Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ Institut interdisciplinárního výzkumu Prezentace k návrhu Programu rozvoje obce Střítež D. Vymětal, I. Majerová,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ Institut interdisciplinárního výzkumu Prezentace k návrhu Programu rozvoje obce Střítež D. Vymětal, I. Majerová,"— Transkript prezentace:

1 OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ Institut interdisciplinárního výzkumu Prezentace k návrhu Programu rozvoje obce Střítež D. Vymětal, I. Majerová, 10. prosinec

2 Proč plán rozvoje obce ? Obec se potřebuje řídit rámcovým plánem svého rozvoje Jednak je zde věcné hledisko – není možno pracovat bez určitého plánu Dále je zde hledisko finanční Na co obec má Na co obec může peníze dostat Aby bylo možno peníze dostat, je v novém programovém období dána podmínka existence Plánu rozvoje obce 2

3 OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ OBSAH DOKUMENTU Plán rozvoje obce Analýza Charakteristika obce Území, obyvatelstvo Hospodářství, infrastruktura Životní prostředí aj. Východiska pro návrhovou část Analýza slabých a silných stránek Závěry z dotazníkové akce Faktory a limity rozvoje Problémy k řešení Návrhová část Strategická představa do roku 2022 Dlouhodobé a střednědobé cíle Termínový kalendář Opatření a aktivity ve střednědobém období Seznam aktivit Návrh způsobu financování aktivit Definice rizik a opatření proti nim Systém kontroly realizace Zodpovědnosti Harmonogramy Frekvence vyhodnocování 3

4 OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ DOTAZNÍKOVÁ AKCE - SOUHRN Rozdáno 470 dotazníků Odevzdáno občany : 148 vyplněných dotazníků Úspěšnost 31,5 % - nadprůměrná úspěšnost Kvalita odpovědí: – Celkem 7 občanů zodpovědělo pouze velmi malou část otázek – U tzv. otevřených otázek se občané nesešli – pouze u některých bylo dosaženo 2 stejných odpovědí - viz dále. 4

5 OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ STRUČNÝ SOUHRN DOTAZNÍKOVÉ AKCE Obec má být bezpečná Rozšířit a zkvalitňovat služby Vysokou prioritu má čistota vod a veřejných prostranství Poměrná roztříštěnost názorů, kam umístit finanční prostředky Důležitost zdravotních a sociálních služeb Kvalitu životního prostředí negativně ovlivňuje automobilová doprava Spokojenost s nakládáním s odpady Problémy s bezpečností silničního provozu Spokojenost s prací zastupitelstva 5

6 OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ OTÁZKY 6 1.Jaký by podle Vás měla mít obec v budoucnu charakter?

7 OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ 7 3. Co je pro Váš život ve Stříteži významné?

8 OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ 8

9 6. Pokud byste měl/a k dispozici finanční prostředky obce, kam nebo do čeho byste je investoval/a Vysoká roztříštěnost názorů, příklad – část názorů občanů 9

10 OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ OTÁZKY Jaká zařízení pro volný čas Vám v obci výrazně chybí? Jiné: Bankomat (2x) / Bazén (2x) / Bufet - teplé jídlo / Dostupnost k rodinným domkům (2x) / Krytá sportovní hala (2x) / Mini market / Restaurace (3x) / Řešení pro pohyb cyklistů po obci / Sport pro ženy / Větší obchod.

11 OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ OTÁZKY Pokud Vám nevyhovují možnosti kulturního vyžití a dalšího vzdělávání v obci, jaká oblast kulturního vyžití by měla být více podporována? Jiné: Začlenění horní části Stříteže k obci / Dožínky, stavění májky / Rozšíření výukového rámce pro talentované děti v ZŠ.

12 OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ OTÁZKY Využívali byste tato zařízení?

13 OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ OTÁZKY Co by podle Vašeho názoru nemělo ve Stříteži za 10 let chybět? Jiné: Obchod s potravinami-minimarket a Dům pro seniory. / Pošta / Kanalizace

14 OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ OTÁZKY Která z aktivit sociálních služeb Vám v obci chybí? Jiné: Více terénních sociálních služeb.

