno na nelegitimních prostředcích, jako je např. využívání známostí, politického vlivu nebo úplatků. 4

5 Vymezení korupce 2 Zvrácenou podobou korupce je ta, kdy jsou občané motivováni ke korupčnímu jednání ne proto, aby pro sebe získali určitou nadstandardní výhodu, ale proto, aby dosáhli toho, na co mají zákonný, resp. legitimní nárok (operace, přihlášení auta…). 5

6 Vymezení korupce a souvisejících pojmů Velmi často se korupce dává do bezprostřední souvislosti s výkonem role veřejného činitele. Veřejným činitelem se obvykle rozumí osoba ustanovená zákonem, na kterou jsou delegované pravomoci k rozhodování o veřejných záležitostech. Je to osoba, která by měla být garantem veřejného zájmu. 6

7 Vymezení korupce a souvisejících pojmů 2 Korupce nastává tehdy, když osobní ambice těchto činitelů jsou naplňovány na úkor veřejného blaha, když je poškozován veřejný zájem. Veřejný zájem je delegovaný individuální zájem, který v sobě odráží konsensus většiny, čímž se vytváří nejvýhodnější možný model pro maximalizaci blahobytu společnosti. 7

8 Definice korupce-1 Korupce: přímé či nepřímé vyžádání, nabídnutí, předání nebo přijetí úplatku či jakékoli nepřípustné výhody nebo vyhlídky na ně, které narušují řádné plnění jakékoli povinnosti nebo jednání vyžadovaného od příjemce úplatku, nepřípustné výhody nebo vyhlídky na ně. (Občanskoprávní úmluva o korupci členských států Rady Evropy z r. 1999) 8

9 Definice korupce-2 Transparency International (TI) definuje korupci jako: „Zneužití pravomoci za účelem získání nezaslouženého osobního prospěchu. Znamená takové jednání představitelů veřejného sektoru (ať už se jedná o politiky či státní úředníky), jímž se nedovoleně a nezákonně obohacují prostřednictvím zneužívání pravomocí, které jim byly svěřeny.“ 9

10 Definice korupce-3 Jiný přístup korupci vymezuje jako nabídku, slib nebo poskytnutí jakékoli neoprávněné výhody v něčí prospěch za určitou formu odměny. Tato odměna nemusí mít vždy pouze finanční podobu (úplatek), může se jednat o úniky výhodných informací, protěžování známých (klientelismus), zvýhodňování příbuzných (nepotismus), porušení povinností při správě cizího majetku, střety zájmů, pletichy při veřejné obchodní soutěži či podvody. Tento způsob korupce se nevyhýbá ani soukromému sektoru. 10

11 Právní rámec v ČR Trestní zákoník č. 40/2009 Sb. § 331 Přijetí úplatku § 332 Podplacení § 333 Nepřímé úplatkářství § 334 Společné ustanovení § 256 Sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě § 257 Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži 11

12 § 331 Přijetí úplatku (1) Kdo sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu pro sebe nebo pro jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek, nebo kdo sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného pro sebe nebo pro jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek, bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta nebo zákazem činnosti. (2) Kdo za okolností uvedených v odstavci 1 úplatek žádá, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let. 12

13 Příklad: milion za změnu loterijního zákona Test MF DNES, při kterém redakce vyslala svého člověka, aby v roli majitele neexistující sítě heren Jackpot nabízel politickým stranám milion korun za to, že v parlamentu zabrání přijetí novely zákona o loteriích. Komunističtí poslanci Dolejš i Milota byli ochotni o tom jednat. Dolejš byl zbaven funkcí v KSČM, trestní stíhání bylo však zastaveno. 13

14 § 332 Podplacení (1) Kdo jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek, nebo kdo jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem. 14

15 § 333 Nepřímé úplatkářství (1) Kdo žádá nebo přijme úplatek za to, že bude svým vlivem nebo prostřednictvím jiného působit na výkon pravomoci úřední osoby, nebo za to, že tak již učinil, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta. (2) Kdo z důvodu uvedeného v odstavci 1 jinému poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. 15

16 Případ poslance Doležala (ODS) Obvodní soud pro Prahu 1 uložil bývalému poslanci za ODS Vladimíru Doležalovi stotisícový peněžitý trest za nepřímé úplatkářství. Doležal si podle obžaloby řekl podnikateli Michaelu Dvořákovi o úplatek 800 tisíc korun. Případ začal v r. 2004. Podnikatel Dvořák údajně chtěl, aby vršovická radnice změnila své rozhodnutí a prodloužila mu nájemní smlouvu na pozemek, kde provozoval autobazar. Přes svého spolupracovníka se obrátil na tehdejšího poslance Doležala. 16

