Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Miroslav PIZUR manažer zavádění eGovernmentu Bruntál, 16.3.2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Miroslav PIZUR manažer zavádění eGovernmentu Bruntál, 16.3.2010."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Miroslav PIZUR manažer zavádění eGovernmentu Bruntál, 16.3.2010

2 DATOVÁ SCHRÁNKA JE ELEKTRONICKÉ ÚLOŽIŠTĚ, KTERÉ SLOUŽÍ K: doručování dokumentů orgánů veřejné moci (zdarma) doručování dokumentů vůči jiným DS – FO, PFO, PO (zpoplatněno) elektronický originál Zpráva, dodaná přes datovou schránku, plně nahrazuje doporučenou zásilku, a to i do vlastních rukou ! DATOVÁ SCHRÁNKA NENÍ: Email ani elektronický archiv! 42

3 Druhy datových schránek Datová schránka právnické osoby Povinná pro PO zapsané v obchodním rejstříku, zřízena ze zákona do 90ti dnů od účinnosti, nebo bezprostředně po zapsání do obchodního rejstříku Datová schránka orgánu veřejné moci Zřízení do 90ti dnů od účinnosti zákona, centrální orgány, kraje, obce, měst.částí, ČT, ČRo, zdravotní pojišťovny, samospr. komory Datová schránka fyzické osoby podnikající Zřízena na žádost do 3 dnů, povinná pro advokáty, daňové poradce *) a insolvenční správce *) ze zákona až za 3 roky Datová schránka fyzické osoby Zřízena na žádost do 3 dnů, žádost se podává na MV, Czech POINTech. Povinné zřízení Zřízení na žádost 41

4 Doručení datové zprávy Dokument dodaný do datové schránky je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba mající dle svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne dodání do datové schránky, považuje se dokument za doručený posledním dnem této lhůty (fikce doručení) upomínka na email (zdarma) SMS notifikace (zpoplatněno) Obdoba zásilky do vlastních rukou, ale v elektronické podobě. 40

5 Doručení datové zprávy 39

6 Doručení pomocí fikce 38

7 Přístup do datové schránky Oprávněná osoba Fyzická osoba Fyzická osoba podnikající Statutární orgán Člen statutárního orgánu Vedoucí organizační složky Vedoucí orgánu veřejné moci Administrátor může být určen oprávněnou osobou Pověřená osoba určená oprávněnou osobou nebo administrátorem 37

8 Testovací prostředí ISDS www.czebox.cz 36

9 Dovolené komunikační směry Komu posílám ? Orgán veřejné moci Právnická osoba Podnikajíc í fyzická osoba Fyzická osoba Kdo jsem ? Orgán veřejné moci ANO ANO* Právnická osoba ANONE Podnikají cí fyzická osoba ANO*NE Fyzická osoba ANO*NE 35 1.1.2010 - faktury 1.7.2010 - bez omezení

10 Zajímavosti 18.1.2010 - 3 000 000 mil. DZ 8300 OVM Čištění OR – 360 000 obálek –100 000 nedoručeno CzP - 20 000 žádostí o zřízení DS – 4.3.2010 34

11 Pomocí datové schránky se nedoručuje obsahuje-li dokument utajované informace nemá-li adresát zpřístupněnou datovou schránku neumožňuje-li to povaha dokumentu doručuje-li se na místě (při úkonu) z dalších zákonných důvodů (např. doručování veřejnou vyhláškou, jiné pořadí způsobu doručování) 33

12 Formáty příloh V jakých formátech bude možné datovou zprávou posílat přílohy? a) pdf (Portable Document Format) b) PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving) c) xml (Extensible Markup Language Document)* d) fo/zfo (602XML Filler dokument) e) html/htm (Hypertext Markup Language Document) f) odt (Open Document Text) g) ods (Open Document Spreadsheet) h) odp (Open Document Presentation) i) txt (prostý text) j) rtf (Rich Text Format) k) doc (MS Word Document) l) xls (MS Excel Spreadsheet) m) ppt (MS PowerPoint Presentation) n) jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format) o) png (Portable Network Graphics) p) tiff (Tagged Image File Format) c) gif (Graphics Interchange Format) r) mpegl/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2) s) wav (Waveform Audio Format) t) mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3) u) isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší … cer, crt, der, pk7 – formáty certifikátů dle X509; p7b, p7c, p7f, p7m, p7s - formáty certifikátů a elektronických podpisů dle PKCS#7, tst – časové razítko. dle provozní řád ISDS 20.1.2010 Jaké budou formáty datových zpráv pro podání na úřad? Datová zpráva může obsahovat „jakýkoli“ typ elektronického dokumentu s výjimkou spustitelných a komprimovaných souborů. Na vstupu budou též vyloučeny přílohy obsahující škodlivý kód. 32

