Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vládní návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich Mgr. Jiří Kaucký Správní řád v praxi krajských úřadů – X. konference 17.–18. března 2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vládní návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich Mgr. Jiří Kaucký Správní řád v praxi krajských úřadů – X. konference 17.–18. března 2016."— Transkript prezentace:

1 Vládní návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich Mgr. Jiří Kaucký Správní řád v praxi krajských úřadů – X. konference 17.–18. března 2016 Jihlava, Krajský úřad Kraje Vysočina

2 Obsah I.Stávající právní úprava – historie reformy správního trestání II.Vládní návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - sněmovní tisk č. 555/0 –Zásadní změny oproti platné právní úpravě III.Vládní návrh zákona o některých přestupcích – sněmovní tisk č.554/0 IV.Změnový zákon

3 Zastaralá stávající úprava Komise pro reformu správního řízení a správního trestání - 90. léta 20. století –Hypertrofie správního trestání objekt (nejen řádný výkon veřejné správy) zrušení postihu nejméně společensky škodlivých jednání Reformulace (legalita, problém odkazovacích norem, tautologie) Přesun nejzávažnějších jednání do trestního práva (vázanost reformy správní trestání na reformu trestního práva (včetně trestní odpovědnosti právnických osob)) –(Evropská) Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (č.209/1992 Sb.) čl. 6 Právo na spravedlivý proces Nestejný standard právní ochrany a hmotně-právního postavení i procesu u fyzických osob „přestupců“, f.o. - pachatelů jiných správních deliktů, právnických osob Správní tribunály? –§ 12 odst. 2 zák. č. 2/1969Sb. „Ministerstvo vnitra plní koordinační úlohu v oblasti správního řízení, správního trestání, spisové služby a postupů podle kontrolního řádu.“ – metodická činnost, legislativní pomůcky –Registr přestupků –Prekluze přestupků – cíl: neodvratitelnost sankce

4 Přetrvávající problémy: –Nedostatečně upravené řízení o přestupcích (správní řád neobsahuje v části třetí potřebné odchylky, čekalo se nový zákon o přestupcích) –Chybí obecná úprava (všech) správních deliktů Absence jasného vymezení pojmu SD V jiných zákonech nejsou všechny potřebné hmotněprávní instituty pro SD –Nutnost využívání analogie, nerovné postavení „pachatelů“/obviněných –Nereflektuje vývoj právní úpravy v navazujících nebo souvisejících právních předpisech –Roztříštěnost, kazuističnost a neexistující obecná korelace typová společenská škodlivost –výše sankce skutkových podstat. –Neexistence okolností vylučující protiprávnost a zániku odpovědnosti za správní delikt –Sankce a zásady jejich ukládání

5 Vládní návrh zákon Návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich – sněmovní tisk 555 Nutnost sjednocení úpravy všech správních deliktů – přijetí zcela nové normy Cíl návrhu: Snaha o řešení výše popsaných problémů

6 Zásadní změny Předmět úpravy (§ 1) –sjednocení podmínek odpovědnosti za přestupky a dosavadní jiné správní delikty do jednoho zákona a zvláštní úprava řízení o přestupku založená na podpůrném použití správního řádu Časová působnost (§ 2 odst. 4) –je výslovně stanoveno, který zákon se použije, pokud se právní úprava změní během spáchání pokračujícího, hromadného a trvajícího přestupku Osobní působnost (§ 4 odst. 6 a 7) –doplnění úpravy osobní působnosti ve vztahu k příslušníkům bezpečnostních sborů a osobám podléhajícím vojenské kázeňské pravomoci řešící problém nicotnosti rozhodnutí správního orgánu z důvodu nedostatku věcné příslušnosti Základy odpovědnosti za přestupek –základem správněprávní odpovědnosti se má stát jednotný pojem přestupek, který nahradí pojem správní delikt (§ 5) –vymezení pojmů důležitých pro praxi pokus přestupku (§ 6) pokračování v přestupku (§ 7) trvající a hromadné přestupky (§ 8 a 9) opomenutí (§ 10) spolupachatelství (§ 11) zvláštní subjekt přestupku (§ 12) skutkový a právní omyl (§ 16 a 17)