17 § 334 Společné ustanovení 1) Úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok. 17

18 § 256 Sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě (1) Kdo v souvislosti se zadáním veřejné zakázky, s veřejnou soutěží nebo veřejnou dražbou v úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému prospěch sjedná některému dodavateli, soutěžiteli nebo účastníku dražby přednost nebo výhodnější podmínky na úkor jiných dodavatelů nebo soutěžitelů, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti. 18

19 Případ Barták a Tatra Kopřivnice "Náměstek Barták nám řekl, že za určitý obnos by problémy mezi naší firmou a Pragou mohly být vyřešeny," popsal v rozhovoru pro MF DNES bývalý americký ambasador a poté člen vedení Tatry Kopřivnice William Cabaniss své setkání s Bartákem z února 2008. A Cabanissův kolega Duncan Sellars, další účastník setkání s Bartákem, upřesnil požadovanou částku: "Šlo o několik milionů dolarů. Bylo to číslo, které mnou otřáslo.“ Jednalo se o státní zakázku na 550 vozů Tatra, Praga měla dodat převodovky a nápravy. 19

20 § 257 Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži (1) Kdo se dopustí pletich v souvislosti se zadáním veřejné zakázky nebo s veřejnou soutěží tím, že a) lstí nebo pohrůžkou násilí nebo jiné těžké újmy přiměje jiného, aby se zdržel účasti v zadávacím řízení nebo ve veřejné soutěži, b) jinému poskytne, nabídne nebo slíbí majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží účasti v zadávacím řízení nebo ve veřejné soutěži, c) žádá nebo přijme majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží účasti v zadávacím řízení nebo ve veřejné soutěži, nebo d) …vyvíjí činnost směřující k zadání veřejné zakázky za nepřiměřeně vysokou…cenu, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti. 20

21 Případ Michálek Libor Michálek upozornil v prosinci 2010 policii na skutečnosti, které nasvědčovaly korupčnímu jednání v souvislosti se Státním fondem životního prostředí (SFŽP). Popsal zejména nátlak, kterému byl jako ředitel SFŽP vystaven ohledně některých veřejných soutěží a rovněž ohledně procesu ukládání volných peněžních prostředků SFŽP v bankách. Ani ministr Drobil, ani jeho poradce Knetig nebyli odsouzeni. Detaily na: http://libormichalek.cz/lang_cs/clanek/4/3/ 21

22 Další zákony Trestní zákon dále vysvětluje, co je účinná lítost. Ta nastane, když osoba (pachatel) dobrovolně a bez zbytečného odkladu oznámí způsob korupčního jednání, které je klasifikováno jako trestné. Korupční problematika je součástí dalších zákonů České republiky, např. občanského zákoníku, obchodního zákoníku, zákona o svobodném přístupu k informacím, zákona o veřejných zakázkách a dalších. 22

23 Typy korupce Rozdělení korupce na funkční (běžná, osobní, korupce pro přilepšení) a systémovou korupci (institucionální, také nazývaná velká korupce). Funkční korupce je založená na individuálních selháních a charakterových vadách. Není systematická, ale jenom příležitostná a náhodná. Naproti tomu systémová korupce není náhodnou událostí, ale imanentní součástí sociálního, ekonomického a politického systému nebo běžnou součástí podnikání. 23

24 Typy korupce 2 rozdělení korupce na malou administrativní korupci a zneužívání veřejných zdrojů. Malá administrativní korupce=podplácení úředníků, záměrně nepřehledná regulace… Zneužívání veřejných zdrojů=zpronevěra a nehospodárné využívání veřejných zdrojů… 24

25 Související pojmy K těmto pojmům patří především: střet (konflikt) zájmů, Lobbing (lobbying), nepotismus, klientelismus, dar. 25

26 střet (konflikt) zájmů Zákon č. 216/2008 o střetu zájmů Definice ze zákona z r. 1992: Střetem veřejného zájmu se zájmem osobním se rozumí takové jednání, popřípadě opomenutí veřejného funkcionáře, které ohrožuje důvěru v jeho nestrannost nebo při němž veřejný funkcionář zneužívá svého postavení k získání neoprávněného prospěchu pro sebe nebo jinou fyzickou či právnickou osobu. 26

27 Příklad střetu zájmů-1 Bývalý ministr dopravy Aleš Řebíček (ODS) byl jedním ze společníků stavební obchodní společnosti Viamont. Po nástupu do funkce ministra dopravy z ní odešel, nicméně během jeho působení ve vládě firma získávala několikanásobně více zakázek (především od státních podniků, které patří pod Ministerstvo dopravy) než v předchozím období, celkem za 14 mld. Kč. 27