13 Elektronický podpis Elektronický podpis obecně není potřeba. Úkon učiněný prostřednictvím datové schránky má stejné právní účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný. Elektronický podpis je nutné použít tam, kde je vyžadován ověřený podpis nebo kde je nutné, aby dokument podepsalo více osob. –daňové přiznání –rozhodnutí o přijetí žáka, …) Časové razítko 31

14 Konverze Převod dokumentu z listinné do elektronické podoby a naopak Dokument má stejné právní účinky jako ověřená kopie dokumentu, jehož převedením výstup vznikl Kontaktní místo Czechpoint – obecní úřady, pošta, notář, exekutor Autorizovaná konverze – „vytištění“ (30 kč/A4 stránka) Počet konverzí z elektronické do listinné podoby: 19 495 Počet konverzí z listinné do elektronické podoby: 5 777 30

15 Originál Úkon učiněný právnickou osobou nebo pověřenou osobou, pokud k tomu byla pověřena, prostřednictvím datové schránky má stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více z uvedených osob 29

16 Ceny za datové zprávy Soukromé subjekty x OVM zcela zdarma Orgány veřejné moci – zdarma Hranice Transakcí kumulativně Cena služby pro OVM Cena s DPHCena bez DPH 0-33 mil17,9015,04 33 - 66 mil15,9013,36 66 - 100 mil.13,9011,68 100 - 123 mil.11,9010,00 nad 123 mil.9,908,32 Náklady na zřízení přístupu k DS a správu systému hradí MV ČR 28

17 Úspory Příklad 1 - OVM, který většinu své korespondence ven posílá jako obálky s pruhem Cena ISDSPrům. cena poš. zásilkyÚspora 17,9030,0040% 15,9030,0047% 13,9030,0054% 11,9030,0060% 9,9030,0067% Příklad 2 - OVM, který má více obyčejných zapsaných zásilek Cena ISDSPrům. cena poš. zásilkyÚspora 17,9020,0011% 15,9020,0021% 13,9020,0031% 11,9020,0041% 9,9020,0051% 27

18 Soukromý subjekt x ne OVM 26

19 Studie MěÚ Bruntál Plzeňský kraj 620 000,-/rok ZŠ – cca. 7 dopisů na úřady Pošta a.s. zavedením DS: –1,5 mld. ztráta –800 mil. zisk Úspory 25

20 První datové zprávy 24

21 Výhody a nevýhody Výhody přístupnost (internet) časová úspora finanční úspora zástupnost rozšířenost Nevýhody nutnost kontrolovat došlou poštu práce s elektronickými originály dokumentů, včetně jejich dlouhodobého uložení prozatím omezené komunikační směry (1.7.2010) IS DS nekomunikuje se zahraničními subjekty (nesídlící v ČR) 23

22 Zřízení datových schránek Kontaktní místa Czechpoint –Obecní úřady –Pošta –bezplatně –15 dní na aktivaci Formulář poslat na MV ČR 22

23 21

24 20

25 19

26 Papír žije Datová schránka je jen další alternativou doručování dokumentů S dokumenty dodanými úřadu v listinné podobě se pracuje i nadále v listinné podobě (pakliže dotyčný nemá zřízenou DS) 18

27 Praktické využití pro subjekty? Soudní řízení –komunikace se soudem Finanční řízení –žádost o bezdlužnost Komunikace s policií Stavební záležitosti 17

