Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Učebnice dějepisu a jejich hodnocení Přednáška č. 7 AR 2014/2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Učebnice dějepisu a jejich hodnocení Přednáška č. 7 AR 2014/2015."— Transkript prezentace:

1 Učebnice dějepisu a jejich hodnocení Přednáška č. 7 AR 2014/2015

2 Didaktická média Nejrozmanitější hmotné a nehmotné projevy lidské činnosti, které jsou využívány v rámci výuky při prezentaci učiva s cílem usnadnit osvojovací procesy žáků.

3 Učebnice: je druh knižní publikace uzpůsobený k didaktické komunikaci svým obsahem a strukturou primární úkol U – transformace poznatků daného vědního oboru zcela konkrétním adresátům

4 Školní učebnice funguje jako: 1.prvek kurikula → prezentuje výsek plánovaného obsahu vzdělávání 2.didaktický prostředek: zdroj informací pro žáky i učitele řídí a stimuluje učení žáků Přes nástup moderní techniky a moderních technologií zůstává učebnice základním edukačním médiem.

5 Specifické psychohygienické požadavky na ŠU: zohledňování psych. vývoje jedince váha, kvalita a typ knižního zpracování čtivost – vjemově obsahové podmínky snadnosti a efektivnosti čtení čitelnost – vjemově – optické prostředky čtení stylistická a syntaktická úroveň verbálních textů: 6. - 9. ročník – věta 8 – 10 slov SŠ – věta 12 – 13 slov persvazivní( přesvědčovací ) rovina textu

6 Učebnice dějepisu Specifický typ historické literatury – didakticko – historický text, který je primárně určen konkrétnímu adresátovi a slouží k pedagogické komunikaci ( dle Z. Beneše) Typologie dějepisných učebnic: 1.Kvazisyntézy – usilují o ucelený, souhrnný, syntetizující obraz vybraného úseku dějin, silná tradice, důraz kladen na výkladový text a narativitu ikonických textů

7 UD 1.Kvazisyntézy 2. Učebnice analyticko-syntetické – dnes preferovány, spojení kvazisyntézy s pracovní učebnicí 3. materiálová kompendia – čítanky, chrestomatie…

8 Textová struktura učebnice dějepisu Verbální textyIkonické texty Autorský výkladový text Pramenné texty: písemné historické texty, beletrie Doprovodné texty k ikonickým textům Texty řídící osvojování učiva předmluva, metodická poznámka, otázky a úkoly, základní data, bibliografie, slovník, rejstřík Dokumentární ikonické texty: reprodukce fotografií, reprodukce uměleckých děl ( obrazy, rytiny, kresby, karikatury, komiksy, knižní a časopisecké ilustrace, lepty, plakáty, rekonstrukční kresby a malby, ukázky politické publicistiky Symbolické ikonické texty: mapy, grafy, diagramy, schémata, časové diagramy (přímky) Ikonické texty orientačního charakteru piktogramy, barevné podtisky, rámečky

9 Literatura: Beneš, Z., Gracová, B., Průcha, J., Sondy a analýzy. Učebnice dějepisu – teorie a multikulturní aspekty edukačního média, Praha 2008 Průcha, J., Učebnice: teorie a analýzy edukačního média, Brno 1998 Průcha, J., Teorie, tvorba a hodnocení učebnic, Praha 1988

10 Současná nabídka UD pro SŠ Gymnázium: Nakladatelství SPL – Práce ( Albra) Jan Souček Dějiny pravěku a starověku Zdeněk Beneš Dějiny středověku Miroslav Hroch Dějiny novověku Jan Kuklík – Jan Kuklík Dějiny XX. století, Praha 1999

11 Nyní vydávána nová řada M. Hroch Dějepis - Novověk www.spl-prace.cz

12 Nabídka učebnic - gymnázium Sada učebnic pod vedením Petra Čorneje SPN – pedagogické nakladatelství Dějepis 1, 2, 3, 4 pro gymnázia a SŠ Učebnice pro SŠ: Scientia Vratislav Čapek, Jaroslav Pátek Dějepis pro SOŠ, Praha 2001

13

14 Učebnice pro SŠ SPL – Práce Zdeněk Beneš Dějepis 1, 2 pro SOŠ SPN – pedagogické nakladatelství Petr Čornej, Ivana Čornejová Dějepis pro SOŠ

15 Dějepisné atlasy pro gymnázia a SŠ Kartografie Atlas světových dějin 1. díl Atlas světových dějin 2. díl Eva Semotánová Atlas českých dějin 1. díl Atlas českých dějin 2. díl ( od roku 1618 do roku 1993)

16 Dějepisné učebnice pro ZŠ a nižší gymnázia Nová škola - www.nns.czwww.nns.cz Učebnice (U), pracovní sešit(PS), metodická příručka (MP) Dějepis 6, 7, 8, 9 (Čapka) k dispozici i interaktivní učebnice (IU) - SPN – pedagogické nakladatelství – www.spn.czwww.spn.cz Stará řada Nová řada ↓ U, PS, MP (Parkan, Válková) Dějepis pro 6, 7, 8, 9 roč. ZŠ

17

18 DU pro ZŠ a NG Fraus – www.fraus.czwww.fraus.cz U, PS, MP, IU, interaktivní cvičení Dějepis 6, 7, 8, 9, PRODOS – http://ucebnice.orghttp://ucebnice.org Stará řada Nová řada ↓ U, PS, učitelská verze učebnice s komentářem pro učitele Dějepis 6, 7, 8, 9