7 Zásadní změny Základy odpovědnosti za přestupek úprava odpovědnosti zákonného zástupce nebo opatrovníka fyzické osoby (§ 14) stanovení taxativního výčtu fyzických osob, které se pro účely posuzování odpovědnosti právnické a podnikající fyzické osoby za přestupek považují za osoby, jejichž jednání se právnické a podnikající fyzické osobě přičítá (§ 20 odst. 2 a § 22 odst. 3); –odpovědnost právnické a fyzické osoby, která za ni jednala, se vzájemně nepodmiňují ani nevylučují (§20 odst. 6 a 7) úprava organizátorství, návodu a pomoci (§ 13 odst. 4) úprava nových okolností vylučujících protiprávnost – svolení poškozeného a přípustné riziko (§ 26 a 27) úprava institutu promlčecí doby, jejímž uplynutím odpovědnost za přestupek zaniká (§ 30 až 32), včetně stavení a přerušení promlčecí doby po vzoru trestního zákoníku úprava odpovědnosti právního nástupce za přestupek (§ 33 a 34)

8 Správní tresty a jejich ukládání pojem „sankce“ nahrazena pojmem „správní trest“ podrobnější úprava pravidel pro ukládání trestů za přestupek a za více přestupků spolu s úpravou přitěžujících a polehčujících okolností (§ 36 až 41) úprava podmíněného upuštění od uložení správního trestu, upuštění od uložení správního trestu a mimořádného snížení výměry pokuty (§ 42 až 44) zavádí se správní trest propadnutí náhradní hodnoty (§ 49) a dále zabrání náhradní hodnoty (§ 54) zavádí se správní trest zveřejnění rozhodnutí o přestupku (§ 50) Oproti stávající právní úpravě není upraven správní trest zákazu pobytu

9 Ochranná opatření omezující opatření může spočívat též v povinnosti zdržet se styku s určitou osobou nebo vymezeným okruhem osob a lze jej uložit s účinky též mimo správní obvod správního orgánu, který je ukládá (§ 52) zabrání věci lze uložit i bez splnění zákonných podmínek v případě, že je výnosem přestupku, byť nikoli bezprostředním (§ 53 odst. 2)

10 Řízení o přestupcích nové kvalifikační požadavky na úřední osoby a předsedu komise pro projednávání přestupků (§ 61 odst. 2 a § 111) –Předseda přestupkové komise, rozkladové komise a oprávněná úřední osoba: Mgr. stupeň vzdělání obor právo na VŠ v České republice nebo Bc.+ ZOZ –Výjimky: osoba projednávající přestupek na místě, ministr/vedoucí jiného ústředního správního úřadu zvláštní pravidla pro vyloučení z projednávání a rozhodování věci (§ 63) zvláštní ustanovení o doručování veřejnou vyhláškou a zmocněnci účastníka řízení (§ 66 a 67) vymezení postavení poškozeného a osoby přímo postižené spácháním přestupku (§ 70 a 71) zahájení řízení o přestupku se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku (§ 79) fakultativní ústní jednání (§ 80) postup v řízení o přestupku navazujícím na výkon kontroly podle jiného zákona (kontrolního řádu) - § 81 nově se zavádí další důkazní prostředek – výslech obviněného (§ 82)

11 Řízení o přestupcích úprava zajišťovacích prostředků: záruka za splnění povinnosti (§ 83) a zákaz zrušení, zániku nebo přeměny obviněné právnické osoby (§ 84) úprava odklonu – narovnání (§ 87) současné blokové řízení je nahrazeno vydáním příkazu na místě (§ 91 a 92) zvláštní lhůta 60 dnů pro vydání rozhodnutí o přestupku (§ 94) úprava vztahu řízení o přestupku a trestního stíhání o totožném skutku (§ 100) upravuje se omezení pro přenos příslušnosti k projednávání přestupků na základě veřejnoprávní smlouvy (§ 105) – pouze na „3“ a „2“ v jejímž obvodu leží a jen veškerou agendu úprava přehledu přestupků (§ 110) - evidence…

12 Přechodná ustanovení (§ 112) stanoví se právní fikce, na základě které dojde k nahrazení pojmu správní delikt pojmem přestupek, a to s výjimkou disciplinárních deliktů zvláštní přechodné ustanovení o lhůtách pro zánik odpovědnosti za správní delikt a kritériích pro určování druhu a výměry sankce upravených ve zvláštních zákonech

13 Vládní návrh zákona o některých přestupcích - sněmovní tisk č.554 Zvláštní část již nebude součástí nové kodifikace Převedení skutkových přestupků do zákonů kam obsahem spadají (závislost skutkových podstat na hmotněprávním ustanovení) Přestupky, které takto převést nelze, budou součástí nového zákona

14 Vládní návrh zákona o některých přestupcích - sněmovní tisk č.554 Předmět úpravy návrh zákona nahrazuje zvláštní část stávajícího zákona o přestupcích, avšak upravuje pouze skutkové podstaty přestupků, které není možné převést do zvláštních zákonů, protože v nich absentuje úprava odpovídajících právních povinností, jejichž porušení se trestá –výčet skutkových podstat, které budou převedeny do zvláštních zákonů doprovodným zákonem, je uveden na str. 28 až 31 sněmovního tisku 554

