Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problematika NRP: vedení deníku o dítěti 27.5.2015 Pracovní skupina pro vyhledávání náhradních rodičů v rámci projektu „Podpora standardizace orgánu sociálně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problematika NRP: vedení deníku o dítěti 27.5.2015 Pracovní skupina pro vyhledávání náhradních rodičů v rámci projektu „Podpora standardizace orgánu sociálně."— Transkript prezentace:

1 Problematika NRP: vedení deníku o dítěti 27.5.2015 Pracovní skupina pro vyhledávání náhradních rodičů v rámci projektu „Podpora standardizace orgánu sociálně právní ochrany Krajského úřadu Libereckého kraje“, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00010, financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

2 Rodičovství v náhradní rodině Terapeutické rodičovství – není totéž co dostatečně dobré rodičovství. Dostatečně dobré rodičovství vyjadřuje výchovné praktiky a koncept péče o děti netraumatizované. Terapeutické rodičovství zaceluje mezery ve vývoji dítěte.

3 Rodičovství v náhradní rodině Cílem terapeutického rodičovství je přestavba negativního vnitřního pracovního modelu (z primární rodiny) na model pozitivní. Poskytuje možnost nového začátku – novou korektivní zkušenost. Cíleně a plánovaně poskytuje dětem nové vzorce chování a komunikace, neagresivní řešení konfliktů.

4 Biologické a náhradní rodičovství Matějček (1999) popisuje rozdíly mezi biologickým a náhradním rodičovstvím a dospívá k jednoznačnému závěru – klíčové pro zdravý vývoj dítěte je psychologické rodičovství, které spočívá ve vnitřním přijetí dítěte. Jako rodiče vnímá dítě toho, kde se k němu jako rodič chová.

5 Rodinná koncepce sociální skutečnosti a vnější vztahy Konfigurace – parametr popisující, nakolik rodina vnímá své prostředí jako předpověditelné, přehledně strukturované Koordinace – parametr vztahující se k tomu, jak se rodina cítí být vnímána svým sociálním prostředím, je to jakési sebepojetí rodiny Uzavřenost – udává rovnováhu mezi otevřeností rodiny novým zkušenostem a uchováváním rodinných tradic.

6 Rodinná koncepce sociální skutečnosti a vnější vztahy Sociální mapa – obsahuje informace o tom, kdo a kdy může do okolí chodit, je možné a žádoucí se zapojovat do aktivit místní komunity, jaké služby a organizace jsou v okolí dostupné, na kterých místech hrozí určitá nebezpečí.. Externí integrace rodiny – jde o stav, kdy rodina není sama o sobě schopna naplňovat své hlavní funkce.

7 Důležitost tázání Bez otázek vzniká tzv. „placaté myšlení“ (chybí hluboký vhled do podstaty, chybí opravdovost) Důležité je pochopit problémy doby jako odpovědi na skryté otázky Úředníka na OSPOD by měly zajímat tyto otázky, tedy vytrhnout je ze skrytosti Minimalizace rizik a škod

8 MASLOWOVA HIERARCHICK Á TEORIE POTŘEB Teorie potřeb jsou pravděpodobněji nejznámější teorie motivace.

9 Uspokojování potřeb Nejprve člověk uspokojuje své základnější lidské potřeby, které jsou dány evolucí, a když je má uspokojeny, teprve pak se snaží o naplňování neuspokojených potřeb vyšších. Pokud se objeví nedostatek v nižších vrstvách, člověk se nebude starat o vrstvy vyšší a vrátí se zpět k uspokojování těch základních.

10 Uspokojování potřeb Nejsou-li uspokojeny základní potřeby, je pociťována úzkost a snaha odstranit nedostatek, snaha zaplnit chybějící potřebu. Je-li potřeba uspokojena, není pocit žádný. A to je významný rozdíl od potřeb vyšší skupiny, ve které nejen, že existuje dobrý pocit z naplnění těchto potřeb, ale naplněním této potřeby jsme dokonce motivováni o to více.

