Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Interreg CENTRAL EUROPE, 2. kolo 1. výzvy Seminář, Praha, 9. říjen 2015 Stella Horváthová, Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor evropské územní spolupráce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Interreg CENTRAL EUROPE, 2. kolo 1. výzvy Seminář, Praha, 9. říjen 2015 Stella Horváthová, Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor evropské územní spolupráce."— Transkript prezentace:

1 Interreg CENTRAL EUROPE, 2. kolo 1. výzvy Seminář, Praha, 9. říjen 2015 Stella Horváthová, Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor evropské územní spolupráce

2 1. výzva Interreg CENTRAL EUROPE Alokace pro 1. výzvu: cca 80 mil. EUR ERDF (z 231 mil. EUR ERDF programu) Témata: všechny priority programu Postup: 2-kolová výzva Forma: formulář žádosti online Příručky: Application Manual, Implementation Manual Step 1: 12. únor – 13. duben 2015 Step 2 od: 28. září 2015 Step 2 do: 27. listopad 2015, 18:00 CET, via e-MS, dostupnost od 2. října 2015 Schvalování projektů 1. výzvy: duben 2016 - 2. týden Předběžný termín 2. výzvy: 26. duben - 24. červen 2016 rozhodnutí Monit.výboru o dotacích 2. výzvy: jaro 2017

3 Statistika po 1. kole – bodové hodnocení Hodnocení kvality: postup podle AM (relevance, partnerství); princip čtyř očí Výchozím bodem pro návrhy k postupu do 2. kola: -scénář 1 (projekty se 70 a více body) → 157 projektů; -scénář 2 (projekty se 74 a více body) → 81 projektů.

4 Statistika po 1. kole - partnerství a rozpočet Partnerství tvořeno v průměru 10-11 partnery. Míra zapojení soukromých institucí v roli PP: průměr je 22% u obou scénářů, přičemž u P1 dosahuje až 32%, u zbylých priorit se pohybuje v rozmezí 15-22%. Indikativní celkové rozpočty: - většinou v pásmu 2-3 mil. EUR; - průměrně 2,6 mil. EUR/projekt; - až do výše 4,9 mil. EUR; - 20% vázáno na soukr.instituce

5 Statistika po 1. kole - účast států a rozpočet Rozhodnutí Monitorovacího výboru: Do 2. kola postupují projekty se 73 a více body = 91 projektů, s celkovým rozpočtem 233,3 mil. EUR (průměr.rozpočet na projekt ve výši 2,5 mil. EUR). Za ČR: 77 PP + 2 LP → s celkovým rozpočtem 15,8 mil. EUR Po 2. kole: očekává se schválení cca 30-40 projektů.

6 2-kolovost 1. výzvy 2. kolo: Změny a přidané dokumenty Implementation Manual Version 1.1 (29.09.2015) – nově Application Manual Version 2 (September 2015) – aktualizovaný AM Change log for AM Version 2 – nově, je přehledem změn ve srovnání s předešlou verzí AM, například:

7 Application form (light and full AF) AM: part D, kapitola IV. –podle sekcí

8 Application form (light and full AF) AM: part D, kapitola IV. –podle sekcí

9 Application form (light and full AF) AM: part D, kapitola IV. –podle sekcí

10 Full AF a intervenční logikou Potřeba pracovat s pojmy: AM part C: How to develop a good project → hlavní cíl projektu, specifické cíle projektu, výsledky, výstupy, plnění Work package:  skládá se ze skupiny aktivit (doporučeno ne více než 4-6 aktivit/WP)  musí vést k realizaci alespoň 1 výstupu

