Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Veronika Zumrová, 14. dubna 2015 CzechInvest - Regionální kancelář pro Pardubický kraj.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Veronika Zumrová, 14. dubna 2015 CzechInvest - Regionální kancelář pro Pardubický kraj."— Transkript prezentace:

1 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Veronika Zumrová, 14. dubna 2015 CzechInvest - Regionální kancelář pro Pardubický kraj

2 OPPI 2007 - 2013 OPPI 2007 - 2013 2014 - 2020 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory Důraz na inovační podpory + podpora VaV ve firmách (Potenciál), spolupráce mezi terciární sférou a průmyslem Důraz na znalostní ekonomiku, spolupráci VaV s inovačními firmami a využívání nových forem podpory

3 Formulace cílů OP PIK Hlavní vstupní dokumenty: Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění (Strategie Evropa 2020), Národní program reforem ČR 2013, Dohoda o partnerství, S3 Strategie Vize České republiky v oblasti podnikání a inovací: –Česká republika patří mezi světová centra vysoce vyspělé průmyslové výroby a podnikání v technologicky náročných oborech. Zvyšující se podnikatelské ambice lidí a atraktivní podnikatelské prostředí přispívají ke vzniku dynamicky rostoucích firem, přičemž stále více z nich patří mezi technologické lídry v rámci svých produktových trhů. Přes vysoký podíl průmyslu na HDP se energetická náročnost ekonomiky díky vysoké účinnosti využívání energií přibližuje průměru zemí OECD. Rostoucí počet zahraničních firem zde, nejen ve vazbě na místní výrobní základnu, rozšiřuje výzkumné a vývojové aktivity. Globální cíl Operačního programu: –dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích

4 Implementační struktura Řídící orgán: –Ministerstvo průmyslu a obchodu Zprostředkující subjekt: –Dotace: Agentura na podporu podnikání a investic CzechInvest (od 1.1.2016 nově zřízená implementační agentura) –Finanční nástroje: Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) Ministerstvo pro místní rozvoj –Národní orgán pro koordinaci Ministerstvo financí: –Platební a certifikační autorita –Auditní orgán

5 OP PIK Formy veřejné podpory

6 Forma podpory Dotace Finanční nástroje Kombinace dotací a finančních nástrojů

7 Finanční nástroje Implementace: zejména ČMZRB Zahrnutí ve všech prioritních osách OP PIK (až 10 % alokace OP) Využití FN se předpokládá v programech Rizikový kapitál, Expanze (Progres, Start, Garance), Úspory energie, Nemovitosti a Proof of Concept Leden 2016 – první výzva OPPIK obsahující finanční nástroje Uvažované formy finančních nástrojů pro OP PIK: ZVÝHODNĚNÉ ÚVĚRY (snížená úroková sazba, prodloužená doba splatnosti) ZÁRUKY (pro společnosti bankovně neúvěrovatelné) RIZIKOVÝ KAPITÁL (kapitálový vstup investičního fondu částečně financovaného z OP PIK s cílem max. zhodnocení, financování v milnících dle uzavřené smlouvy a business plánu, exit fondu prodejem podílu po 3 - 5 letech)

8 Finanční nástroje – implementační model

9 Veřejná podpora Maximální míra podpory (v %): Platnost od 1.7.2014 Typ podniku2007 - 20132014 - 2020 Malý6045 Střední5035 Velký4025

10 Veřejná podpora – Rámec pro státní podporu ve výzkumu, vývoji a inovacích Typ podporyMalý podnikStřední podnikVelký podnik Základní výzkum100 % Průmyslový výzkum70 %60 %50 % Experimentální vývoj45 %35 %25 % Studie proveditelnosti70 %60 %50 % Výstavba či modernizace výzkumné infrastruktury 50 % Inovace pro MSP50 % - Procesní či organizační inovace 50 % 15 % Podpora inovačních klastrů 50 %

11 Veřejná podpora - další navýšení veřejné podpory nad rámec regionální mapy podpory Typ podporyMalý podnik Střední podnik Velký podnik Ekologické studie70%60%50% Účast MSP na veletrzích 50% 0% Podpora širokopásmové infrastruktury 70%60%50%