28 Časté otázky Nehrozí, že se do systému někdo „nabourá“ a bude sledovat a ovlivňovat obsah zpráv? Fyzická bezpečnost informačního systému datových schránek je na vysoké úrovni dané certifikovanými datovými centry, ve kterých je provozován. Přístup do těchto prostor je přísně kontrolován a omezen pouze na oprávněné osoby. Z Informačného systému datových schránek nemohou uniknout vaše přihlašovací údaje, neboť v něm nikde nejsou uloženy. Obsah datových zpráv, jejich obálek i příloh se ukládá odděleně a obojí je silně šifrováno. Přístup k tomuto obsahu ani k vašim osobním údajům nemají ani samotní správci provozovatele systému. Jejich role jsou přesně určeny a striktně odděleny tak, aby se žádná osoba nemohla s chráněnými daty seznámit. 16

29 Musí mít občan datovou schránku? NEMUSÍ! Datová schránka se ze zákona zřizuje pro právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, pro právnické osoby zřízené zákonem a pro orgány veřejné moci. Tato povinnost pro ně plyne ze zákona č.300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, nemusejí o ni nikde žádat, bude jim zřízena automaticky. Ostatní, tedy i fyzické osoby (občané) si mohou o zřízení datové schránky dobrovolně požádat, není to však jejich povinnost. Mohou také následně případně požádat o její znepřístupnění. Výjimkou jsou advokáti, daňoví poradci a insolvenční správci – ti mohou o zřízení datové schránky dobrovolně žádat pouze v průběhu tříletého přechodného období, po jeho uplynutí jim začne být datová schránka zřizována také ze zákona. 15

30 Kdo je orgánem veřejné moci ORGÁNY VEŘEJNÉ MOCI (OVM) pro účely povinného zřízení datových schránek jsou státní orgány, kde jde především o organizační jednotky státu, jejichž prostřednictvím stát jedná a které mají určité zákonné kompetence, dále orgány územních samosprávných celků (obce a kraje), Pozemkový fond ČR, jiné státní fondy, zdravotní pojišťovny, Český rozhlas, Česká televize, samosprávné komory zřízené zákonem, notáři a soudní exekutoři. 14

31 Jak se dostanu do datové schránky? Webový portál (www.mojedatovaschranka.cz) jednoduchá aplikace, dostupná prostřednictvím internetu funkce pro odesílání a příjem datových zpráv zcela dostačující pro jednotlivce a malé organizace Rozhraní spisových služeb umožní přímé propojení se spisovou službou či jinou aplikací komfortní propojení s funkcemi spisové služby technologické centrum ORP 13

32 Kdo musí mít elektronickou spisovou službu? (1) Povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií mají a) organizační složky státu, b) ozbrojené síly, c) bezpečnostní sbory, d) státní příspěvkové organizace, e) státní podniky, f) územní samosprávné celky, g) organizační složky územních samosprávných celků, vytvářejí-li dokumenty uvedené v přílohách č. 1 nebo 2 k tomuto zákonu, h) právnické osoby zřízené nebo založené územními samosprávnými celky, vytvářejí-li dokumenty uvedené v přílohách č. 1 nebo 2 k tomuto zákonu, i) vysoké školy, j) školy a školská zařízení s výjimkou mateřských škol, výchovných a ubytovacích zařízení a zařízení školního stravování (dále jen „školy“), k) zdravotní pojišťovny, l) veřejné výzkumné instituce, m) právnické osoby zřízené zákonem, n) notáři *) povinnost vykonávat spisovou službu v elektronické podobě elektronických systémů spisové služby Dle zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 12

33 Kdy se musí zavést elektronická spisová služba? kdo nedělal SSL ani eSSL musí do 1.7.2010 kdo dělal písemnou SSL musí do 1.1.2010 kdo měl eSSL musí mít do 3 let eSSL vyhovující legislativě (MoREQ2) 11

34 slouží k využívání služeb IS DS spisovými službami bude umožněno automatizovaně přijímat a odesílat zprávy včetně elektronicky podepsaných kromě odesílání a přijímání datových zpráv bude možné stahovat seznamy odeslaných zpráv, přijatých zpráv, historii včetně doručenek odpadnou listinné evidence, vše bude ve spisové službě, resp. podatelně Rozhraní spisových služeb 10

35 Co je potřeba udělat? Změnit organizační řád Změnit spisový a skartační řád Podpisový řád Ujednotit kdo bude mít a používat elektronické podpisy Zajistit systém zálohování datových zpráv Ujednotit konverzi dokumentů –na žádost (pracoviště CzP) –z moci úřední (OVM) 9