19

20 Nakladatelství Albra – redakce SPL –Práce Nová aktuální dějepisná řada První "klasická" dějepisná řada Druhá "malovaná" dějepisná řada Pracovní sešity z českých dějin Průvodce všedním životem Průvodce světem objevů a poznání Nová aktuální dějepisná řada První "klasická" dějepisná řada Druhá "malovaná" dějepisná řada Pracovní sešity z českých dějin Průvodce všedním životem Průvodce světem objevů a poznání

21 Učebnice pro ZŠ a NG Dialog Dějiny pravěku a starověku Dějiny středověku a počátků novověku Dějiny novověku Dějiny 20. století Hlasy XX. století (CD) Dějiny XX. století na CD Robert Kvaček a kol. XX. století o sobě – dokumenty Kvirenc Jan, Kunstová Eliška České dějiny do roku 1914 – historie v dokumentech Kvirenc Jan Evropa do roku 1914 – historie v dokumentech

22 Dějepisné atlasy pro ZŠ a nižší gymnázia Kartografie Školní atlas českých dějin Pravěk a starověk Středověk Novověk I. Novověk II. Dějiny 20. století

23 České dějiny do roku 1914 Třebaže čeští historici vydali v minulých desetiletích několik různě pojatých chrestomatií, domnívám se, že žádná z nich příliš nevyhovuje potřebám širší (mimovědecké) veřejnosti a středoškolské výuce. Tím spíše vítám, že se dva vynikající středoškolští profesoři dějepisu ujali tohoto úkolu a že do jeho naplnění vložili jak své pedagogické zkušenosti, tak i schopnost soustavně navazovat na výsledky současné historické vědy. Výběr pramenů sahá od raného středověku do počátku 20. století. Autoři rozdělili 338 ukázek do osmi oddílů s přesnými a výstižnými názvy, které zachycují hlavní etapy českých dějin. Publikace kombinuje tři základní roviny pohledu na dějiny: (1) dobovou pramennou výpověď, (2) názory pozdějších historiků, (3) komentář autorů. Stručný, avšak instruktivní vstup ke každé pramenné či historiografické ukázce není pouhým faktografickým popisem, nýbrž uvedením do kontextu a naznačením problému. Významnou úlohu při tom sehrává věcné propojení ukázek, jejichž komentáře na sebe vzájemně odkazují a tím vedou čtenáře k tomu, aby si lépe uvědomil torzovitost pramenů i neúplnost našeho poznání minulosti a aby celý dějepis pochopil jako proces nikdy nekončícího poznávání; aby si uvědomil smysl stále nových interpretací, jež přirozeně přináší pohyb života a jím nově kladené otázky i odlišně zaujímané zorné úhly postupně přicházejících posuzovatelů... Při výběru ukázek a jejich komentování prokázali autoři velmi rozsáhlé znalosti a rozhled po dějepisné literatuře (včetně nejnovějších, často i polemicky zaměřených nebo hypoteticky pojatých prací), stejně jako vtip a vynalézavost. Díky těmto schopnostem vytvořili pásmo českých dějin jako četbu, která může zainteresovaného studenta strhnout nejen k soustavnému pročítání textů, ale také k jejich hlubšímu promýšlení. Je velmi důležité, že vystihli jak "klasické" politické a vojenské dějiny, tak i proměny společnosti a kultury, církve a náboženských poměrů, ale také každodennosti "obyčejných lidí". Navíc tak učinili způsobem osvětlujícím povahu a vnitřní pohnutky osobností obecně známých nebo i zapomenutých. Autorský respekt k subjektu dějin odpovídá antropologickým a psychologickým pohledům současné historiografie, ale také vydatně přispívá k přitažlivosti vybraných textů… k dalším kladům knihy patří zdařilá snaha zachytit nejen dění v pražském centru či v Čechách, ale také v dalších zemích a regionech českého státu. Stejně tak se plným právem dostalo zasloužené pozornosti různým etnikům obývajícím české země - vedle Čechů zejména Němcům a Židům. Aniž by tato tendence z knihy jakkoli vyčnívala, je patrné, že autoři mají na mysli také výchovné poslání studia dějin. Uvádějí portréty výrazných osobností a kladou čtenáři otázky po jejich motivaci, hodnocení a inspirativnosti, důsledně se vyhýbají moralizování, ale mluvou pramenu připomínají příkladné chování jedince vůči celku (zemi, národu, obecně lidským hodnotám) a v krajním případě i sebeobětování v dějinách (Hus, Jeroným Pražský). Myslím, že i tuto dnes opomíjenou intenci díla je třeba ocenit... Rukopis nové chrestomatie českých dějin jsem pročítal nejen se zájmem, ale i s radostí ze znovu ověřené zkušenosti, že máme tak vzdělané, schopné a zanícené učitele dějepisu. (…) Jsem přesvědčen, že se kniha J. Kvirence a E. Kunstové stane oblíbenou četbou i velmi cenným obohacením nejen školní, ale i obecně i popularizační literatury o českých dějinách. O publikaci: Název: České dějiny do roku 1914 (Historie v dokumentech) Autoři: Jan Kvirenc, Eliška Kunstová, Nakladatelství: Dialog, 2006

24 Teorie výzkumu učebnic Na učebnicích se hodnotí: textová složka mimotextová složka výkladová složka nevýkladová složka – procesuální aparát učebnice a orientační aparát učebnice Didaktické vybavení učebnice udává koeficient didaktické vybavenosti. KDV je výsledkem analýzy 36 komponentů, které jsou klasifikovány ve třech kategoriích: aparát prezentace učiva - výkladový text, obrazový doprovod aparát řízení učiva – otázky, úkoly, rozlišení textu dle důležitosti barvou, písmem aparát orientace v učivu – záhlaví kapitol, rejstříky Koeficient T – hodnocení obtížnosti textu.


Stáhnout ppt "Učebnice dějepisu a jejich hodnocení Přednáška č. 7 AR 2014/2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google