Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon č. 204/2015 Sb., kterým se mění zákon o přestupcích, zákon o Rejstříku trestů a některé další zákony účinnost od 1. 10. 2015 a od 1. 10. 2016 Návrh.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon č. 204/2015 Sb., kterým se mění zákon o přestupcích, zákon o Rejstříku trestů a některé další zákony účinnost od 1. 10. 2015 a od 1. 10. 2016 Návrh."— Transkript prezentace:

1 Zákon č. 204/2015 Sb., kterým se mění zákon o přestupcích, zákon o Rejstříku trestů a některé další zákony účinnost od 1. 10. 2015 a od 1. 10. 2016 Návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (tzv. kodex správního trestání), sněmovní tisk č. 555, účinnost navrhována od 1. 7. 2017 XXXI. setkání vodohospodářů v Kutné Hoře JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D. judr.jitka.jelinkova@gmail.com

2 Deliktní odpovědnost (= odpovědnost za protiprávní jednání) 1) trestněprávní odpovědnost: odpovědnost za trestné činy 2) správněprávní odpovědnost: - odpovědnost za přestupky (subjektivní – předpokladem zavinění) - odpovědnost za správní delikty právnických osob a fyzických osob při výkonu podnikatelské činnosti (objektivní – za porušení právní povinnosti bez ohledu na zavinění)

3 prameny právní úpravy trestání přestupků: 1) zvláštní zákon (např. vodní zákon, zákon o ochraně ovzduší, zákon o ochraně přírody a krajiny) 2) zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích (obecná část: základy odpovědnosti za přestupek, zvláštní část: skutkové podstaty některých přestupků, řízení o přestupcích: zvláštní procesní ustanovení vůči obecné úpravě správního řízení) 3) subsidiárně správní řád na přestupkové řízení

4 prameny právní úpravy trestání tzv. jiných správních deliktů (právnických osob a fyzických osob při výkonu podnikatelské činnosti): 1) zvláštní zákon (např. zákon o odpadech, vodní zákon atd.) 2) správní řád V důsledku absence právní úpravy vzniká řada nejasností: např. analogické použití přestupkového zákona na trestání jiných správních deliktů (např. zásada absorpční při ukládání sankce za sbíhající se správní delikty x zásada kumulativní /přesněji: více samostatných pokut za jednotlivé delikty/)

5 Zákon č. 204/2015 Sb., kterým se mění zákon o přestupcích, zákon o Rejstříku trestů a některé další zákony 1) ustanovení nabývající účinnosti 1. 10. 2015 - § 13 PřestZ: zvýšení pokut v blokovém (z 1 000 Kč na 5 000 Kč) a příkazním řízení (ze 4 000 Kč na 10 000 Kč) - § 20 PřestZ: přerušení běhu 1roční lhůty pro projednání přestupku zahájením řízení a vydáním rozhodnutí o vině, event. doručením příkazu – počíná běh nové 1roční lhůty, max. však 2 roky! Přísnější úpravu prekluze přestupku lze samozřejmě použít pouze u přestupků spáchaných od 1. 10. 2015.

6 Zákon č. 204/2015 Sb., kterým se mění zákon o přestupcích, zákon o Rejstříku trestů a některé další zákony 1) ustanovení nabývající účinnosti 1. 10. 2015 - § 57 PřestZ: povinné společné řízení o přestupcích téhož pachatele, jejichž skutková podstata se týká porušení právních povinností vyskytujících se ve stejné oblasti veřejné správy; dále se netýká přestupku, který byl spáchán po zahájení řízení! (tedy zúžení povinnosti vést společné řízení) - § 76 PřestZ: zastavení řízení z meritorních důvodů (např. skutek nebyl obviněnému prokázán) rozhodnutím ve věci a další změny vyvolané potřebami praxe

7 Zákon č. 204/2015 Sb., kterým se mění zákon o přestupcích, zákon o Rejstříku trestů a některé další zákony 2) ustanovení nabývající účinnosti 1. 10. 2016 centrální evidence vybraných přestupků pro účely - přísnějšího postihu opakovaného spáchání přestupků proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití, proti majetku § 91a: přestupek je spáchán opakovaně, je-li spáchán do 12 měsíců od nabytí PM rozhodnutí o stejném přestupku - horní hranice pokut zvýšena o polovinu, u některých sk. podstat též možnost uložit spolu s pokutou zákaz pobytu, nemožnost projednat v blokovém řízení, ukládá-li se vyšší sankce

8 Zákon č. 204/2015 Sb., kterým se mění zákon o přestupcích, zákon o Rejstříku trestů a některé další zákony 2) ustanovení nabývající účinnosti 1. 10. 2016 centrální evidence vybraných přestupků pro účely - posuzování spolehlivosti fyzických osob podle některých zákonů, např. zákona o zbraních, zákona o obecní policii proto se zavádí centrální evidence přestupků též na úseku zbraní a střeliva, na úseku používání výbušnin, na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, na úseku zemědělství, myslivosti, rybářství, na úseku obrany ČR

9 Zákon č. 204/2015 Sb., kterým se mění zákon o přestupcích, zákon o Rejstříku trestů a některé další zákony - centrální evidence vybraných přestupků bude vedena Rejstříkem trestů (organizační složka státu podřízená Ministerstvu spravedlnosti) - údaje bude zapisovat správní orgán, který o přestupku rozhodoval v posledním stupni prostřednictvím el. formuláře, nebo el. aplikace spravované Rejstříkem trestů do 5 dnů od nabytí PM rozhodnutí o přestupku - pokuty v blokovém řízení, kde rozhodovala obecní policie, zapíše obecní úřad

10 Zákon č. 204/2015 Sb., kterým se mění zákon o přestupcích, zákon o Rejstříku trestů a některé další zákony - obrana FO proti nesprávným zápisům v evidenci přestupků: námitkové řízení - stanoven obsah evidence přestupků a doba uchovávání údajů (5 let od nabytí PM rozhodnutí o přestupku) - poskytování údajů z evidence přestupků opis z evidence přestupků bude vydán na základě žádosti (elektronická aplikace, dálkový přístup): - správnímu orgánu oprávněnému projednat přestupek pro účely jeho projednání, orgánům činným v tr.ř., soudům atd.