36 Legislativa zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 8

37 eLEARNING Kurzy, které je možno studovat formou eLEARNINGU: Obecné základy práce s portálem Czech POINT (4 hodiny) Czech POINT - Katastr nemovitostí (2 hodiny) Czech POINT - Živnostenský rejstřík a podání živnostenskému úřadu (2 hodiny) Czech POINT - Rejstřík trestů (2 hodiny) Czech POINT - Obchodní rejstřík (1 hodina) Czech POINT - Seznam kvalifikovaných dodavatelů (1 hodina) Czech POINT - Modul autovraků informačního systému odpadového hospodářství (2 hodiny) Czech POINT - Insolvenční rejstřík (1 hodina) Czech POINT - Bodové hodnocení řidiče (2 hodiny) Czech POINT - Autorizovaná konverze dokumentů (8 hodin) Czech POINT - Agendy pro ISDS I. (4 hodiny) Czech POINT - Služby ISDS II. (6 hodin) Obecné základy práce s portálem Czech POINT (8 hodin) – aktualizační kurz 2010 Czech POINT – nové agendy dle harmonogramu projektu Czech POINT (8 hodin) Informační systém datových schránek (8 hodin) Vidimace a legalizace (8 hodin) Úvod do eLearningu pro studující (4 hodiny) – prezenční forma, tutorial pro studenty Zaručený elektronický podpis (8 hodin) Administrativní bezpečnost a certifikační politika (8 hodin) Spisová služba AthenA (8 hodin) Úvod do elektronických spisových služeb, praktická práce s ESS (8 hodin) – kombinovaná forma studia (neakreditováno) Spisová služba ICZ – E-spis Lite (8 hodin) Word pro začátečníky (24 hodin) Excel pro začátečníky (24 hodin) http://elev.institutpraha.cz/regman/bruntal.html 7

38 V přípravě (2010) Základní legislativa v oblasti eGovernmentu (4 hodiny) Distanční vzdělávání se zaměřením na eLearning (8 hodin) – kurz pro manažery a školitel Power Point (8 hodin) Registr obyvatel (8 hodin) Registr osob (8 hodin) Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (8 hodin) Registr práv a povinností (8 hodin) Práce s datovými úložišti (5 hodin) Spisová služba Ginis (8 hodin) Informační gramotnost v podmínkách eGovernmentu (4 hodiny) Informační systém datových schránek II (4 hodiny) Efektivní veřejná správa (4 hodiny) Práce s elektronickými dokumenty a jejich dlouhodobé ukládání (4 hodiny) Zpracování osobních údajů ve veřejné správě (4 hodiny) GIS v eGovernmentu - Digitální mapa veřejné správy (4 hodiny) Aktualizační kurz - Základní kompetence manažera a implementace eGovernementu 2010 (primární cílová skupiny manažeři - 8 hodin) Základní registry veřejné správy pro manažery eGON center (primární cílová skupiny manažeři - 8 hodin) Informační systém o veřejných službách, službách veřejné správy a dalších aspektech veřejné správy(primární cílová skupiny manažeři - 8 hodin) Aktualizační kurz - Legislativa eGovernmentu a metodika výuky nových eGovernmentových dovedností 2010 (primární cílová skupiny školitelé - 8 hodin) Technologická centra (primární cílová skupiny školitelé - 8 hodin) 6

39 V přípravě (2011) Obecné základy práce s portálem Czech POINT (8 hodin) – aktualizační kurz 2011 Elektronizace veřejné správy (4 hodiny) Elektronizace procesů v úřadu (4 hodiny) Aktualizační kurz - Základní kompetence manažera a implementace eGovernementu 2011 (primární cílová skupiny manažeři - 8 hodin) Aktualizační kurz - Legislativa eGovernmentu a metodika výuky nových eGovernmentových dovedností 2011 (primární cílová skupiny školitelé - 8 hodin) 5

40 4

41 3

42 www.datoveschranky.info www.egoncentrum.cz www.mvcr.cz Bezplatná informační linka (datové schránky): 270 005 200 2

43 děkuji za pozornost …


Stáhnout ppt "Mgr. Miroslav PIZUR manažer zavádění eGovernmentu Bruntál, 16.3.2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google