28 Příklad střetu zájmů-2.1 Andrej Babiš a Agrofert. Dosud nikdy u nás nezískal post prvního místopředsedy vlády a ministra financí člověk, který je jedním z nejvýznamnějších podnikatelů v zemi. V době, kdy Babiš vstoupil do politiky, jeho Agrofert podnikal v deseti zemích, kde měl dohromady 201 firem. Nejvíce, celkem 153, jich má ale v Česku. Babišovo impérium získává tučné dotace z Evropské unie a prostřednictvím zakázek státních firem mu plynou finance i z veřejných peněz. 28

29 Příklad střetu zájmů-2.2 TI: Dohromady získaly tyto společnosti od státu a z Bruselu skoro 4 miliardy korun. Tady je velký problém, protože ministerstvo financí kontroluje správnost čerpání dotací, a Babiš je jednak příjemcem těch dotací, jednak tím, kdo kontroluje správnost čerpání dotací. Členka výboru pro rozpočtovou kontrolu EP paní Grässleová: Babišovy firmy dostaly 2,6 milionu eur z evropských fondů, ministr financí je ale podle ní zároveň v Česku garantem vůči EU, že tyto prostředky byly přiděleny řádně. 29

30 Lobbing V českých zemích má slovo lobbing, lobbista stále špatný zvuk a bývá synonymem pro úplatkáře. Avšak mezi pojmy korupce a lobbing existuje rozdíl. Pro veřejnost je lobbista ten, kdo přichází s obálkou, ve skutečnosti správný lobbista přichází s informací. Záleží na osloveném, kterého chce lobbista ovlivnit, aby danou informaci vyhodnotil a zpracoval. 30

31 Lobbing-2 Lobbing je legitimní součástí ovlivňování rozhodnutí veřejných činitelů, avšak za podmínek, že jsou splněny následující předpoklady: přesvědčovacími prostředky nejsou peníze ani jiné výhody, ale argumenty, lobování není založené na nátlaku a vydírání, podléhá pravidlům, která lobování činí transparentní i pro další aktéry, lobbing je institucionalizovaný, tj. subjektem lobbingu nejsou soukromé osoby, ale specializované autorizované firmy a organizace. 31

32 Příklady lobbingu Na začátku může být situace, kdy přijde klient za lobbistickou firmou s tím, že připravovaná novela zákona může ohrozit jeho podnikání a zisky. V tomto momentě mu lobbista provede analýzu aktuální situace a zhodnotí, zda náklady, které s lobbistickými aktivitami vyvstanou, přinesou odpovídající změnu. 32

33 Nepotismus Nepotismus je případ korupčního jednání, kdy osoba ve veřejném postavení zvýhodňuje (protěžuje) určité osoby na základě příbuzenských vztahů. Termín je odvozený od slova nepos, které znamená pokrevní příbuzný. Nepotismus je hodnocen negativně zejména proto, že o redistribuci pozic, funkcí, moci i bohatství nerozhodují kompetence, pravidla a závazné normy, ale to, k jakému rodinnému klanu člověk patří. Příklad: Manželka bývalého prezidenta Václava Klause Livia se stala velvyslankyní ČR na Slovensku. 33

34 Klientelismus Patří k nejvíce rozšířeným formám korupčního jednání. Termín je odvozen z latinského cliens - poslušný. O klientelismu hovoříme tehdy, když se distribuce služeb, statků a uznání nerealizuje na bázi pravidel, ale na bázi přátelských vztahů a spřízněnosti (konexí). Podstatou tohoto vztahu je reciproční charakter. 34

35 Případ Tluchoř, Šnajdr, Fuksa Exposlanci ODS Šnajdr, Tluchoř a Ivan Fuksa jsou viněni z toho, že se po rebelii proti vedení své strany vzdali poslaneckého mandátu. Umožnili tak schválení daňového balíčku bývalé vlády Petra Nečase. Fuksa a Šnajdr poté získali funkce v dozorčích radách státem vlastněných firem (Český aeroholding, Čepro). Fuksa prý odmítl místo v DR ČEZ. Policie v tom spatřuje formu korupce. Nejvyšší soud je pustil z vazby, protože na jejich jednání se vztahovala poslanecká imunita. 35

36 Případ Kleslová Za posledních 10 let působila ve správních či dozorčích radách ve 14 státních či akciových společnostech (ČEZ, pražská teplárenská). Za tyto funkce pobírala odměny v řádu desítek až stovek tis. Kč od každé společnosti Je pravděpodobné, že tyto funkce získala díky své angažovanosti v politických funkcích (ČSSD, od r. 2014 ANO)

