Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INFOTHERMA 2016 – Ostrava 20. 01. 2016 „KOTLÍKOVÉ DOTACE 2015“ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (SFŽP ČR) – 16. výzva I. ETAPA 2016 – 2018 DOTACE – RODINNÉ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INFOTHERMA 2016 – Ostrava 20. 01. 2016 „KOTLÍKOVÉ DOTACE 2015“ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (SFŽP ČR) – 16. výzva I. ETAPA 2016 – 2018 DOTACE – RODINNÉ."— Transkript prezentace:

1 INFOTHERMA 2016 – Ostrava 20. 01. 2016 „KOTLÍKOVÉ DOTACE 2015“ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (SFŽP ČR) – 16. výzva I. ETAPA 2016 – 2018 DOTACE – RODINNÉ DOMY 2016

2 PODÍL SEKTORŮ NA EMISÍCH PM 10 (2013)

3 SOUČASNÝ STAV V České republice je 360 – 420 tisíc zastaralých kotlů na tuhá paliva (což činí 70 – 80 % z 520 tis.) Spalovací zdroje v domácnostech mají 38% podíl na celkových emisích PM 10, u benzo(a)pyrenu je to až 90%, mají tedy velký dopad na kvalitu ovzduší Neustále jsou překračovány emisní limity Nevyužívání zemního plynu v plynofikovaných obcích / městech Nedodržování pokynů stanovených výrobcem a právními předpisy (nevhodná paliva a regulace)

4 KD – PRIORITNÍ OBLASTI ODPORY Obce jsou z hlediska priorit zařazeny v programech zlepšování kvality ovzduší do 2 kategorií (každá se 2 podkategoriemi) CELKEM 1 045 obcí s 6 778 000 obyvateli Kategorie obce Počet obcí Počet obyvatel 1A - obce nad 1000 obyvatel (překročení více než 1 imisního limitu) 308 4 532 194 1B - obce s 1000 a méně obyvateli (překročení více než 1 imisního limitu) 99 66 345 2A - obce nad 1000 obyvatel (překročení 1 imisního limitu) 288 2 008 591 2B - obce s 1000 a méně obyvateli (překročení 1 imisního limitu) 350 170 833

5 KD - ZÁKLADNÍ INFORMACE Celkový cíl do roku 2020 (2022): vyměnit v České Republice minimálně 80 tisíc kotlů z toho v I. etapě 2016 (2018) : minimálně 20 tisíc kotlů Předmětem podpory je pouze výměna starého kotle na pevná paliva (s ručním přidáváním) za: kotel na pevná paliva plynový kondenzační kotel tepelné čerpadlo Případně v kombinaci s: instalací solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV „mikro“ energetickými opatřeními - povinně u domů nesplňujících třídu energetické náročnosti budov „C“) Podporovaná zařízení jsou uvedena v závazném seznamu výrobků a technologií (SVT) vedeném SFŽP (pokud budou splňovat předepsané parametry) – seznam je aktualizován http://www.opzp/vyzvy/16-vyzva/dokumenty

6 KD – CÍL PROGRAMU A DOBA REALIZACE Cíl : Přispět k omezení emisí znečišťujících látek do ovzduší v krajích prostřednictvím výměny nevyhovujících, zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva Indikátory : Počet stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, u kterých bylo provedeno opatření ke snížení emisí (min. 20 000 ks - v I.etapě) Doba realizace – I. etapy : Plánované zahájení = přelom roku 2015 a 2016 (MSK – 18.12.2015) Zahájení podávání žádostí zač.roku 2016 (MSK od 1.2. do 26.4.2016) Realizace posledních výměn kotlů v roce 2018 (MSK do 15.9.2016)

7 KD – Rozdělení alokace a počtu kotlů na kraje Výše procentuálního podílu na alokaci pro daný kraj byly stanoveny na základě odborných kritérií : -odvíjí se od počtu používaných kotlů na tuhá paliva v kraji -se zohledněním kvality ovzduší v dotčeném území (viz mapka znečištění ovzduší celkovými emisemi) Minimální procentuální podíl krajů na alokaci v dané výzvě, tzn. výše odpovídající alokované částky a minimální počty výměn kotlů v daném období 2016 - 2018, je pro jednotlivé kraje uveden v následující tabulce:

8 KD – Rozdělení alokace a počtu kotlů na kraje Alokace a min. počty kotlů - 1.výzva CELKEM 3 miliardy Kč 2016 – 2018 KRAJ Minimální podíl z alokace (%) Odpovídající částka z alokace v mil. Kč Minimální počty výměn k r.2018 Praha0,824 160 Středočeský17,35193 460 Jihočeský10,13032 020 Plzeňský7,72311 540 Karlovarský2,266 440 Ústecký5,41621 080 Liberecký4,7141 940 Královohradecký6,72011 340 Pardubický5,91771 180 Vysočina8,02401 600 Jihomoravský4,5135 900 Olomoucký5,71711 140 Zlínský5,41621 080 Moravskoslezský15,64683 120 CELKEM1003 00020 000

9 KD - ZÁKLADNÍ INFORMACE – 1.výzva Vyhlášení 1.výzvy Moravskoslezském kraji : 18.12.2015 (zveřejněním na úřední desce kraje) Zahájení příjmu žádostí v MSK: dle výzvy – od 1.2.2016 Ukončení příjmu žádostí: 29.4.2016, nebo vyčerpáním stanovené alokace Realizace možná od 15.7.2015 nejpozději do 15.9.2016 (i s vyúčtováním) Alokace finančních prostředků (celá ČR): celkově 9 miliard Kč – z toho v I. etapě (celá ČR) 3 miliardy Kč - současně byl stanoven odpovídající limit prostředků pro jednotlivé kraje a minimální počet výměn kotlů v krajích v daném období (viz tabulka výše) Z toho Moravskoslezský kraj: alokace 468 mil.Kč,což odpovídá 3120 kotlům

10 KD – VÝŠE PODPORY (DOTACE) procento plnění výše dotace max. tepelná čerpadla80 % 120,0 tis. Kč kotle výhradně na biomasu80 % 120,0 tis. Kč kombinované kotle 75 % 112,5 tis. Kč (kotle na uhlí + biomasu) plynové kotle 75 % 112,5 tis. Kč kotle výhradně na uhlí70 % 105,0 tis. Kč ------------------------------------------------------------------------------------------- Prioritní oblasti +5 % (se zvýšeným znečištěním ovzduší)- viz seznam obcí / měst + příspěvek obce z toho „mikro“ energetické opatření maximálně 20,0 tis. Kč

11 KD – NEPODPOROVANÉ VÝMĚNY Z programu není možné podpořit: výměnu kotle spalujícího pouze biomasu za kotel spalující uhlí nebo za kombinovaný kotel na uhlí a biomasu výměnu kotle na dřevo (zplynovací) za kotel spalující uhlí náhrada kotle s automatickým přikládáním náhrada kamen a krbů výměnu kotle v rodinných domech, kde byla výměna zdroje podpořena v době od 1. 1. 2009 z programů:  Zelená úsporám  Nová zelená úsporám

12 KD – PODMÍNKY A FOTODOKUMENTACE Žadatel (fyzická osoba) musí být majitelem (spolumajitelem) rodinného domu (max. o 3 bytových jednotkách) Stávající kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním musí být hlavním zdrojem vytápění (bude nutné doložit následně fotodokumentací s napojením na topný systém a odvod spalin) s uvedením techn. parametrů - typ a výkon (v ideálním případě fotografie štítku kotle) S předložením žádosti a realizací výměny kotle musí souhlasit všichni spolumajitelé Výměna musí být realizována na území kraje

13 KD – CO BUDE NUTNÉ DOLOŽIT Žádost o poskytnutí dotace je dispozici v elektronické podobě na webu MSK – www.lokalni-topeniste.cz po vyplnění bude nutné žádost odevzdat v tištěné podobě se všemi přílohami v uzavřeném obálce na MSK (případně zasláním poštou) – rozhodující však bude datum a čas přijetí žádosti (na odboru nebo podatelně)www.lokalni-topeniste.cz Fotodokumentace stávajícího kotle na tuhá paliva napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, s uvedením: typu (odhořívací, prohořívací apod. …), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu, a dále Čestné prohlášení o funkčnosti kotle a používaném palivu (palivech) Fotodokumntaci té části domu, kde bude provedeno „mikro“ energetické opatření (stav před realizací)

