Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Některé zákony v oblasti návykových látek v ČR Jaroslav Šejvl Centrum adiktologie psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze Kurz vzdělávání Městské.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Některé zákony v oblasti návykových látek v ČR Jaroslav Šejvl Centrum adiktologie psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze Kurz vzdělávání Městské."— Transkript prezentace:

1 Některé zákony v oblasti návykových látek v ČR Jaroslav Šejvl Centrum adiktologie psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze Kurz vzdělávání Městské policie Praha; 29. června 2007

2 Právní úprava v oblasti návykových látek Cíle přednášky Informovat o zákonech, které upravují problematiku návykových látek (alkoholu, tabáku a nelegálních návykových látek). Představit hlavní části těchto zákonů. Vysvětlit jejich význam a možnost jejich aplikace. Diskuse nad problematikou návykových látek z hlediska práva.

3 Právní úprava v oblasti návykových látek Obsah Zákon o opatření k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Zákon o návykových látkách. Přestupkový a trestní zákon.

4 Právní úprava v oblasti návykových látek Přednáška o právu ?

5 Právní úprava v oblasti návykových látek Opatření před škodami působenými legálními i nelegálními drogami Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. Účinnost od 1. ledna 2006 (část od 1. července 2006 - zákaz prodeje tabáku a alkoholu pomocí prodejních automatů, nelze-li vyloučit prodej osobám mladším 18 let, zákaz prodeje způsoby, u nichž nelze ověřit věk kupujícího, zákaz prodeje výrobků napodobujících tvar a vzhled tabákových výrobků a alkoholických nápojů).

6 Právní úprava v oblasti návykových látek Působnost zákona Opatření směřující k ochraně před škodami na zdraví působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami (dále též společně jen jako „návykové látky“). Opatření omezující dostupnost tabákových výrobků a alkoholu.

7 Právní úprava v oblasti návykových látek Ochrana před návykovými látkami?

8 Právní úprava v oblasti návykových látek Působnost zákona Působnost správních úřadů a orgánů územní samosprávných celků při tvorbě a uskutečňování programů ochrany před škodami působenými návykovými látkami.

9 Právní úprava v oblasti návykových látek Obsah zákona Obecná ustanovení. Omezení dostupnosti tabákových výrobků a zákazy kouření. Omezení dostupnosti alkoholických nápojů. Opatření k předcházení a mírnění škod působených návykovými látkami. Organizace a provádění protidrogové politiky. Kontrola, správní delikty a sankce.

10 Právní úprava v oblasti návykových látek Kouření ve zdravotnických zařízeních Obecný zákaz kouření ve vnitřních prostorách zdravotnických zařízení všech typů. Výjimky: uzavřená psychiatrická oddělení nebo jiná zařízení pro léčbu závislostí, prostor musí být stavebně oddělen a možnost větrání při pobytu osob mimo budovu.

11 Právní úprava v oblasti návykových látek Tabákové výrobky (1. 7. 2006) Tabák a tabákové výrobky lze prodávat jen tam, kde lze zamezit koupi osobě mladší 18 – ti let; tedy je zakázán i prodej v automatech, kde toto omezení nelze zajistit.

12 Právní úprava v oblasti návykových látek Tabákové výrobky (1. 7. 2006) Podle § 5 se zakazuje prodej výrobků, které napodobují tvar a vzhled tabákových výrobků ve formě potravinářských výrobků.

13 Právní úprava v oblasti návykových látek Tabákové výrobky Nesmí se prodávat osobám mladším 18 let a nesmí se prodávat na kulturních, společenských a sportovních akcích, které jsou určeny pro osoby mladší 18 let; provozovatel na místě prodeje musí umístit zjevný text, který zakazuje prodej tabákových výrobků osobám mladším 18 let (v českém jazyce).

14 Právní úprava v oblasti návykových látek Porušení zákazu kouření je sankcionováno

15 Právní úprava v oblasti návykových látek Zákaz kouření (§ 8) V uzavřených prostorách, které jsou přístupné veřejnosti; v prostředcích veřejné dopravy; na nástupištích, v přístřešcích a v čekárnách veřejné dopravy - výjimku tvoří stavebně oddělené prostory vyhrazené ke kouření.