11 MASLOWOVA HIERARCHICK Á TEORIE POTŘEB

12 Variabilita následků deprivace U malých dětí deprivace ovlivňuje jejich celkový vývoj. Některé stránky osobnosti zasaženy více než jiné. Věk hraje důležitou roli v tom, jaká funkce psychiky bude deprivací zasažena. Trvání následků deprivace – vážně poškozené dítě může udělat určitý pokrok, pokud deprivační situace pomine.

13 Variabilita následků deprivace Některá poškození jsou trvalejší než jiná Některá poškození jsou viditelnější než jiná, mohou přetrvávat mnohem déle Některé následky se projeví pouze za určitých okolností někdy později v průběhu života Zotavení z jednorázové, krátké deprivační situace bývá poměrně rychlé. Přetrvává určitá citlivost vůči podobným situacím do budoucna!

14 Variabilita následků deprivace Následky dlouhodobější deprivace v kojeneckém věku mohou být překonány poměrně rychle, zejména v psychosociálním vývoji a řeči. Některé následky přetrvávají, zejména následky v oblasti intelektového vývoje. Dlouhodobá deprivace pokračující až do tří let věku dítěte mívá dlouhodobé následky, z nichž se dítě obtížně zotaví.

15 Variabilita následků deprivace Deprivace v průběhu druhého roku mívá dlouhodobé následky na osobnostní vývoj dítěte, zpomalení intelektového vývoje bývá vratné. Vliv věku dítěte na vratnost důsledků deprivace je nezpochybnitelný. Dlouhodobá deprivace u starších dětí, následky bývají závažnější. Zejména v oblasti poškození jazyka, abstraktního myšlení a schopnosti navázat trvalé vztahy bývají trvalá.

16 Variabilita následků deprivace Intenzivní terapeutickou prací je možné u malých dětí dosáhnout velkého zlepšení také v rezistentních oblastech. Pokračující zkušenosti s neuspokojivými, pokřivenými nebo přerušenými vztahy prohlubují poškození, jež by jinak mohla být více či méně zacelena. Deprivace v raném věku je patrně jedním z rizikových faktorů vzniku delikvence.

17 Pěstounská péče v Anglii Státní a nestátní tj. nezávislé agentury (nejčastěji charitativní, neziskové) V dubnu 2011 – v Anglii 149 agentur v místních úřadech samosprávy 288 nezávislých agentur Z hodnocení inspekce vyplývá, že nezávislé agentury častěji poskytují pěstounům nadstandardní podporu, vzdělávání, služby a někdy také vyšší odměny než, které stanoví vyhláška.

18 Největší nezávislá agentura v Londýně Zprostředkovává pěstounskou péči, adopční péči, poradenství, vydávají časopisy, připravují tréninkové programy pro pěstouny, podílejí se na návrzích systémových změn Pěstoun? Starší 18tilet, horní hranice není stanovena!, považuje se důchodový věk, Rodinný status a pohlaví bez omezení, zdravotní prohlídka, kuřáci nejsou vhodnými adepty!, u dítěte mladšího 5 let se požaduje psychická stabilita pěstouna, vzdělání není požadováno, TR, kultura, náboženství, etnikum ano

19 Vedení deníků – příklad z Anglie Pěstounům se velmi doporučuje, aby si vedli deník o dítěti a zaznamenávali do něj významné události ( potíže, úrazy, změny v chování, návštěvy odborníků), ale i vlastní činnost s dítětem a jeho úspěchy. Záznamy mohou pomoci odborníkům jako podklady k rozhodování o pomoci při obtížích dítěte a pomáhají dítěti vytvářet vlastní historii. Doporučuje se, aby pěstouni vedli fotodokumentaci.

20 Další doporučení pro pěstouny (Anglie) Zaznamenávání kontaktů s biologickou rodinou dítěte, profesionály v dětské péči, učiteli, zdravotníky, terapeuty atd. Obzvláště pro nové pěstouny je možné využít podpory tzv. „mentora“, např. zkušeného sociálního pracovníka. Kontakty s biologickou rodinou jsou podporovány v první řadě s ohledem na nejlepší zájem dítěte.