15 OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ OTÁZKY Cítíte se v obci bezpečně? Pokud ne, vyberte prosím z následujícího seznamu důvody, kvůli kterým se necítíte bezpečně. Jiné: Rychle jezdící auta - hlavně na bočních cestách kde si hrají děti - značka obytné zóny? / Časté vykrádání R.D. / Pobíhající psi / Doprava (2x) / Cesty / Problematická silnice I/68 / Rychlá jízda vozidel přes obec / Od Kaczmarzyka – Zálesí.

16 OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ OTÁZKY Jsou problémy s čistotou obce? Pokud ano, jaké Vás trápí nejvíce? Jiné: Častější sběr velkoobjemového odpadu (2x) / Čistota potoků / ČOV, kanalizace / Chybí mi kontejnery na tříděný odpad / Kanalizace – není / Kanalizace a emise v ovzduší / Nedostatok kontajnerov / Nepořádek kolem budovy nádraží a přejezdu / Nepořádek za lesem u domu vedle Petrášů; oplocení kolem kanálu kolem řeky Ropičanky v hlavních měsících / Odpad u lesní školy, popř. u potoka / Ostudou je napůl rozpadlý "dům" od p. ŠTĚRBY - v dolině / Sekání trávy kolem silnic, úklid zimního posypu (2x) / Spaľovanie odpadu v zimnom období / Špinavá voda ve vodních tocích - kanalizace! / Vytváření nových nepovolených skládek (4x) / Zapáchající stoky / Znečištění lesů.

17 OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ OTÁZKY Jak jste spokojeni s nakládáním s odpady v obci?

18 OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ OTÁZKY Jste pro modernizaci železniční tratě Český Těšín -> Frýdek Místek se zachováním jednokolejného provozu?

19 OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ NÁVRHOVÁ ČÁST 1 - VIZE 19 „ Střítež bude obcí, kde se lidem všech generací dobře žije “

20 OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ ROZLOŽENÍ STRATEGICKÉ VIZE DO KONKRÉTNÍCH POSTUPŮ 20 Strategická vize Strategický cíl Hospodářství Programový cíl Programové opatření Rozvojové aktivity Programové opatření Strategický cíl Společnost Strategický cíl Životní prostředí a infrastruktura Strategický cíl Rozvoj území Programový cíl

21 OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ 21 SOUHRN AKTIVIT 1 Strategický cíl HospodářstvíSpolečnost Programový cíl 1. Zaměstna- nost ☼ 2. Podnikatelské prostředí ☼ 3. Místní produkce ☼ 4. Pomoc a péče pro potřebné ☼ 5. Školství a školy ☼ 6. Bavit se a poznávat ☼ 7. Spolková činnost ☼ 8. Kulturní dědictví a tradice ☼ Programové opatření 1.1 Pomoc pro uchazeče a zájemce o zaměstnání ☺ ʘ 2.1 Poradenství a služby pro podnikatele ■, ʘ 3.1 Podpora místních výrobků a služeb 4.1 Informova- nost a dostupnost soc. služeb, poradenství ☼ *☺ 5.1 Zefektivnění kapacit ☼ 6.1 Podpora sportu a jiných volno- časových aktivit ☼ 7.1 Rozvoj spolkové činnosti v obci ☼ ʘ 8.1 Podpora tradic a místních kulturních akcí ☼ Rozvojové aktivity (akce) Využití pracovníků na veřejně pro- spěšné a obecně prospěšné práce (na úseku péče o místní zeleň, péče o hřiště a zabezpečení dostupnosti péče o místní komunikace) Nabídka prostor pro podnikání, včetně infrastruktury (výstavba dílen, garáží a kancelářských prostor za KD) ʘ Vybavení a využití klubovny pro školení ʘ Propagace místních výrobků a služeb, místních umělců a řemeslníků (trhy, jarmarky), podpora regionální značky Těšínské Slezsko – regionální produkt, výstavy místních spolků a umělců ☺ Umožnit využití klubovny pro debaty a setkání občanů ☺ Širší síť sociálních služeb ☺ Rekonstrukce MŠ ʘ Rekonstrukce ZŠ ʘ Hydroizolace školy ʘ Rekonstrukce půdních prostor školy ʘ Příprava prostor pro volnočasové aktivity (prolézačky po děti) ʘ ☺ Výstavba fotbalového hřiště plus zázemí ʘ Vybudování kavárny- cukrárny ☺ Vybudování cyklostezky ☺ Rekonstrukce kulturního domu (zateplení, vymalování a sociální zařízení) ʘ Rekonstrukce a dovybavení knihovny ʘ Dovybavení kulturního domu (vzduchotechnik a, stoly, židle) ʘ Odkup, rekonstrukce nádražní budovy a zřízení muzea ʘ Revitalizace hřbitovů (evangelický, katolický) ʘ Oprava Mánesova pomníku a vybudování odpočívacího místa ʘ Rekonstrukce sakrálních staveb ʘ 3.2 Cestovní ruch 4.2 Služby pro seniory 6.2 Aktivní stárnutí Rozvojové aktivity Starostovská alej – vybudování odpočinkového místa ʘ Revitalizace evangelické kaple ʘ Vybudování domu pro seniory ʘ, ☺ Finanční gramotnost, aktivní boj proti „šmejdům“