37 Nebezpečí korupce-1 Korupce podstatně limituje ekonomický, sociální a politický rozvoj dané země. Korupce má negativní důsledky sociální, ekonomické, politické a morální. Sociální dopad. Korupce prohlubuje sociální nerovnost, porušuje principy sociální spravedlnosti a tím oslabuje sociální solidaritu a vede k destabilizaci veřejných institucí. Podplácení úředníků soukromými osobami přispívá k deformaci toho, co je nazýváno veřejným zájmem. V důsledku toho se ztrácí důvěra v právní stát a vynutitelnost práva a dochází k vytváření paralelních a nedemokratických mocenských struktur. 37

38 Nebezpečí korupce-2 Ekonomický dopad. Korupce patří k významným demotivačním faktorům podnikání. Směřuje proti pravidlům otevřené ekonomické soutěže. Korupce zvyšuje podnikatelské aktivity, které jsou spojeny s překonáváním administrativních překážek a omezení (vyřizování různých povolení, včetně úplatků). Dalším negativním dopadem tohoto druhu korupce je zhoršování pověsti země v zahraničí, což má za následek snižování přílivu zahraničních investic. 38

39 Nebezpečí korupce-3 Politický dopad. Korupce může diskreditovat demokracii a oslabovat důvěru ve stát. Oslabuje občanský princip a vládu práva. Zpravidla vede ke ztrátě kreditu politiků, kteří jsou kompromitováni korupčními skandály. Morální dopad. Korupce vede k demotivaci řadových občanů. Naopak přizpůsobení se korupčním jevům může napomáhat šíření falešné morálky. 39

40 MĚŘENÍ KORUPCE Korupce je fenomén, který se obtížně měří. Index vnímání korupce (Corruption Perceptions Index, CPI). CPI zpracovává každý rok Transparency International (TI) Index je výsledkem různých průzkumů mínění provedených nezávislými institucemi, jako je Gallupův ústav, občanskoprávní instituce Freedom House, Světová banka a další. Výzkumy, ze kterých se nakonec indexy skládají, vypovídají o tom, jak se respondentům jeví stav korupce v dané zemi. CPI nemluví o skutečné korupci, ale o jejím vnímání. 40

41 CPI Hodnoty CPI se pohybují v intervalu od 10 bodů (korupčně čistá země) až po 0 (všudypřítomná korupce). Tento index se zaměřuje na korupci ve veřejném sektoru a řadí země podle stupně vnímání existence korupce mezi úředníky veřejné správy a politiky. CPI však pouze ukazuje na příjemce úplatků. 41

42 BPI od roku 1999 zavedla TI Index plátců úplatků (Bribe Payers Index: BPI), který seřazuje exportující země světa podle jejich sklonu k uplácení. Je obtížné založit srovnávání úrovně korupce v různých zemích na primárních empirických datech, například na srovnávání počtu zatčených či počtu soudních případů. Takovéto údaje obecně neodrážejí opravdovou úroveň korupce v příslušné zemi, ale spíše schopnost žalobců, soudů či médií korupci odhalovat. 42

43 GCB Dále také TI provádí průzkum veřejného mínění tzv. Globální barometr korupce (Global Corruption Barometer), který se zabývá názory veřejnosti na otázky korupce a zkoumá osobní zkušenosti respondentů s korupčními praktikami. Jeho výsledky byly poprvé zveřejněny v roce 2003. Výzkum pro Transparency International zajišťuje mezinárodní agentura Gallup International v rámci celosvětového průzkumu názorů veřejnosti (Voice of the People Survey). 43

44 Nástroje boje s korupcí Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí www.korupce.cz Strategie vlády v boji s korupcí na období: 2006-11 2011-12 2013-14 Prevence, průhlednost, postih 44

45 Partnerství pro otevřené vládnutí Partnerství pro otevřené vládnutí - Open Government Partnership (OGP) je mezinárodní iniciativou administrativy USA z r. 2011 podporující otevřenost, transparentnost a boj proti korupci. Cílem je konkrétní závazek vlád podpořit rozpočtovou transparentnost, zvýšit občanskou angažovanost, bojovat s korupcí a transformovat se ve více otevřené, efektivní a odpovědné instituce. 8 zakladatelských zemí, nyní 65 zemí http://www.opengovpartnership.org/ ČR přistoupila v r. 2011: 1. akčním plánem 45

46 Nevládní organizace v boji proti korupci Transparency International Oživení, o.s. Ekologický právní servis/Frank Bold Nadační fond proti korupci 46

47 Transparency International Zakladatel TI prof. Dr. Peter Eigen, bývalý programový manažer Světové banky pro Afriku a Latinskou Ameriku. 47

