Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální informační semináře pro žadatele OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Slovenská republika – Česká republika 2007 - 2013 Zlín, 5. srpna 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální informační semináře pro žadatele OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Slovenská republika – Česká republika 2007 - 2013 Zlín, 5. srpna 2011."— Transkript prezentace:

1 Regionální informační semináře pro žadatele OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Slovenská republika – Česká republika 2007 - 2013 Zlín, 5. srpna 2011 Žilina, 8. srpna 2011 Povinné přílohy Žádosti o finanční příspěvek Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 - 2013

2 Žádost o finanční příspěvek  forma Žádosti o finanční příspěvek:  aktuální kolo předkládání projektů - tabulkový formulář žádosti (MS Excel) - zdroj: www.sk-cz.euwww.sk-cz.eu - část Materiály a dokumenty

3 Povinné přílohy k Žádosti o finanční příspěvek  přehled a podrobný popis jednotlivých příloh k Žádosti o finanční příspěvek (FP) uvádí Příručka pro žadatele

4 1) Seznam a časový harmonogram realizovaných aktivit v rámci projektu  rozdělení harmonogramu aktivit projektu na jednotlivá léta (s upřesněním na konkrétní měsíce) a podle jedno- tlivých partnerů zapojených do realizace projektu  uvedení názvu aktivit nebo činností v pořadí jejich realizace

5 2) Podrobný rozpočet projektu  podrobné rozpočty všech partnerů finančně zapojených do projektu  Konkrétní položky rozpočtu partnera musí mít návaznost na jednotlivé aktivity projektu  Uvedení správných měrných jednotek  Podrobný popis nákladových položek  Poradové číslo aktivity - na základě popisu a čísla položky je hodnocený její účel, souvislost s projektom a efektivní a hospodárné využití  Správné zařazení nákladových položek do kapitol

6 3a) Dokumentace o organizaci Doklad o právní subjektivitě – dokládá každý partner ze SR: a)Organizační složka státu, obec, město, kraj – doklad o přidělení IČO b)Sdružení obcí – smlouva o založení sdružení obcí, rozhodnutí o registraci c)Příspěvkové a rozpočtové organizace zřízené zákonem – doklad o přidělení IČO d)Příspěvkové a rozpočtové organizace, jejichž zřizovatelem je ústřední orgán státní správy, obec nebo VÚC – zřizovací listina e)Komory – stanovy, doklad o přidělení IČO f)ZŠ, SŠ, SOU, zvláštní školy, soukromé a církevní školy – zřizovací listina g)Veřejné vysoké školy, státní vysoké školy – statut a doklad o přidělení IČO, pokud statut neobsahuje IČO h)Soukromé vysoké školy – platný státní souhlas, statut a doklad o přidělení IČO, pokud statut neobsahuje IČO i)Neinvestiční fondy – zakládací listina, rozhodnutí o registraci, stanovy j)Nezisková organizace – zakládací listina, rozhodnutí o registraci, stanovy nebo statut

7 3a) Dokumentace o organizaci Doklad o právní subjektivitě – dokládá každý partner ze SR: k)Zájmové sdružení právnických osob – rozhodnutí o registraci, zakladatelská smlouva, stanovy, doklad o přidělení IČO l)Občanské sdružení –stanovy s vyznačeným dnem registrace na MV SR a doklad o přidělení IČO m)Nadace – zakládací listina, nadační listina s vyznačeným dnem zápisu nadace do registru nadací, rozhodnutí o registraci n)Církevní právnické osoby – rozhodnutí o registraci, doklad o přidělení IČO o)Státní podnik – výpis z Obchodního registru SR (OR SR) p)Akciová společnost – výpis z OR SR, doklad o struktuře vlastníků q)Společnost s ručením omezeným – výpis z OR SR r)Slovenská akadémia vied – doklad o přidělení IČO s)Evropské sdružení územní spolupráce – rozhodnutí o registraci t)Slovenská televize – doklad o přidělení IČO u)Slovenský rozhlas – doklad o přidělení IČO v)Matica Slovenská – doklad o přidělení IČO w)Slovenský červený kříž – doklad o přidělení IČO

