Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ NADACÍ A NADAČNÍCH FONDŮ V ROCE 2014 KULATÝ STŮL 26.2.2014 Zpracoval: Bachor, 26. února 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ NADACÍ A NADAČNÍCH FONDŮ V ROCE 2014 KULATÝ STŮL 26.2.2014 Zpracoval: Bachor, 26. února 2014."— Transkript prezentace:

1 1 ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ NADACÍ A NADAČNÍCH FONDŮ V ROCE 2014 KULATÝ STŮL 26.2.2014 Zpracoval: Bachor, 26. února 2014

2 2 Nadace a nadační fondy 2014 Úvodem rekapitulace změn zdanění příjmů: Klady: ● klasické nadace a nadační fondy jsou veř. prospěšní poplatníci-VPP ● rozšíření osvobození u nadací ● dary (bezúplatné příjmy) jsou i v režimu ZDP osvobozeny od daně ● reakce na přeměny ● zvýšení a sjednocení limitu pro odpočet darů u dárců na 10% Zápory: ● srážková daň u vybraných VPP (NF) na úroky z účtu ve výši 19%

3 3 Důvody změn Nový občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb. Zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva - ZOSREK Zrušení zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí a inkorporace dědění a darování do zákona o daních z příjmů Zákon č. 458/2011 Sb.,o jednom inkasním místu

4 4 Nový občanský zákoník - NOZ Zrušení zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech Nová úprava fundací (nadací a nadačních fondů) - §§ 303 až 401 NOZ Veřejná prospěšnost - §§ 146 – 150 Nová úprava účtu - §§ 2662 - 2679

5 5 5 Nová úprava fundací NOZ: Fundace - oddíl 3 pododdíl 1 NOZ §§ 303-305 - fundace je právnická osoba vytvořená majetkem vyčleněním k určitému účelu. Její činnost se váže na účel, k němuž byla zřízena - fundace je ustavena zakladatelským právním jednáním - vnitřní poměry fundace upravuje její statut

6 6 6 nadace NOZ: Pododdíl 2 Nadace - §§ 306 - 393 Zakladatel zakládá nadaci k trvalé službě společensky nebo hospodářsky užitečnému účelu Účel nadace : veřejně prospěšný, spočívá-li v podpoře obecného blaha dobročinný – podpora určitého okruhu osob určených jednotlivě či jinak Zakazuje se založit nadaci výlučně sloužící výdělečným cílům Nadace může podnikat, pokud podnikání představuje pouhou vedlejší činnost a výtěžky podnikání slouží jen k podpoře jejího účelu Nadace nesmí být neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti

7 7 7 nadace Majetek nadace tvoří nadační jistina a ostatní majetek Nadační jistinu tvoří soubor předmětů vkladů do nadace, případně i nadačních darů Souhrnná výše vkladů před vznikem nadace odpovídá alespoň částce 500 tis. Kč Nadační jistina musí mít celkovou hodnotu odpovídající alespoň výši 500 tis. Kč Peněžní vyjádření nadační jistiny je nadační kapitál

8 8 8 nadační fond NOZ: Pododdíl 3 nadační fond - §§ 394 - 401 Zakladatel zakládá nadační fond k účelu užitečnému společensky a hospodářsky Majetek NF tvoří soubor vzniklý z vkladů a darů, jejichž předmět nemusí splňovat předpoklad trvalého výnosu Majetek NF lze zcizit, je-li to v souladu s účelem NF, lze jej použít i k obezřetné investici NF nevytváří nadační jistinu ani nadační kapitál

9 9 9 nadace, NF - přeměny NOZ: Přeměna nadace může nastat její: ▪ fúzí sloučením s jinou nadací ▪ fúzí sloučením s NF – nástupce pouze nadace ▪ anebo změnou právní formy na NF ▪ možnost změny právní formy NF na nadaci

10 10 Zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb. (ZOSREK) Část I – novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů dotčené paragrafy: § 17a - veřejně prospěšný poplatník (VPP) § 18a - zvláštní ustanovení o předmětu daně VPP § 19 odst. 1 písm. r) - osvobození příjmů nadací § 19b - osvobození bezúplatných příjmů - inkorporace darů a dědění § 20 odst. 7 - snížení základu daně § 20 odst. 8 - sjednocení a zvýšení odpočtu darů na 10% (zákon č. 458/2011 Sb.)

