Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční řízení projektů VaV Radka Pittnerová Inovační a technologické centrum při VÚTS a.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční řízení projektů VaV Radka Pittnerová Inovační a technologické centrum při VÚTS a.s."— Transkript prezentace:

1 Finanční řízení projektů VaV Radka Pittnerová radka.pittnerova@vuts.cz Inovační a technologické centrum při VÚTS a.s.

2 Program kurzu Rozdělen do 3 dnů 1. den – Finanční management projektů JAK TVOŘIT ROZPOČET S MINIMÁLNÍMI RIZIKY 2. den – Přehled dotačních programů a jejich pravidel – Konkurenceschopný projektový návrh 3. den – Hodnocení projektů

3 Pár slov o lektorce Lektor univerzita (4 roky) Konzultant pro mezinárodní VaV projekty (12 let) Vlastní projektové zkušenosti - autor, koordinátor, projektový manažer a řešitel 4 projektů MŠMT, 1 CIP, 2 Rámcové programy, 1 OP RLZ, 4 OP VK a řada menších projektů z mezinárodních zdrojů…

4 Co nás čeká ve třech dnech? Jak si vybrat vhodné zdroje financí a dobře připravit a naplánovat konkurenceschopný projektový záměr, na základě kterého se nám bude náš projekt co nejlépe realizovat…

5 TO ZNAMENÁ PŘEDEVŠÍM… Poznat co nejlépe prostředí projektů financovaných z veřejných zdrojů Naučit se naplánovat projekt Naučit se co nejlépe odhadnout, co nás v budoucnu může čekat

6 Počítat s tím, že pokud naprosto vše proběhne přesně tak, jak jste si to představovali při plánování projektu, bude se jednat o malý zázrak

7 ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE

8 Program Projekt Poskytovatel dotace Výzva Zadávací dokumentace Projektový návrh Konsorcium Koordinátor Projektový manažer Konzultant Hodnotitel Projektová smlouva Reporting Monitorovací indikátory Klíčové aktivity Úkoly Audit Finanční řízení Diseminace Povinná publicita

9 VAV PROJEKTY FINANCOVANÉ Z VEŘEJNÝCH ZDROJŮ Kapitola první - prostředí

10 Novinka poslední doby? Ne Finanční náročnost VaV projektů Kdo má dost prostředků na financování VaV?

11 Veřejné prostředky… Veřejné zdroje – Finance za dokončenou úspěšnou inovaci/výzkum – Finance na realizaci určitého výzkumu s určitým cílem/výstupem KDO bude uživatelem majitelem výstupu a uživatelem výsledků Na dotace není právní nárok

12 FINANCE V PROJEKTECH O peníze jde především aneb

13 Základní znalosti projektové řízení Metody Principy Terminologie finanční řízení Pracovně-právní agenda Minimum v oblasti účetních předpisů Interní procesy v organizaci Terminologie

14 Základní znalosti – projektové řízení Projekt vs. projektový návrh projektové cíle klíčová aktivita, úkoly, výstupy, výsledky, indikátory reporting typy reportů smlouva Pravidla pro finanční řízení poskytovatel dotace dokumentace

15 kvalitní rozpočet = kvalitně připravený projektový záměr s jasně definovaným cílem, postupem řešení a výstupy

16 Základní znalosti – finanční řízení Pracovně-právní agenda Typy pracovních smluv Odvody a jejich výše Úvazky, vykazování odpracovaného času Minimum v oblasti účetních předpisů Zařízení a vybavení (majetek) dlouhodobý/krátkodobý Hmotný/nehmotný Cestovní náhrady Tuzemské/zahraniční Vyhlášky a nařízení (MVSP, interní v rámci organizace) Interní procesy v organizaci Schvalovací procedury Nákup služeb a výběrová řízení

17 Finance ODŮVODNĚNÍ POŽADAVKŮ Popis realizace (provázání na úkoly a výstupy) Komentáře k financím Lidské zdroje Struktura rozpočtu Technické vybavení 100 000,- Tiskárna, PC, scanner, promítadlo.. 100 000,- Administrativa 1 000 000,- Technický asistent, administrátor projektu, asistent finančního manažera…

18 Kvalitně připravený projektový rozpočet vychází z cíle a průběhu realizace projektu je adekvátní plánovaným cílům odpovídá pravidlům stanoveným v zadávací dokumentaci programu je sestaven v souladu s platnou legislativou a interními předpisy příslušné organizace nevytváří zásadní bariéry v průběhu realizace projektu

19 ROZPOČET V PRŮBĚHU ŽIVOTNÍHO CYKLU PROJEKTU Finanční toky aneb

20 Životní cyklus projektu Projektový záměr Program Výzva Hodnocení Výběr projektů Negociace Uzavření smlouvy Projektový návrh Zahájení projektu Reporting Ukončení projektu Realizace projektu

21 Základní dokumenty a zdroje informací Pro přípravu rozpočtu projektové žádosti pro konkrétní typ programu bychom měli znát obsah následujících dokumentů: Program (činnosti, míra spolufinancování) Výzva Příručka pro žadatele Příručka pro řešitele Příručka pro hodnotitele další specifické dokumenty !POZOR! Obsah těchto dokumentů a požadavky na financování projektů se v různých programech mohou výrazně lišit!