8 3b) Dokumentace o organizaci Doklad o právní subjektivitě – dokládá každý partner z ČR: a)Obec, kraj – doklad o přidělení IČ b)Sdružení (Svazek) obcí – výpis z registru ekonomických subjektů nebo výpis z rejstříku sdružení c)Organizační složka kraje, obce, města – zápis ze schůze zastupitelstva a zřizovací listina d)Příspěvkové organizace – výpis z Obchodního rejstříku nebo výpis rejstříku škol a školských zařízení a rozhodnutí zřizovatele nebo zřizovací listina e)Hospodářská a agrární komora včetně okresních a regionálních komor – výpis z Obchodního rejstříku f)Školská právnická osoba- výpis z rejstříku školských právnických osob nebo výpis z registru ekonomických subjektů g)Veřejná výzkumná instituce – výpis z rejstříku veřejných výzkumných institucí h)Veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení – výpis z rejstříku veřejných zdravotnických zařízení i)Správa železniční dopravní cesty, státní organizace – výpis z OR j)Obecně prospěšná společnost – výpis z rejstříku obecně prospěšných společností k)Zájmové sdružení právnických osob – výpis z registru ekonomických subjektů nebo výpis z rejstříku zájmových sdružení právnických osob l)Občanské sdružení – výpis z registru ekonomických subjektů nebo stanovy registrované ministerstvem vnitra

9 3b) Dokumentace o organizaci Doklad o právní subjektivitě – dokládá každý partner z ČR: m)Organizační jednotka sdružení, pokud je právnickou osobou – výpis z registru ekonomických subjektů a stanovy občanského sdružení registrovaného ministerstvem vnitra n)Nadace a nadační fond – výpis z rejstříku nadací o)Registrované církve a náboženské společnosti s oprávněním – výpis z rejstříku registrovaných církví a náboženských společností p)Jiná registrovaná církev a náboženská společnost – výpis z rejstříku registrovaných církví a náboženských společností q)Svaz církví nebo náboženských společností – výpis z rejstříku svazů církví a náboženských společností r)Evidovaná právnická osoba – výpis z rejstříku evidovaných právnických osob s)Státní podnik – výpis z OR t)Akciová společnost s veřejnými prostředky – výpis z Obchodního rejstříku u)Společnost s ručením omezeným s veřejnými prostředky – výpis z OR v)Vysoká soukromá škola – výpis z příslušného rejstříku a výpis z registru w)Organizační složka státu – zřizovací listina x)Veřejná nebo státní vysoká škola – nepředkládá žádný doklad o právní subjektivitě (subjektivita bude ověřena na základě přílohy č. 1 zákona č. 111/1998 Zb., v platném zn.

10 3b) Dokumentace o organizaci  Doklad o struktuře vlastnictví:  v případě subjektů z ČR, u kterých není z dokladu o právní subjektivitě zřejmé, zda je žadatel veřejnoprávní subjekt:  Zájmové sdružení právnických osob – seznam členů  Akciová společnost s veřejnými prostředky – výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů, výpis ze seznamu všech akcionářů nebo seznam držitelů akcií s uvedením jejich podílu

11 4) Doklad o jmenování statutárního zástupce organizace  Platí pro žadatele, jejichž předložené dokumenty o organizaci neobsahují informaci o statutárním zástupci organizace  Jedná se zejména o obce, města a kraje

12 5a) Čestné prohlášení projektového partnera  předkládají všichni projektoví partneři ze Slovenské republiky, kteří mají finanční účast na projektu  jedná se o prohlášení o bezdlužnosti, beztrestnosti a schopnosti zabezpečit spolufinancování předkládaného projektu

13 5b) Čestné prohlášení projektového partnera  stejně jako u slovenských projektových partnerů předkládají prohlášení všichni čeští projektoví partneři s finanční účastí na projektu  jedná se o prohlášení o bezdlužnosti, beztrestnosti a schopnosti zabezpečit spolufinancování své části projektu