16 Právní úprava v oblasti návykových látek Zákaz kouření (§ 8) Ve vnějších i vnitřních prostorách všech typů škol a školských zařízení; v zařízeních společného stravování provozovaných na základě hostinské činnosti, pokud nemají zvláštní prostory vyhrazené pro kuřáky,

17 Právní úprava v oblasti návykových látek Zákaz kouření (§ 8) v uzavřených zábavných prostorách; v kinech, divadlech, ve výstavních a koncertních síních, v sportovních halách s výjimkou zvláštních a stavebně oddělených prostor ke kouření vyhrazených,

18 Právní úprava v oblasti návykových látek Zákaz kouření (§ 8) v budovách státních orgánů, orgánů územních samosprávných celků, v zařízeních zřízených státem nebo územním samosprávným celkem poskytujícím veřejné služby a ve finančních institucích.

19 Právní úprava v oblasti návykových látek Vyhrazené prostory Musí být označeny viditelným nápisem „Prostor vyhrazený pro kouření“ anebo obdobně; ve veřejné drážní dopravě musí být alespoň ½ vozů nekuřáckých prostor.

20 Právní úprava v oblasti návykových látek Označení zákazu Na místech, kde je zakázáno kouřit je provozovatel povinen umístit u vstupu zjevně viditelný text zákazu kouření a grafickou značku zákazu kouření – vzhled je stanoven zvláštním právním předpisem.

21 Právní úprava v oblasti návykových látek Sankční právo provozovatele Nedodržuje – li osoba zákaz kouření i po výzvě provozovatele, je provozovatel oprávněn požádat obecní policii anebo Policii ČR k vynucení dodržení zákazu.

22 Právní úprava v oblasti návykových látek Alkohol lze prodávat Ve specializovaných prodejnách alkoholických nápojů, ve specializovaných oddělených velkoplošných prodejen určených k prodeji alkoholických nápojů a v prodejnách potravin a smíšených prodejnách.

23 Právní úprava v oblasti návykových látek Alkohol lze prodávat V zařízeních společného stravování provozovaných na základě hostinské činnosti, v ubytovacích zařízeních a kulturních zařízeních s výjimkou zařízeních určených pro osoby mladší 18 let,

24 Právní úprava v oblasti návykových látek Příležitostný prodej alkoholu taxativně vymezené povolení k prodeji alkoholu se nevztahuje na příležitostný prodej rozlévaného alkoholu při slavnostech, tradičních akcích, výročních trzích apod..

25 Právní úprava v oblasti návykových látek Příležitostný prodej?

26 Právní úprava v oblasti návykových látek Omezení prodeje a dovozu S účinností od 1. 7. 2006 se zakazuje prodej a dovoz hraček napodobujících tvar a vzhled alkoholických nápojů; osoba prodávající nebo podávající alkohol musí být starší 18 let, výjimku tvoří žáci připravující se na budoucí povolání v pohostinství (stejné omezení se vztahuje na tabákové výrobky),

27 Právní úprava v oblasti návykových látek Zákaz prodeje alkoholu všem osobám mladším 18 let, na všech akcích určených osobám mladším 18 let, osobám zjevně ovlivněným alkoholickým nápojem nebo jinou návykovou látkou,

28 Právní úprava v oblasti návykových látek

29 Zákaz prodeje alkoholu ve zdravotnických zařízeních, v prostředcích výlučně určených pro vnitrostátní dopravu osob s výjimkou železničních jídelních vozů, palub letadel a určených prostor veřejné lodní dopravy,

30 Právní úprava v oblasti návykových látek Zákaz prodeje alkoholu na sportovních akcích (výjimka – výčepní pivo s extraktem původní mladiny do 10 hmotnostních procent), prodej pomocí automatů, kde nelze vyloučit nákup osobou mladší 18 let se zakazuje,

31 Právní úprava v oblasti návykových látek Oprávnění obce v případě důvodného rizika spojeného s konání obecní akce a rizikem nárůstu negativních spol. jevů spojených s užíváním alkoholu, může obec závaznou vyhláškou omezit či zakázat v určitých dnech nebo hodinách na určitých místech prodej, podávání a konzumaci alkoholu,

32 Právní úprava v oblasti návykových látek Povinnost provozovatele umístit pro kupujícího zjevně viditelný text o zákazu prodeje alkoholu osobám mladším 18 let.