11 Související otázky správního trestání - judikatura: “Pro správní trestání musí platit obdobné principy a pravidla jako pro trestnost trestných činů.“ - vládou schválená koncepce reformy správního trestání (usnesením ze dne 20. 2. 2002) -kodex správního trestání (nový zákon o přestupcích a jiných správních deliktech) dosud nebyl přijat návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, sněmovní tisk č. 555, účinnost navrhována od 1. 7. 2017

12 Návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - pod pojem “přestupek” zahrnut i delikt PO a FOP (proto “kodex správního trestání”) - právní úprava by měla zaplnit mezery současné úpravy správního trestání, např. problém „zadavatel – zhotovitel“ - nově postih účastenství (FO - organizátor, návodce, pomocník - ale bude to muset výslovně stanovit zákon, širší definice PO jako pachatele), odpovědnost právního nástupce PO či osoby, která pokračuje v podnikateslké činnosti FOP - diskutovaná otázka: požadavky na oprávněnou úřední osobu (VŠ vzdělání Mgr. právo nebo jiné VŠ vzdělání alespoň Bc. a zkouška odborné způsobilosti u MV, výjimky po přechodnou dobu)

13 Správní postih a trestní postih - trestní zákon č. 140/1961 Sb. byl s účinností od 1. 1. 2010 nahrazen trestním zákoníkem č. 40/2009 Sb. - zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (zákon č. 418/2011 Sb., účinnost od 1. 1. 2012) § 2 PřestZ: nejde o přestupek, jde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních předpisů nebo o trestný čin § 20 odst. 4 PřestZ: do běhu prekluzivní lhůty se nezapočítává doba, po kterou se pro tentýž skutek vedlo tr. řízení podle tr. řádu (nutno přesně určit: záznam o zahájení úkonů tr.řízení – PM usnesení o odevzdání n. postoupení věci spr. orgánu k projednání přestupku) § 66 odst. 3 písm. b), § 71 písm. a), § 76 odst. 1 písm. g) PřestZ (Odložení věci, Postoupení věci, Zastavení řízení) Klíčové je posouzení totožnosti skutku! Pro souběžný postih správní a trestní – např. majetkový tr. čin a ekologický přestupek

14 Přestupek, jiný správní delikt, totožnost skutku - speciální úprava má přednost před obecnou Letitý spor o přestupky podle 53 LesZ (porušení zákazů v rámci obecného užívání lesa, např. jezdit a stát motorovými vozidly) a správní delikt podle § 54 odst. 2 písm. c) („provádí činnosti v lese zakázané“) - rozsudek KS v Brně z 5. 3. 2015 zařazený do Sb. NSS): úprava přestupků podle § 53 LesZ je speciální - posouzení „idem“ (totožnosti skutku) Skutek je právní teorií vymezen jako jednání, následek a příčinná souvislost mezi jednáním a následkem. Pro posouzení „idem“, tedy zda jeden skutkový děj = skutek de facto je více skutků de iure, jsou rozhodující odlišné právní následky = porušení či ohrožení různých chráněných zájmů Dobře vysvětluje rozsudek NSS ze dne 3. 6. 2015, Sb. NSS č. 3251, 9/2015

15 Základy odpovědnosti za přestupek a jiný správní delikt (hmotněprávní otázky správního trestání) - materiální znak deliktu - subjektivní x objektivní odpovědnost - lhůty pro uložení pokuty (zánik odpovědnosti) - delikty dokonavé a trvající, event. pokračující - souběhy deliktů (jednočinné, vícečinné) - zásada ne bis in idem, zásada absorpční - odpovědné subjekty (např. vlastník a nájemce zařízení, zadavatel a zhotovitel prací) - odůvodnění výše pokuty, kritéria

16 Řízení o přestupku a jiném správním deliktu (procesní otázky správního trestání) -postupy před zahájením řízení (např. kontrola, „terénní šetření“, zajištění důkazu před zahájením řízení - § 138 spr. řádu, podávání vysvětlení, oznámení orgánu policie, jiného státního orgánu, obce, občana, postoupení orgánem činným v tr. řízení...) - zahájení řízení o pokutě, vymezení skutku, změna právní kvalifikace skutku - účastníci řízení o pokutě - dokazování - ústní jednání o přestupku - přerušení řízení, zastavení řízení - náležitosti meritorního rozhodnutí, lhůty pro vydání rozhodnutí


Stáhnout ppt "Zákon č. 204/2015 Sb., kterým se mění zákon o přestupcích, zákon o Rejstříku trestů a některé další zákony účinnost od 1. 10. 2015 a od 1. 10. 2016 Návrh."

Podobné prezentace


Reklamy Google