48 Historie TI Založena r. 1993 Aktuálně více než 100 národních poboček www.transparency.org Our vision: A world in which government, politics, business, civil society and the daily lives of people are free of corruption. Svět, v němž vláda, obchod, občanská společnost a každodenní život lidí jsou bez korupce. 48

49 TI v ČR David Ondráčka ředitel pobočky TI v ČR 49

50 TI v ČR „Už 15 let hlídáme veřejný zájem a hájíme efektivní a odpovědnou správu země. Naše projekty a poskytované právní a vzdělávací služby řeší velké i malé kauzy, které se týkají každého z nás. Není nám lhostejné, kam putují peníze z veřejných rozpočtů. A vám?“ 50

51 TI v ČR 2 Bojovat s korupcí opravdově znamená chodit do každodenních konfliktů s mocí, penězi a hrát rovnocennou hru i se zákulisními hráči. Potřebujete spojit nadšení s promyšlenou strategií a trpělivost se silným odborným zázemím. TI se o to maximálně snaží a jen tak dokáže hájit veřejný zájem a účinně zastavovat korupční obchody.

52 Působnost TI Právní poradenství a odborné konzultace Investigativní a analytická činnost Prosazování protikorupčních zákonů 52

53 Právní poradenství a odborné konz u ltace Právní poradna TI poskytuje bezplatné právní poradenství občanům, kteří se setkají s korupčním jednáním a jsou ochotni o něm informovat a dále zaměstnancům orgánů veřejné moci nebo soukromých subjektů, kteří se dozví o korupčním jednání na svém pracovišti, tzv. whistlebloweři. 53

54 Investigativní a analytická činnost Pracovníky právní poradny každoročně osloví kolem 700 občanů, kteří potřebují právní pomoc. Část těchto podnětů se týká závažných korupčních případů. I proto je v TI speciální tým, jehož úkolem je analyzovat informace o případech korupce a jejich jednotlivých aktérech. Znamená neustálé pročítání získaných materiálů, schůzky s informátory, používání analytického softwaru k vyhledávání spojení a vazeb. TI je schopna kauzy sledovat dlouhodobě, zasazovat je do obecných trendů a vyhodnocovat je. Prioritou je rozkrývání korupčních sítí a sabotování jejich činnosti. 54

55 Prosazování protikorupčních zákonů-1 Zákon o financování politických stran Jen v roce 2013 protekla ze státního rozpočtu na stranické účty téměř 1 mld. korun. O tom, co se děje s těmito prostředky dál, se mnoho neví. V současné době jsou pravidla pro financování politických stran a volebních kampaní nastavena jen velmi mírně nebo dokonce vůbec neexistují. Aktuálně mají strany 3 povinnosti: mít auditované účetnictví, každoročně předložit výroční zprávu vč. auditorské zprávy a přehled o darech a dárcích s uvedením výše peněžitého daru + identifikační údaje 55

56 Prosazování protikorupčních zákonů-2 Zákon o státní službě „Česká republika oblafla Evropskou komisi v roce 2002 tím, že sice přijala služební zákon, ale ten nikdy nevstoupil v platnost. Oblafla jí nyní znovu, když v r. 2015 narychlo přijala zákon, ke kterému se Evropská komise nemohla vyjádřit.“ Radim Bureš, programový ředitel TI. Problém politických náměstků apod. 56

57 Stav státní zprávy v ČR Globální zpráva o konkurenceschopnosti pro léta 2013- 2014 ukazuje pro ČR velmi nelichotivé výsledky. Při řazení 144 států světa jejich hodnocení na škále 1-7 (1 nejhorší - 7 nejlepší), dosáhla ČR výsledků:Efektivnost vlády – 75. místo (hodnota 3,4);Transparentnost vládního rozhodování – 99. místo (hodnota 3,7);Klientelismus vládních úředníků – 106. místo (hodnota 2,2); Provize a úplatky u veřejných zakázek – 132. místo (hodnota 2,2). 57

58 Prosazování protikorupčních zákonů-3 Zákon o státním zastupitelství Současná situace kolem státního zastupitelství je maximálně vyhrocená, dostáváme se do klíčové fáze toho, jakou podobu bude mít nový zákon o státním zastupitelství, tj. zda bude obsahovat záruky nezávislého, nestranného a současně odpovědného postavení státního zástupce. V minulosti jsme byli svědky skutečnosti, že sofistikovaná korupce nebyla vůbec vyšetřována, nebo se její vyšetřování dostalo do ztracena. Státní zástupci potřebují nový zákon o státním zastupitelství, aby byli méně závislí na politické moci. 58

