Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Realizace „kotlíkových dotací“ z OPŽP 2014 - 2020 Praha, 25. května 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Realizace „kotlíkových dotací“ z OPŽP 2014 - 2020 Praha, 25. května 2015."— Transkript prezentace:

1 Realizace „kotlíkových dotací“ z OPŽP 2014 - 2020 Praha, 25. května 2015

2 2 Územní rozdělení podpory Dotace mohou být poskytovány na území celé České republiky Kraje samy navrhnou územní vymezení pro poskytování dotací tak, aby bylo v souladu se Strategií ochrany ovzduší ČR do roku 2020 či místní znalostí Stanovení maximální výchozí alokace pro první výzvu (3 miliardy Kč) výchozí váha se stanoví podle počtu cílových bytových jednotek spalujících pevná paliva u krajů, kde je průměrná hodnota roční průměrné koncentrace B(a)P (pětiletý průměr 2009-13) na území celého kraje vyšší než imisní limit se výchozí váha vynásobí koeficientem překročení imisního limitu u krajů, kde je průměrná hodnota 36. nejvyšší 24-hodinové koncentrace PM 10 (pětiletý průměr 2009-13) na území celého kraje vyšší než imisní limit se výchozí váha dále vynásobí koeficientem překročení imisního limitu Možnost navýšení prostředků pro úspěšný kraj

3 3 Prioritní oblasti podle Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR:

4 4 Celkový cíl: vyměnit 80 tisíc kotlů Milník do konce roku 2018: 20 tisíc kotlů Podporované typy projektů: Podpora bude poskytována pouze na zdroje tepla specifikované v programovém dokumentu OPŽP 2014 – 2020, tj. na zdroje, které splňují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (EKODESIGN) a jejích prováděcích předpisů Předmětem podpory bude: tepelné čerpadlo kotel na pevná paliva plynový kondenzační kotel instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV „mikro“ energetická opatření

5 5 Seznam podporovaných zařízení: seznam podporovaných zařízení bude závazný seznam bude otevřený – zařazení výrobku na základě splnění požadovaných podmínek usnadnění administrace grantových schémat na jednotlivých krajích lepší orientace potenciálních konečných uživatelů – obyvatelstva

6 6 Způsobilé výdaje: zdroj včetně nákladů na jeho instalaci nová otopná soustava rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy (max. 20 tis. Kč) služby energetického specialisty Maximální způsobilé výdaje: 150 tis. Kč Náklady na administraci a na publicitu: 2,5 – 3 % výdajů na poskytnuté „granty“ Výše podpory: Kotel na uhlí 70 % Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa) 75 % + 5 % při využití OZE + 5 % pro prioritní oblasti dle Strategie

7 7 Časové období pro způsobilé výdaje: za způsobilé budou považovány výdaje realizované od vyhlášení výzvy SFŽP Nastavení výzev: kraj (příjemce dotace z OPŽP 2014 - 2020) – poskytuje dále dotaci podle zákona 250/2000 Sb. fyzické osobě nepodnikající (konečný uživatel) 3 cykly výzev po 2 letech, soutěžní (kolové) výzvy – pre-negociace podmínek projektové žádosti vyhlášení 1. výzvy pouze pro kraje: předpoklad červenec 2015 dle možností monitorovacího systému MS2014+ finanční alokace na 1. výzvu: 3 mld. Kč kraje nejsou povinny vkládat vlastní prostředky (ex ante model financování) kromě spolufinancování výdajů na administraci a úhradu nezpůsobilých výdajů (např. režie kraje)

8 8 Příjem projektových žádostí: spolupráce kraje se Státním fondem životního prostředí v případech, kdy bude chtít žadatel realizovat náročnější opatření z Nové zelené úsporám žadatel podá společnou žádost na SFŽP, který „kotlíkovou“ část předá na kraj Podmínky podpory pro fyzické osoby: finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy bude k dispozici seznam požadováno potvrzení od energetického specialisty, že vybrané opatření přinese nejvyšší efekt na snížení energetické náročnosti budovy pouze v případě energetické třídy D a horší

9 9 Podmínka snížení energetické náročnosti objektu: Podpora projektu v objektech, kde a)budou současně provedena alespoň minimální opatření vedoucí ke snížení energetická náročnosti objektu (definovaný seznam opatření dále), b)nebo kde došlo ke snížení energetická náročnosti v minulosti (zateplení objektu, výměna oken, apod.) na úroveň požadavku vyhlášky 78/2013 o energetické náročnosti, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“ – úsporná, c)nebo pokud je současně na realizaci opatření ke snížení energetické náročnosti objektu žádáno v jiném dotačním titulu (např. v NZÚ) – vždy však min. v úrovni bodu b).

