Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NIKAZAM „Posílení konkurenceschopnosti absolventů MENDELU v oblasti rozvojové spolupráce a managementu přírodních zdrojů v zemích třetího světa“ 16. 11.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NIKAZAM „Posílení konkurenceschopnosti absolventů MENDELU v oblasti rozvojové spolupráce a managementu přírodních zdrojů v zemích třetího světa“ 16. 11."— Transkript prezentace:

1 NIKAZAM „Posílení konkurenceschopnosti absolventů MENDELU v oblasti rozvojové spolupráce a managementu přírodních zdrojů v zemích třetího světa“ 16. 11. 2011, Brno Připravila: Vendula Jičínská

2 ČESKÁ ROZVOJOVÁ POMOC V ZAMBII 13. 5. 2011, Brno Připravila: Vendula Jičínská

3 ČR A ROZVOJOVÁ POMOC POČÁTKY Československo velmi aktivní v rozvojové spolupráci i před rokem 1989 Aktivity směřovaly zejména do socialisticky orientovaných rozvojových zemí – především Ghana, Guinea, Mali, Afghánistán, Angola, Etiopie, Jižní Jemen a Mozambik, Nikaragua. Hlavní aktivity: Hmotná pomoc – dodávky potravin, léků, pracovních pomůcek Technická pomoc – vysílání odborníků, především z podniku Polytechna, a zřizování výcvikových zařízení Stipendia – na československé VŠ

4 ČR A ROZVOJOVÁ POMOC Díky vřelým vztahům snadné navázání spolupráce po revoluci – obchodní i osobní vazby Spojení režimu se spoluprácí se socialistickými režimy – porevoluční odpor a nedůvěra veřejnosti ke kontaktu s rozvojovými zeměmi Negativní stanovista zastávala i nová politická elita Nutnost soustředit se na vlastní problémy transformace → stagnace české rozvojové pomoci na začátku 90. let

5 ČR A ROZVOJOVÁ POMOC Nový impuls pro rozvojovou spolupráci přišel v souvislosti se začleňováním České republiky do západních politických a ekonomických struktur. S perspektivou vstupu do Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) učinila ČR v průběhu roku 1995 kroky k obnovení svého programu rozvojové pomoci Schválení a začlenění postojů mezinárodního společenství a rezolucí OSN pomoci. Jednotlivá ministerstva byla odpovědná za přípravu a realizaci projektů rozvojové pomoci a za nakládání s vyčleněnými finančními prostředky, role koordinátora pomoci připadla ministerstvu zahraničních věcí.

6 ČR A ROZVOJOVÁ POMOC Zásadní přelom: Koncepce ZRS České republiky na období let 2002 až 2007 Analýza a zhodnocení realizace zahraniční rozvojové pomoci ČR za období let 1996 až 2000 (předložená vládě v září 2001), která konstatovala, že tehdejší systém a praxe rozvojové spolupráce zcela neodpovídají aktuálním mezinárodním trendům ani potřebě efektivního vynakládání veřejných prostředků. Za hlavní cíl poskytování rozvojové pomoci vláda v koncepci prohlásila omezování chudoby v rozvojových zemích. Přihlásila se plně k Rozvojovým cílům tisíciletí (MDGs) Vyslovení se pro sektorovou i teritoriální koncentraci české ZRS Výběr priritních zemí, nyní:

7 ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE Ministerstvo zahraničních věcí: „Česká republika projevuje solidaritu s lidmi v málo rozvinutých zemích a cítí svůj díl zodpovědnosti na řešení globálních problémů, které do značné míry souvisejí s chudobou. Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) je plnohodnotnou součástí zahraniční politiky ČR a přispívá k naplňování jejích cílů.“ Aktivity: Projekty Vládní stipendia Humanitární pomoc Pomoc uprchlíkům Odpouštění dluhů

8 Teritoriální priority a) naléhavost (sociální a ekonomická úroveň přijímající země), b) vztah přijímající země k České republice (možnost upevnění již existujících nebo vytvoření nových žádoucích politických a ekonomických vazeb), c) úroveň demokracie a dodržování lidských práv v přijímající zemi, d) snaha přijímající země svou situaci řešit (existence vlastní rozvojové strategie), e) míra využití (efektivnost spolupráce přijímající země, dobré vládnutí) včetně možnosti kontroly využití. Sektorové priority sektory migrace průmyslová podpora Vzdělávání Zdravotnictví Zemědělství životní prostředí a udržitelný rozvoj ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE

9 ZRS - FINANCE Dle závěrů Evropské rady z května 2005 se nové členské státy EU zavazují „usilovat o navýšení podílu objemu financí na zahraniční rozvojovouspolupráci na 0,17 % HND v roce 2010 a 0,33 % HND v roce 2015“. Vyspělé dárcovské země OECD poskytují na ZRS v průměru 0,35 % hrubého národního důchodu, v roce 2015 pak minimálně 0,7%. 200720082009201020112012 3 633 mil.4 245 mil.4 561 mil.4 442 mil.4 712 mil.4 986 mil. 0,11%0,12%0,13%

10 Zřízena 2008 jako organizační složka Minsterstva zahraničních věcí pro distribuci ZRP a dohled Česká rozvojová agentura má následující úkoly: poskytuje informace o zahraniční rozvojové spolupráci České republiky podporuje české subjekty usilující o zapojení do realizace projektů v rámci rozvojové spolupráce identifikuje témata rozvojové spolupráce v prioritních zemích na základě vládou schválených programů ve spolupráci se zastupitelskými úřady a ve spolupráci s rezortními ministerstvy, formuluje zadávací dokumentaci pro veřejné zakázky ve spolupráci se zastupitelskými úřady, vypisuje a provádí výběrová řízení, řídí a průběžně kontroluje realizaci projektů v úzké spolupráci se zastupitelskými úřady, analyzuje sociální a ekonomický rozvoj a působení dalších dárců v prioritních zemích pro rozvojovou spolupráci České republiky, ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA

11

12 ZAMBIE

13 SOCIÁLNÍ A EKONOMICKÉ UKAZATELE  Věková struktura: 0-14: 45,7%,  Střední délka života při narození: 45 let  Chudoba: 68% obyvatel pod hranicí chudoby  Gramotnost: 70% populace  HIV pozitivní: 1 100 000 (min. 15% obyvatelstva)  Počet sirotků: cca 1 000 000  17. nejzadluženější zemí světa s dluhem šesti miliard amerických dolarů.  Míra nezaměstnanosti – přibližně 50 %  38 % obyvatel žije ve městě

14 HLAVNÍ ROZVOJOVÉ PROBLÉMY CHUDOBA:  Přináší civilizační problémy – materialismus, alkoholismus HIV/AIDS EPIDEMIE:  Vymírá produktivní populace (25-40 let) - Nemá, kdo pracovat a předávat zkušenosti a znalosti  Návazné nemoci: tuberkulóza, malárie  Absolutní nefunkčnost opatření „DEMOKRACIE“ - KORUPCE:  Korupce na všech místech – od prezidenta po příslušníky policie  Nemožnost dovolání se práva  Populistické volební kampaně, násilí ZDRAVOTNÍ PÉČE  Kliniky ve velké vzdálenosti a velmi drahé  Nevybavenost, nízká kvalifikace pracovníků

15 ZRS - ZAMBIE ADRA: “Zambie je nejchudší a nejvíce opomíjenou prioritní zemí České republiky“ Vládním usnesením č. 302 ze dne 31.3.2004 byla Zambijská republika definována jako jedna z osmi prioritních zemí České rozvojové spolupráce. Kromě socioekonomické situace a z toho vyplývající vysoké potřebnosti příjemce pomoci, jsou důvodem ke spolupráci také dlouhodobé vztahy a tradice.

16 HISTORIE SPOLUPRÁCE SE ZAMBIÍ Rozvojová spolupráce mezi oběma zeměmi byla zahájena krátce po získání nezávislosti na Velké Británii v roce 1964. Kvůli podpoře politicky spřízněného režimu Sjednocené strany národní nezávislosti UNIP se stala Zambie klíčovým partnerem v jihoafrickém regionu. Československo do země vysílalo experty z oblasti zdravotnictví, geologie, stavebnictví, plánování, muzejnictví V 70. a 80. letech formalizovaly pokračující spolupráci uzavřené dohody (dohoda o vědecko-technické spolupráci, úvěrová dohoda, kulturní dohoda, obchodní dohoda, dohoda o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd). V r. 1980 vznikl program hospodářské, vědecké a technické spolupráce mezi ČSSR a Zambií, zaměřený na oblasti jako je průmysl, elektrifikace, geologie a těžba, zemědělství a rovněž stipendia

17 HISTORIE SPOLUPRÁCE SE ZAMBIÍ Po roce 1989 a politických změnách v obou zemích zanikly některé tradiční vazby, ale spolupráce probíhá i nadále. Realizovány byly projekty v oblasti zdravotnictví, geologie a zemědělství. Projekty v gesci jednotlivých ministerstev realizují státní instituce, neziskové organizace i firmy různého původu. Kvůli výrazným pochybením ve výběru realizátorů, nedostatečné kontrole a chybějící zpětné vazbě, došlo mezi léty 2000 až 2006 k čerpání prostředků firmou Czech Aid s.r.o. (asi třetina z celkového objemu prostředků české ZRS alokovaných v Zambii) na nekvalitně připravené projekty s omezeným přínosem pro boj s chudobou. V důsledku těchto pochybení a po medializaci případu ve veřejnoprávní televizi došlo k poklesu důvěry české veřejnosti v rozvojovou pomoc jako takovou.