14 6) Doklad o zabezpečení spolufinancování  představuje povinnou přílohu pro obce, města a kraje  jedná se o usnesení obecního, městského nebo regionálního zastupitelstva o zabezpečení vlastních zdrojů pro projekt  Usnesení musí obsahovat název operačního programu a název projektu, jehož cíle jsou v souladu s platným územním plánem obce/samosprávného kraje a platným Programem hospodářského a sociálního rozvoje obce/kraje, vyčleněnou finanční částku v měně EUR a její procentuální vyjádření  přílohu předkládají také žadatelé, kteří obdrželi na spolufinancování projektu finanční příspěvek od obce, města či kraje  ostatní žadatelé přílohu nepředkládají

15 7a) Účetní závěrka  předkládají žadatelé ze soukromého sektoru v SR  je předkládána kopie ÚZ za poslední ukončené účetní období, která tvoří povinnou přílohu k daňovému přiznání  u partnerů, kteří vedou podvojné účetnictví ÚZ obsahuje Rozvahu a výkaz zisků a ztrát  u partnerů, kteří vedou jednoduché účetnictví se k Žádosti o FP dokládá výkaz o majetku a závazcích a výkaz o příjmech a výdajích  pokud žadatel nemá ze zákona povinnost podat daňové přiznání, je předložena ÚZ za poslední ukončené účetní období potvrzená a podepsaná statutárním zástupcem  pokud žadatel nemůže předložit ÚZ (např. protože vznikl až v roce, v němž podává Žádost o FP), písemně uvede důvod a závěrku nepřikládá

16 7b) Podklady pro posouzení finančního zdraví  finanční zdraví se nedokládá a neposuzuje u následujících subjektů z České republiky:  organizační složka státu  kraj jeho organizační složka  právnické osoby zřízené výlučně státem a krajem  veřejná a státní vysoká škola  Česká televize  Český rozhlas  Správa železniční dopravy, státní organizace

17 7b) Podklady pro posouzení finančního zdraví  finanční zdraví se prokazuje pomocí vybraných ukazatelů ze Soustavy informativních a moniturujících ukazatelů (SIMU)podle usnesení vlády z 29.9.2010 č. 695 - Postup pro výpočet ukazatelů je přílohou č. 7b Žádosti o FP  prokazuje se u následujících subjektů z ČR:  obec (a její organizační složka)  městská část statutárního města (a její organizační složka)  svazek obcí  právnické osoby zřízené výlučně obcemi, městskými částmi a svazky obcí  finanční zdraví se dokládá účetnictvím u ostatních partnerů z ČR, kteří nespadají do výše uvedených kategorií  příslušný partner předloží následující doklady:  účetní závěrku (Rozvahu a Výkaz zisků a ztrát) za poslední tři roky  Výkaz o majetku a závazcích, Výkaz příjmů a výdajů za poslední tři roky - v případě, že partner nevede účetnictví, ale daňovou evidenci

18 8) Prohlášení o partnerství  partneři prohlašují, že:  společně připravili projekt a mají zájem jej realizovat v rámci Programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013  v případě schválení projektu podepíší Dohodu o spolupráci s jasně definovanými úlohami a povinnostmi projektových partnerů  organizace vedoucího partnera bude v projektě vystupovat jako organizace zastrešující celé partnerství  Vedoucí partner zodpovídá za celkovou realizaci projektu  jsou seznámeni s podmínkami Programu a budou se jimi řídit

19 9) Elektronická verze Žádosti o FP  je připojena k originálu Žádosti na CD nebo DVD (ve formátu.xls)  shoduje se tištěnou Žádostí o FP

20 10a) Prohlášení orgánu zodpovědného za monitorování ochrany životního prostředí  stanovisko orgánu ochrany přírody ohledně vlivu projektu na území evropského významu nebo chráněné ptačí území (Natura 2000) či CHKO  stanovisko vydává Štátna ochrana prírody SR  slovenský partner tuto přílohu není povinen předkládat v případě, že:  je takovéto stanovisko zahrnuto v územním rozhodnutí  slovenský partner nerealizuje projekt v uvedených oblastech v SR