11 o Projektové (hlavní a specifické) cíle nemohou být změněny o Změny leadpartnera nejsou povoleny o Změny partnerů jsou omezeny nasledovně:  Partnerství 3-5 projektových partnerů (step 1)  povolena změna max. 1 partnera  Partnerství 6-10 projektových partnerů (step 1)  povolena změna max. 2 partnerů  Partnerství více než 10 projektových partnerů (in step 1)  povolena změna max. 3 partnerů Pozor: definice – co je považováno za změnu partnera (AM part D, D4) → odstoupení partnera, po kt. dochází k nahrazení novým partnerem anebo i bez náhrady. Současně platí: o Omezená flexibilita změn rozpočtu: navýšení o více než 20 % celkového rozpočtu (uvedeného ve step 1) není možné. Platí i pro rozšíření partnerství. Vybraná kriteria - kontinuita mezi 1.a 2. kolem Požadavky na závaznost údajů uvedených v light AF

12 Vybraná kriteria - vyřazovací a s možností doplnění

13 Formální kriteria

14 a)Národní, regionální a místní veřejné subjekty (včetně EGTC – ESÚS) b)Soukromé instituce, včetně soukromých společností, které mají právní subjektivitu »u s.i. v roli lead žadatele se posuzuje: minimum financial capacity requirements: míra podpory, likvidita, zadluženost a provozní zisk (nerelevantní u soukr.nezisk.organizací) c)Mezinárodní organizace fungující podle národních právních norem kteréhokoliv z členských států CENTRAL EUROPE, anebo s omezením podle mezinárodního práva Legal status check – kontrola zadaného statusu a způsobilosti všech partnerů Národním kontaktním místem: ´Country specific information´ - dokumenty potvrzující založení, bezdlužnosti (daně, odvody) a ke kategorizaci subjektu Způsobilost partnerů a legal status

15 Prohlášení partnerů tzv. ´declaration´ Section 1: Identification Section 2: Partner declaration -Celkový rozpočet, legal status, dostatek kapacit Section 3: State aid declaration (IM kapitola C.1.5.2, p.64) 3.1 Economic activities implemented by the applicant within the project - does your organisation undertake any activities and/or develop/offer goods/services for which a market exists? - does your organisation implement activities or provide goods/services that could be carried out or provided by an operator in order to make profit? - will this infrastructure be exploited commercially and/or will it be not available for public use for free? 3.2 Advantage gained by the applicant within the project 3.3 Indirect aid to third parties 3.4 Status of the applicant vis-à-vis de minimis aid Section 4: Signature Definiční znaky veřejné podpory: IM C.1.5.2, p. 64 www.uohs.cz Limit 200.000 EUR za 3 roky (rozhodující je datum poskytnutí podpory

16 Hodnotící (kvalitativní) kriteria Step 2 AM, part D, str. D41-D43 Hodnocení bude zpracováno nově, tj. nezávisle od předešlého hodnocení, za účasti externích hodnotitelů. Tendr na externí hodnotitele pro 2. kolo 1. výzvy byl ukončen.

17 Electronic monitoring system (eMS) https://ems.interreg-central.eu helpdesk@interreg-central.euhelpdesk@interreg-central.eu, helpline: +43 1 89 08 088-2405 Práce s e-MS: AM part D, sekce III. UPOZORNĚNÍ: Osoba/uživatel, který vytváří AF, musí reprezentovat (anebo být delegován) instituci leadapplicanta, a měl by tak být zároveň i kontaktní osobou. Může pak přidělovat uživatelská práva typu ´read-only´ anebo ´add data´ i jiným registrovaným osobám (projektovým partnerům). A to přidáváním uživatelů v kategorii „User Management“. Nutné uložit data před ukončením práce s používanou sekcí v AF. V AF nesmí chybět povinné přílohy (např. PP → ´Declaration´) AF může být zaslána pouze uživatelem, který ji původně vytvořil (tj. ten kdo reprezentuje instituci leadapplicant-a) Po potvrzení ´submit´ tlačítka, je AF považována za finální a nemůže být změněna!