33 Právní úprava v oblasti návykových látek Omezení pro fyzické osoby Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek a jsou ve stavu, v němž bezprostředně ohrožují sebe nebo jiné osoby, veřejný pořádek nebo majetek, mají zakázáno vstupovat do:

34 Právní úprava v oblasti návykových látek Omezení pro fyzické osoby všech veřejných prostor, kde by mohly sobě nebo jiné osobě způsobit škodu nebo vzbudit veřejné pohoršení, veškerých prostředků veřejné dopravy, veřejně přístupných prostor budov souvisejících s veřejnou dopravou, přístřešků zastávek a nástupišť veřejné silniční a drážní dopravy, včetně MHD,

35 Právní úprava v oblasti návykových látek

36 Omezení pro fyzické osoby prostor, kde probíhají sportovní akce; pořadatel sportovní akce je povinen zajistit zabránění vstupu těchto osob.

37 Právní úprava v oblasti návykových látek Vyšetření přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky Povinnost podrobit se má: 1. osoba vykonávající činnost, která by mohla ohrozit život nebo zdraví své nebo dalších osob, 2. osoba, která se požitím uvedla do stavu, v němž bezprostředně ohrožuje sebe nebo jiné osoby, veřejný pořádek nebo majetek, 3. osoba, u níž je důvodné podezření, že přivodila jinému újmu na zdraví v souvislosti s požitím. Výzvu policie (státní, obecní, vojenská), vězeňská služba, zaměstnavatele nebo ošetřujícího lékaře. Odmítnutí vyšetření = má se za to, že osoba byla pod vlivem návykových látek (presumpce viny).

38 Právní úprava v oblasti návykových látek

39 Provedení vyšetření Orientační vyšetření pomocí dechové zkoušky, příp. slin: policie, vězeňská služba, zaměstnavatel. Lékařské vyšetření (odborně a provozně způsobilé zdravotnické zařízení) – dechová zkouška a odběry vzorků biologického materiálu, povinnost na žádost sdělit výsledek vyšetřeným subjektům (nejde-li o diagnostiku v souvislosti s poskytovanou zdravotnickou péčí).

40 Právní úprava v oblasti návykových látek Úhrada nákladů vyšetření biologického materiálu Prokáže-li se přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky – hradí vyšetřovaná osoba. Neprokáže-li se přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky – hradí osoba, která k vyšetření vyzvala (vyjma diferenciální diagnózy hrazené z veřejného zdravotního pojištění).

41 Právní úprava v oblasti návykových látek

42 Ošetření v protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanici Záchytné stanice zřizuje územně samosprávný celek (zpravidla kraj), který může v samostatné působnosti zajišťovat péči poskytovanou v tomto zařízené též smluvně – na celém území nutná dojezdová vzdálenost do 45 minut. Není-li osoba ohrožen na životě, ale nekontroluje své chování – povinna podrobit se ošetření a pobytu po dobu nezbytně nutnou k odeznění akutní intoxikace.

43 Právní úprava v oblasti návykových látek Doprava do záchytné stanice Zabezpečuje osoba, která k vyšetření vyzvala (v případě policie vždy Policie ČR). Úhrada dopravy, vyšetření, ošetření a následného pobytu: pozitivní výsledek – osoba pod vlivem, negativní výsledek – osoba, která k vyšetření vyzvala.

44 Právní úprava v oblasti návykových látek

45 Hlášení ošetření na záchytné stanici (u přijatých osob) Registrujícímu praktickému lékaři. U osob mladších 18 let: zákonnému zástupci či jiné osobě odpovědné za výchovu a orgánu sociálně-právní ochrany dětí. U osob s omezenou způsobilostí nebo zbavených způsobilosti k právním úkonům, opatrovníkovi.

46 Právní úprava v oblasti návykových látek Přestupky proti bezpečnosti silničního provozu Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Postačí zavinění z nedbalosti, jestliže zákon vysloveně nepožaduje zavinění úmyslné. § 22 – přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. § 30 – přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi.

47 Právní úprava v oblasti návykových látek Pozemní komunikace Přestupku se dopustí ten, kdo: Přes výzvu danou podle zvláštního zákona se odmítne podrobit vyšetření, zda při řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti nebyl ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou – ačkoli takové vyšetření není spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví (§ 22 odst. 1 písm. d).

48 Právní úprava v oblasti návykových látek Přestupky učitele autoškoly § 22 odst. 3 písm. a), b) a d): a) Požil alkoholický nápoj nebo užil návykovou látku během provádění výcviku ve výcvikovém vozidle, b) prováděl výcvik ve výcvikovém vozidle bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití návykové látky, kdy by mohl být ještě pod jejich vlivem, c) se přes výzvu danou podle zvláštního předpisu odmítne podrobit vyšetření, zda při provádění výcviku nebyl ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ačkoli takové vyšetření není spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví.