11 11 Zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb. (ZOSREK) Pokračování: § 23 odst. 3 písm. a) bod 16 a § 29 odst. 1 – nezdanění daru účelově poskytnutého na pořízení hmotného majetku a současné snížení vstupní ceny dotčeného hmotného majetku § 25 odst. 1 písm. i) a nová písm. zp) a zq) § 27 písm. j) - hmotný majetek vyloučený z odpisování § 36 odst. 9 - srážková daň na úroky z účtu u vybraných VPP § 37e - přeměny jiných poplatníků než obchodních korporací § 38mb a 38mc – výjimky z povinnosti podat DP a oznamovací povinnosti § 39 – registrace – účinný již od r. 2013

12 12 2014 - Veřejně prospěšný poplatník § 17a - poplatník, který v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statusem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním Není již příkladmý výčet, ale patří sem mj. i klasické nadace a nadační fondy

13 13 2014 - Veřejně prospěšný poplatník Negativní vymezení: §17a odst. 2 Veřejně prospěšný poplatník není Obchodní korporace Česká televize, Český rozhlas a Č eská tisková kancelář Profesní komory a poplatníci, kteří jsou založeni za účelem ochrany a hájení podnikatelských zájmů svých členů, u nichž nejsou členské příspěvky osvobozeny od daně – výjimkou jsou organizace zaměstnavatelů Zdravotní pojišťovny Společenství vlastníků jednotek Nadace - tzv. rodinné nadace s dobročinným účelem, který spočívá v podpoře určitého okruhu osob blízkých - tzv. smíšené nadace s veřejně prospěšným i dobročinným účelem

14 14 2014 - Předmět daně VPP § 18a Předmětem daně nejsou příjmy  z nepodnikatelské činnosti za podmínky, že výdaje (náklady) vynaložené v souvislosti s prováděním těchto činnosti jsou vyšší  z dotací, příspěvků, podpory nebo jiná obdobná plnění z veřejných rozpočtů (včetně rozpočtu EU), Vinařského fondu Předmětem daně jsou vždy příjmy:  z reklam  z členských příspěvků  z nájemného, s výjimkou nájmu státního majetku  v podobě úroků – pozor změna oproti r. 2013 Pozor na sledování jednotlivých činností v rámci stejného druhu činnosti – důležité pro poplatníky s tzv. úzkým základem daně

15 15 2014 - Předmět daně a základ daně VPP poplatník s tzv. úzkým základem daně nezdaňují příjmy ze ztrátových činností základního poslání Sledují jednotlivé činnosti v rámci téhož druhu činnosti - § 18a odst. 3 Např. nadační fondy, spolky, příspěvkové organizace poplatník s tzv. širokým základem daně - § 18a odst. 5 standardní režim zdanění jako u podnikatelský subjektů předmětem daně jsou všechny příjmy s výjimkou investičních dotací patří sem:  veřejná vysoká škola  veřejná výzkumná instituce  poskytovatel zdravotních služeb  obecně prospěšná společnost  ústav Pokud nadace vykazuje pouze příjmy osvobozené od daně, vylučuje také všechny s nimi související výdaje/náklady