21 10b) Stanovisko orgánu pro ochranu přírody  v případě českých partnerů se dokládá stanovisko příslušného orgánu pro ochranu přírody ohledně vlivu projektu na lokality evropského významu nebo chráněná ptačí území (NATURA 2000)  týká se pouze vybraných oblastí podpory:  I.5 Rozvoj přeshraničního cestovního ruchu  I.6 Fond mikroprojektů  II.1 Rozvoj dopravní infrastruktury a dostupnosti příhraničí  II.2 Zachování životního prostředí a rozvoj krajiny

22 Přílohy k žádosti o FP – investiční projekty 11) Fotodokumentace stavebního objektu  za každý stavební objekt minimálně 5 fotografií – doporučeny jsou záběry interiéru i exteriéru

23 12) Doklady prokazující vlastnické právo partnera  nemovitosti, na kterých se budou realizovat stavební práce musí být (s uvedenými výjimkami) ve vlastnictví partnera  dokládá se výpis z katastru nemovitostí a kopie z katastrální mapy  dokumenty nesmí být ke dni podání Žádosti o FP starší než 3 měsíce  u projektů s výjimkou z povinnosti vlastnit nemovitost partner předloží i doklad prokazující jiné právo umožňující nemovitost používat po dobu udržitelnosti projektu – nájemní smlouva, souhlas vlastníka s užíváním nemovitosti atd.  v případě pořízení nemovitosti v rámci realizace projektu a zahrnutí výdajů do nákladů projektu je povinnou přílohou také  výpis z katastru nemovitostí, odkazující na jméno původního majitele  Smlouvu o budoucí kupní smlouvě nebo kupní smlouvu

24 13a) Územní rozhodnutí nebo stavební povolení (partneři ze SR)  v případě aktivit nevyžadujících územní rozhodnutí/stavební povolení je potřeba doložit Ohlášení drobné stavby/stavebních úprav  v případech, kdy je vydáno platné stavební povolení, dokládá se toto povolení bez předložení územního rozhodnutí  v případě, že projekt vyžaduje zpracování EIA (posouzení vlivu na ŽP), žadatel jej doloží spolu s územním rozhodnutím/stavebním povolením  za platnou přílohu jsou považovány pouze stavební povolení vydané stavebním úřadem určeným příslušným Krajským stavebním úřadem na vydání daného rozhodnutí

25 13b) Doklad opravňující umístit zařízení nebo stavbu (partneři z ČR) V závislosti od obsahu stavebního projektu partner předloží některý z následujících dokladů:  platné územní rozhodnutí s vyznačením nabytí právoplatnosti  Regulační plán, pokud je podkladem pro rozhodování podle § č. 183/2006 Sb., pokud nenahrazuje všechny územní rozhodnutí, jsou doloženy i zůstávající územní rozhodnutí  Účinná veřejnoprávní smlouva – dokládá se v případě, že byla uzavřena místo vydání územního rozhodnutí, je podepsána oběma smluvními stranami, podmínkou je souhlas všech ostatních osob zúčastněných na řízení.  Územní souhlas – vydává stavební úřad  Územně plánovací informace – vydává stavební úřad a to ohledně podmínek realizace jednoduchých staveb bez předcházející územního rozhodnutí nebo územního souhlasu  Čestné prohlášení o tom, že projekt nepodléhá územního řízení, ani vydání územního souhlasu, musí být podepsáno statutárním zástupcem

26 13b) Doklad opravňující umístit zařízení nebo stavbu (partneři z ČR) V případech, kdy je spojeno územní a stavební řízení, resp. je spojen územní souhlas se souhlasem s realizací ohlášené stavby, žadatel předloží jeden z následujících dokladů:  platné rozhodnutí stavebního úřadu vydané ve spojeném územním a stavebním řízení  územní souhlas spojený se souhlasem s uskutečněním ohlášené stavby – je vydán v případě jednodušší stavby, kdy žadatel požádal o sloučení vydání územního souhlasu s vydáním souhlasu s realizací ohlášené stavby V případě již vydaného oprávnění pro uskutečnění stavebních prací, může být doloženo místo výše uvedených dokumentů.