49 Právní úprava v oblasti návykových látek Ochrana před alkoholismem a jinými toxikomaniemi § 30 odst. 1 – přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. § 30 odst. 2 – sankce. § 30 odst. 3 – exces z § 30 odst. 1 písm. g) – i).

50 Právní úprava v oblasti návykových látek Ochrana před alkoholismem a jinými toxikomaniemi a) prodá, podá nebo jinak umožní požití alkoholického nápoje osobě zjevně ovlivněné alkoholickým nápojem nebo jinou návykovou látkou, osobě mladší osmnácti let, osobě, o níž lze mít pochybnost, zda splňuje podmínku věku, nebo osobě o níž ví, že bude vykonávat zaměstnání nebo jinou činnost, při níž by mohla ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek, b) neoprávněně prodá, podá nebo jinak umožní druhé osobě škodlivé užívání jiné návykové látky než jsou omamné látky, psychotropní látky a alkohol, c) se nepodrobí opatření postihujícímu nadměrné požívání alkoholických nápojů nebo užívání jiných návykových látek,

51 Právní úprava v oblasti návykových látek Ochrana před alkoholismem a jinými toxikomaniemi e) úmyslně umožňuje požívání alkoholických nápojů nebo užívání jiných návykových látek než látek omamných a psychotropních osobě mladší osmnácti let, ohrožuje-li tím její tělesný nebo mravní vývoj, f) umožní neoprávněné požívání omamných a psychotropních látek osobě mladší osmnácti let, nejde-li o čin přísněji trestný, g) požije alkoholický nápoj nebo užije jinou návykovou látku, ačkoliv ví, že bude vykonávat zaměstnání nebo jinou činnost, při níž by mohl ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek, h) po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky vykonává činnost uvedenou v písmenu g),

52 Právní úprava v oblasti návykových látek Ochrana před alkoholismem a jinými toxikomaniemi ch) ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky, vykonává činnost uvedenou v písmenu g), i) odepře se podrobit vyšetření, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, k němuž byl vyzván podle zvláštního právního předpisu, j) neoprávněně přechovává v malém množství pro svoji potřebu omamnou nebo psychotropní látku, k) prodá jednotlivé cigarety nebo neuzavřené jednotkové balení cigaret, l) kouří na místech zákonem zakázaných,

53 Právní úprava v oblasti návykových látek Ochrana před alkoholismem a jinými toxikomaniemi m) prodá výrobek podobný tabákovému výrobku, tabákové potřebě ve formě potravinářského výrobku nebo hračky, a nebo podobný alkoholickému nápoji ve formě hračky, n) prodá tabákový výrobek, tabákovou potřebu nebo alkoholický nápoj v zařízení nebo na akcích určených osobám mladším 18 let, o) prodá, podá nebo jinak umožní užití tabákového výrobku osobě mladší 18 let nebo neodepře jejich prodej fyzické osobě, o níž lze mít pochybnost, že splňuje podmínku věku.

54 Právní úprava v oblasti návykových látek Zákon o návykových látkách Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách ve znění pozdějších předpisů. Obsahuje přílohy 1- 9; 1- 7 omamné a psychotropní látky; 8 – 9 jedy. Mezinárodní úmluvy, které ČR ratifikovala.

55 Právní úprava v oblasti návykových látek Trestní právo – obchod s drogami Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů § 187 (1) Kdo neoprávněně vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá nebo jinak jinému opatří nebo pro jiného přechovává omamnou nebo psychotropní látku, přípravek obsahující omamnou nebo psychotropní látku, prekursor nebo jed, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let. (2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo ve větším rozsahu, nebo b) spáchá-li takový čin vůči osobě mladší než osmnáct let. (3) Odnětím svobody na osm až dvanáct let bude pachatel potrestán, a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 značný prospěch, b) spáchá-li takový čin vůči osobě mladší patnácti let, nebo c) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví. (4) Odnětím svobody na deset až patnáct let bude pachatel potrestán, a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví více osob nebo smrt, b) získá-li takovým činem prospěch velkého rozsahu, nebo c) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech.

56 Právní úprava v oblasti návykových látek Držba pro vlastní potřebu § 187a (1) Kdo bez povolení přechovává omamnou nebo psychotropní látku nebo jed v množství větším než malém, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem. (2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve větším rozsahu.

57 Právní úprava v oblasti návykových látek Pokyn nejvyšší státní zástupkyně Slouží jako vodítko k posuzování znaku skutkové podstaty „množství větší než malé“ (§ 187a odst. 1) a „ve větším rozsahu“ (§ 187a odst. 2).