16 16 Osvobození od daně Rok 2013 – nadace - § 19 odst. 1 písm. r)  příjmy plynoucí z pronájmu nemovitostí, které jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsány v nadačním rejstříku, příjmy plynoucí z pronájmu uměleckých děl, která jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsána v nadačním rejstříku, úrokové příjmy a jiné výnosy plynoucí z cenných papírů, které jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsány v nadačním rejstříku, a příjmy z jejich prodeje, příjmy plynoucí z úroků z peněžních prostředků, které jsou součástí nadačního jmění, za podmínky, že jsou uloženy na zvláštním účtu u banky nebo pobočky zahraniční banky působící na území České republiky a číslo tohoto účtu je zapsáno v nadačním rejstříku, a veškeré výnosy z cenných papírů, které jsou součástí nadačního jmění a které jsou smlouvou o správě cenných papírů podle zvláštního zákona spravovány k tomu oprávněnou osobou, a za podmínky, že údaje o této smlouvě jsou zapsány v nadačním rejstříku, příjmy plynoucí z autorských a patentových práv, která jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsána v nadačním rejstříku; osvobození se nevztahuje na příjmy, které byly nadací použity v rozporu se zvláštním zákonem

17 17 Osvobození od daně Rok 2014 - § 19 odst. 1 písm. r)  výnos nadace, která je veřejně prospěšným poplatníkem, z majetku vloženého do nadační jistiny a příjem z jeho prodeje, pokud tento příjem slouží jen k účelu, ke kterému byla nadace zřízena, a pokud se nejedná o příjem, který byl nadací použit v rozporu se zákonem

18 18 Inkorporace daně dědické a darovací Dědictví Rok 2013 Podle zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Rok 2014 Univerzální osvobození příjmů z dědictví a odkazu - § 19b odst. 1 písm. a)

19 19 Inkorporace daně dědické a darovací Příjemci darů Rok 2013  Přijaté dary byly předmětem daně darovací  Osvobození podle § 20 odst. 4 (zejména písm. d)) zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Rok 2014  Přijaté dary jsou předmětem daně z příjmů  Osvobození darů zůstalo zachováno: § 19b odst. 2 písm. b) bod 1 osvobození bezúplatného příjmu, pokud je nebo bude využit pro účely vymezené v § 15 odst. 1 nebo § 20 odst. 8 nebo jeho kapitálové dovybavení; osvobození se nepoužije u obcí a krajů

20 20 Inkorporace daně dědické a darovací Pokračování: uplatnění osvobození je fakultativní: § 19b odst. 3 - osvobození se nepoužije, pokud ho poplatník neuplatní – rozhodnutí poplatníka je nevratné porušení podmínky pro osvobození: § 23 odst. 3 písm. a) bod 3 - např. jiný účel použití bezúplatného příjmu – zvýšení výsledku hospodaření v roce porušení podmínky

21 21 Inkorporace daně dědické a darovací Důsledky uplatnění osvobození - daňová symetrie: § 25 odst. 1 písm. i) – nedaňové jsou:  výdaje/náklady vynaložené na příjmy, které nejsou předmětem daně, na příjmy od daně osvobozené nebo nezahrnované do základu daně; obdobně to platí pro výdaje/náklady hrazené z prostředků, jejichž zdrojem bylo u poplatníka DPPO bezúplatný příjem od daně osvobozený nebo příjem, který nebyl předmětem daně; obdobně to platí pro použití prostředků na kapitálové dovybavení  to neplatí u VPP u výdajů/nákladů vynaložených na úrokové příjmy podléhající srážkové dani § 25 odst. 1 písm. zp) a zq) – obdobná restrikce pro účetní odpisy bezúplatně nabytého majetku odpisovaného pouze podle účetních předpisů, resp. hodnota majetku, který se neodpisuje ani účetně

22 22 Daňová symetrie osvobozený příjem – nedaňový výdaj zdaněný příjem – daňový výdaj Další systémové aplikace symetrie: Členské příspěvky: - nedaňové osvobozené u příjemce - daňové zdaněny u příjemce

23 23 Snížení základu daně VPP § 20 odst. 7: 2013 i 2014 pro nadace a nadační fondy stejný režim snížení ZD o 30%, max. 1 mil. Kč Nesplnění podmínek pro použití prostředků daňové úlevy - § 23 odst. 3 písm. a) bod 9 – pro rok 2014 pouze zpřesnění textu