59 Příklad: vrchní státní zastupitelství v Praze Vlastimil Rampula a jeho náměstek Libor Grygárek (vazby na Janouška http://www.nasipolitici.cz/cs/politik/2365-roman- janousek) mají pověst zametačů kauz: sporné kroky ve vyšetřování kauz Gripen, Mostecká uhelná nebo IPB. Rampulu nahradila v r. 2012 čele VSZ v Praze Lenka Bradáčová, která v Ústí nad Labem měla na starosti kauzu dr. Davida Ratha. Rath byl 14. 5. 2012 zadržen a následně obviněn ze spáchání trestních činů poškození zájmů EU, přijetí úplatku, podplacení a sjednávání výhody při zadání veřejné zakázky. 59

60 Whistleblowing Whistleblowing (z angličtiny doslova hvízdání na píšťalku) je termín z přelomu 60. a 70. let 20. století, který M. P. Miceli a J. P. Near v roce 1985 definovali jako označení pro případy, kdy stávající nebo bývalý zaměstnanec nějaké organizace – whistleblower, tedy „ten, kdo hvízdá na píšťalku“ – upozorní instituci nebo orgán oprávněný k prověření či zakročení na nelegitimní, neetické nebo nezákonné praktiky na pracovišti, které se dějí se souhlasem jeho nadřízených a jdou proti veřejnému zájmu či ohrožují veřejnost. 60

61 Whistleblowing-2 WB označuje fenomén, kdy zaměstnanci státní správy nebo velkých firem upozorní na trestné nebo podezřelé jednání, o kterém se dozvěděli jen díky svému postavení a interním informacím. Termín se týká případů, kdy je oznámení o závažné věci učiněno víceméně nezištně příslušným úřadům nebo orgánům a oznamovatel přitom porušuje loajalitu ke svým přímým nadřízeným či vůbec ke svému zaměstnavateli, který je za napadené jednání odpovědný, čímž často riskuje ztrátu zaměstnání nebo i bezpečí a klid své rodiny. 61

62 Whistleblowing-3 Whistleblowing může v různých zemích upravovat zákon, který určí, jaká whistleblowerovi po dobu kauzy náleží míra ochrany. Mezi světově nejznámější whistleblowery patří biochemik David Graham, který upozornil na nebezpečné léky vyráběné farmaceutickou společností, kde pracoval, či David Kelly, který upozornil na smyšlené důvody invaze do Iráku (a zemřel za nejasných okolností údajnou sebevraždou) 62

63 Whistleblowing-4 Za českého whistleblowera je označován Libor Michálek, který v prosinci 2010 upozornil na údajné korupční jednání tehdejšího ministra životního prostředí Pavla Drobila. Dále např. Jitka Šmídová, pracovnice Nejvyššího kontrolního úřadu, Jan Kubice, který upozorňoval na propojení politiky a podsvětí, Radek Váňa, který upozornil na úplatkářství v okresním fotbale. V ČR má pojem negativní význam, pejorativně bývá označován za udavače, donašeče, práskače, bonzáka nebo potížistu. 63

64 Případ Jan Kubice Dne 29. května 2006, několik dní před volbami do Poslanecké sněmovny, se Kubice jako ředitel ÚOOZ obrátil na poslance sněmovního branného výboru se zprávou, ve které se uvádí, že organizovaný zločin pronikl do státní správy. Tato zpráva byla později v médiích označována jako Kubiceho zpráva. Policejní prezidium, ministerstvo vnitra a předseda vlády prý omezovali činnost Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu(ÚOOZ). 64

65 Případ Jan Kubice-2 Údajně se tak dělo především v souvislosti s vyšetřováním tří závažných případů - vyšetřování vraždy podnikatele Františka Mrázka a jeho vztahů s vysoce postavenými úředníky a politiky, vyšetřování podvodů při obchodech s ropnými produkty a vyšetřování objasňování vražd v takzvané Solncevské mafii a o korupci ve státní správě v souvislosti s biopalivy (kauza biolíh). 65

66 Oživení, o.s. www.oziveni.cz a www.bezkorupce.cz www.oziveni.czwww.bezkorupce.cz Občanské sdružení Oživení bylo založeno v roce 1997. Organizace se věnuje propagaci udržitelného rozvoje, potíráním systémové korupce a nehospodárného jednání ve veřejné správě a zvyšováním transparentnosti veřejného sektoru. „Naší vizí je fungující a sebevědomá občanská společnost naplňující principy udržitelného způsobu života“. 66

67 Cíle Oživení, o.s. rozvoj občanské společnosti, demokracie a právního státu, podpora aktivní účasti občanů na správě věcí veřejných, prosazování principů odpovědnosti a transparentnosti ve veřejné správě, prosazování principu partnerství v neziskovém sektoru a mezi nevládními neziskovými organizacemi, veřejnou správou a komerčním sektorem, ochrana přírody a krajiny, podpora a prosazování principů udržitelného rozvoje. 67