12 Podpora de minimis Strop ve výši 200 000 EUR dle nařízení č. 1407/2013 se použije na podporu de minimis, kterou na jednotlivý členský stát může obdržet jeden podnik v rozhodném tříletém období Nově se podpora sleduje kumulativně u všech subjektů právně či fakticky kontrolované jedním subjektem za tříleté období v rámci jednoho státu – propojené podniky – tzv. jeden podnik Metodická příručka k pojmu jeden podnik (http://www.czechinvest.org/ > Programy podpory > OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost > Společné přílohy dotačních programů OP PIK) Nařízení č. 1407/2013 Registr de minimis – evidence všech udělených podpor malého rozsahu (eagri.cz)

13 Územní dimenze v OP PIK Cílové území OP PIK: Česká republika, mimo území hl. m. Prahy Aplikace územního principu: realizace intervencí (projektů) pouze ve vybraných typech území realizace intervencí (projektů) určitým podílem či odlišnou intenzitou podpory pro vybrané typy území na celkové alokaci pro příslušnou prioritní osu modifikace souboru hodnotících či kvalitativních kritérií, např. formou specifikace územní dimenze jako jednoho z hodnotících kritérií pro výběr konkrétních projektů (podpora projektů z určitého území), případě stanovením kvalitativních kritérií pro výběr projektů

14 OP PIK Projektový cyklus

15 Podnikatelský záměr Registrační žádost (1. stupně) Plná žádost (2. stupně) Hodnocení a realizace projektu Žádost o platbu Monitoring (období udržitelnosti)

16 Druhy výzev Průběžná výzva:  nesoutěžní výzva - projekty si ohledně získání podpory vzájemně nekonkurují), hodnotí se splnění určitého nastaveného standardu, resp. podmínek, které dopředu stanoví Výzva  Hodnocení probíhá průběžně, příjemcům, jejichž projekty splní dané podmínky, je poskytována podpora v pořadí, v jakém podali žádost o podporu, až do přidělení celé alokace výzvy na jednotlivé projekty. Kolová výzva:  Soutěžní výzva – projekty jsou porovnávány mezi sebou, podporu obdrží ty, které splní podmínky definovány Výzvou, v pořadí od nejlepšího podle výsledku hodnocení až do vyčerpání alokace  Výběr projektů je proveden až po vyhodnocení všech projektů

17 Před podáním žádosti Sledovat harmonogram výzev Konzultovat projekt – Regionální kanceláře, Zelená linka Zjistit si: Velikost podniku (vč. propojených subjektů i mimo ČR) Dosavadní čerpání de minimis (i za propojené podniky v ČR) Registrovaná CZ-NACE společnosti (dříve OKEČ; viz RES) „Hlavní činnost“ společnosti uvedenou v posledním daňovém přiznání Podrobně prostudovat: Výzvu programu a její přílohy (např. předvyplnit rating v.xls) Příručka pro žadatele a příjemce dotace (Pokyny) Vzorové Podmínky pro žadatele

18 Způsobilost výdajů Datum vzniku způsobilých výdajů = Datum podání žádosti o podporu Před tímto datem nesmí být zahájeny práce na projektu Zahájením prací se rozumí buď zahájení stavebních prací v rámci investice, nebo první právně vymahatelný závazek objednat zařízení či jiný závazek, v jehož důsledku se investice stává nezvratnou, podle toho, která událost nastane dříve. Za zahájení prací se nepovažují nákup pozemků a přípravné práce, jako je získání povolení a zpracování studií proveditelnosti. Je možné vyhlásit výběrové řízení na dodavatele dle platných pravidel (Zákon, Pravidla pro výběr dodavatele v OP PIK), v žádném případě není dovoleno před datem způsobilosti podepsat smlouvu s vítězným uchazečem Pro určení konkrétních způsobilých výdajů sledujte Přílohu Výzvy – Vymezení způsobilých výdajů

19 Realizace projektu Podmínky poskytnutí dotace Pravidla pro výběr dodavatele Pravidla pro publicitu Pravidla etapizace Pravidla způsobilosti výdajů Řádné účtování o dotaci Archivace dokumentace Udržitelnost Součinnost při finanční kontrole Závazný ukazatel – nový název: ukazatel k naplnění Monitorovací ukazatel – nový název: ukazatel k vyplnění