24 24 Snížení základu daně – odpočet darů Dárci 2013 :  možnost odpočtu hodnoty poskytnutého daru do výše max. 5% ze základu daně sníženého podle § 34 ZDP (10% v případě poskytnutí darů SŠ, VOŠ, VŠ a VVI)  Subjekty: právnickým osobám se sídlem na území ČR, obcím, krajů, organizačním složkám státu, vybrané FO  16 oblastí: např. věda a výzkum, vzdělání, sport a tělovýchova, podpora a ochrana mládeže, účely sociální, zdravotní, humanitární, charitativní, dary politickým stranám a politickým hnutím, požární ochranu, policii

25 25 Snížení základu daně – odpočet darů Rok 2014 Zachovány účely a okruh příjemců Zvýšení a sjednocení limitu výše odpočtu na 10% ze základu daně sníženého podle § 34 ZDP

26 26 Úpravy základu daně 2013: § 25 odst. 1 písm. i) výdaje (náklady) vynaložené na příjmy, které nejsou předmětem daně, na příjmy od daně osvobozené nebo nezahrnované do základu daně

27 27 Úpravy základu daně Rok 2014 – doplnění § 25 odst. 1 písm. i) výdaje (náklady) vynaložené na příjmy, které nejsou předmětem daně, na příjmy od daně osvobozené nebo nezahrnované do základu daně,obdobně to platí pro výdaje (náklady) hrazené z prostředků, jejichž zdrojem byl u poplatníka daně z příjmů právnických osob bezúplatný příjem od daně osvobozený nebo příjem, který nebyl předmětem daně; toto ustanovení se u veřejně prospěšných poplatníků nepoužije pro výdaje vynaložené na úrokové příjmy, které podléhají zvláštní sazbě daně; obdobně to platí pro použití prostředků z kapitálového dovybavení

28 28 Úpravy základu daně Pokračování 2014: Do § 25 doplňena nová písmena zp) a zq) k naplnění daňové symetrie: zp) účetní odpisy hmotného a nehmotného majetku odpisovaného pouze podle právních předpisů upravujících účetnictví, který byl nabyt bezúplatně, a tento bezúplatný příjem byl od daně z příjmů osvobozen nebo nebyl zahrnut do jejího předmětu; obdobně to platí pro zůstatkovou cenu v případě prodeje nebo likvidace tohoto majetku, zq) hodnotu majetku, který se neodpisuje podle tohoto zákona ani podle právních předpisů upravujících účetnictví, který byl nabyt bezúplatně, a tento bezúplatný příjem byl od daně osvobozen nebo nebyl zahrnut do jejího předmětu

29 29 Hmotný majetek - odpisování rok 2013 - § 27 písm. ch) z odpisování je vyloučen hmotný majetek, jehož bezúplatné nabytí bylo předmětem daně darovací a bylo v době nabytí od daně darovací osvobozeno rok 2014 - § 27 písm. j) z odpisování je vyloučen hmotný majetek, jehož bezúplatné nabytí bylo od daně z příjmů osvobozeno nebo nebylo předmětem daně

30 30 Hmotný majetek – dar na pořízení rok 2014 § 23 odst. 3 písm. a) bod 16 - nezdaňuje se dar účelově poskytnutý na pořízení hmotného majetku § 29 odst. 1 –snížení vstupní ceny hmotného majetku o účelově poskytnutý dar na jeho pořízení

31 31 Úroky z běžného účtu VPP 2013: nebyly předmětem daně z příjmů 2014: Nový občanský zákoník již nedefinuje běžný účet, proto úroky z účtu jsou již předmětem daně § 36 odst. 9 – úroky z účtu VPP, který není obcí, krajem nebo poplatníkem uvedeným v § 18a odst. 5 – poplatníci se širokým základem daně, zdaňovány srážkovou daní ve výši 19%

32 32 Úroky z běžného účtu VPP Sdělení GFŘ – srážkové dani podléhají úroky u : Nadačních fondů nadací, avšak pouze v případě, že neslouží ani nesměřuje k podpoře osob blízkých jejímu zakladateli a vklad na účtu není součástí nadační jistiny Srážkové dani nepodléhají úroky z účtu u: nadace, které jsou veřejně prospěšnými poplatníky a vklad na účtu je součástí jejich nadační jistiny – finálně osvobozeny nadace, které nejsou veřejně prospěšnými poplatníky-finálně zdaňovány v obecném základu daně (19%)