14 KD – CO BUDE NUTNÉ DOLOŽIT Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) pouze u RD pokud žadatel prokazuje splnění klasifikační třídy energetické náročnosti budov „C“ (A, B) nebo případně doložení podané žádostí o dotaci z Dotačního programu Nová zelená úsporám (NZÚ – aktuální výzvy) prokazující realizaci opatření ke snížení energetické náročnosti budov „C“ (Rozhodnutí nebo Žádost) nebo Potvrzení energetického specialisty o vhodnosti „mikro“ energetických opatření - toto potvrzení bude součástí podání žádosti o dotaci – energetický specialista jen potvrdí do formuláře) Seznam energetických specialistů : http://www.mpo-enex.cz/experti/ExpertList.aspx Oprávnění: Energetický audit nebo Energetická certifikace budov

15 KD – „MIKRO“ ENERGETICKÁ OPATŘENÍ číslo opatření typ opatření 1. zateplení střechy nebo půdních prostor 2. zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy 3. dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda) 4. oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády) eliminace tepelných mostů 5. oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního prostoru (např. zádveří) 6. dílčí výměna oken 7. výměna vstupních a balkonových dveří 8. instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří 9. výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla pozn.: mimo opatření č.8 je předpoklad provedení odbornou firmou (ale lze provádět i svépomocí – hrazen jen materiál) Toto opatření musí být doporučeno energetickým specialistou v žádosti o dotaci. http://www.mpo-enex.cz/experti/ExpertList.aspx Oprávnění: Energetický audit nebo Energetická certifikace budov

16 KD – ZPŮSOBILÉ VÝDAJE Stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací:  kotle na pevná paliva,  tepelného čerpadla,  plynového kondenzačního kotle,  solární termické soustavy (pouze jako doplňková instalace – tzn. pouze společně s instalací nového kotle)  nové otopné soustavy, nebo spojené s úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem (vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění). U kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním je instalace akumulační nádrže podmínkou -s dodržením parametru 55 l / 1 kW výkonu nového kotle !

17 KD – ZPŮSOBILÉ VÝDAJE Náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, pouze v období do kolaudace nebo uvedení do trvalého provozu Náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) pouze v případě, že je prokazována úroveň požadavku vyhlášky 78/2013 o energetické náročnosti, tj. minimálně klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“ Služby energetického specialisty související s potvrzením vhodnosti navrhovaného řešení („mikro“ energetická opatření) Náklady na projektovou dokumentaci (tato však není povinná) Stavební práce, dodávky a služby spojené s povinnou realizací „mikro“ energetických opatření (minimálně jednoho z nich) vedoucí ke snížení energetické náročnosti objektu, kde dojde k instalaci nového zdroje vytápění.

18 KD – OMEZENÍ ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ Ze skutečně vynaložených způsobilých výdajů je poskytnuta dotace ve výši odpovídající příslušné procentní sazbě (70 až 85 % – dle typu nového kotle a bonusu pro preferované obce) – tzn. na všechny uplatňované způsobilé výdaje (samozřejmě až do maximální výše uznatelných způsobilých výdajů a je tedy omezena částkou 150 000 Kč celkem (v tom max. 20 000 Kč na „mikro“ energetická opatření) Maximální výše způsobilých výdajů na energetického specialistu v souvislosti s potvrzením „mikro“ energetického opatření je zpravidla omezena na 3 000 Kč Maximální výše způsobilých výdajů na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) je zpravidla omezena na 5 000 Kč

19 KD – DOKUMENTACE REALIZACE Fotodokumentace odstranění starého zdroje tepla a jeho znehodnocení (proražení, prořezání, rozřezání apod.) Potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle Fotodokumentace instalace nového zdroje tepla Revizní zpráva o uvedení nového zařízení do provozu Fotodokumentace instalace opatření vedoucího ke snížení energetické náročnosti budovy (je-li relevantní) Kopie Rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu Nová zelená úsporám (je-li relevantní)