68 Činnost o.s.-1 poskytování právního a expertního poradenství, zpracování, vydávání a distribuce odborných analýz, pořádání seminářů, přednášek a konferencí, organizování kampaní, petičních aktivit a veřejných debat, praktické spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni, propagace aktivit Oživení, vzdělávání a osvěta v oblasti transparentní a odpovědné správy věcí veřejných, šíření environmentálních hodnot prostřednictvím environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. 68

69 Činnost o.s.-2 V rámci programu Bezkorupce se věnujeme systematickému odhalování nekalého a nehospodárného jednání ve veřejné správě, svou pozornost pak nejčastěji obracíme na oblasti s vysokým korupčním potenciálem jako jsou např. manipulace při zadávání a realizaci veřejných zakázek, nevýhodné prodeje a pronájmy veřejného majetku, neúčelné vynakládání veřejných prostředků v rámci přerozdělování dotací a grantů, odmítání poskytování informací ze strany povinných subjektů, monitorování případů střetu zájmů veřejných funkcionářů. 69

70 Činnost o.s.-3 Oživení sleduje desítky případů, za všechny např. kauza Opencard: projekt počítal předběžně s celkovými náklady na Opencard od roku 2005 do roku 2008 ve výši 89,2 mil. Kč. Skutečné náklady se však do března 2009 blížily 800 milionů Kč a dalších 225 milionů mělo město podle tehdejších informací vydat do konce roku 2009, takže celkové náklady v té době byly odhadovány na 1 miliardu. Odhady skutečných fixních nákladů na obdobný informačně-technologický projekt přitom činí 50 mil. Kč a variabilních 8 mil. ročně. 70

71 Opencard Na podzim 2009 bylo auditem zjištěno, že celý projekt je pro město Praha nevýhodný a zisky jdou soukromé firmě Haguess a dalším 7 firmám, které mají neprůhlednou vlastnickou strukturu a z nichž některé mají více či méně přímou spojitost s Romanem Janouškem. Podle prvního auditu zpracovaného firmou NEXIA s. r. o., činily náklady na zavedení a provoz karty již 888 miliónů korun, z toho 418,7 milionu do firmy Haguess (která do té doby měla roční obrat 20 milionů Kč), ale projekt negeneruje žádné příjmy. 71

72 Frank Bold Od r. 2013 Frank Bold http://frankbold.org/ Frank Bold je mezinárodní tým právníků. Od roku 1995 pomáhají občanům i firmám. Od Nošovic po Brusel, v Brně i v Haagu. Řeší aktuální společenské výzvy. Dříve Ekologický právní servis, Environmental Law Service. Někdo zná advokátní kancelář Šikola & Partneři, program Občan 2.0, Právní poradnu, projekt Rekonstrukce státu. Potřebovali vše sdružit pod jednu značku. 72

73 Frank Bold „Korupce, odpovědnost korporací, tunelování státních firem, občanská společnost, principy demokracie. To všechno jsou témata, která denně řešíme.“ Rekonstrukce státu: 9 zákonů, které nám 20 let chyběly http://www.rekonstrukcestatu.cz/cs 73

74 Mastertitelformat bearbeiten Rekonstrukce státu Největší lobbistická akce veřejnosti. Naším cílem je prosadit 9 protikorupčních zákonů a tím zlepšit fungování státu, zabránit dalšímu rozkrádání veřejných peněz a zlepšit podnikatelské prostředí v České republice. 74

75 Rekonstrukce státu Vypadá to, že chapadla korupce sahají skoro všude a nedá se s nimi vůbec nic dělat. Stojí za tím jednoduchý princip. Vlivní podnikatelé, takzvaní kmotři, sponzorují některé politiky nebo politické strany. Dotyční politici pak za tyto peníze získávají vliv ve své straně, a tím i naše hlasy. Po zvolení úkolují úředníky a manažery státních firem, aby kmotrům přidělovali veřejné zakázky. Roztáčí se kruh služeb, protislužeb a závislostí. Odborně se mu říká kleptokracie nebo taky state capture - únos státu. 75

76 Rekonstrukce státu-2 Tento kruh ale není začarovaný. Pravidla hry určují zákony, a dobré zákony ho mohou přestřihnout. Tak, jako se to povedlo už v řadě zemí. 9 zákonů: 1. Politika bez tajných sponzorů; 2.Majetková přiznání politiků; 3. Smlouvy na internetu; 4. Zrušení anonymních akcií; 5. Konec trafik ve státních firmách; 6. Odpolitizování státní správy; 7. Nezávislé vyšetřování korupce; 8. Zákony bez přílepků; 9. Rozšíření pravomocí NKÚ 76