18 Electronic monitoring system (eMS)

19 Podpora pro žadatele webstránka www.interreg-central.eu

20 Podpora pro žadatele Balíček pro žadatele Step 2 www.interreg-central.euwww.interreg-central.eu, banner FIRST CALL

21 Podpora pro žadatele Programové dokumenty www.interreg-central.euwww.interreg-central.eu, záložka CENTRAL DOCUMENTS

22 FLC, Způsobilost výdajů obecně AM part B, IM Partneři se sídlem v ČR: nárok na dotaci z ERDF ve výši 85% způsobilých výdajů – Nezpůsobilé výdaje v období 2014-2020, str. 72 IM kapitola C.1.6 Věcné příspěvky tzv. in-kind contributions Pokuty, finanční sankce a výdaje na právní spory a na soudní spory Úroky z dlužných částek, pokuty, penále, výdaje na soudní spory Náklady na dary, s výjimkou těch, jejichž hodnota nepřesahuje 50 EUR za dar, pokud souvisejí s propagací, komunikací, publicitou nebo informováním; náklady související s kolísáním směnných kurzů Úroky z půjček Nákup pozemků DPH (výjimka pro příjemce, kteří nemohou nárokovat odpočet DPH na vstupu) Poplatky za národní finanční transakce Alkohol Spropitné ´Discount´ Množstevní sleva nepřiznaná v průběhu nárokování výdajů Dělení výdajových položek mezi partnery (Sdílení společných výdajů) Přefakturace mezi partnery projektu (za služby, vybavení, práce) Jakýkoliv jiný výdaj, který není považován za způsobilý podle obecných zásad způsobilosti a podle konkrétních pravidel stanovených pro příslušnou rozpočtovou linii

23 FLC, Způsobilost výdajů Reportování a lhůty IM

24 FLC, Způsobilost výdajů Reportování a lhůty - IM B.1 Reporting process 1) Realizace výdajů v pololetých reportovacích obdobích 2) Hned po ukončení report.období - zpracování reportů projektovými partnery: Activity parts + Financial parts = Partner Report, odevzdání reportů a podpůrných dokumentů na CRR 3) Certifikace výdajů = kontrola 1. stupně = Centrum pro regionální rozvoj = www.crr.czwww.crr.cz Kontroloři mají na certifikaci 3 měsíce podle nařízení, avšak měli by se snažit o certifikaci do 2 měsíců od dodání dokladů partnerem. Odevzdání certifikátů leadpartnerovi. 4) LP zpracuje Joint Progress Report (JPR) – lhůty - IM str. 35 ´Submission of progress reports´: JPR, kromě posledního, musí být odevzdán nejpozději 2 měsíce po ukončení reportovacího období. Poslední JPR musí být odevzdán se závěrečnou zprávou nejpozději do 3 měsíců po datu ukončení projektu. Žádost o výjimku – na JS týden před uplynutím lhůty. 5) LP zasílá Payment claim, probíhají Clarification rounds mezi LP a JS, JS monitoruje správnost reportů. Platba zaslána LP do 90 dnů od doručení konečné verze Payment claim. Zvláštní pozornost: Je nutné věnovat kapitole B.3.1 na str. 44 IM !!!! Předložení dokladů k výdajům kontrolorovi: Stávají se nezpůsobilými pokud jsou odevzdány po tzv. ´due date´. Příklad: Výdaje uhrazené partnerem v 1. reportovacím období (leden – červen 2016) musí být odevzdány kontrolorovi před ´due date´ pro JPR, který se vztahuje ke 2. reportovacímu období (červenec – prosinec 2016). Podle Subsidy Contract je jako ´due date´ 2. report.období stanoven 1. březen 2017. Tj. výdaje hrazené do 30. června 2016 a odevzdané kontrolorovi k certifikaci po 1. březnu 2017 jsou NEZPUSOBILÉ.

