Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál."— Transkript prezentace:

1 Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál

2 Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál - KŘP Olomouc 2 I. ÚVOD I. ÚVOD V rámci struktury Policie České republiky plní odbory služby pro zbraně a bezpečnostní materiál úkoly policie na úseku zbraní a střeliva vyplývající ze zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních, zákona č. 229/2013 Sb, o nakládání s bezpečnostním materiálem, a navazujících právních předpisů. V tomto smyslu jde zejména o správní činnosti a výkon kontroly u subjektů podléhajícím shora uvedeným právním předpisům.

3 Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál - KŘP Olomouc 3 1. Personální struktura a dislokace OSZBM KŘP Olomouckého kraje:

4 Struktura OSZBM KŘP Olomouckého kraje Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál - KŘP Olomouc 4 Náměstek pro vnější službu Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Oddělení správního řízení Oddělení dohledu a dozoru

5 Mapa s jednotlivými pracovišti v rámci odboru OSZBM KŘP Olomouckého kraje Olomouc Prostějov Přerov Šumperk Jeseník Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál - KŘP Olomouc 5

6 6 2. Správní činnosti vykonávané dle zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád): vydávání, zajišťování a odnímání zbrojních průkazů a zbrojních licencí; vydávání povolení k provozování střelnic včetně eventuelního pozastavování a zastavování provozu střelnic; zjišťování a objasňování přestupků a správních deliktů na úseku zbraní a střeliva; administrace správních evidencí – Centrální registr zbraní a interní informační systémy PČR sloužící k evidenci a k pátrání po zbraních.

7 Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál - KŘP Olomouc 7 3. Kontrolní činnost vykonávaná dle zákona č. 255/2012 Sb., (kontrolní řád): kontroly držitelů zbrojních průkazů (kontrola uložení a stavu zbraní, chování držitelů na mysliveckých honech apod.); kontroly držitelů zbrojních licencí (řádné vedení evidence zbraní, zabezpečení zbraní a střeliva); kontroly střelnic (dodržování provozního řádu, zjišťování, zda provoz střelnice neohrožuje život a zdraví osob); kontroly průběhu zkoušek odborné způsobilosti ke získání zbrojního průkazu.

8 Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál - KŘP Olomouc 8

9 9 II. ČINNOST OSZBM NA POZADÍ LEGISLATIVNÍCH ZMĚN v r. 2014 V roce 2014 došlo na úseku zbraní a střeliva k několika významným změnám způsobeným především novelizací zákona o zbraních, počátkem účinnosti kontrolního řádu a zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem (oba účinné od 1.1.2014) a dále zákona č. 170/2013 Sb. (zbraňová amnestie), jejichž důsledky se do činnosti OSZBM promítly následovně:

10 Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál - KŘP Olomouc 10 1.Podle § 73a) zákona o zbraních došlo k 1.7.2014 ke zřízení informačního systému Centrální registr zbraní, což je nová informační databáze zbraní, do níž mají přístup jak správní orgány, tak i držitelé zbrojních licencí. Nově zřízený informační systém slouží k přesnému evidování a monitorování veškerých transakcí se zbraněmi a střelivem od počátku jejich vyrobení až do okamžiku jejich zničení. Zprovoznění této informační databáze si vyžádalo technické dovybavení pracovišť OSZBM potřebnou technikou (HW + SW) a taktéž zaškolení pracovníků na práci s programovým vybavením a aplikacemi, přičemž někteří z nich se stali i verifikátory a zároveň poradci pro uživatele systému CRZ z řad držitelů zbrojních licencí.

11 Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál - KŘP Olomouc 11 2.Na základě nově účinného zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem došlo k revizi stávajících registračních potvrzení opravňujících disponovat s bezpečnostním materiálem, resp. k jejich nahrazení novými registračními listinami a zároveň k rozčlenění bezpečnostního materiálu do nově zavedených skupin, což si vyžádalo zvýšené administrativní zatížení jak na držitele těchto potvrzení, tak na činnost OSZBM (evidence držitelů registrace k nakládání s bezpečnostním materiálem bude výhledově začleněna do Centrálního registru zbraní).

12 Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál - KŘP Olomouc 12

13 Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál - KŘP Olomouc 13 3. Součásti novelizovaného zákona o zbraních se stal i článek I. zákona č. 170/2013 Sb., kterým došlo k časově omezenému zániku trestného činu nedovolené ozbrojování dle § 69 zákona o zbraních, a to v intervalu od 1.7.2014 do 31.12.2014. Ve smyslu této tzv. „zbraňové amnestie“ mohli občané ČR odevzdávat dosud neregistrované zbraně a střelivo na Policii ČR, aniž by jim přitom hrozilo trestní stíhání pro přečin nedovolené ozbrojování dle § 279 trestního zákoníku. Veškeré odevzdané zbraně byly přebírány a uskladňovány na pracovištích OSZBM, včetně jejich odesílání k prověření na odbory kriminalistické techniky, zda s nimi v minulosti nebyl spáchán trestný čin.