15 Vládní návrh zákona o některých přestupcích - sněmovní tisk č.554 Změny vyplývající z nové obecné úpravy (sněmovní tisk 555) v souvislosti s rozšířením obecné úpravy podmínek odpovědnosti za přestupek na právnické a podnikající fyzické osoby se budou do budoucna moci vybraných přestupků dopustit též právnické nebo podnikající fyzické osoby –např. § 2 odst. 1 a 3, § 3 odst. 2 a 3, § 5 odst. 2, § 6 odst. 1, § 7 odst. 2 a 3 sněmovního tisku 554 u skutkových podstat přestupků proti majetku upravených v § 8 odst. 1 bude postihováno organizátorství, návod a pomoc vybrané přestupky (§ 7 odst. 7 a § 8 odst. 6) bude možné projednat pouze se souhlasem osoby přímo postižené přestupkem (přestupky proti majetku, ublížení na zdraví nebo úmyslného narušení občanského soužití spáchané mezi osobami blízkými, a přestupek ublížení na cti) – podle dosavadní právní úpravy se projednávaly na návrh těchto osob, což působilo praktické problémy

16 Vládní návrh zákona o některých přestupcích - sněmovní tisk č.554 Dílčí změny skutkových podstat přestupků a sazeb pokut obecné skutkové podstaty přestupků upravené v § 46 a § 48 stávajícího zákona o přestupcích nebyly do nového zákona převzaty pro rozpor se zásadou přesného a určitého vymezení objektivní stránky přestupku (zásada zákonnosti) dochází k dílčímu zvýšení horních hranic sazeb pokut u některých přestupků nová skutková podstata přestupku křivého vysvětlení před správním orgánem (§ 2 odst. 2 písm. f) a odst. 3 písm. f)) skutkové podstaty přestupků v § 4 odst. 1 a 2 týkající se porušení právních povinností obsažených v nařízení obce nebo kraje anebo obecně závazné vyhlášce obce nebo kraje se budou vztahovat i na právnické a podnikající fyzické osoby – sjednocení sazby pokuty na 100 000 Kč pro všechny subjekty – v této souvislosti dojde doprovodným zákonem ke zrušení dosavadních skutkových podstat správních deliktů v § 58 odst. 4 obecního zřízení, v § 11 odst. 1 krajského zřízení a v § 29 odst. 1 zákona o hlavním městě Praze.

17 Vládní návrh zákona o některých přestupcích - sněmovní tisk č.554 Dílčí změny skutkových podstat přestupků a sazeb pokut nová skutková podstata znevážení postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci (§ 5 odst. 1 písm. b)) nově definována doba nočního klidu (§ 5 odst. 6) – 22°°- 6°°; vypouští se rozhodnutí úprava formulace skutkové podstaty ublížení na cti způsobeného zesměšněním nebo jinou hrubou urážkou (§ 7 odst. 1 písm. a)) úprava institutu usmíření (§ 7 odst. 8) formulační úpravy u skutkových podstat přestupků na úseku podnikání a na úseku porušování práv k obchodní firmě v návaznosti na nový občanský zákoník (§ 9 a 10)

18 Vládní návrh zákona o některých přestupcích - sněmovní tisk č.554 Změny související se zavedením evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů - návrh zákona reflektuje změny provedené zákonem č. 204/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony výčet evidovaných přestupků (§ 12) vymezení, co se rozumí opakovaným spácháním přestupů (§ 13) při opakovaném spáchání vybraných přestupků proti veřejnému pořádku, majetku a občanskému soužití se horní hranice sazby pokuty zvyšuje na jeden a půl násobku její základní sazby (§ 5 odst. 4, § 7 odst. 5 a § 8 odst. 4) upravená skutková podstata maření vykázání ze společného obydlí nebo maření rozhodnutí soudu o předběžném opatření ve věci domácího násilí (§ 5 odst. 1 písm. c)) nerozlišují se kategorie přestupků ublížení na zdraví z nedbalosti a drobného ublížení na zdraví spáchaného úmyslně (§ 7 odst. 1 písm. b)).

19 Změnový zákon Novelizace množství dotčených právních předpisů MV počítá s přípravou až po schválení prvních dvou zmíněných zákonech – v návaznosti na jejich výslednou podobu

20 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Vládní návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich Mgr. Jiří Kaucký Správní řád v praxi krajských úřadů – X. konference 17.–18. března 2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google