25 Přípravné výdaje: AM part B, II.7.4 str. B26-B27, IM C.1.4 (p. 56-57) -uznané formou paušálu ve výši 15.000 EUR způsobilých výdajů/projekt -Způsobilé období končí dnem, kdy je finální verze AF (po zapracování podmínek) přijata Řídícím orgánem -Dotace z ERDF vyplývá z míry spolufinancování u jednotlivého partnera (např. partner z ČR 85%) -Přípravné výdaje včetně údajů o rozdělení mezi partnery musí být vyčísleny ve full AF. Mohou být např. přiřazeny i 1 z partnerů. BL1 Staff costs: AM part B II.7.3 (B21-B26), IM C.2.1 (p.73) a) Real costs = Náhrada dle skutečných výdajů b) Flat rate = Paušálem do výše 20% přímých výdajů partnera (mimo mzdových, administrativních nákladů) Výběr způsobu náhrady mezd už ve full AF ke 2. kolu, beze změny v čase realizace projektu, platí pro všechny zaměstnance téže instituce podílející se na projektu V případě skutečných výdajů jsou způsobilé mzdy a zákonné odvody - viz definice v IM, C.2.1: výdaje spojené s úhradou mzdy - Regulation (EC) 883/2004 a podmínky FLC, Prepartion costs,BL1 Staff costs

26 Plný úvazek Částečný úvazek -s pevně stanoveným % času v měsíci, kt. se váže na projekt -s pohyblivým počtem hodin odpracovaných v měsíci na projekt Se smlouvou pro projekt na základě hodinové sazby Pozor na pojmy: ´Natural person´ - ve Staff costs jen pokud je v souladu s nár.legislativou Full-time Part-time vůči projektu (Vis-á-vis projekt) -Př.: plný úvazek u zaměstnavatele ale jen část na projektu = part-time Každá z metod má v IM popsány → Documents for the audit trail (relevantní dokumenty prokazující způsobilost) FLC, BL1 Staff costs AM part B II.7.3 (B21-B26), IM C.2.1 (p.73)

27 – Výdaje na provoz kanceláře a administrativní výdaje Náhrada paušálem do výše 15% mzdových výdajů partnera Žádné další přímé výdaje nejsou způsobilé – Např. výdaje na: nájem kancelářských prostor pojištění a daně související s budovami, v nichž se nacházejí zaměstnanci, a s vybavením kanceláře (např. pojištění proti požáru, krádeži) veřejné služby (např. elektřina, topení, voda) kancelářské potřeby všeobecné účetnictví zajišťované uvnitř organizace, která je příjemcem archivy údržba, úklid a opravy bezpečnost systémy informačních technologií komunikace (např. telefon, fax, internet, poštovní služby, vizitky) bankovní poplatky za otevření a správu účtu nebo účtů, jestliže provádění operace vyžaduje otevření zvláštního účtu poplatky za nadnárodní finanční transakce FLC, BL2 Office and administrative expenditures AM part B II.7.3 (B21-B26), IM C.2.2 (p.84)

28 → Způsobilé výdaje pouze: doprava, ubytování, stravné, víza Trvání cesty v přímé vazbě na projekt (jednání +max.1 den před a po) Doložit vztah k aktivitě dle AF Nutnost doložit, že cesta skutečně proběhla – boarding pass, jízdenky, prezenční listina Stravné a kapesné stanoveno na národní resp. i interní úrovni: Výpočet stravného dle vyhlášky MPSV, krácení dle ZP (např. za snídani v ceně ubytování). Annex 5 IM (Daily rates for hotels and daily allowances) lze používat jako referenční max. sazby pro ubytování. Konferenční poplatky patří do rozpočtové kapitoly EE (2014-2020) → Nárokování nezpůsobilých položek Cesta, která se neuskutečnila, není způsobilá (případně se výdaje krátí s úbytkem osob, za něž vznikly náklady, ale necestovaly) cesty business class, taxi pokud bylo možné použít veřejnou dopravu (resp. nesplňují pravidlo 3E) Cesty mimo programové území CE musí být uvedeny v AF nebo předem autorizovány JS. Častým omylem je cesta do Bruselu bez předchozího schválení; pozor na cesty do Německa a Itálie do regionů mimo programové území CE FLC, BL3 Travel and accommodation costs AM part B II.7.3 (B21-B26), IM C.2.3 (p.85)