14 Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál - KŘP Olomouc 14 Amnestie 2014 (v počtech ks) Zbraně AZbraně BZbraně C Zbraně celkem Střelivo celkem Úschova zbraní Úschova střeliva Dar státu zbraň Dar státu střelivo OSZBM Jeseník46162625 4121 OSZBM Olomouc34243881259378531012540 OSZBM Prostějov221234655442334521 OSZBM Přerov111193174830791669 OSZBM Šumperk226255367553840591 Celkem12106126244145952282531614342

15 Amnestie zbraní Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál - KŘP Olomouc 15

16 Tužka upravená ke střelbě. Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál - KŘP Olomouc 16

17 Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál - KŘP Olomouc 17

18 Protiletecký kanon 2 sv. válka výrobce MAUSER, RHEIN METAL, ráže 30 mm Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál - KŘP Olomouc 18

19 Samonabíjecí puška Gehwer 1943, 2 sv. válka Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál - KŘP Olomouc 19

20 III. STASTISTICKÉ UKAZATELE OSZBM ZA ROK 2013/2014 Statistické ukazatele OSZBMv roce 2013v roce 2014 držitelé zbrojních průkazů1703017147 počet registrovaných zbraní4322444401 držitelů zbrojních licencí (ZL)129134 počet držitelů registrace k BM3530 počet střelnic102101 celkem provedených kontrol164111 kontroly mysliveckých honů6933 kontroly střelnic3233 kontroly držitelů ZL10 ostatní kontroly5335 počet vydaných zbrojních průkazů31352197 zajištěných zbrojních průkazů 4 1 odnňatých zbrojních průkazů 64 51 počet nově registrovaných zbraní 27872564 počet přestupků fyzických osob 262133 z toho alkohol 00 správní delikty právnických osob 31 Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál - KŘP Olomouc 20

21 Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál - KŘP Olomouc 21 Poznámka k aktuální bezpečnostní situaci na teritoriu Olomouckého kraje: Ve služebním obvodě Olomouckého kraje je aktuálně evidováno celkem 134 držitelů zbrojních licencí, kteří se zabývají převážně prodejem a úpravou zbraní, provozováním střeleckých areálů a střeleckým výcvikem; držitel zbrojní licence skupiny „K“, tj. povolení k provozování pyrotechnického průzkumu, je zde evidován pouze jeden. Držitelé zbrojních licencí jsou dle NV č. 338/2002 Sb. oprávněni skladovat nejvýše 20.000,- ks střeliva ke zbraním podléhajícím registraci podle zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních. Podle interního aktu řízení (ZPP č. 144/2014) jsou držitelé zbrojních licencí v zásadě kontrolováni jednotlivými OSZBM dle místní příslušnosti, tedy podle sídla držitele zbrojní licence; má-li určitý držitel zbrojní licence provozovny ve více krajích (např. spol. Excalibur Army s.r.o., Kodaňská 521, Praha, která má jednu z provozoven ve Šternberku.), je místně příslušným orgánem ke kontrole Policejní prezídium, Ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, které je rovněž příslušné ke kontrole všech držitelů zbrojní licence skupiny „K“ v celé ČR. V Olomouckém kraji byl ředitelem KŘP OLK již schválen plán kontrol na úseku zbraní a střeliva pro rok 2015, s navýšením o 30% oproti předcházejícímu roku.

22 Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál - KŘP Olomouc 22 Ve služebním obvodě Olomouckého kraje jsou sice evidovány bývalé sklady výbušnin, avšak tyto objekty ke skladování trhavin již neslouží. Vzhledem k tomu, že trhací práce provádí výlučně držitel zbrojní licence skupiny „K“, nedochází při trhacích pracích ke skladování trhavin v místě jejich využití, ale trhaviny jsou v potřebném množství dováženy dodavatelem trhacích prací na místo a to bezprostředně před jejich instalací a užitím. Primárním kontrolním orgánem v případě trhavin je dle z. č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, Obvodní báňský úřad Ostrava.

23 Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál - KŘP Olomouc 23 Mimo režim zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních, jsou evidovány a kontrolovány zbraně a munice, kterými disponují ozbrojené složky ČR jako např. Armáda ČR, resp. PČR. K získávání a ověřování informací týkajících se skladování zbraní a střeliva, kterým disponuje Armáda ČR, není zdejší OSZBM příslušný a ani k takovému postupu zatím nebyl zplnomocněn.

24 V. ZÁVĚR Česká republika paří do velké skupiny států, ve kterých je přístup ke zbraním regulován soustavou zákonů, které umožňují přístup ke zbraním pouze osobám zdravotně a odborně způsobilým, společensky spolehlivým a bezúhonným a zároveň povolují používání zbraní pouze za podmínek, které zaručují preventivní ochranu života a zdraví ostatních obyvatel. Na dodržování těchto pravidel vycházejících ze správního práva dbá v pré řadě Policie České republiky, v jejichž strukturách jsou k tomuto účelu zřízeny odbory služby pro zbraně a bezpečnostní materiál. Lze tedy říci, že činnost těchto odborů přispívá k ochraně obyvatelstva a tedy i k naplňování známého hesla PČR „Pomáhat a chránit“. Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál - KŘP Olomouc 24

25 Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál - KŘP Olomouc 25 Kontakt: POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Tř. Kosmonautů 189/10 771 36 Olomouc Telefon: 974 761 300


Stáhnout ppt "Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál."

Podobné prezentace


Reklamy Google