27 14) Projektová dokumentace pro stavební povolení  vyžaduje se projektová dokumentace pro stavební povolení:  výkresová část  položkový rozpočet projektu (včetně výkazu výměr)  technická zpráva  v případě, že pro realizaci stavby není potřebné stavební povolení, ale jiný druh povolení, předloží žadatel projektovou dokumentaci potřebnou pro vydání tohoto povolení.

28 Nejčastějsí nedostatky v Přílohách Žádosti o FP  přílohy nejsou svázány společně s Žádostí o FP do hřebenové vazby  nejsou doloženy všechny kompletní povinné přílohy s veškerými potřebnými náležitostmi  přílohy nejsou sezařeny ve správném pořadí s aktuálním očíslováním  údaje v příloze nesouhlasí s údaji v Žádosti o FP  chybějí podpisy, razítka a notářsky ověřené kopie  přílohy nejsou platné a aktuální, dokumenty jsou starší než 3 měsíce

29 Nejčastějsí nedostatky v jednotlivých přílohách  v rámci předložené dokumentace o organizaci nejsou doloženy všetky požadované doklady za každého partnera  nedoložené čestné prohlášení za některého z partnerů projektu – nebo chybějící podpis statutárního zástupce a razítko  doklad o zabezpečení spolufinancování neobsahuje všechny povinné údaje – název realizovaného projektu, jehož cíle jsou v souladu s platným územním plánem a Programem hospodářského rozvoje obce/samosprávného kraje, název programu, procentuální vyjádření spolufinancování a jeho výška vyjádřená v měně EUR  účetní závěrka – nejsou doloženy všechny potřebné náležitosti, chybí podpis a razítko SZ, nedoložený výkaz zisků a ztrát nebo výkaz o majetku a závazcích a výkaz o příjmech a výdajích

30 Nejčastějsí nedostatky v jednotlivých přílohách  podklady pro posouzení finančního zdraví – v případě subjektů, které vedou účetnictví je potřeba doložit účetní uzávěrku za poslední tři roky fungování organizace  prohlášení o partnerství – chybějící podpis a razítko všech partnerů projektu  nedoloženo vyhlášení orgánu zodpovědného za monitorování ochrany životního prostředí vydaného Štátnou ochranou prírody SR nebo stanoviska orgánu pro ochranu přírody ohledem vlivu na lokality soustavy NATURA 2000 nebo absence čestného prohlášení o tom, že realizované aktivity nebudou mít vliv na uvedená území

31 Nejčastějsí nedostatky - investiční projekty  Fotodokumentace - neobsahuje záběry každého stavebního objektu  Doklady prokazující vlastnické právo nejsou kompletní – výpis z katastru nemovitostí a kopie katastrální mapy nejsou aktuální - jsou starší než tři měsíce, kopie katastrální mapy neobsahuje jasné barevné vyznačení dotčených parcel  v případě výjimek z povinnosti vlastnit nemovitost není doložen doklad prokazující jiné právo umožňující nemovitost využívat po dobu udržitelnosti projektu – nájemní smlouva, souhlas vlastníka s užíváním nemovitosti pro stanovený účel  v případě plánovaného pořízení nemovitosti v rámci realizace projektu není doložená smlouva o budoucí kupní smlouvě nebo kupní smlouva

32 Nejčastějsí nedostatky - investiční projekty  územní rozhodnutí neobsahuje vyznačení nadobytí právoplatnosti  stavební povolení není vydáno stavebním úřadem určeným příslušným Krajským stavebním úřadem na vydání daného rozhodnutí  nedoložené Ohlášení drobné stavby/stavebních úprav, chybějící EIA (posouzení vlivu na ŽP)  Nedoložený územní souhlas  chybějící čestné prohlášení o tom, že projekt nepodléhá územnímu řízení, ani vydání územního souhlasu, v případě projektů, které nedokládají jiné výše uvedené doklady, absence podpisu SZ žadatele  Nekompletní projektová dokumentace – neúplná nebo nepřehledná výkresová část, nedoložený položkový rozpočet projektu včetně výkazu výměr a technické zprávy

33 Ďekuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Regionální informační semináře pro žadatele OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Slovenská republika – Česká republika 2007 - 2013 Zlín, 5. srpna 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google