29 – Výdaje: Nezbytné pro realizaci projektu Musí odpovídat popisu v AF (vč. vazby na výstup uvedený v prac.plánu), podíl výdajů na externí služby nepřekročí 50% rozpočtu partnera – Způsobilé výdaje např.: studie nebo ověřování (např. hodnocení, strategie, koncepční poznámky, příručky) Semináře/odborná příprava; překlady; finanční řízení vývoj, úpravy a aktualizace systémů inf. technologií a internetových stránek; podpora, komunikace, propagace nebo informování související s operací nebo programem pořádání a provádění událostí nebo zasedání (včetně nájmu, stravování nebo tlumočení) účast na událostech (např. registrační poplatky) právní poradenství a notářské služby, technické a finanční poradenství, účetní služby, práva duševního vlastnictví poskytnutí bankovní záruky, pokud to vyžadují unijní nebo vnitrostátní právní předpisy nebo programový dokument cestování a ubytování externích odborníků jiné specifické odborné poradenství a služby potřebné pro operace FLC, BL4 External expertise and services costs AM part B II.7.3 (B21-B26), IM C.2.4 (p.88)

30 Hierarchie pravidel pro veřejné zakázky: 1. EU, 2. národní, 3. programové U VZ jsou EU a národní pravidla na vyšší hierarchické úrovni nežli pravidla programu a musí být dodrženy. Relevantní dokumenty k národním pravidlům: Pokyny pro příjemce, Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek 2014-2020, zákon 137/2006 Sb. o VZ FLC, BL4 External expertise and services costs AM part B II.7.3 (B21-B26), IM C.2.4 (p.88) Adekvátní a dokumentovaný průzkum trhu již od celkové ceny (i více plnění) 5000 € (bez DPH) za jedno účetní období pokud nebude stanoven přísnější limit na národní úrovni Často se na toto pravidlo zapomíná u běžných služeb jako jsou tiskové práce nebo překlady nebo pokud se na začátku projektu nepředpokládá vyšší hodnota (např. správa webu, projektový management) Pokud je předmětem zakázky zpracování výstupu z projektu, musí splňovat pravidla povinné publicity (např. kniha, web) Všechna dokumentace meetingů včetně výstupů (z konferencí..) musí splňovat pravidla publicity – označení místa konání, pozvánky, prezenční listiny, prezentace, sborníky – fotodokumentaci a vzorky dokládat ke kontrole Výdaje za občerstvení – doložit podrobnou objednávku / detail plnění Pracovní cesty externích expertů, asociovaných partnerů (ne zaměstnanců) patří do BL4

31 Financování koupě, pronájmu nebo leasingu vybavení nezbytného pro implementaci projektu. Včetně vybavení již vlastněného. 2 kategorie BL5: 1. Všeobecné vybavení ´general (office) use » např. počítače, zařízení kanceláře – nezbytné a používané čistě jen pro projekt, +nezahrnuté v BL2. Způsobilé odpisy (dle ZDP). Plná kupní cena způsobilá pouze v případě, kdy je doba odepisování kratší než období mezi nákupem vybavení a ukončením projektu 2. Tematické vybavení » přímo navazuje (anebo je součástí) výstupů projektu, je v souladu s požadavky pro investice (pilotní/demonstrativní charakter, nadnárodní dopad…). Způsobilá plná kupní cena anebo alikvotní část dle poměru využití pro projekt Pozor! U investic pořizovaných v tem. vybavení hodnota větší než 2.000 EUR na položku je povinná kontrola na místě (OTC) Plánovat včas, vždy uvést v AF ve step 2 Časté problémy s nákupem vybavení na konci projektu, pokud není součástí výstupu projektu Pro uznání způsobilosti musí být vedeno v majetku partnera - doložit inventárním listem / sestavou majetku Vybavení musí být označeno identifikací projektu a prvky povinné publicity Nutná fotodokumentace FLC, BL5 Equipment expenditure AM part B II.7.3 (B21-B26), IM C.2.5 (p.90)