22 OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ 22 SOUHRN AKTIVIT 2 Strategický cílŽivotní prostředí a infrastrukturaRozvoj území Programový cíl 9. Obnovitelné zdroje energie ☼ 10. Odpadové hospodářství ☼ 11. Nakládání s odpadními vodami ☼ 12. Doprava a dopravní infra- struktura ☼ 13. Kulturní krajina a příroda ☼ 14. Samosprá- va ☼ 15. Bezpečnost a prevence ☼ 16. Komunitní programy ☼ 17. Rozvoj meziobec- ní spoluprá- ce ☼ Programové opatření 9.1 Podpora využívání obnovitel- ných zdrojů energie (OZE) ☼ *■ 10.1 Systém svozu odpadů, informova- nosti občanů ■, ☼, ʘ ☺ 11.1 Decentrali- zované ČOV 12.1 Dopravní infra- strutura 13.1 Pozemkové úpravy 14.1 Komuni- kace s občany ■☺ 15.1 Posilování obecní spolupráce v oblasti bezpečnosti ☺■ 16.1 Využití metody LEADER * 17.1 Zapojení obce do turistické oblasti Těšínska a Pobeskydí ■ Rozvojové aktivity (akce) Propagace OZE mezi občany, motivace občanů dle akcí MAS Pobeskydí Aktualizace termínů svozu odpadu dle sezónních potřeb, zejména plasty ☺ Čistota v okolí kontejnerů ☺ Vytvoření systému kontroly a průběžné likvidace černých skládek ☺ ʘ Zvětšit počet odběrných míst na odpad ʘ Rekon- strukce sběrného dvora ʘ Podpora decentralizov a-ného ČOV (např. možnost decentralizac e až na úroveň obytných domů – získání dotací) - ČOV statek ʘ Údržba místních komunikací ☺ (vytipování problémovýc h lokalit, plán obnovy dle územního plánu) Chodníky v obci (Vytipování vhodných tras, postup dle územního plánu) ☺ Odkupy pozemků (Razová parc.č. 516/2, 1155, 1194/1, 1198/1, 76, 571 a 1184/3 a Kloda parc.č.85) ʘ Zavedení systému informovano sti občanů přes SMS *, ■, ʘ Spolupráce s PČR, pochůzky, preventivní akce ☺ Spolupráce a participace na poradenství v oblasti programové ho a projektovéh o řízení Posílení ubytovací kapacity v obci (analýza možností, místní podnikatelé) Podpora a participace na projektech CR (např. naučné stezky)