18 SOUČASNOST Výše celkově vynaložených finančních prostředků na dvoustrannou rozvojovou spolupráci ČR se Zambií za období 1999-2010 je více než 141 miliónů korun. Priority rozvojové spolupráce mezi ČR a Zambií na léta 2006-2010 vycházejí z dokumentu Zambijské vlády Strategie omezovány chudoby (PRSP). Sektorově je pomoc směřována především do zdravotnictví. Konkrétně se jedná o programy: podpora primární zdravotní péče na venkově s důrazem na péči o matku a dítě a podpora kvality chirurgických zákroků v provinčních a okresních nemocnicích. Do současnosti 18 projektů. Nejčastějšími nositeli Czech Aid, ADRA, Česká geologická služba a Český zemědělská univerzita

19 CZECH AID

20 V roce 2000 velké grantové řízení pro zdravotnický projekt v Zambii Vyhrála ho společnost Czech Aid oktora Stanislava Kusého – v té době již pracujícího v dětské nenocnici v Zambii Idea projektu: klinika poskytující lékařskou péči pro chudé První problémy 2003 - kontrola z ministerstva zdravotnictví zjistila závažná pochybení. Kusý účtoval peníze tak, že nebylo jasné, na co přesně je vynaložil. Ministerstvo pak financování projektu zastavilo. V roce 2005 se ministrem zdravotnictví stal sociální demokrat David Rath. Svým náměstkem odpovědným za kontroly jmenoval poslance Vladimíra Drymla

21 CZECH AID Dryml si jako jednoho ze svých poradců vybral Kusého Dryml poté schválil další otaci pro Czech Aid V roce 2008 zjistila další kontrola ještě větší nesrovnalosti v účetnictví. Kauza začala zajímat česká média (Kusý stále pracoval jako poradce na ministerstvu) Do Zambie přijel natočit reportáž Český rozhlas a časopis Respekt. Reportéři podali informace o zcela nefunkčním zařízení, které neplní svůj základní účel. Snaha ČR odebrat kliniku a převést ji na Zambii – Kusý kliniku prodává Indům V rámci kliniky projekt školy pro děti ulice adopcí na dálku Zapojení Univerzity Sv. Alzbety v Bratislavě

22

23

24

25 CHARITA Vzdělávání porodních asistentek pro Západní provincii Doba realizace: 2009-2012 Realizátor: Arcidiecézní charita Praha Celkový rozpočet: 21 559 700,- Kč Záměrem projektu je přispět ke snížení úmrtnosti matek a novorozenců v Západní provincii, kde se jejich úmrtnost řadí mezi nejvyšší na světě. Problém: nízká dostupnost a kvalita zdravotních služeb, kdy podstatným problémem je kritický nedostatek kvalifikovaného zdravotního personálu a takřka neexistence specialistů, včetně porodních asistentek. rozšíření výuky o jednoletý obor Porodní asistentka na již existující Lewanika Nursing School v Mongu, hlavním městě Západní provincie

26 CHARITA Na konci roku 2009 vybráni vyučující, přijati první studenti, připraven plán výuky, nakoupeny učební pomůcky a v lednu 2010 zahájilo výuku 34 studentů prvního ročníku tohoto oboru. Studenti absolvují jak teoretickou, tak praktickou výuku v podobě jednorázových praktik i dlouhodobějších stáží v městských i venkovských zdravotních centrech.. V roce 2010 byly také realizovány další drobné zakázky, jejichž cílem bylo zajistit ubytování nových studentů a materiálně podpořit partnerská zdravotnická zařízení. V roce 2010 schválila vláda financování projektu na další 2 roky Charita nemá stálé zastoupení v Zambii.