32 FLC, BL6 Infrastructure and works expenditure AM part B II.7.3 (B21-B26), IM C.2.6 (p.93) Způsobilá je plná cena realizace infrastruktury a prací Náklady spojené s realizací infrastruktury a prací mimo programové území CENTRAL EUROPE nejsou způsobilé Pozor na uplatnění zásad pro veřejné zakázky Práce musí být řádně popsány v AF, anebo musely předem být domluveny s MA/JS, aby byly uznány jako způsobilé Pozemek a/anebo budovy kde budou provedeny práce, musí být ve vlastnictví příjemce BL6 zahrnuje nejen investice z účetního hlediska Musí být detailně popsáno v Application Form Dodržet postupy pro zadávání veřejných zakázek Způsobilé investice pouze v programovém území, dříve nedotované jiným evropským grantem, neodepsané Doložit evidenci majetku, pojištění Pravidly povinné publicity, Kontrola na místě Výdaje za ´works´ (práce) představují náklady realizované příjemcem z titulu realizace infrastruktury.

33 Jak předcházet chybovosti Nahlašovat na JS a Národní kontaktní místo změnu kontaktů →→ ulehčí rozesílání aktuálních informací a řešení problémů Nastudovat AM (Způsobilost výdajů - part B), Implementation Manual, Pokyny pro české partnery ke kontrole 1.stupně (Zatím nejsou zpracovány. Platná verze ke stažení bude zveřejněna na www.crr.cz) www.crr.cz Sledovat aktualizace dokumentů Dodržování národních pokynů pro jednotlivé BL Vyvarování se častých chyb - zejména pochybení u veřejných zakázek, např.: - Nezveřejnění zakázky odpovídajícím způsobem - Oslovování uchazečů, kteří nemají odbornou způsobilost k realizaci VZ - Opakované oslovování totožného okruhu uchazečů - Chybné nastavení hodnotících kritérií – subjektivní anebo nesouvisející s předmětem zakázky, kritéria bez určení způsobu přiřazování bodového hodnocení jednotlivým kritériím - Reference nemohou být hodnotícím kritériem - Neposkytnutí dodatečných informací všem uchazečům

34 Kontakty Národní kontaktní místo – Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor evropské územní spolupráce, kancelář: Letenská 3, Praha Phone +42 (0) 224 862 213, +42 (0) 224 862 260 Mail nadnarodni@mmr.cz Web www.dotaceEU.cz/ Programové období 2014-2020 / Programywww.dotaceEU.cz/ Twitter @CEProgramme_CZ @CEProgramme_CZ Joint Secretariat: Kirchberggasse 33-35/11, 1070 Vienna, Austria Phone: Helpdesk +43 (0) 1 8908088-2403, Technical helpdesk (for online submission system) +43 (0) 1 8908088-2405 Mail helpdesk@interreg-central.eu Web www.interreg-central.euwww.interreg-central.eu FB www.facebook.com/CentralEuropeProgrammewww.facebook.com/CentralEuropeProgramme LinkedIn www.linkedin.com/in/CentralEuropeProgrammewww.linkedin.com/in/CentralEuropeProgramme Twitter @CEProgramme Kontrola 1. stupně: Centrum pro regionální rozvoj ČR www.crr.cz


Stáhnout ppt "Interreg CENTRAL EUROPE, 2. kolo 1. výzvy Seminář, Praha, 9. říjen 2015 Stella Horváthová, Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor evropské územní spolupráce."

Podobné prezentace


Reklamy Google