21 Kontakty s biologickou rodinou Kontakty s biologickou rodinou jsou v VŽDY upravovány s ohledem na konkrétní případ. Mohou být stanoveny četné kontakty, ale mohou být i omezovány, zvláště pokud v biologické rodině docházelo k týrání. Významně jsou podporovány kontakty rozdělených sourozenců.

22 Ukončení péče o dítě Pěstoun požádá o ukončení péče – vždy se vyhoví přání pěstouna. Žádost o zrušení pěstounství, neznamená, že by pěstoun nedostál svým závazkům a nemohl se starat o jiné přidělené dítě. Pomoc při překonávání tohoto těžkého období, pěstoun často zažívá pocity viny a selhání.

23 Agentura požádá o ukončení péče Pokud je situace pro dítě ohrožující, může pro neplnění smlouvy tuto vypovědět a dítě z péče odebrat. Následkem pro pěstouna bývá ukončení kontraktu, informace se předává i dalším agenturám v případě žádosti o pěstounství jinde.

24 Dítě dosáhlo zletilosti – péče je ukončena Po dovršení zletilosti (18, 16 let) může mladistvý bydlet mimo rodinu, ať už vlastní nebo pěstounskou, v rezidenčním či komunitním bydlení. Zároveň existuje možnost, aby i zletilé dítě zůstalo v další péči pěstounů. Zvažuje se možnost zachování příspěvku pěstounů i pro zletilé osoby v péči.

25 Dítě v krátkodobé či terapeutické péči Je podle sestaveného umisťovacího plánu připravené na další plánované umístění. Je pro něj vytvořen individuální plán s konkrétním cílem, co mu má konkrétní péče přinést ( stabilizace vývoje, pomoc s navazováním vztahů, školní vzdělávací strategie apod..), kam jej má nasměrovat ( další vhodný typ zařízení, péče, dítě do adopce, trvalé pěstounství, rezidenční bydlení apod.)

26 Povinnosti a práva pěstounů Podepsat smlouvu s agenturou Dodržovat národní minimální standardy Pečovat o dítě, jako by bylo přirozenou součástí rodiny Podporovat jeho blaho Písemně agenturu upozornit na změny pěstouna (bydliště, svatba, rozvod, žádost o přijetí dalšího dítěte..)

27 Povinnosti a práva pěstounů Informovat agenturu o vývoji dítěte, významných událostech Nevykonávat tělesné tresty Zajistit, aby s údaji o dítěti a jeho biologické rodině bylo zacházeno jako s důvěrnými Spolupracovat s agenturou a s vrchním inspektorem dle podmínek ve smlouvě

28 Podpora pěstounů Pěstounovi bude přidělen sociální pracovník, supervizor, či jiná podpora Pěstoun se stává součástí týmu pomáhajících profesionálů tzv. podpůrných skupin ( zdravotníci, vzdělávání péče o dítě, terapeuté, sociální pracovníci, učitelé..) Povinné vzdělávání pro pěstouny – ministerstvo vzdělávání, standardy.. Získá certifikát.

29 Další vzdělávání Další možnosti studia „pracovník s dětmi“ např. certifikát, nebo diplom ( pracovník s dětmi 2. nebo 3. stupně) Všichni pěstouni musí být jednou za 12 měsíců podrobeni dalšímu hodnocení, zda plní svůj plán rozvoje a zda jsou schopni stále odvádět požadovanou kvalitu péče a zda jejich podmínky odpovídají požadavkům.

30 Na závěr? Děkuji vám za pozornost


Stáhnout ppt "Problematika NRP: vedení deníku o dítěti 27.5.2015 Pracovní skupina pro vyhledávání náhradních rodičů v rámci projektu „Podpora standardizace orgánu sociálně."

Podobné prezentace


Reklamy Google