77 Rekonstrukce státu-3 Před volbami se zavázalo k prosazení 9 zákonů 165 ze současných 200 poslanců PS ČR, v Senátu podporuje 30 senátorů z 81 senátorů (19 vzešlo z podzimních voleb). Na stránkách projektu lze sledovat, jak politici hlasují, předkládají návrhy, lze si nechat zasílat zprávy e-mailem. 77

78 Občan 2.0 http://frankbold.org/obcandvanula Jednejte s úřady jako profík! Chcete-li ve svém okolí něco změnit, kontaktu s úřady se nevyhnete. Naučíme vás, jak s nimi jednat efektivně. Dozvíte se, jak hlídat hospodaření své obce, zjišťovat informace o tom, co se děje a zlepšovat své okolí. 78

79 Občan 2.0 Vybavíme vás 1. Příručkou Občana 2.0 se základními nástroji aktivního občana 2. Právním rádcem, měsíčníkem s návody, manuály, vzory podání a dalším know-how Občana 2.0 3. Inspirací úspěchy a příběhy ostatních Občanů 2.0, tipy, jak se právě teď smysluplně zapojit 4. Novými známostmi a zkušenostmi ze setkání, školení a akcí Občana 2.0 5. Právními radami, pokud si jako Občan 2.0 nebudete vědět rady 79

80 Nadační fond proti korupci http://www.nfpk.cz/ Korupce je speciální případ krádeže. Veřejný činitel, který přijme úplatek, je zloděj, který rozkrádá veřejné prostředky, tedy naše daně. Zbabělec raději korupci mlčky toleruje a nechce o ničem nic vědět. Odvážný člověk se postaví proti korupci, přičemž riskuje svoje „dobré bydlo“. Finanční i morální podpora odvážlivců upozorňující na významné veřejné kauzy je hlavním bodem programu Nadačního fondu proti korupci. 80

81 Mastertitelformat bearbeiten Správní rada NFPK Karel Janeček Stanislav Bernard Jan Kraus Radim Jančura Karel Randák 81

82 Karel Janeček, zakladatel NFPK: "Když jsme na konci roku 2010 stavěli základy Nadačního fondu proti korupci, netušili jsme, jak vysoká „věž“ na nich vyroste. Po prvních letech existence tuto věž nelze v české krajině přehlédnout. Povedlo se nám rozhýbat boj s korupcí v tomto státě, pyšný jsem zejména na naše angažmá v rozkrytí korupčních mechanismů v pražském Dopravním podniku, výraznou stopu náš fond zanechal také třeba v kauze informačních systémů na Ministerstvu práce a sociálních věcí a aktivní jsme byli také v legislativě, kde mimo jiné usilujeme o transparentnost veřejných zakázek a majetkových poměrů.“ 82

83 NFPK-1 Podpora rozvoje etických hodnot v demokratické společnosti. Podpora odhalování korupční činnosti ve veřejné správě s rozsáhlým ekonomických dopadem Podpora projektů odhalujících korupci ve veřejné správě s rozsáhlým ekonomických dopadem 83

84 Vize a NFPK-1 Základní vizí NFPK je stav, kdy bude společnost vnímat korupci jako zločin a podle toho také bude ke korupčníkům přistupovat. Stav, kdy korupce nebude standardem, ale naopak opovrženíhodnou výjimkou, a kdy budou mít takovýto pohled na věc nejen orgány výkonné či soudní moci, ale i občané. Je hanebné, jaké společenské prestiže se dostává zlodějům a dalším lidem, kteří si své peníze nevydělali legální cestou. Nejrůznější oslavy, na kterých si vlivní politici podávají ruce se zlojedy, se staly něčím normálním. Přitom je to ostuda pro všechny. Včetně těch, kterým korupce vadí, a přesto ji tolerují. 84

85 Cena za odvahu-1 Libor Michálek viz kauza Drobil Jiří Chytil Příběh osobní statečnosti s hořkým pokračováním v kauze Opencard. Někdejší magistrátní úředník Jiří Chytil v letech 2009 a 2010 pomáhal coby utajený svědek vyšetřovatelům rozplétat nitky kolem politického pozadí problematické zakázky firmě Haguess. Po změně vyšetřovatelů ovšem dohoda padla a Chytil byl s dalšími čtyřmi úředníky obžalován. 85


Stáhnout ppt "Podnikatelská etika 8 Korupce. Korupce je nemoc společenského systému. Důsledkem korupce může být ztráta důvěry občana v poctivost a nestrannost fungování."

Podobné prezentace


Reklamy Google