23 OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ SOUHRN AKTIVIT 3 23 Programové opatření 9.2 Šetrné nakládání se zdroji 10.2 Lokální topeniště 11.2 Kanalizace a ČOV 12.2 Bezpečná doprava ☺ ʘ 13.2 Veřejná prostran-ství a brownfiel-dy 14.2 Obce a obecní úřady, integrova-né plánování 15.2 Připrave- nost na mimořádné události ■ 16.2 Prezenta-ce dobré praxe Rozvojové aktivity (akce) Motivace občanů k ekologičtějšímu vytápění ʘ Zpřísnění kontroly lokálních topenišť (zavedení systému, vytipování lokalit, zásah kontrolní komise, když bude proto legislativní základ) ʘ Výstavba ČOV (dvě etapy, vč. projektové dokumentace) ʘ čištění kanalizace a zabránění úniku vody ʘ Radary – měřiče rychlosti ʘ Rekonstrukce osvětlení (LED žárovky) ʘ Vybudování chodníku směr Vělopolí ʘ Rekonstrukce chodníku od nádraží směr Třinec ʘ vybudování osvětlení na Zálesí a kolem Ropičanky ʘ Zklidnění dopravy v obci (vyhodnocení vlivu tranzitní dopravy na život v obci hluk-měření, zákaz vjezdu nákladních automobilů, retardéry) ☺, ʘ Oprava cesty ke Kocyanovi, u Adély, k Mynářovi, Zálesí) Vybudování zastávky u statku Vybudování parkoviště (u ČD, u Hájenky) Údržba místní zeleně a její revitalizace ☺ (nap ř. ú prava prostranstv í p ř ed O Ú, par čí k aj.) Úprava areálu parčíku ☺ Výsadba aleje do Černé ʘ Oprava střechy na vodárně Vodovod Hájenky ʘ Vybudování serveru ʘ Strategický plán rozvoje obce ʘ Územní plán ʘ Pravidelná aktualizace opatření pro případ mimořádných událostí ☼ Využití best practices při používání finančních nástrojů

24 OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ 24 PŘÍKLAD PROJEKTOVÝCH LISTŮ Údržba místních komunikací CílZlepšení stavu komunikací v obci a zvýšení bezpečnosti občanů LokalizaceStřítež Garant aktivityObec Střítež Odhad nákladů/financováníRozpočet obce/externí financování PartneřiObec, MAS Pobeskydí Harmonogram projektu2015 – 2022 Soulad s územním plánemANO Způsob hodnocení, kontroly1xročně, mapování situace KomentářVytipování problémových lokalit, plán obnovy dle územního plánu Chodníky v obci CílZlepšení stavu komunikací v obci a zvýšení bezpečnosti občanů LokalizaceStřítež Garant aktivityObec Střítež Odhad nákladů/financováníRozpočet obce/externí financování PartneřiObec Harmonogram projektuPrůběžně Způsob hodnocení, kontroly1xročně, mapování situace KomentářVytipování vhodných tras dle územního plánu.

25 OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ 25 REALIZACE A KONTROLA Řídící složka starosta místostarosta Výkonná a kontrolní složka zastupitelé Mezi hlavní činnosti řídící složky bude patřit, usměrňování realizací programu rozvoje obce, tedy: iniciace realizace opatření a aktivit, vyhledávání a zajišťování zdrojů financování aktivit programu rozvoje obce, projednání podnětů vztahujících se k realizaci opatření a aktivit, schvalování zpráv o realizaci programu rozvoje obce, projednávání změn a aktualizací programu rozvoje obce, schvalování aktualizací a revizí programu rozvoje obce, delegování jednotlivých činností a pravomocí na odpovědné osoby. Mezi hlavní činnosti této složky bude patřit: realizace programu rozvoje obce, příprava podkladů pro jednání řídící složky týkající se naplňování realizace programu rozvoje obce, svolání řídící složky v případě potřeby, minimálně 1x za rok v období přípravy rozpočtu na následující rok, evidence podnětů vztahujících se k doplnění a aktualizaci programu rozvoje obce, činnosti spojené s monitoringem realizace program rozvoje obce, spolupráce s orgány státní správy a samosprávy a s dílčími dodavateli prací, zveřejňování informací týkajících se programu rozvoje obce na internetových stránkách obce.

26 OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ 26 CO ŘÍCI ZÁVĚREM Děkujeme za důvěru Přejeme obci mnoho úspěchů v plnění programu Zůstáváme vašim partnery, kdykoli bude třeba, rádi pomůžeme

27 IIV OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ Děkuji za pozornost 27


Stáhnout ppt "OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ Institut interdisciplinárního výzkumu Prezentace k návrhu Programu rozvoje obce Střítež D. Vymětal, I. Majerová,"

Podobné prezentace


Reklamy Google