20 KD – DOKUMENTACE REALIZACE Kopie účetních dokladů týkajících se realizace výměny zdroje tepla a souvisejících opatření Kopie bankovního výpisu nebo pokladního dokladu dokládající úhradu Popis nepodstatných změn v dílčím projektu (pokud nebyly již dříve oznámeny poskytovateli) Ostatní přílohy související zejména s provedením změn v dílčím projektu Udržitelnost Žadatel bude mít udržitelnost minimálně do konce roku 2023 (doba, kdy musí žadatel zajistit řádný provoz a údržbu nového zdroje tepla v dané nemovitosti, uchovávat dokumentaci k projektu a může být u něho provedena kontrola)

21 KD – OSOBA OPRÁVNĚNÁ a ODBORNÝ DODAVATEL Zákon č. 179/2006 Sb., Osoba oprávněná je fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, která je držitelem příslušného živnostenského oprávnění. Tato osoba musí zajistit, aby fyzická instalace byla provedena osobou, která je držitelem osvědčení o získání profesní kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů, ne starší než 5 let. Zákon č. 406/2000 Sb., Absolvování zkoušky z dané profesní kvalifikace Instalaci vybraných zařízení vyrábějící energii z obnovitelných zdrojů energie (kotle na biomasu, solární tepelné systémy a tepelná čerpadla) může podle §7 odst.4 písm.b) Zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění (dále jen „zákon“), provádět osoba oprávněná. V případě nedodržení těchto podmínek, není na dotaci nárok !!!

22 DOTACE - ODBORNÝ DODAVATEL Odborný dodavatel, který montuje obnovitelné zdroje energie (týká se pouze obnovitelných zdrojů energie) musí mít potřebné osvědčení o profesní kvalifikaci dle Zák.č.406/2000 Sb., Absolvování zkoušky z dané profesní kvalifikace je definováno jako povinnost pro montážníky, kteří instalují jakýkoliv tepelný zdroj využívající obnovitelnou energii (kotle a kamna na dřevo, pelety, nebo štěpku, všechny typy tepelných čerpadel a solárních systémů): Topenář montér kotlů na biomasu (36-149-H) http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1017-Topenar_monter_kotlu_na_biomasu http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1017-Topenar_monter_kotlu_na_biomasu Topenář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (36-148-H) http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1481-Topenar_monter_kamen_na_biomasu_s_teplovodnim_vymenikem Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (26-074-M) http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-805-Instalater_soustav_s_tepelnymi_cerpadly_a_melkych_geotermalnich_systemu Instalatér solárních termických soustav (23-099-M) http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-806-Instalater_solarnich_termickych_soustav

23 DOTACE - ODBORNÝ DODAVATEL Sankce a pokuty za instalace osobou bez profesní kvalifikace Zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. pamatuje ve věci osob oprávněných i na sankce za přestupky, které popisuje dle § 12 takto: Fyzické osoby se dopouštějí přestupku tím, že vykonávají bez příslušného oprávnění činnost osoby oprávněné provádět instalaci. A stavebník nebo vlastník budovy se dopouští přestupku tím, že nezajistí instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů osobou oprávněnou podle § 10d. Za tyto přestupky lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč (toto platí pro obě strany – stavebníka i montážníka). U právnických a podnikajících fyzických osob jsou již sankce vyšší, v jejich případě se jedná o správní delikty, které popisuje § 12a takto: pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba nezajistí výkon odborných činností spočívajících v instalaci vybraných zařízení pouze fyzickými osobami, které jsou držiteli příslušného osvědčení o získání profesní kvalifikace, hrozí jí pokuta až do výše 100 000 Kč, pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je současně stavebníkem nebo vlastníkem budovy nezajistí instalaci „osobou oprávněnou“, hrozí jí pokuta až do výše 200 000 Kč, pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba vykonává bez příslušného oprávnění činnost osoby oprávněné provádět instalaci, hrozí jí pokuta až do výše 5 000 000 Kč.

24 ENBRA, a.s. Durďákova 5 613 00 BRNO www.enbra.cz DĚKUJI ZA POZORNOST Karel Kincl product manager kincl@enbra.cz


Stáhnout ppt "INFOTHERMA 2016 – Ostrava 20. 01. 2016 „KOTLÍKOVÉ DOTACE 2015“ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (SFŽP ČR) – 16. výzva I. ETAPA 2016 – 2018 DOTACE – RODINNÉ."

Podobné prezentace


Reklamy Google