27 CHARITA Na konci roku 2009 vybráni vyučující, přijati první studenti, připraven plán výuky, nakoupeny učební pomůcky a v lednu 2010 zahájilo výuku 34 studentů prvního ročníku tohoto oboru. Studenti absolvují jak teoretickou, tak praktickou výuku v podobě jednorázových praktik i dlouhodobějších stáží v městských i venkovských zdravotních centrech.. V roce 2010 byly také realizovány další drobné zakázky, jejichž cílem bylo zajistit ubytování nových studentů a materiálně podpořit partnerská zdravotnická zařízení. V roce 2010 schválila vláda financování projektu na další 2 roky Charita nemá stálé zastoupení v Zambii.

28 CHARITA Na konci roku 2009 vybráni vyučující, přijati první studenti, připraven p

29 CHARITA Na konci roku 2009 vybráni vyučující, přijati první studenti, připraven plán výuky, nakoupeny učební pomůcky a v lednu 2010 zahájilo výuku 34 studentů prvního ročníku tohoto oboru. Studenti absolvují jak teoretickou, tak praktickou výuku v podobě jednorázových praktik i dlouhodobějších stáží v městských i venkovských zdravotních centrech.. V roce 2010 byly také realizovány další drobné zakázky, jejichž cílem bylo zajistit ubytování nových studentů a materiálně podpořit partnerská zdravotnická zařízení. V roce 2010 schválila vláda financování projektu na další 2 roky Charita nemá stálé zastoupení v Zambii.

30 ADRA Elektrifikace solárními panely v projektch Masuku Empowerment a Work on Promises Realizovány v letech 2007, do roku 2010 probíhá dolaďování oprava Projekty přinášejí udržitelnou elektrifikaci venkovských klinik, střední školy a komunitního centra v zambijských vesnicích Masuku (Jižní provincie) a Naluyanda (Centrální provincie). Pomocí nezávislých fotovoltaických generátorů zajišťují zdroj elektrické energie a chod elektrického vodního čerpadla

31 ADRA Záměry elektrifikace komunitního centra - zlepšení služeb poskytovaných centrem, - možnost využití elektrických zařízení a nářadí v dílně, - lepší využití času ve večerních hodinách pro setkání/školení/workshopy, - úspora peněz za nákup svíček a paliva. Záměry elektrifikace kliniky - zlepšení poskytovaných služeb, - lepší podmínky zdravotní péče – užití elektrických nástrojů a zařízení, - prodloužení zdravotní péče – noční a večerní služby, - vyšší kvalita tekoucí vody, - finanční úspory.

32 ADRA PROBLÉMY Po namontování solárních panelů začíná být několik z nich poruchových Centra mohou využívat elektřinu jen po dobu 1, 5 hoiny denně Reportáž MF Dnes – velmi negativníé veřejné mínění – neoprávněné Panely koupeny kvůli kvalitě a ceně v Evropě – problém s prašností 2009 – 2010 panely opraveny a nahrazeny s přispěním dotace MZV

33 INSEMINACE SKOTU MAZABUKA Podpora umělé inseminace a zvýšení užitkovosti místních plemen skotu Místo realizace: Mazabuka Doba realizace: 2011-2013 Realizátor: Chovatelské družstvo Impuls Celkový rozpočet: 9.830.043 Kč Cílem projektu je zvýšení dostupnosti služeb v oblasti umělé inseminace skotu a podpora obnovy genofondu místních plemen. bude založena inseminační stanice býků produkující fertilní mražené inseminační dávky, bude vybavena a zprovozněna laboratoř na zpracování vzorků, založena genetická banka s genetickým materiálem místních plemen, vyškolen personál inseminační stanice a laboratoře a zaveden systém terénní inseminace

34 NJOVU Učňovské kurzy pro sociálně zněvýhodněné děti Katongo Místo realizace: vesnice Katongo, Mongu Doba realizace: 2011-2013 Vybudováno učňovské středisko pro obory pekař, elektrikář a krejčí Ročně vyškolení 120 studentů v základních kurezch, o roku 2013 otevřen navazující kurz Cíl: zvýšit konkurenceschopnost absolventů středních a základních škol, zvětšit jejich šancio na uplatnění.

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 Témata k diskuzi 1. Mají vyspělé státy (morální, solidární) povinnost poskytovat ODA (Official Development Aid - Oficiální rozvojová pomoc)rozvojovým zemím? 2. Má ČR povinnost poskytovat ODA? V jaké výši? 3. Který druh ODA má smysl? Který naopak škodí? 4. Jak vybrat prioritní oblasti?


Stáhnout ppt "NIKAZAM „Posílení konkurenceschopnosti absolventů MENDELU v oblasti rozvojové spolupráce a managementu přírodních zdrojů v zemích třetího světa“ 16. 11."

Podobné prezentace


Reklamy Google