20 MS 2014+ Jednotný systém pro administraci všech žádostí o podporu ze SF 2014 – 2020 ISKP – Informační systém konečného příjemce - určen pro žadatele/příjemce pro zadávání žádostí o podporu a správu projektů po celou dobu jejich životního cyklu https://mseu.mssf.cz/index.aspx Edukační videa: http://www.dotaceeu.cz/cs/Jak-na-projekt/Elektronicka-zadost http://www.dotaceeu.cz/cs/Jak-na-projekt/Elektronicka-zadost

21 ISKP – Náhled úvodní stránky

22 ISKP Kvalifikovaný elektronický certifikát Registrace uživatele na rodné číslo (tedy ne 1 účet= 1 IČ jak tomu bylo v eAccount) Založení Profilu uživatele: správa projektů, založení podřízených uživatelů a přidělování projektů a oprávnění k provádění jednotlivých akcí u přidělených projektů (editace/čtení) shoda se Základními registry Kde si lze opatřit elektronický podpis? První certifikační autorita, a. s. (www.ica.cz) Česká pošta, s. p. (www.postsignum.cz) eIdentity, a. s. (www.eidentity.cz)

23 Prioritní osy v OP PIK.

24 Prioritní osy OP PIK Prioritní osa 1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace “ Prioritní osa 2 „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků Prioritní osa 3 „Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin“ Prioritní osa 4 „Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií “

25 Programy podpory OP PIK Prioritní osa 1Prioritní osa 2Prioritní osa 3Prioritní osa 4 InovaceTechnologieOZEVysokorychlostní internet PotenciálProgresÚspory energieICT a sdílené služby Pre-commercial public procurement Poradenství (pro začínající podniky) Smart grids I. (Distribuční sítě) Proof-of-conceptRizikový kapitálNízkouhlíkové technologie Aplikovaný výzkum (TIP2) MarketingÚspory energie v SZT Partnerství znalostního transferu NemovitostiSmart grids II. (Přenosové sítě) SpolupráceŠkolicí střediska Služby infrastruktury Inovační vouchery

26 Finanční alokace OP PIK Celkové prostředky pro ČR: 21,9 mld. EUR z toho pro OP PIK 4, 3 mld. EUR Zdrojový fond: ERDF Plánované rozdělení alokace dle prioritních os (může dojít k drobným přesunům) Prioritní osa OP PIK Podíl na alokaci prioritní osy (%) PO 131,0 PO 220,7 PO 328,2 PO 417,2

27 Programy podpory Prioritní osy 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

28 Inovace – Inovační projekt

29 Inovace - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

30 Potenciál

31 Aplikace

32 Spolupráce

33 Inovační vouchery

34 Partnerství znalostního transferu

35 Služby infrastruktury

36 Proof-of-concept

37 Pre-commercial public procurement

38 Výhody předkomerčního zadávání pro podniky: lepší příprava na oslovení budoucího trhu díky včasné spolupráci s veřejnými orgány snížené investice na vytváření nových obchodních příležitostí díky částečné finanční podpoře z veřejných prostředků pozitivní soupeření pocházející ze spolupráce/soutěže s ostatními dodavateli zaměření na podstatu úkolů vědy a výzkumu, s podporou veřejného sektoru podporujícího tvorbu nového trhu Postup zadávání: 1) Veřejný subjekt definuje potřebu inovace 2) Veřejný subjekt definuje kritéria pro dodavatele vstupující do procesu PCPP 3) Podniky předkládají návrhy řešení inovace 4) Hodnocení 5) Uzavření smlouvy na výzkum a vývoj mezi veřejným subjektem a podnikem

39 Prioritní osa 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků

40 Technologie

41 Poradenství (pro začínající podniky)

42 Marketing

43 Nemovitosti

44 Školicí střediska

45 Progres

46 Rizikový kapitál

47 Prioritní osa 3 Účinné nakládání s energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

48 Obnovitelné zdroje energie

49 Úspory energie

50 Nízkouhlíkové technologie

51 Smart grids I. (Distribuční sítě)

52 Smart Grids II. (Přenosové sítě)

53 Úspory energie v SZT

54 Prioritní osa 4 Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií

55 Vysokorychlostní internet

56 ICT a sdílené služby

57 Děkuji za pozornost. pardubice@czechinvest.org Tel. 466 616 705 Uvedené informace jsou platné k 14. 4. 2015 a mohou být změněny zněním výzev programů.


Stáhnout ppt "Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Veronika Zumrová, 14. dubna 2015 CzechInvest - Regionální kancelář pro Pardubický kraj."

Podobné prezentace


Reklamy Google