58 Právní úprava v oblasti návykových látek Pokyn nejvyšší státní zástupkyně - příloha druh hmotnost (g) "množství větší než malé" "větší rozsah" heroin 0,15 Heroin HCl 1,5 Heroin HCl (asi 5 dávek po 30 mg) (asi 50 dávek po 30 mg) ----------------------------------------------------------------- morfin 0,3 Morfin HCl 4,5 Morfin HCl (asi 10 dávek po 30 mg) (asi 150 dávek po 30 mg) ----------------------------------------------------------------- methadon 0,3 Methadon 4,5 Methadon (asi 10 dávek po 30 mg) (asi 150 dávek po 30 mg) ----------------------------------------------------------------- kokain 0,25 Kokain HCl 5 Kokain HCl (asi 5 dávek po 50 mg) (asi 100 dávek po 50 mg) ----------------------------------------------------------------- THC 0,3 THC 7,5 THC (marihuana, hašiš) (asi 10 dávek po 30 mg) (asi 250 dávek po 30 mg) ----------------------------------------------------------------- LSD 0,0005 LSD 0,006 LSD (asi 10 dávek po 50 mg) (asi 120 dávek po 50 mg) ----------------------------------------------------------------- MDMA a homology příbuzného typu (extaze) 1 MDMA-base, 24 MDMA-base (asi 10 dávek po 100 mg) (asi 240 dávek po 100 mg) ----------------------------------------------------------------- amfetamin 0,5 amfetamin-base, 10 amfetamin-base (asi 10 dávek po 50 mg) (asi 200 dávek po 50 mg) ----------------------------------------------------------------- metamfetamin 0,5 metamfetamin-base 10 metamfetamin- (Pervitin) base (asi 10 dávek po 50 mg) (asi 200 dávek po 50 mg) ----------------------------------------------------------------- Psilocybin 0,05 Psil.-lysohl., 3 Psil.-lysohl. (asi 5 dávek po 10 mg) (asi 300 dávek po 10 mg) -----------------------------------------------------------------

59 Právní úprava v oblasti návykových látek Prekurzory § 188 (1) Kdo vyrobí, sobě nebo jinému opatří anebo přechovává předmět určený k nedovolené výrobě omamné nebo psychotropní látky, přípravku obsahujícího omamnou nebo psychotropní látku nebo jedu, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci. (2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve větším rozsahu, b) spáchá-li takový čin vůči osobě mladší než osmnáct let, nebo c) získá-li takovým činem značný prospěch.

60 Právní úprava v oblasti návykových látek Šíření toxikomanie § 188a Šíření toxikomanie (1) Kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu nebo ho v tom podporuje anebo kdo zneužívání takové látky jinak podněcuje nebo šíří, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem. (2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 vůči osobě mladší než osmnáct let, nebo b) spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

61 Právní úprava v oblasti návykových látek Společná ustanovení § 195 Společná ustanovení (1) Zvláštní zákon stanoví, co se považuje za omamné látky, psychotropní látky, přípravky obsahující omamnou nebo psychotropní látku nebo za prekursory. (2) Vláda nařízením stanoví, co se považuje za jedy ve smyslu § 187, 187a a 188, které choroby se považují za nakažlivé ve smyslu § 189 až 192 a na které škůdce se vztahuje ustanovení § 192.

62 Právní úprava v oblasti návykových látek Stíhaní pachatelé 1998 – 2005

63 Právní úprava v oblasti návykových látek Použitá literatura Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 140/1961 Sb., (trestní zákon) ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů.

64 Právní úprava v oblasti návykových látek Použitá literatura Gajdošíková, H. et Šejvl, J. (2006). Drogová kriminalita a trestní právo. Praha: CA PK 1. LF UK a VFN. Gajdošíková, H. et Šejvl, J. (2006). Komparace drogových trestných činů ČR a SR. Praha: CA PK 1. LF UK a VFN. Gajdošíková, H. et Šejvl, J. (2006). Právní aspekty oborů návykových nemocí. Praha: CA PK 1. LF UK a VFN.

65 Právní úprava v oblasti návykových látek Kontakt sejvl@adiktologie.cz

66 Právní úprava v oblasti návykových látek Děkuji za pozornost! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY A Z ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY


Stáhnout ppt "Některé zákony v oblasti návykových látek v ČR Jaroslav Šejvl Centrum adiktologie psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze Kurz vzdělávání Městské."

Podobné prezentace


Reklamy Google