22 určuje základní pravidla pro financování projektů CO lze financovat? Kolik prostředků lze získat z veřejných zdrojů? Jak budou probíhat finanční toky? Jaká je odpovědnost příjemce dotace? Zadávací dokumentace

23 Jak bude probíhat financování projektu, jednotlivé položky a objem požadovaných finančních prostředků = žadatel při respektování pravidel stanovených poskytovatelem. JAK BUDE SESTAVEN ROZPOČET?

24 JAK POSTUPOVAT PŘI TVORBĚ ROZPOČTU PROJEKTOVÉHO NÁVRHU

25 1.Seznámit se se základními parametry programu/výzvy Minimální/maximální výše rozpočtu Maximální délka trvání projektu Výše veřejné podpory/spolufinancování Uznatelné/neuznatelné náklady Aktivity (financovat pouze uznatelné činnosti) Kdo může žádat Přímé/nepřímé náklady 2.Seznámit se s pravidly regulujícími jednotlivé položky rozpočtu 3.Připravit kvalitní plán realizace projektu s jasně definovanými cíli, postupem realizace a výstupy.

26 ZÁKLADNÍ PRAVIDLO – výdaje MUSÍ BÝT ZPŮSOBILÉ Charakter výdaje –přiměřenost (v. musejí odpovídat cenám v místě, oboru a čase obvyklým) a musejí být vynaloženy v souladu s principy hospodárnosti (minimalizace výdajů při respektování cílů projektu), účelnosti (přímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu) a efektivnosti (maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu); Účel výdaje – výdaje musejí být nezbytné pro realizaci projektu a musí mít přímou vazbu k aktivitám, realizovaným v souladu s obsahovou stránkou a cíli projektu; Prokazatelnost výdaje – výdaje musejí být identifikovatelné a prokazatelné a musejí být doložené účetními doklady s předepsanými (požadovanými) náležitostmi Datum uskutečnění výdaje - výdaje musejí vzniknout a být zpravidla uhrazeny v průběhu realizace projektu, tj. mezi dnem zahájení a ukončení projektu9

27 PŘÍMÉ VS. NEPŘÍMÉ VÝDAJE V PROJEKTU

28 Osobní výdaje Platy Odměny z dohod Dohoda o provedení práce Dohoda o pracovní činnosti Autorský honorář Sociální a zdravotní pojištění FKSP (pokud je tvorba povinná ze zákona) Jiné povinné výdaje (např. zákonné pojištění zaměstnanců) Typy pozic, které lze financovat Mzdové tarify Úvazek Výkazy práce

29 Cestovní náhrady souvisí s realizací projektu ZÁPIS Cestovné Ubytování Stravné Nutné vedlejší výdaje ZAHRANIČNÍ / Tuzemské Vyhlášky a nařízení

30 Provoz místní kanceláře místní kancelář = provozní náklady přímé / nepřímé kancelářský materiál Náklady na provoz kancelářského vybavení (cartridge) Telefon, poštovné, fax Spotřeba vody, paliv a energie Nájemné

31 Nákup vybavení a služeb investiční vs. neinvestiční majetek Odpisy Specifické požadavky (např. křížové financování) Výběrová řízení na dodavatele Limity Zakázka malého rozsahu Podlimitní výběrové řízení Zadávací dokumentace Požadavky na dodavatele Specifikace předmětu plnění Parametry výzvy Hodnocení nabídek Smlouva

32 Náklady vyplývající ze smlouvy publicita propagační předměty (přímé/nepřímé náklady) Prezentace projektu a jeho výstupů audit bankovní garance náklady na zřízení a provoz samostatného účtu projektu

33 Limity ve výdajových položkách Služby Místní kancelář (nepřímé náklady) Cestovní náhrady (ubytování, stravné) Osobní výdaje – stanovené mzdové sazby pro určité typy pozic

34 Rozpočet Základní milníky: 1.Předání projektové žádosti 2.Proces evaluace 3.Negociace 4.Zahájení projektu Nastavení pravidel čerpání v týmu Systém sledování výdajů Výkaznictví a dokladování Pravidla pro přesun prostředků mezi kapitolami Podstatné vs. Nepodstatné změny v rozpočtu 5.Reportovací periody Aktivity x finance Průběh čerpání 6.Závěrečný report Rozpočet x čerpání prostředků x projektové činnosti a výstupy

35 Rizika spojená s rozpočtem Nedostatečné prostředky / projekt a jeho výstupy Finanční toky Odpovědnost za partnery s finančním příspěvkem Vznik neuznatelných výdajů Administrativní náročnost určitých kategorií výdajů (vysoká cena za pořízení) Výše rozpočtu / alokace finančních prostředků na výzvu


Stáhnout ppt "Finanční řízení projektů VaV Radka Pittnerová Inovační a technologické centrum při VÚTS a.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google