10 10 Seznam „mikro“ energetických opatření: Číslo opatřeníTyp opatření 1Zateplení střešních/půdních prostor 2Izolace stropu sklepních prostor 3Instalace tepelně izolačních folií do oken 4 Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů 5 Hydroizolace objektu – snížení vlhkosti základů a podlahové desky v přízemí objektu 6 Oddělení vytápěného prostoru objektu od venkovního (např. zádveří) 7Dílčí výměna oken 8Výměna vstupních a balkonových dveří 9 Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří 10Zajištění střechy proti profukování 11 Výměna zasklení starších oken za moderní dvojskla s vysokou tepelnou izolací

11 11 Požadované dokumenty – žádost kraje: 1.Doklad o jmenování či volbě statutárního zástupce žadatele a o způsobu jednání žadatele. 2.Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním se Státním fondem životního prostředí ČR - plná moc pro pracovníka pověřeného jednáním se Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP ČR) 3.Analýza proveditelnosti v níže uvedené struktuře (bude detailněji popsáno): Analýza problému Cíle grantového schématu Nástroje grantového schématu Velikost požadované alokace Spolupráce s obcemi/NGO Koncentrace dotační podpory Marketingová strategie ke zvýšení absorpční kapacity Plánované výsledky a výstupy Monitoring grantového schématu

12 12 Požadované dokumenty – žádost fyzické osoby: 1.Žádost o poskytnutí dotace – dle závazného vzoru 2.Rozpočet projektu – dle závazného vzoru 3.Prokázání snížení energetické náročnosti objektu: a)Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – zpracovaný dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy. Prostřednictvím PENB musí být prokázáno splnění požadavku na klasifikační třídu energetické náročnosti budovy „C“ – úsporná. b)Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo Žádost z programu Nová zelená úsporám (nebo jiného dotačního titulu) prokazující realizaci (i budoucí v případě žádosti) opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy. 4.Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso. 5.Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikro energetická opatření apod.) v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu. 6.Písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikro energetická opatření apod.) v rodinném domě.

13 13 Finanční toky: 2 tranche za rok (navazuje na vyhlášení „letní“ a „zimní“ výzvy ze strany kraje) 1. zálohová platba bez formální žádosti o platbu – dle finančního plánu Kraj po vyhlášení výzvy začne přijímat žádosti, na základě kterých odhadne finanční nároky na další kolo a případně aktualizuje finanční plán, které promítne do další žádosti o platbu Doporučené proplácení konečným uživatelům: modifikovaná ex ante platba Konečný uživatel předloží kraji fakturu od dodavatele zároveň s dokladem o zaplacení příslušného podílu dle určené výše spolufinancování (dokládá bankovním výpisem) Kraj po provedení kontroly předložených odkladů provede úhradu na účet dodavatele Kraj povede evidenci jednotlivých „grantů“ konečným uživatelům – fyzickým osobám (excelová tabulka ve stanovené struktuře) – bude se vkládat jako příloha do MS2014+

14 14 Kontroly: Rozsah činnosti krajského úřadu bude předmětem kontrol na místě vykonávaných z úrovně ŘO/ZS – za dobu implementace bude každý kraj zkontrolován minimálně jednou Projekt kraje je možné kontrolovat i z úrovně ostatních subjektů implementace (MF – PCO, MF – AO, EK/EÚD); zároveň se předpokládá kontrola NKÚ Dokladové kontroly: Administrace výzvy pro podporované oblasti Administrace podaných žádostí Administrace akceptace žádosti Administrace doložení realizace Administrace platby Administrace archivace Kontroly na místě: min. 5 % vzorek (na doporučení MF bude při zahájení projektu pravděpodobně vyšší), vč. doby udržitelnosti

15 15 Nesrovnalosti: Nesrovnalost vzniká až ve fázi, kdy je výdaj kraje zahrnut do souhrnné žádosti o platbu, která byla odeslána na MF – PCO Pokud nedojde k zahrnutí do souhrnné žádosti, lze prostředky vrácené kraji použít na jiný „grant“ ŘO/ZS musí být v každém případě o nesrovnalosti informován Povinnost za vymáhání odvodů za porušení rozpočtové kázně je přenesena na kraj jako na příjemce dotace

16 16 Publicita: Kraj se jako příjemce dotace zavazuje k zajištění povinné publicity projektu v závislosti na výši poskytnuté dotace Na úrovni konečného uživatele – fyzické osoby povinnost realizovat publicitu nevzniká


Stáhnout ppt "Realizace „kotlíkových dotací“ z OPŽP 2014 - 2020 Praha, 25. května 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google