33 33 Přeměny nadací a nadačních fondů 2014 - § 37e přeměny jiných poplatníků než obchodních korporací  Daňové povinnosti, které se váží k přeměnám poplatníků, kteří nejsou obchodními korporacemi, jakož i práva a povinnosti s nimi související se řídí obdobnými ustanoveními, kterými se řídí přeměny obchodních korporací  Při těchto přeměnách se nepoužijí ustanovení § 23a až 23d

34 34 Podávání daňového přiznání Rok 2013 - § 38m odst. 7 písm. a) Povinnost podávat daňové přiznání nemá poplatník uvedený v § 18 odst. 3, pokud nemá příjmy, které jsou předmětem daně, má pouze příjmy od daně osvobozené a příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou, a nebo nemá povinnost uplatnit postup podle § 23 odst. 3 písm. a) bodu 9 – dodanění nevyužité úlevy snížení ZD - § 20 odst. 7 Rok 2014 § 38mb ZDP podmínky pro podávání daňového přiznání zachovány

35 35 Oznamovací povinnost Rok 2013 §38m odst. 8 ZDP: poplatníci uvedeni v § 18 odst. 3, kterým nevznikla ve zdaňovacím období daňová povinnost k dani nejsou povinni sdělit tuto skutečnost správci daně Rok 2014 § 38mc ZDP: podmínky pro oznamovací povinnost zachovány

36 36 Registrace k DPPO Rok 2012 Registraci k DPPO upravoval zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád v § 125 odst. 1: Daňový subjekt, který obdrží povolení nebo získá oprávnění vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů, které jsou předmětem daně, nebo jejíž výsledky jsou předmětem daně, je povinen do 30 dnů podat přihlášku k registraci u příslušného správce daně. Tato lhůta začne běžet následující den po dni účinnosti povolení nebo oprávnění

37 37 Registrace k DPPO Rok 2013 - § 39a odst. 4 Veřejně prospěšný poplatník a společenství vlastníků jednotek jsou povinni podat přihlášku k registraci k dani z příjmů právnických osob u příslušného správce daně do 15 dnů ode dne, kdy začnou vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů, nebo začnou přijímat příjmy Poplatník daně z příjmů právnických osob uvedený v § 17 odst. 4, veřejně prospěšný poplatník a společenství vlastníků jednotek nejsou povinni podat přihlášku k registraci, pokud přijímají pouze příjmy,  a) které nejsou předmětem daně,  b) které jsou osvobozené od daně, nebo  c) z nichž je daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně (§ 39a odst. 5 ZDP)

38 38 Závěrečné shrnutí zdanění příjmů nadací a nadačních fondů 2014 Klady: ● klasické nadace a nadační fondy jsou VPP ● rozšíření osvobození u nadací ● dary – bezúplatné příjmy jsou i v režimu ZDP osvobozeny od daně ● reakce na přeměny ● zvýšení limitu pro odpočet darů u dárců Zápory: ● srážková daň u vybraných VPP (NF) na úroky z účtu

39 39 PŘÍKLAD – úzký základ daně – sportovní oddíl Příjmy ze základního poslání náklady Nejsou předmětem daně 1)Členské příspěvky 70dresy 10 2)Sponzorské dary 20 pronájem sportoviště 30 3)Příjmy ze vstupného 10 cestovné 30 mzda trenéra 5 mzda hráčů 25 Celkem 100 celkem 100 Příjmy, které jsou vždy předmětem daně Příjmy z reklam 500 náklady minimální barvy 10 poutače - materiál 20 mzda malíře/grafika 10 celkem 40 Závěr: Nelze kompenzovat základní poslání a podnikání

40 40 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "1 ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ NADACÍ A NADAČNÍCH FONDŮ V ROCE 2014 KULATÝ STŮL 26.2.2014 Zpracoval: Bachor, 26. února 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google